REGULAMIN WEWNĘTRZNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA

advertisement
REGULAMIN WEWNĘTRZNY
MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁECKU
§1
Postanowienie ogólne
1. Regulamin wewnętrzny określa wewnętrzną organizację Ośrodka zakresy czynności,
uprawnienia oraz odpowiedzialności pracowników.
2. Do zakresu działania M-G OPS należą sprawy określone w Statucie Ośrodka Pomocy i w
ustawie o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.
§2
Organizacja Ośrodka
1. Ustala się następującą organizację Ośrodka:
- kierownik
- pracownicy socjalni
- inspektorzy d/s świadczeń
- opiekunki sekcji świadczeń opiekuńczych
2. Obsługę księgowo – finansową prowadzi Urząd Gminy.
3. Kierownik kieruje pracą Ośrodka
4. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez kierownika zastępstwo – w zakresie
udzielonego upoważnienia pełni starszy pracownik socjalny.
5. W celu omówienia zagadnień problemowych dotyczących usprawnienia pracy, zwiększenia
wydajności pracy, podniesienie poziomu i terminowości spraw kierownik zwołuje zebrania
pracownicze.
§3
Szczegółowy zakres zadań kierownika MG OPS
1. Kierownik załatwia wszystkie sprawy osobowe pracowników,
2. Sprawuje nadzór nad należytym pełnieniem obowiązków przez wszystkich pracowników MG
OPS
3. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach dotyczących przyznania świadczeń z zakresu
pomocy społecznej
4. Referuje i uzgadnia sprawy z Burmistrzem, Zarządem Gminy i Radą Gminy.
§4
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników
1. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników określają indywidualne zakresy czynności
znajdujące się w aktach osobowych pracowników.
2. Niezależnie od indywidualnego zakresu czynności do obowiązków wszystkich pracowników
należy:
- przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów ustawy z 22 marca 1990r o
pracownikach samorządowych DZ.U.Nr 21 poz.124 i Nr 43 poz. 253/
- rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki służbowe
- przestrzeganie obowiązującego czasu pracy
- załatwianie powierzonych spraw szybko, wnikliwie i terminowości
- dobra znajomość obowiązujących przepisów w dziedzinie ustalonego zakresu czynności
- koleżeński stosunek do współpracowników
- sumienne wykonywanie poleceń służbowych
- zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej
- pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
3. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za nienależyte wykonanie powierzonych zadań i
naruszenie obowiązków pracowniczych w ramach odpowiedzialności porządkowej i
dyscyplinarnej a w przypadku naruszenia obowiązków mających znamiona przestępstw
ponoszą odpowiedzialność karną.
§5
Postanowienia porządkowo – organizacyjne
1. Dyscyplina pracy:
- godziny pracy powinny być ściśle przestrzegane i całkowicie przeznaczone do załatwienia
spraw służbowych,
- pracownik potwierdza swój pobyt w pracy podpisem w liście obecności
- opuszczenie MG OPS przez pracownika w godzinach w pracy wymaga zezwolenia
kierownika,
- o wszystkich przypadkach uniemożliwiających przybycie do pracy pracownik winien
osobiście lub za pośrednictwem innych osób powiadomić kierownika MG OPS w pierwszym
dniu nieobecności. Choroba pracownika winna być udokumentowana odpowiednim
świadectwem lekarskim.
2. Urlop:
- pracownik MG OPS otrzymuje należny urlop wypoczynkowy na podstawie sporządzonego w
I kwartale każdego roku planu urlopów pracowników
- plan urlopów uwzględnia interesy pracowników oraz MG OPS
- plan urlopów pracowników MG OPS zatwierdza kierownik
- pracownik odchodzący na urlop winien uprzednio załatwić wszystkie zlecone mu sprawy.
Sprawy nie załatwione i wymagające nadania im dalszego biegu winien zgłosić kierownikowi
celem przekazania ich zastępującemu go pracownikowi
- wszystkich innych urlopów udziela na wniosek pracownika kierownik MG OPS, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Wyjazdy i delegacje służbowe:
- wyjazdy pracownika w sprawach służbowych poza obręb gminy Kłecko następują na
podstawie delegacji służbowych podpisanych przez kierownika MG OPS
- rozliczenie z każdej delegacji następuje na podstawie sprawozdania z wyjazdu
służbowego, przyjętego przez kierownika.
4. Tajemnica służbowa:
- pracownicy MG OPS zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie sprawy, o których
dowiedzieli się w toku wykonywania obowiązków służbowych odnosi się to szczególnie do
spraw, które uznano za poufne lub gdy utrzymywanie ich w tajemnicy wymaga interesu
państwa lub społeczny oraz inne względy służbowe. Zachowanie tajemnicy służbowej
obowiązuje również po zwolnieniu z pracy w MG OPS.
5. Przyjmowanie interesantów:
- kierownik i pracownicy przyjmują interesantów i załatwiają ich sprawy codziennie w
godzinach urzędowania.
6. Ład i porządek w lokalach biurowych:
- wszyscy pracownicy powinni dbać o estetykę, ład i porządek w zajmowanych
pomieszczeniach
- pracownik prowadzi dokumentację spraw przez siebie opracowanych w taki sposób, by
była ona dostępna również w czasie jego nieobecności
- po godzinach pracy wszelkie akta urzędowe powinny być właściwie zabezpieczone przed
dostępem osób niepowołanych.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników MG OPS. Nie przestrzeganie
przepisów regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.
2. Regulamin ma charakter wewnętrzny i nie może służyć za podstawę do powoływania się na
niego w korespondencji ze stronami.
3. Treść regulaminu została podana do wiadomości i przestrzegania wszystkim pracownikom
Ośrodka.
Kłecko, dnia 3 stycznia 1997r.
Download