uchwała nr………………

advertisement
UCHWAŁA NR XXXI/207/2006
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 3 kwietnia 2006
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), art. 20 ust.. 1-4
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z
późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732) Rada Gminy
Pawłosiów uchwala statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie w
następującym brzmieniu:
STATUT
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie zwany dalej OPS jest
budżetową jednostką organizacyjną Gminy utworzoną celem realizacji własnych i
zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. OPS działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)
zwanej dalej "Ustawą",
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228
poz. 2255 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z poźn. zm. ),
4) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732),
5) uchwały Gminnej Rady Narodowej w Pawłosiowie nr X/61/90 z dnia 12 marca
1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej,
6) niniejszego Statutu,
7) innych przepisów dotyczących zakładów pomocy społecznej i jednostek
budżetowych.
§2
1. Siedzibą OPS jest Gmina Pawłosiów.
2. Działalność OPS obejmuje teren Gminy Pawłosiów.
§3
Bieżący nadzór nad działalnością OPS sprawuje Wójt Gminy.
§4
Celem działalności OPS jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz umożliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Świadczona pomoc powinna w miarę możliwości
doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
§5
W OPS tworzy się odrębną komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.
Rozdział II
Zakres działalności
§6
W ramach prowadzonej działalności OPS wykonuje zadania własne gminy, w tym zadania
własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie przez organy administracji
rządowej, w tym zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.
§7
1. OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające
w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
2. OPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z
zadaniami określonymi przez Radę Gminy, natomiast zadania zlecone z ustaleniami
przekazanymi przez administrację rządową.
§8
W ramach zadań określonych w § 7 ust. 1 OPS wykonuje:
1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz
wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
specjalistycznych miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników.
2. Zadania własne gminy (fakultatywne), do których należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których
należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczna;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia.
4. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, do których należy:
1) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz
dodatków do zasiłku rodzinnego polegających na kompletowaniu wniosków i
dokumentów koniecznych do ustalenia prawa do wymienionego zasiłku i
dodatków,
2) sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy
zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku,
3) prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących świadczeń rodzinnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami, względnie z zaleceniami Kierownika OPS,
4) prowadzenie komputerowej obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych w
oparciu o program "Świadczenia rodzinne",
5) prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie prawa do zaliczki
alimentacyjnej, jej wstrzymanie lub zmianę wysokości, polegających na
kompletowaniu koniecznych dokumentów,
6) sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie zaliczki alimentacyjnej.
§9
1. OPS, realizując zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, może kierować
wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
2. OPS, realizując zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, może gromadzić i
przetwarzać dane osobowe w zakresie określonym w ustawie oraz zwracać się do
instytucji publicznych i organizacji pozarządowych o informacje i wyjaśnienia co do
okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
3. OPS, prowadząc postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawie
zaliczki alimentacyjnej, może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w zakresie
określonym w odpowiednich przepisach oraz zwracać się do instytucji publicznych o
informacje i wyjaśnienia wobec okoliczności mających wpływ na decyzje w sprawie
zaliczki alimentacyjnej.
§ 10
1. Zadania z zakresu pomocy społecznej OPS realizuje we współdziałaniu i współpracy z
działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem
Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Zakresie realizacji zadań OPS współdziała ponadto z Samorządem Wojewódzkim i
Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalająca sposób
realizacji tych zadań.
3. OPS przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, z poza terenu gminy.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 11
OPS kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.
Kierownika OPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.
W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem OPS
wykonuje w imieniu OPS pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.
5. Powierzone zadania Kierownik OPS wykonuje przy pomocy pracowników.
6. Prawa i obowiązki pracowników socjalnych regulują przepisy ustawy o pomocy
społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
7. Prawa i obowiązki pracowników OPS nie będących pracownikami socjalnymi
regulują przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
1.
2.
3.
4.
§ 12
1. Kierownik OPS wydaje decyzje w zakresie zadań zleconych, zadań własnych a także
zadań o charakterze obowiązkowym w odniesieniu do pomocy społecznej, w zakresie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na podstawie udzielonego mu
upoważnienia przez właściwy organ do wydawania takich decyzji.
2. Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z realizacji zadań OPS
oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.
3. Kierownik OPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia
alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o
udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.
§ 13
1. OPS wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych
stanowiskach pracy.
2. Pracownicy OPS realizują jego zadania w ramach powierzonego im zakresu
obowiązków oraz poleceń wydanych przez Kierownika OPS.
§ 14
Szczegółową strukturę organizacyjną OPS ustala Wójt Gminy na wniosek Kierownika w
„Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej”.
§ 15
Rada Gminy uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej
realizowane przez OPS.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie
§ 16
OPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych
jednostkach budżetowych.
§ 17
Działalność OPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy
oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na
ich realizację.
§ 18
OPS może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować
darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone
na cele wskazane przez ofiarodawcę.
§ 19
Podstawą gospodarki finansowej OPS jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę
Gminy.
§ 20
W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem
OPS kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 21
Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy.
§ 22
Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
§ 23
Traci moc uchwała Nr XII/83/2004 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 16 marca 2004 r.
§ 24
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłosiów.
§ 25
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Makara
Download