REGULAMIN ORGANIZACYJNY

advertisement
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W UJEŹDZIE
Postanowienia ogólne.
&1
Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację
i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
&2
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy,
prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz realizuje zadania
z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z upoważnienia
Burmistrza Ujazdu.
Struktura organizacyjna.
&3
W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:
1. Kierownik – 1 etat
2. Pracownicy socjalni – 3 etaty
3. Główny księgowy – 1 etat
4. Stanowisko do spraw zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 1 etat
5. Sprzątaczka – 1/4 etatu
&4
Dział pomocy środowiskowej i świadczeń tworzą pracownicy socjalni.
&5
Księgowość Ośrodka prowadzi Główny Księgowy.
&6
1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik.
2. Kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników.
&7
Do zadań Kierownika Ośrodka należy:
1. Organizowanie pracy Ośrodka.
2. Zapewnienie realizacji zadań Ośrodka określonych przepisami ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów prawnych.
3. Dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy
pracowników.
4. Wydawanie przepisów prawnych kierownictwa wewnętrznego /regulminy,
instrukcje, zarządzenia wewnętrzne/.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych.
6. Realizacja zadań polityki kadrowej, właściwy dobór pracowników i dbanie
o podnoszenie ich kwalifikacji.
&8
Zakres zadań i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają ich
zakresy czynności.
&9
Ośrodek realizuje następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:
a). zadania własne gminy:
1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych .
2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.
3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej
ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagających opieki.
4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych.
b). zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych z szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka.
2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.
3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
mających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia.
8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego.
9. Opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki na długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny, oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem.
10.Praca socjalna.
11.Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
12.Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczowychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.
13.Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną.
14.Dożywianie dzieci.
15.Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
16.Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za
pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
17.Sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
informatycznego.
18.Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej
w tym
zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.
c). zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez
gminę:
1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
5. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych
oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
& 10
Do zakresu zadań działu pomocy środowiskowej i świadczeń, który
tworzą pracownicy socjalni, należy także:
1. Rozpoznawanie potrzeb środowisk i wnioskowanie właściwych form pomocy
na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.
2. Sporządzanie wymaganej dokumentacji u osób ubiegających się
o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
3. Praca socjalna z jednostką i środowiskiem w terenie.
4. Sporządzanie raportów i prognoz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
5. Utrzymywanie bieżących kontaktów z lekarzami i pielęgniarkami
środowiskowymi w zakresie zabezpieczenia.
6. Współdziałanie z policją, prokuraturą, sądem, organizacjami charytatywnymi,
Kościołem, szkołami, związkami zawodowymi i zakładami pracy w zakresie
udzielenia odpowiedniej pomocy.
& 11
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z upoważnienia Burmistrza zadania
z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
Do zadań pracownika na samodzielnym stanowisku ds. obsługi świadczeń
rodzinnych należą:
1. wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
2. wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń
opiekuńczych
3. wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zaliczek
alimentacyjnych
4. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych ww. świadczeń
5. opracowywanie miesięcznych informacji i wymaganych sprawozdań
6. prowadzenie komputerowej ewidencji udzielanych świadczeń dla
poszczególnych osób i rodzin
7. wykonywanie czynności technicznych wynikających z tytułu
przyznanych świadczeń
8. prowadzenie postepowania wobec dłużników alimentacyjnych.
& 12
Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja
kancelaryjna.
& 13
Zasady postępowania i załatwienie indywidualnych spraw określają
postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa o pomocy
społecznej oraz przepisy szczególne.
& 14
Zasady porządku, organizacji pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników określa kodeks pracy.
& 15
1. Kierownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie.
2. Skargi na czynności pracowników ośrodka rozpatruje Kierownik Ośrodka.
3. Skargi na czynności Kierownika Ośrodka rozpatruje Burmistrz Miasta
i Gminy Ujazd.
ZARZĄDZENIE NR 2/2005
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W UJEŹDZIE
z dnia 01.09.2005 r.
w sprawie wprowadzenia
Społecznej w Ujeździe
Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy
Na podstawie & 1 statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe zarządza się
co następuje:
&1
Ustala się regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia.
&2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
&3
Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
wprowadzony
Zarządzeniem Nr 1/2002 z dnia 06.11.2002 r. traci moc z dniem podpisania
Zarządzenia Nr 2/2005 z dnia 01.09.2005 r.
SYSTEM ORGANIZACYJNY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W UJEŹDZIE
RADA
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
BURMISTRZ UJAZDU
KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRACOWNIK SOCJALNY
PRACOWNIK SOCJALNY
PRACOWNIK SOCJALNY
Rejonu opiekuńczego NR 1
Rejonu opiekuńczego NR 2
Rejonu opiekuńczego NR 3
Stanowisko
ds. świadczeń rodzinnych
Główny księgowy
Download