UCHWAŁA NR XIII/

advertisement
UCHWAŁA NR XIII/76/04
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 12 lutego 2004r.
w sprawie skargi na kierownika jednostki budżetowej Gminy Marcinowice
– kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 229
pkt 3 KPA, Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:
§1
Rada Gminy Marcinowice uznaje za bezzasadną skargę skierowaną przez Pana
Janusza Kowalskiego na kierownika jednostki budżetowej Gminy Marcinowice
– kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Zygmunta Drozda.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały nr XIII/76/04
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 12 lutego 2004r.
w sprawie skargi na kierownika jednostki budżetowej Gminy Marcinowice –
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Zygmunta Drozda
Pan Janusz Kowalski zam. Chwałków 30 w dniu 18 grudnia 2003r. złożył do tut.
Urzędu Gminy pismo skierowane do Rady Gminy Marcinowice oraz pismo
skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Marcinowice. W dniu 06.01.2004r.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Polityki Społecznej, pismem
nr PS.I.9018/66/2003 z dnia 29.12.2003r. przesłał kolejną skargę zainteresowanego z
dnia 13.12.2003r.
Pisma wyżej wymienione zgodnie z art. 229 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego zostały przekazane do Przewodniczącego Rady celem rozpatrzenia
przez Radę Gminy.
W złożonych pismach zainteresowany kieruje zarzuty w stronę Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Marcinowicach. W szczególności wskazuje na źle układającą
się współpracę z Kierownikiem oraz pracownikami OPS, ignorancję ze strony
pracowników, fałszowanie podpisu zainteresowanego przez pracowników OPS, braku
możliwości wcześniejszych wypłat środków finansowych na zakup leków i zapłatę za
energię elektryczną, przesyłania pomocy finansowej przekazem pocztowym.
Wskazuje na błędy w wydawanych decyzjach przez ośrodek, błędach w wywiadach
środowiskowych, otrzymywania talonów zamiast środków finansowych.
Zarzuca Kierownikowi OPS łamanie prawa, zaniżanie dochodów na dokumentach
kierowanych przez OPS do uczelni, do której uczęszcza zainteresowany oraz
kierowania przez Kierownika OPS do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
zarzutów w stronę zainteresowanego.
Ponadto w dniu 15.01.2004r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Pana Janusza
Kowalskiego, w którym zainteresowany nie wyraża chęci na jakiekolwiek kontakty z
pracownikami OPS wskazując jednocześnie na wyznaczenie pracownika do kontaktów
z zainteresowanym.
W roku 2003 Pan Janusz Kowalski skierował osobiście bądź za pośrednictwem
Dolnośląskiego Urzędu we Wrocławiu do tut. Urzędu kilkanaście pism, w których
poruszana była większość wyżej wymienionych tematów. Na wszystkie złożone pisma
zainteresowany otrzymał odpowiedzi, wszystkie kwestie poruszane w pismach były
także szczegółowo wyjaśnianie z Kierownikiem miejscowego OPS. Ponadto w roku
2003 podejmowane były uchwały Rady Gminy Marcinowice uznające kierowane
przez Pana Janusza Kowalskiego zarzuty i skargi za bezzasadne.
Oprócz wyjaśniających pism kierowanych do zainteresowanego w miesiącu grudniu
2003r. Pan Janusz Kowalski został zaproszony na spotkanie do tut. Urzędu celem
wyjaśnienie nurtujących i spornych kwestii. Pan Janusz Kowalski nie skorzystał z
zaproszenia. Ze względu na to, że pomoc finansowa wypłacana jest zainteresowanemu
regularnie i terminowo oraz ze względu na to, że nie zgadzam się z kierowanymi
zarzutami wnoszę o uznanie skargi za bezzasadną.
Download