MS PowerPoint, 3.57 MB

advertisement
PROJEKTY SYSTEMOWE
I ICH ROLA W AKTYWNEJ INTEGRACJI
Konferencja w ramach
kampanii „Rola pracy
socjalnej w aktywnej
integracji”
Projekt współfinansowany ze środków EFS
CELE PROJEKTÓW W PRIORYTECIE VII PO KL
1
2
• wzmocnienie oraz doskonalenie
kadr pomocy i integracji
społecznej
• rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i
umożliwianie dostępu do nich osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz
poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji
pomocy społecznej w regionie
PROJEKTY SYSTEMOWE JOPS NA
MAZOWSZU
W LATACH 2007-2012
PROJEKT MCPS „RAZEM
DLA MAZOWSZA –
EDUKACJA W DZIAŁANIU”
PROJEKTY OPS
PROJEKTY PCPR
PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA –
EDUKACJA W DZIAŁANIU” - MCPS
CZAS TRWANIA:
2007-2013
CEL GŁÓWNY:
PPODNIESIENIE KWALIFIKACJI 2500
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH z OPS
i PCPR Z WOJ. MAZOWIECKIEGO
PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH
Wykres 1 Liczba pracowników socjalnych uczestniczących w szkoleniach w projekcie w latach 2007-2011
Liczba pracowników socjalnych
2500
2000
2223
1886
1500
1000
500
168
0
Ogółem
OPS
PCPR
Inne
169
PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH
Wykres 2 Liczba pracowników IPiIS uczestniczących w szkoleniach w projekcie w latach 2007-2011
PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH
Wykres 3 Liczba pracowników IPiIS uczestniczących w szkoleniach w projekcie w latach 2007-2011
z wyszczególnieniem zajmowanych stanowisk
Wykres 4 Liczba seminariów w ramach projektu
PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH
Wykres 6 Doradztwo dla JOPS w ramach projektu
Doradztwo 2007-2011
250
211
200
181
184
156
150
Doradztwo OPS
102
100
Doradztwo PCPR
79
50
15
23
Doradztwo RAZEM
23
25
27
2009
2010
2011
8
0
2008
PROJEKT „RAZEM DLA MAZOWSZA” W LICZBACH
Wykres 7 Doradztwo dla JOPS
Doradztwo łącznie w latach 2007-2011
284
300
249
250
200
Doradztwo łącznie OPS
150
Doradztwo łącznie PCPR
35
100
Doradztwo łącznie Razem
50
0
OPS
PCPR
Doradztwo łącznie
Razem
DORADZTWO SPECJALISTYCZNE CASE STUDY
PROJEKTY SYSTEMOWE OPS
ILE OPS
REALIZOWAŁO
WLATACH 2007-2012
PROJEKTY ?
PROJEKTY SYSTEMOWE OPS
LICZBA OPS
REALIZUJĄCYCH
PROJEKTY
SYSTEMOWE W
LATACH 2007-2012
(co najmniej 1 raz)
LICZBA PROJEKTÓW
ROZPOCZĘTYCH W
2012
•225
•193
PROJEKTY SYSTEMOWE PCPR
ILE PCPR
REALIZOWAŁO
WLATACH 2007-2012
PROJEKTY?
PROJEKTY SYSTEMOWE PCPR
LICZBA PCPR
REALIZUJĄCYCH
PROJEKTY
SYSTEMOWE W
LATACH 2007-2012
•42
(co najmniej 1 raz)
LICZBA PROJEKTÓW
ROZPOCZĘTYCH W
2012
•30
24
OPS
NIGDY NIE
REALIZOWAŁO
PROJEKTU
SYSTEMOWEGO
WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTÓW
SYSTEMOWYCH OPS i PCPR
W PRIORYTECIE VII NA MAZOWSZU
• Liczba klientów instytucji Pomocy
WSKAŹNIKI
WSKAŹNIKI
społecznej, którzy zakończyli udział w
projektach dotyczących aktywnej integracji
• Liczba klientów instytucji pomocy społecznej
objętych kontraktami socjalnymi w ramach
realizowanych projektów
• WSKAŹNIK DO OSIĄGNIĘCIA DO KOŃCA
2015:
• 63 947 os., którzy zakończyli udział w
projekcie
• 41 684 – liczba os. Objętych kontraktami
socjalnymi
WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTÓW
SYSTEMOWYCH OPS i PCPR
W PRIORYTECIE VII NA MAZOWSZU
Stan na 1 półrocze 2012 r.
Liczba klientów instytucji pomocy i integracji
społecznej, którzy zakończyli udział w projektach
dotyczących aktywnej integracji
44.5%
40%
Mazowsze
Średnia w Polsce
WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS i PCPR
W PRIORYTECIE VII NA MAZOWSZU
Stan na 1 półrocze 2012 r.
Liczba klientów instytucji pomocy i
integracji społecznej, objętych
kontraktami socjalnymi w ramach
realizowanych projektów
44.5%
40%
Mazowsze
Średnia w Polsce
WYRÓŻNIENIE „ZAWSZE POMOCNI”
KRYTERIA WYBORU JEDNOSTEK PRZYGOTOWANYCH DO
AKTYWNEJ INTEGRACJI „ZAWSZE POMOCNI”
 Wymóg zatrudnienia pracownika socjalnego
1:2000 w 2012r.
 Brakująca liczba pracowników socjalnych
Realizacja projektów systemowych (nie mniej niż
przez 3 lata)
 Podnoszenie kwalifikacji kadry jops, poprzez
uczestnictwo w szkoleniach w ramach projektu
MCPS ,, Razem dla Mazowsza-Edukacja w
działaniu” w 2011
 Posiadana aktualna Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych
 Działania w Partnerstwie powiatowym na rzecz
rozwoju wsparcia dziecka i rodziny
KRYTERIA WYBORU JEDNOSTEK PRZYGOTOWANYCH DO
AKTYWNEJ INTEGRACJI „ZAWSZE POMOCNI”
 Ponad 50 % udział świadczeń niepieniężnych w stosunku do
ogółu udzielonych świadczeń w 2011r. np. Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej; Świadczenia niepieniężne: praca socjalna,
sprawienie pogrzebu, interwencja kryzysowa, schronienie,
posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
 Różnica/spadek liczby osób korzystający z pomocy społecznej
(powyżej +3%) w latach 2010-2011;
 Ponad 50 % udział udzielonej pracy socjalnej względem
ogólnej liczby świadczeń 2011r.;
 Zespoły interdyscyplinarne
 KIS
 Specjalistyczne poradnictwo
 Wolontariat
 Case work- najtrudniejsze przypadki w pracy z indywidualnym
przypadkiem;
KRYTERIA WYBORU JEDNOSTEK PRZYGOTOWANYCH DO
AKTYWNEJ INTEGRACJI „ZAWSZE POMOCNI”
Dla PCPR dodatkowo:






Zespoły interdyscyplinarne
CIS
OIK
ŚDS
WTZ
Specjalistyczne poradnictwo
KRYTERIA WYBORU JEDNOSTEK PRZYGOTOWANYCH DO
AKTYWNEJ INTEGRACJI „ZAWSZE POMOCNI”
Każdy wskaźnik otrzymał wagę punktową
Maksymalnie OPS mogły uzyskać 14 pkt,
PCPR 16 pkt wskaźnikowych.
JOPS, które uzyskały powyżej 10 pkt zostały
nominowane do wyróżnienia
Zostało wyróżnionych
32 OPS i 12 PCPR
PROJEKT MCPS „RAZEM DLA MAZOWSZA – EDUKACJA
W DZIAŁANIU” - LUDZIE
Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej
www.mcps-efs.pl
www.mcps.mazovia.pl
Adres: ul. Nowogrodzka 62a,
02-002 Warszawa
Telefon: 22 622 42 32
Fax: 22 622 47 32
e-mail: [email protected]
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ROBERT GAJEWSKI
[email protected]
Download