czy wiesz, że przemoc co możesz zrobić gdy doznajesz przemocy

advertisement
CZY WIESZ, ŻE PRZEMOC
CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY DOZNAJESZ PRZEMOCY
GDZIE SZUKAĆ POMOCY W BIAŁYMSTOKU
CZY WIESZ, ŻE PRZEMOC
 Jest zamierzonym, wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkowi
rodziny, naruszającym jego prawa i dobra osobiste, powodującym cierpienie, ból
i szkody.
 Fizyczna – to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem siły, którego
efektem jest nieprzypadkowe zranienie np.: kopanie, szczypanie, policzkowanie,
duszenie, popychanie, szarpanie, ciąganie za włosy, wykręcanie rąk.
 Psychiczna – to działania prowadzące do zniszczenia pozytywnego wizerunku
osoby np.: zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, wyśmiewanie,
upokarzanie,
szantażowanie,
izolowanie,
ciągłe
krytykowanie,
poniżanie,
obwinianie, zastraszanie, wmawianie choroby psychicznej.
 Seksualna – to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu
zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych np.: zmuszanie do stosunków
seksualnych oraz zmuszanie do oglądania filmów/zdjęć pornograficznych.
 Ekonomiczna - to wszelkie działania prowadzące do całkowitego uzależnienia
finansowego np.: odbieranie pieniędzy, zmuszanie do zaciągania pożyczek,
kredytów, spieniężanie wspólnego majątku, uniemożliwianie bądź ograniczanie
podjęcia pracy zarobkowej, niszczenie przedmiotów.
 Rzadko jest czynem jednorazowym, znacznie częściej jest procesem o długiej
historii. Ma tendencje do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości,
tzw. faz:
 Narastającego napięcia - to początek cyklu,
który charakteryzuje się
wzrostem napięcia oraz natężeniem sytuacji konfliktowych. Objawia się
między innymi poprzez: zniesławianie, sceny zazdrości, wybuchy gniewu.
Sprawca często zaczyna więcej pić, prowokuje kłótnie, staje się coraz
bardziej niebezpieczny i przerażający. Sprawia wrażenie, że coraz mniej
panuje nad swoim gniewem. Ofiara stara się opanować sytuacje, uspokaja,
spełnia wszystkie zachcianki, aby powstrzymać przed wyrządzeniem
krzywdy.
 Gwałtownej przemocy - następuje wybuch gniewu i agresji. Na tym etapie
dochodzi do utraty kontroli przez sprawcę i podkreślenia swojej władzy.
Jest to faza krótka i trudno przewidzieć jej skutki (podbite oko, połamane
kości, obrażenia wewnętrzne, śmierć).
 Miodowego miesiąca - jest to faza skruchy ze strony sprawcy i okazywanie
miłości. Czuje się winny, jest mu przykro, żałuje tego co zrobił, okazuje
skruchę, przeprasza, obiecuje, że to się nie powtórzy i stara się znaleźć
wytłumaczenie dla tego co zrobił. Okazuje miłość i ciepło, przynosi kwiaty,
prezenty (w miarę trwania przemocy coraz rzadziej). Zachowuje się tak,
jakby przemoc nigdy nie miała miejsca, rozmawia z ofiarą, dzieli się
swoimi przeżyciami, troszczy się o nią.
Uwaga!
Niezatrzymana w porę przemoc, nasila się z czasem, a z każdym kolejnym cyklem
agresja wzrasta. Można przerwać cykl każdej przemocy - powiedz o tym co się dzieje
w Twoim domu! Zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji!
Ratuj zdrowie i życie swoje, i swojej rodziny!
CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY DOZNAJESZ PRZEMOCY
 Nie wstydź się prosić o pomoc!
 Korzystaj z oferowanych, dostępnych form pomocy!
 Sprawdź, gdzie w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania znajdują się instytucje
lub organizacje pozarządowe pomagające osobom doznającym przemocy!
 Nie ukrywaj przed bliskimi tego, co dzieje się w Twoim domu!
 Jeśli zostałaś pobita lub zgwałcona udaj się jak najszybciej do lekarza rodzinnego
po niezbędną pomoc oraz bezpłatne zaświadczenie lekarskie!
 Zbieraj dowody na stosowanie przemocy (zaświadczenie lekarskie, obdukcja,
dowody rzeczowe, zdjęcia, sms-y, e-maile …)!
 Zawiadom organy ścigania (Policję lub Prokuraturę)!
Jeżeli w trakcie aktu przemocy masz obawę o swoje życie i zdrowie:
 Uciekaj!
 Nie pozwól wpędzić się w takie miejsce mieszkania, z którego trudno będzie Ci
uciec!
 Wezwij jak najszybciej Policję!
W trakcie interwencji Policji masz prawo do:
 Uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. Policja ma
prawo
do
zatrzymania
sprawców
przemocy
w
rodzinie
stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 Uzyskania informacji - kto przyjechał na wezwanie tj. numer identyfikacyjny
policjantów, nazwa i siedziba jednostki.
 Zapisania numerów służbowych policjantów oraz daty i godziny ich przyjazdu
(informacje Policji stanowią ważne dowody).
 Zgłoszenia interweniujących funkcjonariuszy Policji na świadków w sprawie
sądowej.
Jak każda osoba masz fundamentalne prawa gwarantowane przez
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej:
 Prawo do życia - ,,Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu,
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania
kar cielesnych” – art. 40.
 Prawo do prywatności - ,,Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim
życiu osobistym” – art. 47.
 Prawo do wolności - ,,Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich
poglądów” – art. 54.
 Prawo do równości - ,,Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają
równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym” –
art. 33.
GDZIE SZUKAĆ POMOCY W BIAŁYMSTOKU
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. Włókiennicza 7
 Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.
 Świadczy nieodpłatnie porady psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i prawne.
 Prowadzi terapie indywidualne, rodzinne, grupy wsparcia i socjoterapeutyczne
oraz zajęcia korekcyjno-edukacyjne.
 Zapewnia schronienie kobietom z dziećmi w sytuacji kryzysu.
Zespoły Pracowników Socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
(pn. 8.00-17.00; wt – pt. 7.30 -15.30)
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1 – ul. Mieszka I 8c - Tel. 85/748-20-28;
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2 – ul. Siewna 2 – Tel. 85/653-85-21;
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 – Tel. 85/653-86-65;
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4 – ul. Radzymińska 16 – Tel. 85/662-88-01;
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 5 – ul. Berlinga 8 – Tel. 85/654-02-49;
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 6 – ul. Bema 2 – Tel. 85/742-29-47;
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 7 – ul. Storczykowa 5 – Tel. 85/654-69-76;
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 8 – ul. Swobodna 24 – Tel. 85/662-00-77.
Policja – Tel. 997
Komisariaty Policji
Komisariat I Policji – ul. Waryńskiego 8 – Tel. 85/746-07-57;
Komisariat II Policji – ul. Warszawska 65 – Tel. 85/748-20-61;
Komisariat III Policji – ul. Upalna 36 – Tel. 85/654-69-63;
Komisariat IV Policji – ul. Słowackiego 1 – Tel. 85/662-87-19.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bema 60/1
Tel. 85/869-65-60
Download