Ocena Skutków Regulacji ( 151 KB )

advertisement
Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w
sprawie sprawozdawczości budżetowej
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Hanna Majszczyk
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Grażyna Karpińska Naczelnik Wydziału Sprawozdawczości Budżetu
Państwa w Departamencie Budżetu Państwa,
tel: (22) 694-50-28 e-mail: [email protected]
Data sporządzenia
25.03.2016
Źródło:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, z późn. zm.)
Nr w wykazie prac
2.31
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1) Konieczność dostosowania przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie sprawozdania
Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach do zmian w strukturze zatrudnienia w sądownictwie powszechnym.
2) Konieczność dostosowania przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do zmian przepisów ustrojowych
jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwiają samorządowym jednostkom organizacyjnym wspólną
obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną oraz do zmian przepisów w zakresie rozliczenia
należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego
i odsetek.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
1) Zaproponowano wprowadzenie przepisów w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i
wynagrodzeniach polegających na włączeniu asesorów sądowych do grupy asesorów prokuratorskich o statusie
zatrudnienia 07 oraz utworzeniu nowej grupy pracowników specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych
specjalistów oraz grupy aplikantów sądowych i prokuratorskich, nadając tym grupom nowe statusy zatrudnienia.
2) W związku z możliwością korzystania przez samorządowe jednostki organizacyjne ze wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, w projekcie rozporządzenia zaproponowano, iż obowiązani do
sporządzenia i przekazywania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego są kierownicy
jednostek obsługujących odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych.
W związku ze zmianami w zakresie rozliczania należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu
świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek, proponuje się usunięcie zapisu „z wyjątkiem
dochodów realizowanych w ramach ustawy o funduszu świadczeń alimentacyjnych, które należy wykazywać tylko w
części należnej gminie wierzyciela.”.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Jednostki sektora finansów
publicznych
Wielkość
373 sądy powszechne i
56 powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury
Jednostki sektora finansów
publicznych
2 412 gmin
380 powiatów
16 województw
Źródło danych
Oddziaływanie
MF
Uzupełniono katalog statusów
zatrudnienia
MF
Zmiana jednostki przekazującej
sprawozdania
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia, ze względu na zakres spraw które reguluje, nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia konsultacji
społecznych, natomiast został uzgodniony z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
(ceny stałe z …… r.)
0
Dochody ogółem
X
budżet państwa
X
JST
X
pozostałe jednostki (oddzielnie)
X
Wydatki ogółem
X
budżet państwa
X
JST
X
pozostałe jednostki (oddzielnie)
X
Saldo ogółem
X
budżet państwa
X
JST
X
pozostałe jednostki (oddzielnie)
X
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
1
Projekt rozporządzenia nie wymaga określenia źródeł finansowania wobec neutralności w
zakresie dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych.
Rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora finansów
publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych jednostek w stosunku
do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
…… r.)
W ujęciu
niepieniężnym
Niemierzalne
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
0
X
X
X
X
X
X
X
Skutki
1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
X nie dotyczy
zgodności).
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.
tak
nie
X nie dotyczy
Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na polski rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu
demografia
mienie państwowe
informatyzacja
zdrowie
Nie dotyczy
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. i miały zastosowanie do
sporządzania sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. oraz kwartalnych za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem
przepisów dotyczących sporządzania sprawozdań Rb-70 w zakresie aplikantów sądowych i prokuratorskich,
które weszłyby w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na charakter regulacji nie jest zasadna ewaluacja efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Download