Charakterystyka dochodów samorządu terytorialnego

advertisement
Charakterystyka dochodów
samorządu terytorialnego
Podział zadań między podmiotami
publiczno-prawnymi
Podział zadań miedzy państwo i samorząd
terytorialny został dokonany w Polsce tzw.
ustawami kompetencyjnymi, zaś ogólny
podział zadań miedzy gminy, powiaty
i województwa określają tzw. ustawy
ustrojowe.
Zadania własne gmin
Zgodnie z art. 6 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), do
zakresu działania gminy należą wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym
niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
„Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym” wiążą się z zaspokajaniem
zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Zaspokajanie potrzeb zbiorowych, zarówno zgodnie
z art. 166 ust. l Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997
r., jak i art. 7 ust. l u.s.g. należy do zadań własnych
gminy,
do
których
ta
ostatnia
zalicza
w szczególności sprawy:
 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej
 gminnych dróg, ulic, mostów,
organizacji ruchu drogowego
placów
oraz
wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów
komunalnych,
zaopatrzenia
w energie elektryczną, cieplną oraz gaz
lokalnego transportu zbiorowego
 ochrony zdrowia
 pomocy
społecznej,
i zakładów opiekuńczych
w
tym
ośrodków
 gminnego budownictwa mieszkaniowego
 edukacji publicznej
 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek
upowszechniania kultury;
 kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 targowisk i hal targowych
 zieleni gminnej i zadrzewień
 cmentarzy gminnych
 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz
ochrony
przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia
i
utrzymania
gminnego
magazynu
przeciwpowodziowego
 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych
 polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży
opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 wspierania i upowszechniania idei samorządowej
 promocji gminy
 współpracy z organizacjami pozarządowymi
 współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw
Zadania powiatów
Według art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
póz. 1592 z późn. zm.) - powiat wykonuje określone
ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie:
 edukacji publicznej
 promocji i ochrony zdrowia
 pomocy społecznej
 polityki prorodzinnej
 wspierania osób niepełnosprawnych
 transportu zbiorowego i dróg publicznych
 kultury i ochrony dóbr kultury
 kultury fizycznej i turystyki
 geodezji, kartografii i katastru
 gospodarki nieruchomościami
 administracji architektoniczno-budowlanej
 gospodarki wodnej
 ochrony środowiska i przyrody
 rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia
i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy
 ochrony praw konsumenta
 utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych
 obronności
 promocji powiatu
 współpracy z organizacjami pozarządowymi
 zapewnienia wykonania zadań i kompetencji kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży
Zadania własne województw
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o
samorządzie
województwa
(Dz.
U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1590 z późn. zm.) - samorząd
województwa
wykonuje
zadania
o charakterze wojewódzkim określone ustawami,
w szczególności w zakresie:
 edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego
 promocji i ochrony zdrowia
 kultury i ochrony jej dóbr
 pomocy społecznej
 polityki prorodzinnej
 modernizacji terenów wiejskich
 zagospodarowania przestrzennego
 ochrony środowiska
 gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w
szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich
magazynów przeciwpowodziowych
 dróg publicznych i transportu zbiorowego
kultury fizycznej i turystyki
ochrony praw konsumentów
obronności
bezpieczeństwa publicznego
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji
lokalnego rynku pracy
Rodzaje zadań
Zadania własne gminy, powiatu i województwa dzielą się na
obowiązkowe i fakultatywne.
Do pierwszej grupy należą zadania uznane za obowiązkowe
przez ustawy, które nakładają na wymienione jednostki
obowiązek realizacji tych zadań.
Podstawowym aktem prawnym rangi ustawowej, określającym
pośrednio obowiązkowe zadania własne gminy, jest ustawa
z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji
określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy
gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, póz. 198 z późn. zm.), zwana
ustawą kompetencyjną.
Obligatoryjne zadania własne powiatów i województw
wynikają z licznych ustaw, wśród których najważniejsze
znaczenie ma tzw. ustawa kompetencyjna z dnia 24 lipca 1998
r. (Dz. U. Nr 106, póz. 668 z późn. zm.).
Drugą, poza zadaniami własnymi, grupą zadań j.s.t., mającą
oparcie konstytucyjne, są zadania zlecone. Art. 166
ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że
jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa
może
zlecać
jednostkom samorządu
terytorialnego
wykonywanie zadań publicznych, przy tym ustawa określa
tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.
Główną innowacją tego zapisu, która musi zostać
uwzględniona przy konstrukcji odpowiednich przepisów
ustaw, jest ograniczenie zlecania gminom, powiatom
i województwom zadań publicznych wyłącznie do
przypadków podyktowanych uzasadnionymi potrzebami
państwa.
Powinno to przeciwdziałać przerzucaniu na te jednostki
jakichkolwiek zadań państwowych, ze względu na interes
administracji centralnej lub chęć pozbycia się przez nią zadań
praco- i kosztochłonnych.
Innym ograniczeniem w pochopnym przerzucaniu na jednostki
samorządu terytorialnego zadań państwowych jest zapis art.
167 ust. 4 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
stanowiący, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji j.s.t.
następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale
dochodów publicznych.
Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być
wykonywane przez gminy, powiaty, województwa
także na podstawie porozumienia z organami tej
administracji.
Na wykonanie zadań zleconych jednostka samorządu
terytorialnego powinna otrzymać środki finansowe
w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań.
W razie niedotrzymania określonych ustawami lub
zawartymi porozumieniami terminów przekazywania
środków finansowych na wykonywanie zadań
zleconych,
jednostce
przysługują
odsetki
w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
Między zadaniami własnymi a zadaniami zleconymi
jednostkom samorządu terytorialnego występują trzy grupy
różnic, istotne z punktu widzenia gospodarki finansowej
samorządu terytorialnego.
Są to różnice w:
 źródłach i sposobie finansowania wymienionych grup zadań
 nadzorze i kontroli wydatków na ich realizację
 zasadach planowania budżetowego i wykonania budżetu
w zakresie obydwu grup zadań
Zadania własne finansowane są z własnych dochodów
i przychodów (podatków samorządowych, udziałów
w podatkach państwowych, dochodów z majątku i służb,
dochodów zwrotnych, kredytów, obligacji) oraz subwencji
i dotacji na zadania własne.
Zadania zlecone gminie, powiatowi i województwu ustawami
finansowane są natomiast z dotacji celowych, zaś zadania
przekazane (zlecone) w drodze porozumień - ze źródeł
ustalonych w tych porozumieniach.
Zasady i terminy przekazywania środków na zadania zlecone
określają odpowiednio ustawy lub porozumienia.
W zakresie nadzoru i kontroli nad wydatkami
na realizację zadań własnych i zleconych pierwsza grupa wydatków podlega kontroli
z punktu widzenia ich zgodności z prawem,
natomiast druga grupa także z punktu widzenia
celowości, rzetelności i gospodarności.
Odmienne są także zasady planowania wydatków
budżetowych i ich wykonania w zakresie obydwu
grup zadań. Wydatki na zadania zlecone ustawami są
ujęte w odrębnym planie finansowym, będącym
elementem budżetu gminy, powiatu i województwa;
plan ten opracowywany jest przez organ wykonawczy
jednostki według szczególnych zasad, ustalonych
przez Ministra Finansów, zaś sprawozdanie z jego
wykonania sporządzone jest odrębnie od rocznego
zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego.
Zmiany w strukturze zadań j.s.t.
od l stycznia 2004 r.
Do zadań z zakresu administracji rządowej, które
od l stycznia 2004 r. zostały przekazane do
realizacji przez j.s.t. jako zadania własne, należą:
I.
w gminie:

finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla
których gmina nie jest zarządcą, oraz dróg
powiatowych, wojewódzkich i krajowych
w miastach na prawach powiatu

ewidencja pól biwakowych
obiektów hotelarskich
oraz
ewidencja
II.
w powiecie:

tworzenie
i utrzymywanie powiatowego centrum
pomocy
rodzinie i zapewnianie środków na
wynagrodzenia pracowników

rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących
pracy

prowadzenie poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych

przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom
świadczeń przedemerytalnych i wypłacanie zasiłków
przedemerytalnych;
wydawanie określonych decyzji w sprawach
dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu
nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury
fizycznej oraz związków sportowych
inwentaryzacja leśna
III. w województwie:

finansowanie ustawowych uprawnień do
ulgowych przejazdów w krajowych
pasażerskich przewozach autobusowych
Natomiast do zadań własnych j.s.t., na które
dotychczas przekazywana była dotacja celowa
z budżetu państwa na finansowania lub
dofinansowanie zadań własnych j.s.t., a które są
obecnie finansowane z dochodów własnych j.s.t.,
należą:
I.
w gminie:

wypłata dodatków mieszkaniowych
II.
w powiecie:

prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

organizowanie opieki w rodzinach zastępczych

zapewnianie, organizowanie i prowadzenie usług
o określonym standardzie w domach opieki
społecznej o zasięgu ponadgminnym (docelowo
zadanie to będzie realizowała gmina, w okresie
przejściowym, powiat otrzymuje na ten cel
dotacje)
 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(w okresie przejściowym powiat otrzymuje na ten cel
dotacje)
 nadzór
nad
gospodarką
leśną
w
niestanowiących własności Skarbu Państwa
lasach
 zadania własne samorządu powiatowego określone
w art. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
III.
w województwie:

zadania własne samorządu województwa określone
w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy

zadania własne samorządu województwa określone w art.
5 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu

działalność
Krajowego
Ośrodka
MieszkalnoRehabilitacyjnego w Dąbku (województwo mazowieckie)

utrzymywanie
placówki
opiekuńczo-wychowawczej
im. J. Korczaka (województwo pomorskie)
Powoływana u.d.j.s.t. dokonała istotnej zmiany
w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. Nr 86, póz. 789 z późn. zm.)
Na jej podstawie organizowanie i dotowanie
regionalnych
przewozów
pasażerskich
wykonywanych w ramach obowiązku służby
publicznej oraz nabywanie kolejowych pojazdów
szynowych należy do zadań własnych samorządu
województwa. Zadanie to finansowane jest
z dochodów własnych samorządu województwa.
Natomiast nową ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, do zadań własnych gmin o charakterze
obligatoryjnym zaliczono:
 opracowanie i realizacje gminnej strategii rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy
społecznej
 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym
oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
kredytowanego
 opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w
związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem
rodziny
oraz
wspólnie
niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem
 pracę socjalną
 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub
mieszkaniach chronionych
 tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną
 dożywianie dzieci
 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie
jej właściwemu wojewodzie, również w wersji
elektronicznej,
z
zastosowaniem
systemu
informatycznego
 utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy
społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników
Do zadań własnych powiatu w zakresie opieki społecznej
należy:
 opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
programów
pomocy
społecznej,
wspierania
osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami
 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie
pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia
z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo
świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym
z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym
 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców, w szczególności przez organizowanie
i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,
placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci
i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o
zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie
i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
 pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu
powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również
na terenie innego powiatu
 przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze
 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności
w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej
placówki
opiekuńczo-wychowawcze
typu
rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny
zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze dla osób mających braki
w przystosowaniu się
 pomoc osobom mającym trudności w integracji
środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy
ze
 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym
oraz umieszczanie
w nich skierowanych osób
 prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej
niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia,
w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów
samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
 prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej
 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
 szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy
społecznej z terenu powiatu
 doradztwo
metodyczne
dla
kierowników
i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu
 podejmowanie
innych
działań
wynikających
z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych
 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej
właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu informatycznego
 sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy
społecznej; stworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum
pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników.
Zadaniami zleconymi powiatowi w zakresie pomocy
społecznej są: pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego
programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na
ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia;
prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków
wsparcia
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi
realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających na
celu ochrony poziomu życia osób, rodzin
i
grup
społecznych
oraz
rozwój
specjalistycznego wsparcia
Do zadań samorządu województwa w zakresie opieki
społecznej należą:
 opracowanie,
aktualizowanie
i
realizacja
strategii
wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej
integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej
w szczególności program przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi po konsultacji z powiatami; organizowanie kształcenia, w tym
prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz
szkolenia
zawodowego
kadr
pomocy
społecznej;
rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie
regionalnych programów pomocy społecznej wspierających
samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego
zjawiska
 inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie
pomocy społecznej;
 organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
 prowadzenie banku danych o wolnych miejscach
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
terenie województwa
 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie
jej właściwemu wojewodzie, również w wersji
elektronicznej,
z
zastosowaniem
systemu
informatycznego;
• sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie
pomocy społecznej i przekazywanie go
wojewodzie
• utworzenie i utrzymanie regionalnego ośrodka
polityki społecznej, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników
Dochody
j.s.t.
można
klasyfikować,
przyjmując różnorodne kryteria. Najczęściej
spotykanym, a jednocześnie stwarzającym
wiele problemów podziałem dochodów j.s.t.,
jest
rozróżnienie
dochodów
własnych
i pozostałych.
Klasyfikacja dochodów
samorządowych
W znaczeniu węższym dochodami własnymi są tylko te
dochody, w których występuje władztwo podatkowe lub
posiadanie własności określonych źródeł dochodów, albo też
posiadanie uprawnień do wprowadzania i kształtowania
określonych dochodów (np. dochody z podatków i opłat,
wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców gminy,
dochody z majątku, dochody z prowadzonej działalności
gospodarczej, dochody realizowane przez jednostki
budżetowe). W ujęciu tym do dochodów własnych nie zalicza
się udziałów j.s.t. w podatkach państwowych. Należy
wspomnieć, iż koncepcja dochodów własnych sensu stricto
znajduje akceptację większości przedstawicieli doktryny,
a także samych organów j.s.t.
W ujęciu szerokim zaś, przyjmowanym zgodnie z art.
167 ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
dochodami własnymi j.s.t. są te dochody, które nie są
subwencjami i dotacjami, a więc również udziały
w podatkach państwowych.
W ujęciu tym dochody własne j.s.t. prezentowane są
w sprawozdawczości budżetowej, a także w obecnie
obowiązującej ustawie z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Spośród
dwóch
koncepcji
ujmowania
dochodów własnych j.s.t.: pierwszej dochodów własnych sensu stricto (bez
udziałów w podatkach państwowych) oraz
drugiej - dochodów własnych sensu largo
(łącznie
z
udziałami
w
podatkach
państwowych)
ustawodawca,
reformując
system dochodów j.s.t., wybrał koncepcję
drugą.
W klasyfikacji dochodów j.s.t., nawiązującej do
obowiązującego systemu, można również znaleźć podział na
dochody:
 bezzwrotne (tj. wpływy z podatków, opłat, subwencji i dotacji)
i zwrotne (tj. wpływy z pożyczek, kredytów, wyemitowanych
obligacji), przy czym tych ostatnich polska klasyfikacja
budżetowa, dostosowana w 1993 r. do norm europejskich, nie
uznaje za źródła dochodów budżetowych, lecz za przychody
j.s.t., traktując podobnie również nadwyżkę budżetową
(nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetowymi). Również
u.f.p. wyraźnie rozdziela dochody publiczne od przychodów
budżetu państwa i j.s.t. pochodzących ze sprzedaży papierów
wartościowych, prywatyzacji majątku Skarbu Państwa lub
majątku j.s.t., ze spłat pożyczek udzielonych ze środków
publicznych oraz, najczęściej występujących, przychodów
pochodzących z otrzymanych pożyczek i kredytów
nieodpłatne (np. podatki, darowizny, spadki)
i odpłatne (np. opłaty, wpływy z pożyczek,
kredytów)
przymusowe (podatki, opłaty, kary, grzywny)
i dobrowolne (spadki, zapisy, darowizny)
zasadnicze (podatki, opłaty, subwencje,
dotacje, udziały w podatkach państwowych)
i uboczne (kary, grzywny, spadki, zapisy,
darowizny);
podatkowe (podatki lokalne, inne podatki
samorządowe, niektóre opłaty, dochody
z udziałów w podatkach państwowych)
i niepodatkowe (subwencje ogólne, dotacje
celowe, dochody z majątku, część opłat,
zapisy, darowizny, spadki, kary i grzywny)
Dodatki do podatków byty znane i szeroko
stosowane
w
finansach
lokalnych
II Rzeczypospolitej, także w systemach
finansów samorządowych niektórych krajów
(w tym należących do Unii Europejskiej)
źródło to występuje obecnie. Ich istota polega
na przyznaniu określonym j.s.t. dodatkowych
wpływów, związanych z podstawowym
podatkiem państwowym lub samorządowym.
Wpływy te mogą być określone kwotowo lub
procentowo, a na ich ustalanie samorząd ma z reguły
określony wpływ, w granicach ustalonych ustawowo
przez państwo. Dodatki do podatków mogą być więc
nośnikiem samorządowego władztwa podatkowego,
a czasami - jak w naszych powiatach
i województwach - jedynym realnym sposobem jego
realizacji. Obiektywnie należy przyjąć, że dodatki do
podatków komplikują i czynią mniej przejrzystym
system źródeł dochodów i finansów lokalnych
w ogóle.
Z kolei istotą podatków fakultatywnych, jako źródła
dochodów samorządu, jest przyznanie władzom
lokalnym
prawa
ustanawiania
specyficznych
podatków na ich terenie (np. podatek od reklam, od
polowań itp.).
We współczesnych państwach unitarnych z reguły
takie podatki regulowane są ustawowo, a władze
lokalne mogą decydować o ich wprowadzeniu bądź
niewprowadzeniu na swoim terenie oraz kształtować
stawki, stosować specyficzne ulgi i zwolnienia itp.
Polska Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997
r. zdaje się nie dopuszczać podatków
fakultatywnych w powyższym rozumieniu.
Dyskusyjny
jest
problem
zgodności
z Konstytucją RP rozwiązań, przyznających
j.s.t. prawo wprowadzania powszechnych
zwolnień z istniejących podatków i opłat
lokalnych, przez co można osiągnąć częściowo przynajmniej - efekt podatków
fakultatywnych.
Literatura:
Ruśkowski E., Finanse lokalne w dobie
akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
2004
Download