Monika Bełdowska, Wolondariat w OPS 16 II 2009

advertisement
Monika Bełdowska, Centrum Wolontariatu w Warszawie
Konferencja MCPS 16-17.02 2009
Po co OPSom wolontariat?
•
•
•
•
•
•
•
Rozszerzenie oferty pomocowej
Lepsze rozeznanie i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej
Wsparcie pracy socjalnej
Wykorzystanie zasobów społeczności lokalnej
Aktywizacja społeczności lokalnej
Zmiana wizerunku
Droga do usamodzielnienia klientów (wolontariat klientów)
OPS naturalnym partnerem Centrum
Wolontariatu
• Dobre rozeznanie potrzeb środowiska
• Zorientowanie na pomoc
• Obecność w każdej gminie
• Stabilność
• Profesjonalna kadra
Program „Wolontariat w OPS”
• Początek – 1997
• Współpraca z kolejnymi placówkami
• Szkolenie i wspieranie koordynatorów
wolontariatu
• Projekty finansowane z UE
• Promocja wolontariatu
Program „Wolontariat w OPS” w 2008
•Współpraca z ok. 50 OPS z Mazowsza
• Przygotowanie kolejnych placówek
• Zakończenie 2-letniego projektu
realizowanego ze środków UE
• Kontynuacja projektu w woj. Śląskim
i Pomorskim
Wolontariat w OPS
Obecnie w ponad 70 OPS w całej Polsce działa ponad 3500
wolontariuszy
OPS atrakcyjny dla wolontariuszy
• Bliskość do miejsca
zamieszkania
• Możliwość różnorodnych
działań
• Doświadczona kadra
• Coraz więcej
przygotowanych
koordynatorów
Kim są wolontariusze w OPS?
• Najczęściej młodzież
i studenci
• Osoby w wieku aktywności
zawodowej
• Seniorzy na rzecz seniorów
• Klienci Ośrodka
Co robią wolontariusze w OPS?
• Pomagają w odrabianiu
lekcji
• Organizują dzieciom czas
wolny
• Towarzyszą osobom
starszym i
niepełnosprawnym
• Pomagają w organizacji
imprez
Korzyści z pracy wolontariuszy dla Ośrodka
• Poszerzenie zakresu usług
• Możliwość objęcia wsparciem
większej liczby osób
• Pozytywna zmiana wizerunku
• Integracja społeczności lokalnej
• Szybsze i bardziej kompleksowe
reagowanie na potrzeby klientów
• Przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu pracowników
•Wolontariusz – dodatkowe źródło
informacji
Korzyści z pracy wolontariuszy dla dzieci
• Poprawa ocen szkolnych
• Nabycie umiejętności aktywnego
i wartościowego spędzania czasu
wolnego
• Poznanie starszych kolegów z
innego środowiska
Korzyści z pracy wolontariuszy dla osób
starszych i niepełnosprawnych
• Możliwość wyjścia z domu
• Zmniejszenie izolacji, poczucia
osamotnienia
Korzyści z bycia wolontariuszem
dla bezrobotnych
• Odbudowanie poczucia własnej
wartości
• Satysfakcja ze świadczonej pracy
• Pobudzenie aktywności
• Wyjście ze swojego środowiska
Korzyści dla społeczności lokalnej
• Budowanie więzi lokalnych
• Propagowanie postaw
obywatelskich
• Uczenie się samodzielnego
rozwiązywania problemów
• Promowanie wartości
• Uwrażliwienie na potrzeby innych
Etapy wprowadzenia współpracy OPS
z wolontariuszami
Przygotowanie placówki
• Decyzja dyrekcji
• Zatwierdzenie przez radę Miasta, Gminy, Dzielnicy
• Zapoznanie pracowników Ośrodka z planami współpracy z
wolontariuszami, podział obowiązków
• Wyznaczenie i przeszkolenie koordynatora wolontariatu
• Stworzenie programu, planu na najbliższy rok
• Określenie zasad współpracy z wolontariuszami
• Przygotowanie niezbędnych dokumentów
Diagnoza potrzeb
• Ośrodka Pomocy Społecznej
• Klientów
• Placówek, organizacji, z którymi
współpracuje OPS
• Mieszkańców
Przygotowanie środowiska
• Nawiązane współpracy z
partnerami lokalnymi
• Poinformowanie i
przygotowanie potencjalnych
odbiorców
• Promocja wolontariatu
Rekrutacja wolontariuszy
• Akcja informacyjna
• Spotkania z potencjalnymi
kandydatami
• Wybór odpowiednich osób
• Przydzielenie zadań,
przygotowanie do pracy
• Wprowadzenie w środowisko
Współpraca z wolontariuszami
• Monitorowanie i ewaluacja pracy
wolontariuszy
• Motywowanie i nagradzanie
• Stała współpraca z partnerami
lokalnymi, współpracownikami
• Określanie nowych obszarów
działań wolontariuszy
• Poszukiwanie kolejnych
ochotników, promowanie
wolontariatu
Czynniki sprzyjające rozwojowi
wolontariatu w OPS
• Ustawy: o pomocy społecznej i działalności pożytku publicznego i
wolontariacie
• Zmiana roli OPS
• Wolontariat wspiera pracę socjalną
• Możliwość finansowania wolontariatu z środków UE
• Każdy OPS ma potencjał do zorganizowania wolontariatu
• Niewielki koszt rozpoczęcia współpracy w ochotnikami
Czynniki sprzyjające rozwojowi
wolontariatu w OPS cd.
• Narastające problemy społeczne (eurosieroty, rodziny
dysfunkcyjne)
• Starzenie się społeczeństwa
• Oczekiwania mieszkańców wobec OPSu
• Wolontariat jako ciekawa propozycja spędzania czasu wolnego
• Internet, łatwość przepływu informacji
• Przykłady dobrych praktyk
Czynniki utrudniające rozwój
wolontariatu w OPS
• Błędne rozumienie idei wolontariatu
• Brak współpracy z partnerami lokalnymi
• Niewyodrębnianie osobnego stanowiska koordynatora
• Brak współpracy całej kadry ośrodka na rzecz rozwoju
wolontariatu
• Nieuwzględnianie wolontariatu w budżecie OPS
• Ograniczenia lokalowe
• Niedostosowanie godzin pracy do możliwości wolontariuszy
Kierunki rozwoju wolontariatu w OPS
• Wyodrębnianie samodzielnych stanowisk koordynatorów
• Praca projektami wolontariackimi
• Wplatanie wolontariatu w projekty systemowe
• Realizacja oddolnych projektów wolontariuszy
• Profesjonalizacja usług wolontariuszy - prowadzenie szkoleń dla
wolontariuszy
• Promocja wolontariatu w OPS
• OPS jako lokalne centrum wolontariatu
Przyszłość programu „Wolontariat w OPS”
• Tworzenie nowych projektów
finansowanych ze środków Unii
Europejskiej
• Kształcenie nowych koordynatorów
wolontariatu
• Wspieranie doświadczonych
koordynatorów
• Tworzenie nowych obszarów współpracy
• Prowadzenie programu w kolejnych
województwach
• Promowanie wolontariatu w OPS
• Badania wolontariatu w OPS
Zapraszamy do współpracy!
Centrum Wolontariatu w Warszawie
Ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
Tel. 022 635 99 24
www.wolontariat.org.pl
www.wolontariat.ops.pl
Download