Uchwała Nr XVIII / 111 /2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

advertisement
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 14 marca 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Poz. 1049
Data: 2016-03-14 10:15:14
UCHWAŁA NR XVIII / 111 /2016
RADY GMINY ZBLEWO
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie połączenia Środowskiwego Domu Samopomocy Gminy Zblewo z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Zblewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art.11, art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.), art. 111 a ust.1 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.163 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zblewie i Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Zblewo.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Zblewo działa w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zblewie
§ 2. Powstała w ramach połączenia jednostka organizacyjna Gminy Zblewo nosić będzie nazwę Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie.
§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie powstały z połączenia jednostek wskazanych w § 1
ust. 1 uchwały działać będzie jako jednostka organizacyjna Gminy Zblewo w formie jednostki budżetowej.
§ 4. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zblewie nadaje się Statut, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Z dniem połączenia jednostek wskazanych w § 1 ust. 1 uchwały, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zblewie przejmuje cały majątek łączonych jednostek.
2. Z dniem połączenia jednostek wskazanych w § 1 ust. 1 uchwały, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zblewie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych jednostek, przejmuje wszystkie wierzytelności
i zobowiązania łączonych jednostek, w tym w szczególności w zakresie projektów realizowanych przez łączone
podmioty i utrzymania ich trwałości.
3. Pracownicy łączonych jednostek stają się Pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w
Zblewie, który w trybie art. 23 ind. 1 Kodeksu pracy i art. 111a ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.
§ 6. Traci moc:
1. Uchwała Nr XVII/142/2004 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zblewie.
2. § 2 i § 4 Uchwały Nr XLI/368/2014 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie
utworzenia Gminnej jednostki organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Zblewo.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–2–
Poz. 1049
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Burczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–3–
Poz. 1049
Załącznik do uchwały Nr XVIII / 111 /2016
Rady Gminy Zblewo
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zblewie
I. Postanowienie ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie (zwany dalej „Ośrodkiem”) jest gminną jednostką
pomocy społecznej, powstałą wskutek połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie i
Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Zblewo.
2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.);
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze. zm.);
4) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz.1375
ze.zm.);
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze. zm.);
6) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1586 z późn. zm.);
7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.);
8) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 121 z
późn. zm.);
9) Ustawy z dnia z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r.,
poz. 567);
10) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1893 z późn. zm.);
11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz.1390)
12) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2015 r.
poz. 332 z późn. zm.);
13) Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1206 z późn. zm.);
14) innych przepisów prawnych dotyczących Ośrodka i jednostek budżetowych;
15) niniejszego Statutu.
§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Zblewo prowadzoną w formie
jednostki budżetowej nie posiadającej osobowości prawnej.
§ 3.
1. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Zblewie przy ulicy Głównej 17.
3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Zblewo.
4. Obszar działania dzieli się na rejony.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–4–
Poz. 1049
5. Podziału obszaru działania na rejony dokonuje Kierownik Ośrodka uwzględniając lokalne
uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń.
§ 4.
1. Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje
Wójt Gminy Zblewo.
2. W sprawach zleconych gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością
Ośrodka sprawuje
Wojewoda
Pomorski
za
pośrednictwem
Dyrektora
Wydziału
Polityki
Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
II. Zakres działania Ośrodka
§ 5. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należących do gminy
a realizowanych przez Ośrodek należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
losowego;
w wyniku zdarzenia
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń
na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu
elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–5–
Poz. 1049
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§ 6. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy a realizowanych przez
Ośrodek należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
5) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w
tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego
i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 7. Do zadań zleconych z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i
niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
8) ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych,
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych
wskazanych w rozdziale 4 i na zasadach określonych w tymże rozdziale ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
§ 8. 1. Do zadań Ośrodka z ustawy o świadczeniach rodzinnych z zakresu administracji rządowej należy
przyznawanie i wypłacanie:
a) zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
- urodzenia dziecka;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- samotnego wychowywania dziecka;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–6–
Poz. 1049
- rozpoczęcia roku szkolnego;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
b) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
c) świadczeń opiekuńczych:
- zasiłków pielęgnacyjnych;
- świadczeń pielęgnacyjnych;
- specjalnych zasiłków opiekuńczych;
d) świadczeń rodzicielskich.
2. W przypadku pojęcia przez Radę Gminy w Zblewie uchwały w drodze art. 22 b ustawy o świadczeniach
rodzinnych, zadaniem Ośrodka jest także przyznawanie i wypłacanie świadczeń na rzecz rodziny innych niż
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Do zadań Ośrodka z zakresu administracji rządowej należy ustalanie i wypłacanie zasiłków dla
opiekunów z ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizacja programu dla rodzin
wielodzietnych poprzez przyznawanie Kart Dużej Rodziny.
4. Do zadań Ośrodka należy opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby
pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na zasadach
wskazanych w art. 6 ust. 2a – 2b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
§ 9. Do zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,
5) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego.
§ 10. Do zadań własnych gminy z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, które to zadania
realizuje Ośrodek należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu
do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–7–
Poz. 1049
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich
właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie Gminy Zblewo.
§ 11. 1. W ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie działa wyodrębniona komórka
organizacyjna w postaci Środowiskowego Domu Samopomocy w Zblewie, zwanego dalej „Domem”
2. Celem działalności Domu jest:
1) organizowanie wsparcia społecznego dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych
umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
2) przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osoby przewlekle psychicznie chorej
w jej środowisku naturalnym,
3) kształtowanie właściwych postaw społecznych — integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.
3. Do podstawowych zadań Domu należy:
1) podtrzymywanie i rozwijanie u osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych umiejętności niezbędnych do
samodzielnego życia,
2) organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności,
3) pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
§ 12. Ośrodek współpracuje z:
1) organizacjami prowadzącymi działalność społeczną organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku
publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz
osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej;
2) organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy i administracji rządowej,
jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, innymi
Powiatowymi Urzędami Pracy, Poradnią Zdrowia Psychicznego, policją, prokuraturą, sądami, placówkami
oświatowymi i wychowawczymi, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi
instytucjami mającymi na celu zadania z zakresu pomocy społecznej.
§ 13.
1. Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu
przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratura w postępowaniu cywilnym.
2. Ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski o ustalenie niezdolności
pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
do
3. Ośrodek Pomocy Społecznej może organizować wypoczynek letni, wycieczki i imprezy krajoznawczoturystyczne oraz spotkania integracyjne dla dzieci i osób w podeszłym wieku z gminy Zblewo.
III. Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 14. 1. Ośrodek pomocy będący jednostką budżetową prowadzi gospodarkę finansową na
podstawie planu dochodów i wydatków, zwanym dalej „planem finansowym”,
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w ustawie
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–8–
Poz. 1049
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885
ze. zm.).
2. Działalność ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy na podstawie planu finansowego
uchwalanego przez Radę Gminy w Zblewie oraz ze środków budżetu państwa przekazywanych na realizację
zadań zleconych.
3. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. może przyjmować darowizny i dysponować
nimi na cele wskazane przez darczyńcę.
§ 15. Za prawidłową gospodarkę finansową ośrodka pomocy, odpowiada kierownik ośrodka pomocy.
§ 16. 1. Ośrodek przedkłada corocznie plan finansowo - rzeczowy wraz z kalkulacją na dany rok
kalendarzowy do Wydziału Polityki Społecznej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
2. Kierownik Ośrodka przedstawia Radzie Gminy w Zblewie coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 17. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
IV. Struktura organizacyjna Ośrodka
§ 18.
1. Ośrodkiem pomocy kieruje Kierownik zatrudniony na umowę o pracę, którą zawiera Wójt Gminy
Zblewo.
2. Kierownik organizuje pracę Ośrodka, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i
merytorycznych należących do zadań Ośrodka oraz odpowiada za politykę społeczną na obszarze
gminy.
3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Zblewo.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 może być także udzielone innej osobie, jednakże jeżeli chodzi o
sprawy dotyczące zadań realizowanych przez ośrodek, upoważnienie jest udzielane przez
Wójta
Gminy na wniosek Kierownika Ośrodka jeżeli przepisy ustaw tak stanowią.
5. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje
się ustaleniami Wójta Gminy Zblewo.
6. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy Zblewo.
§ 19.
1. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku, w
rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Ilość osób zatrudnionych w Ośrodku, zakres czynności i obowiązków osób zatrudnionych w
Ośrodku,
ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym zgodnie z wymogami aktów prawnych regulujących
strukturę zatrudnienia w Ośrodku oraz odpowiednio do potrzeb Ośrodka.
3. Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków pracowników określa ustawa o pracownikach
samorządowych, ustawa o pomocy społecznej oraz przepisy prawa pracy.
4. Szczegółowe zasady dotyczące porządku wewnętrznego określa regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zblewie.
Download