Zakład Budżetowy pn

advertisement
Ustroń, dnia 17.12.2008 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu poszukuje kandydata na
stanowisko pracownika samorządowego: Inspektor,
zatrudnienie w dziale świadczeń rodzinnych na pełny etat.
1. Wymagania, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisku:
- wykształcenie minimum średnie wraz z pozytywnie zdanym egzaminem dojrzałości,
preferowane wyższe o specjalności administracja,
- znajomość następujących aktów prawnych:
• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2007 r. nr 192 poz. 1378 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w
sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia
majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2008 r. nr 78 poz. 469)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w
sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów
wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego (Dz. U. z 2008 r. nr 139 poz. 855)
- mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej, w
tym na pokrewnych stanowiskach
- umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do
wykonywania zadań
- umiejętność rozumienia i przyswajania przepisów prawa,
- umiejętność organizowania własnej pracy,
- gotowość do podjęcia pracy w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyniku konkursu,
- umiejętność pracy w edytorze tekstów,
- umiejętność sporządzania pism urzędowych pod względem merytorycznym i
graficznym,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- posiadanie obywatelska polskiego,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
2. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku:
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
oraz w zastępstwie na zasiłek rodzinny,
- udzielanie informacji klientom,
- sporządzanie decyzji administracyjnych w programie Nemezis oraz Amazis.
3. Oferujemy:
- pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
- umowę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy,
- wynagrodzenie około 1200 – 1400 zł netto (w zależności od wykształcenia, stażu
pracy i umiejętności).
4. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopia świadectwa dojrzałości – obowiązkowo,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie w przypadku ukończenia
studiów wyższych,
- kserokopie świadectw pracy – jeśli wcześniej kandydat był zatrudniony
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach – jeśli kandydat ukończył
kursy i szkolenia,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzoną klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm).
 Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 marca
1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1593 z późn. zm.)”
Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Brak któregokolwiek z dokumentów spowoduje odrzucenie kandydatury.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
ul. Konopnickiej 40; 43-450 Ustroń lub dostarczyć za pośrednictwem poczty do dnia
31.12.2008 r. (liczy się data wpływu do MOPS w Ustroniu)
6. Dodatkowe informacje o naborze:
- w przypadku dużej liczby kandydatów przewidziana jest pisemna forma sprawdzenia
zakresu znajomości w/w aktów prawnych. Termin i miejsce zostanie ogłoszone na stronie
www.ustron.bip.info.pl.
- wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej www.ustron.bip.info.pl.
- aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia nadesłania
niszczymy.
Okres publikacji od 17.12.2008 do 31.12.2008 r.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zdzisław Dziendziel.
Download