Data - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

advertisement
Poznań, dnia 23.04.2015 r.
PS-Ko.431.3.2015.2
Pan
Tomasz Majewski
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
ul. Gimnazjalna 2a
62–610 Sompolno
W ramach nadzoru sprawowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego nad realizacją zadań
samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
– na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
163 ze zm.) – zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatury w Koninie, przeprowadził w dniach: od 11 do 12 i od 16 do
19 marca 2015 r., kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Sompolnie.
Kontrolę przeprowadzono w celu dokonania oceny działalności Ośrodka w okresie od 1stycznia 2014
roku do dnia kontroli w zakresie organizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
zgodności zatrudnienia pracowników jednostki wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej
z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku, zasadności, wysokości
i udokumentowania udzielonych świadczeń z pomocy społecznej oraz legalności wydanych decyzji
administracyjnych.
Ustalenia pokontrolne szczegółowo opisano w protokole kontroli, który został przez Pana
podpisany bez zastrzeżeń w dniu 15 kwietnia 2015 roku.
Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przekazuję Panu niniejsze zalecenia
pokontrolne.
W trakcie kontroli ustalono, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie został
powołany Uchwałą Nr XI/45/1990 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sompolnie z dnia 02.02.1990
roku.
Jednostka działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XXIII/171/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 07.12.2012 roku. Kwestie dotyczące zasad kierowania jednostką, jej wewnętrzną strukturę
organizacyjną, zakresy działania poszczególnych stanowisk określono w Regulaminie
Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie wprowadzonym do
stosowania wydanym przez Pana Zarządzeniem Nr 21/2012 z dnia 01.08.2012 r.
W świetle powyższych aktów prawa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie
realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, a do zakresu działania
M-GOPS należy w szczególności :
 udział w opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
 świadczenie pracy socjalnej,
 podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb Gminy w tym współtworzenie i realizacja programów osłonowych, programów
aktywnej integracji i programów unijnych,
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
 podejmowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej oraz innych
ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia, po zapewnieniu odpowiednich środków z budżetu państwa.
Natomiast do zadań Ośrodka, realizowanych na podstawie odrębnych ustaw należy :
 prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, w tym prowadzenie postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych,
 prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Sompolno,
 prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o dodatki
mieszkaniowe,
 prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego,
 prowadzenie Klubu Integracji Społecznej organizującego działania o charakterze
terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym dla osób długotrwale bezrobotnych
i klientów pomocy społecznej, osób dotkniętych dysfunkcjami oraz zagrożonych lub
podlegających wykluczeniu społecznemu,
 realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
narkomanii i innych uzależnień i dysfunkcji rodziny.
Gmina Sompolno – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.) – posiada gminną strategię rozwiązywania problemów
społecznych, przyjętą do realizacji z dniem podjęcia Uchwały Nr XXXI/267/09 w sprawie przyjęcia
„Programu pomocy społecznej Gminy Sompolno na lata 2010–2017”.
Analiza aktów prawa miejscowego normujących funkcjonowanie Ośrodka wykazała brak
uchwały, w której Gmina określałaby, w jaki sposób odbywa się sprawienie pogrzebu – do czego
zobowiązuje art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163
ze zm.).
Ośrodek mieści się w wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku będącym
własnością gminy Sompolno. M-GOPS posiada do dyspozycji pomieszczenia o powierzchni
użytkowej 425,92 m². Pomieszczenia biurowe Ośrodka usytuowane są na I piętrze budynku. Wejście
główne znajduje się na poziomie „0”. Natomiast wewnątrz budynek posiada bariery architektoniczne
w postaci schodów, jednakże osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich
lub mającym trudności w pokonywaniu schodów – Ośrodek umożliwił kontakt z pracownikiem
socjalnym poprzez zainstalowanie przy drzwiach wejściowych dzwonka. Po sygnale dzwonka
pracownik socjalny Ośrodka udaje się na parter budynku i przyjmuje klienta pomocy społecznej
w pokoju, który usytuowany jest zaraz przy drzwiach wejściowych. Warunki lokalowe oraz
wyposażenie pomieszczeń – przy zastanej liczbie pracowników – zabezpieczały potrzeby jednostki
w tym zakresie.
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Gminę Sompolno zamieszkiwało 10.550 osób, a pracą
socjalną objęto 356 rodzin i osób samotnie gospodarujących.
Zadania nałożone na Ośrodek realizowało 44 pracowników w ramach umów o pracę w wymiarze
38 i ¼ etatu i 2 pracowników w ramach umowy zlecenia, w tym 35 osób wykonujących zadania
wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.),
z tego pracę socjalną w środowisku (w 5 rejonach opiekuńczych), w tym przeprowadzanie wywiadów
środowiskowych poza siedzibą jednostki, wykonywało 5 starszych pracowników socjalnych
w wymiarze 5 etatów.
Uwzględniając powyższe, na dzień 31.12.2014 r., na jednego zatrudnionego pracownika socjalnego
przypadało 2.110 mieszkańców gminy i tym samym Ośrodek nie spełniał normy zatrudnienia
pracowników socjalnych wynikającej z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), gdzie ustawodawca nakładał na ośrodki pomocy
społecznej obowiązek zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy
w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.
Natomiast – obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku – art. 110 ust. 11 ww. ustawy o pomocy społecznej
2
nakłada na ośrodek pomocy społecznej zatrudnienie pracowników socjalnych proporcjonalnie do
liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu
pracy na 2 tyś. mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących,
objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu
pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.
Z kolei art.110 ust.12 tej ustawy nakłada na ośrodek pomocy społecznej zatrudnienie w pełnym
wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.
Według stanu na dzień kontroli (11 marzec 2015 r.) M-GOPS w Sompolnie spełnia warunek określony
w art. 110 ust.12 zatrudniając 5 pracowników socjalnych w wymiarze 5 etatów, ale żadnego
z warunków określonych w art. 110 ust.11, obowiązującej od stycznia 2015 r. ustawy o pomocy
społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
przypadało 2.110 mieszkańców, a pracą socjalną jeden pracownik socjalny obejmował 71 rodzin
i osób samotnie gospodarujących.
Pełniąc funkcję kierownika M-GOPS spełnia Pan wymogi kwalifikacyjne i staż pracy, jakimi
winny legitymować się osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, o których
mowa w art. 122 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej.
Ustalono także, iż posiada Pan upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy nadane
Zarządzeniem Nr 27/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 16 kwietnia 2009 r.
Stwierdzono, że wszyscy pracownicy wykonujący ww. zadania posiadają kwalifikacje i staż pracy
niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków, a mianowicie:
 starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny – zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.) i zgodnie z tabelą IV, część H,
rozdz. III (stanowiska pomocnicze i obsługi) zamieszczoną w zał. Nr 3 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.),
 starszy opiekun i młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej – zgodnie z tabelą IV, część H,
rozdz. III (stanowiska pomocnicze i obsługi) zamieszczoną w zał. Nr 3 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.),
 główna księgowa – zgodne z art. 54 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Na podstawie poddanej kontroli losowo wybranej dokumentacji łącznie 208 spraw (37%
wszystkich spraw) realizowanych w wybranych losowo do kontroli miesiącach: wrześniu 2014 r.
i lutym 2015 r. – stwierdzono, że nie było świadczeń przyznanych i wypłacanych niezasadnie.
Świadczenia przyznawano zgodnie z wymogami (kryteriami) określonymi dla poszczególnych
rodzajów świadczeń w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.
163 ze zm.) oraz Uchwale nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Zastrzeżeń nie budzi także zasadność przyznania i realizacja świadczeń niepieniężnych.
Ustalono, iż pomocy bez względu na rodzaj i formę udzielano na wniosek osoby zainteresowanej –
zgodnie z art. 102 ust.1 ww. ustawy o pomocy społecznej. Akta zawierają wszystkie niezbędne
załączniki potrzebne do rozpoznania sprawy i wydania decyzji. Na dokumentach znajdują się daty
wpływu do Ośrodka i podpis osoby przyjmującej dokument, a na kserokopiach dokumentów –
potwierdzenie zgodności ich treści z oryginałem.
Stwierdzono natomiast, że spośród wszystkich świadczeń poddanych kontroli :
- w 10 przypadkach zasiłków stałych realizowanych osobom prowadzącym samodzielne
gospodarstwa domowe, ze względu na brak zamieszczania w wywiadach środowiskowych
informacji na temat osób zobowiązanych do alimentacji, nie można określić czy są to osoby
samotne, czy samotnie gospodarujące i posiadające rodzinę oraz osoby zobowiązane do
alimentacji. Wobec powyższego nie jest możliwe dokonanie oceny czy winno być
przeprowadzone postępowanie alimentacyjne na rzecz zasiłkobiorców;
3
- w 6 przypadkach zasiłków okresowych realizowanych w 2015 r., w których wysokość
świadczenia ustalono na podstawie dochodów rodziny, gdzie wliczono, jako jeden ze składników,
dochód z pracy dorywczej uzyskany z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, nie
zweryfikowano czy rodziny nadal pozyskiwały dochód z pracy dorywczej w takiej samej
wysokości. Brak powyższych ustaleń nie pozwala zatem ocenić czy zasiłki w kolejnych
miesiącach wypłacono w prawidłowych wysokościach;
- w 5 przypadkach zasiłków okresowych, tj. w 1 przypadku realizowanym we wrześniu 2014 r.
i 4 przypadkach w lutym 2015 r. wysokość należnych zasiłków wypłacono w kwotach powyżej
minimalnej kwoty zasiłku, o której mowa w ust. 2 i 3 ww. ustawy o pomocy społecznej, poprzez
zaokrąglenie w górę do pełnej złotówki.
We wszystkich poddanych kontroli przypadkach (poza zasiłkami stałymi) rodzinne wywiady
środowiskowe, na podstawie których przyznano świadczenia oraz wywiady kontrolne
przeprowadzono w sposób prawidłowy w terminie, zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) oraz z § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra
Pracy Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 712).
Wywiady środowiskowe będące podstawą przyznania zasiłków stałych zawierały lakoniczne
informacje dotyczące aktualnej (według stanu na dzień przeprowadzania wywiadu) sytuacji rodzinnej,
mieszkaniowej i zdrowotnej świadczeniobiorców. Sformułowania były bardzo ogólne i ograniczały się
do wskazania struktury rodziny, wzmianki odnośnie sytuacji mieszkaniowej i stanu zdrowia
ograniczając informacje –„sytuacja nie uległa zmianie” lub wskazania, że jest osobą niepełnosprawną.
W rubryce dot. osób zobowiązanych do alimentacji brakowało wpisu odnośnie tych osób, bądź
widniał zapis „zainteresowany/na nie podaje osób zobowiązanych”.
Nadto w 7 przypadkach brakowało aktualizacji wywiadów, tj. nie rzadziej niż co 6-miesięcy, mimo
zmiany braku danych, co niezgodnie jest z art. 107 ust. 4 cytowanej ustawy o pomocy społecznej,
który brzmi: „W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz
kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację
wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie
rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych”. Wskazać należy, iż w aktach spraw
wskazanych wyżej zasiłkobiorców znajdują się jednakże wywiady przeprowadzane w związku
z udzielaniem innych form pomocy aniżeli zasiłków stałych. Z kolei w jednym przypadku nie
zachowano terminu sporządzenia aktualizacji wywiadu, który przeprowadzono po 9 miesiącach.
Decyzje administracyjne przyznające świadczenia oraz decyzje zmieniające decyzję, na mocy
której strona nabyła prawo, podjęte w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli sporządzał
i wydawał Pan w sposób prawidłowy, z tym że w 5 przypadkach decyzje przyznające zasiłki okresowe
nie zawierały uzasadniania wysokości świadczenia przyznanego w kwocie wyższej aniżeli minimalna
kwota zasiłku okresowego, a w decyzjach przyznających prawo do objęcia ubezpieczeniem
zdrowotnym przywołano nieaktualny adres publikacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. „Dz. U. z 2004 r. Nr
210, poz. 2135 z późn. zm.” zamiast: Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 ze zm.
Realizacja pomocy następowała po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po upływie
14 dni od daty jej doręczenia lub w trybie art. 108 Kpa, tj. nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalności z uwagi na ważny interes strony.
Zastrzeżenia zespołu inspektorów budziło sporadyczne dokumentowanie prowadzonej pracy
socjalnej przez pracowników socjalnych. Na podstawie analizy dokumentacji przedłożonej zespołowi
inspektorów w trakcie kontroli, w tym przede wszystkim teczek z indywidualną dokumentacją
klientów Ośrodka stwierdzono, że pracownicy rzadko ewidencjonują prowadzoną pracę socjalną
i odnotowują działania. Także w wywiadach środowiskowych w większości przypadków brakowało
zapisów dotyczących pracy socjalnej. Natomiast w przypadku zamieszczania wzmianki o pracy
socjalnej, działania ewidencjonowano w formie wpisów w częściach I i IV kwestionariusza
rodzinnego wywiadu środowiskowego pod pozycją „Plan pomocy i działań na rzecz osoby lub
rodziny” pod hasłem: „Praca socjalna”. W wywiadach odnotowywano rozmowy prowadzone
z klientami, udzielane porady czy też czynności i działania podejmowane na jego rzecz.
4
Z przedłożonego przez Pana pisemnego wyjaśnienia wynika, iż pracownicy podejmują szereg działań
na rzecz Klientów Ośrodka mających na celu poprawę ich funkcjonowania w środowisku. Pracą
socjalną objęte są w szczególności rodziny wielodzietne, dysfunkcyjne, niepełne, dotknięte
bezrobociem, uzależnieniem, osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami
psychicznymi oraz rodziny, których odnotowano przemoc. Praca socjalna świadczona jest poprzez :
1. Udzielanie porad, informacji i wskazówek przede wszystkim w miejscu pobytu Klienta
w kwestiach dotyczących rozwiązywania m.in. problemów rodzinnych, alimentacyjnych,
emerytalno – rentowych, zdrowotnych, mieszkaniowych, a także związanych z zatrudnieniem
(w tym bezrobociem) oraz wychowaniem dzieci.
2. Aktywizację społeczną i zawodową osób poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej
i zdobycie przez nich odpowiedniego przeszkolenia.
3. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podejmowania leczenia odwykowego oraz do
udziału w grupach samopomocowych AA.
4. Pomoc w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów rodzinom i osobom ubiegającym się
o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
5. Pomoc rodzinom przy redagowaniu pism i wniosków do różnych instytucji tj.: ZUS-u, KRUS-u,
Sądów, PFRON-u, urzędu skarbowego ,komorników, banków, itp.
6. Współpracę z różnymi służbami, instytucjami i organizacjami, w tym m.in. z:
– Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie celem uzyskania informacji o miejscach pracy
i mobilizowanie Klientów do aktywnego poszukiwania pracy,
– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
– pedagogami szkolnymi w celu rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych
w rodzinach korzystających z pomocy społecznej,
– placówkami służby zdrowia,
– policją, kuratorami sądowymi działającymi przy Sądzie Rejonowym w celu udzielenia
pomocy w rozwiązywaniu problemów w rodzinach, gdzie występują sytuacje kryzysowe
spowodowane nadużywaniem alkoholu, dopalaczy oraz przemocą domową,
– ZUS/KRUS w celu ustalania wysokości otrzymywanych świadczeń,
– PFRON-em w celu uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
– Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
W okresie objętym kontrolą pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny (art. 45 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej) prowadzono w roku 2014 z 24 osobami. Wszystkie kontrakty zawarto
wyłącznie z beneficjentami projektu systemowego „Klub Integracji Społecznej– drogą do integracji
społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego przez Urząd Miasta i Gminy w Sompolnie oraz MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie działających we współpracy z liderem projektu –
Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Poznaniu.
Jednym z głównych założeń projektu było utworzenie Klubu Integracji Społecznej M-GOPS
w Sompolnie. Celem powstałego Klubu jest realizacja działań umożliwiających udzielanie młodym
osobom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej, w pełnieniu ról społecznych w miejscu zamieszkania i miejscu pracy oraz
w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
Analiza losowo wybranej dokumentacji kontraktów wykazała, iż kontrakty i ich ocenę
opracowywano w sposób prawidłowy, na odpowiednich formularzach wskazanych w załączniku do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru
kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439).
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), zobowiązuję Pana do niezwłocznego wykonania
poniższych zaleceń pokontrolnych:
5
1. Podjęcia działań na rzecz dostosowania poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych
(w rejonach opiekuńczych) w normie określonej w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) – tj. proporcjonalnie do liczby
ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż 3
pracowników lub do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej
niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.
2. Wszczęcia działań zmierzających do podjęcia przez Radę Miejską w Sompolnie uchwały
określającej sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Sompolno – zgodnie z art. 44 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).
3. Wzmożenia nadzoru nad wywiązywaniem się przez pracowników socjalnych z obowiązku
prawidłowego sporządzania wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o przyznanie
świadczenia z pomocy społecznej – w sposób określony w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy
Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 712) – w szczególności:
 wskazywania wstępnych i zstępnych tych osób, personaliów i adresów pobytu wszystkich osób
zobowiązanych do alimentacji,
 odzwierciedlania w zapisach wywiadu wyczerpujących informacji odnośnie indywidualnych
cech, sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osób oraz dokonywanie analizy tych zapisów
celem sformułowania wniosków stanowiących podstawę planowania pomocy, w tym jej
rodzaju i zakresu – zgodnie z § 2 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia.
4. Przeprowadzenia (w szczególności w przypadku osób objętych stałą formą pomocy) postępowania
w sprawie ustalenia sytuacji rodzinnej i finansowej u wszystkich osób zobowiązanych do
alimentacji pod kątem możliwości udzielenia pomocy na rzecz zasiłkobiorcy – zgodnie z art. 128
– 130 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze
zm.) i art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.
163 ze zm.).
5. Przeprowadzania aktualizacji wywiadu środowiskowego nie rzadziej niż co 6 miesięcy –
w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy zgodnie z art. 107 ust. 4 ww. ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.).
6. Przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych w wysokościach naliczonych w sposób zgodny
z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.) i uzasadnianie
wysokości świadczenia, w przypadku przyznania w kwocie wyższej aniżeli minimalna kwota
zasiłku okresowego.
7. W 6 przypadkach zasiłków okresowych realizowanych w 2015 r., w których wysokość
świadczenia ustalono na podstawie dochodów rodziny, gdzie jako jeden ze składników wliczono
dochód z pracy dorywczej uzyskany z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc,
ustalić czy rodziny nadal pozyskiwały dochód z pracy dorywczej w takiej samej wysokości
i ewentualnie zweryfikować wysokość zasiłków realizowanych w kolejnych miesiącach.
8. Zamieszczania w decyzjach administracyjnych przyznających zasiłki okresowe uzasadnienia
wysokości przyznanego świadczenia w przypadkach, w których zasiłek przyznano w kwocie
wyższej aniżeli minimalna kwota zasiłku okresowego, a w decyzjach przyznających prawo do
objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym aktualnego adresu publikacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
9. Wzmożenia nadzoru nad wywiązywaniem się osób zatrudnionych w Ośrodku na stanowiskach
pracowników socjalnych z obowiązku dokumentowania prowadzonej pracy socjalnej.
6
Wojewoda Wielkopolski, na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuje
przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych,
informacji o ich realizacji.
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani prawo zgłoszenia do Wojewody
Wielkopolskiego zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy
o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pani zobowiązana do powiadomienia Wojewody
Wielkopolskiego o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych
zastrzeżeń.
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dorota Kinal
Wicewojewoda Wielkopolski
Do wiadomości:
1.
2.
Rada Miejska w Sompolnie
ul. 11 Listopada 15
62– 610 Sompolno
aa
7
Sporządziła: Zenona Majer – starszy inspektor
23.04.2015 r., tel. 63 247 77 29
8
Download