MEDYCYNA RATUNKOWA I KATASTROF prof

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
medycyna ratunkowa i medycyna katastrof
2. Numer kodowy kursu
EMM001C
3. Jednostka dydaktyczna
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 90-752 Łódź, ul.
Czechosłowacka 2B
4. Typ kursu
Obowiązkowy/praktyczny/ zaawansowany
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
magisterski
6. Rok studiów
4
7. Semestr
8
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
Prof. Dr hab. Tomasz Gaszyński, Dr n med. Anna Samborska-Sablik
10. Osoby prowadzące zajęcia
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Prof. hab. n med. Tomasz Gaszyński
dr n med Anna Samborska-Sablik
dr n med. Zbigniew Muras
dr n med. Krzysztof Ulbrich
dr n med. Andrzej Sobczuk
dr n med. Dariusz Timler
lek . Elżbieta Balcerzyk –Bardzo
lek. Karolina Burska
lek. Waldemar Główczyński
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne
Student zapoznaje się z
zasadami ALS
Cele szczegółowe
Student:

zna
zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych,
noworodków
i u dzieci (ALS) zgodne z obowiązującymi
międzynarodowymi standardami resuscytacyjnymi

zna wskazania do rozpoczęcia lub niepodjęcia resuscytacji

utrwala /powtarza wiedzę dotyczącą prowadzenia podstawowych
czynności podtrzymywania życia u dorosłych, dzieci i noworodków
(BLS)

zna zasady farmakoterapii i elektroterapii w nagłym zatrzymaniu
krążenia oraz w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych , dzieci i
noworodków

zna zasady rozpoznawania zaburzeń rytmu na podstawie
wywiadu, badania fizykalnego i EKG


utrwala wiedzę dotyczącą zasad posługiwania się AED


zna zasady przygotowania pacjenta do defibrylacji
zna zasady wykonania i kwalifikacji do wykonania
defibrylacji defibrylatorem profesjonalnym
zna zasady wykonania i kwalifikacji do kardiowersji w
zaburzeniach rytmu u pacjenta w stanie zagrożenia życia

zna zasady przygotowania
kardiowersji elektrycznej

zna zasady leczenia pacjentów zaburzeń rytmu serca w
stanie zagrożenia życia


pacjenta
do
wykonania
zna zasady wykonania i kwalifikacji do zastosowania
stymulacji zewnętrznej mięśnia sercowego
zna zasady przygotowania pacjenta
zewnętrznej mięśnia sercowego
do
stymulacji




zna zasady zachowania bezpieczeństwa pacjenta i
personelu podczas stosowania elektroterapii
zna zasady udzielania pomocy w szczególnych przypadkach
zatrzymania krążenia
zna zasady udrożnienia dróg oddechowych metodami przyrządowymi
(rurka ustno-gardłowa, rurka nosowo-gardłowa , rurka krtaniowa,
maska krtaniowa z prowadnicą i bez, rurka typu combitube , rurka
typu cobra, intubacja dotchawicza, konikopunkcja).
Zna zasady stosowania wentylacji wspomaganej i zastępczej


Zna zasady, wskazania i przeciw wskazania do
prowadzenia wentylacji workiem samorozprężalnym,
respiratorem transportowym/przenośnym
Zna zasady badania pacjenta w stanie krytycznym

Zna zasady posługiwania się podczas badania pacjenta
skalami stosowanymi w medycynie ratunkowej (SAMPLE,
skala AVPU, Glasgow, TS, PTS)

Utrwala wiedzę dotyczącą badania pacjenta w stanie
zagrożenia życia
F.W7. zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej
noworodków, dzieci i dorosłych;
Umiejętności praktyczne
Cele ogólne
Cele szczegółowe

Student potrafi
poprowadzić ALS w
warunkach
przedszpitalnych i
szpitalnych do czasu
przejęcia pacjenta przez
zespół resuscytacyjny


potrafi poprowadzić BLS u noworodków, dzieci i dorosłych
(utrwalenie wiadomości)
potrafi podjąć decyzję o rozpoczęciu, zaprzestaniu lub niepodjęciu
resuscytacji
potrafi poprowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u
dorosłych, noworodków i u dzieci (ALS) zgodnie z obecnie
obowiązującymi wytycznymi

potrafi zabezpieczyć drogę dożylną podczas nagłego
zatrzymania krążenia (powtórzenie)

potrafi zastosować leczenie farmakologiczne
elektroterapię w nagłym zatrzymaniu krążenia



defibrylację
przy
pomocy
AED

potrafi rozpoznać na podstawie EKG zaburzenia rytmu
do defibrylacji i nie do defibrylacji



potrafi przygotować pacjenta do defibrylacji

potrafi rozpoznać zaburzenia rytmu do kardiowersji
i/lub stymulacji zewnętrznej mięśnia sercowego

potrafi zakwalifikować pacjenta do farmakoterapii lub
elektroterapii ( kardiowersji lub stymulacji zewnętrznej
mięśnia sercowego) u pacjenta w stanie zagrożenia
życia
potrafi wykonać defibrylację
potrafi zachować zasady bezpieczeństwa podczas
defibrylacji
potrafi wykonać kardiowersję, stymulację zewnętrzną mięśnia
sercowego na fantomie



potrafi wykonać
(powtórzenie)
i
potrafi przygotować pacjenta do elektroterapii
potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa podczas
wykonywania elektroterapii
potrafi udrożnić drogi oddechowe metodami bezprzyrządowymi
(powtórzenie) i przyrządowymi (założyć rurkę ustno-gardłowa,
rurkę nosowo-gardłowa , rurkę krtaniowa, maskę krtaniowa z
prowadnicą i bez, rurkę typu combitube, rurkę typu cobra,
wykonać konikopunkcję na fantomie).
Potrafi zbadać pacjenta w stanie krytycznym wg schematu SAMPLE
Wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z
dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów:
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
F.U11. działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych
czynności resuscytacyjnych
F.U21.
ocenia
stan
chorego
nieprzytomnego
zgodnie
z
obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi;
Cele ogólne
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Student potrafi wyjaśnić osobom
korzystającym ze świadczeń medycznych ich
podstawowe uprawnienia oraz podstawy
prawne udzielania tych świadczeń w zakresie
medycyny ratunkowej;
Cele szczegółowe
Student potrafi:
 Przestrzegać praw pacjenta, prezentując
szacunek i etyczne postępowanie wobec
inności
kulturowych,
etnicznych,
osobowościowych.
 Prezentować postawę odpowiedzialności za
podejmowane
decyzje
i
czynności
zawodowe.
 Dokonać
samooceny
własnych
umiejętności, ograniczeń i deficytów.
Projektować własny rozwój zawodowy,
rozumiejąc potrzebę uczenia się przez całe
życie.
12. Sposób nauczania
Prezentacja multimedialna, przekaz ustny, ćwiczenia symulacyjne, praca grupowa, praca indywidualna
zajęcia stacjonarne -90% (70%- ćwiczeń na fantomach)
nauka samodzielna -10%
e-learning
13. Liczba godzin zajęć
a.
b.
Wykłady 4 godz
ćwiczenia 6 godzin w gr dziekańskich, 6 godz w gr klinicznych
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
zaliczenie zajęć -pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa, zajęcia z medycyny
ratunkowej i katastrof z 3 roku
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
-
16. Zawartość kursu
Wykłady
1. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci (ALS). Zasady
farmakoterapii i elektroterapii w nagłym zatrzymaniu krążenia 2h
2. Zatrzymanie krążenia w szczególnych przypadkach 2h
Ćwiczenia w grupach studenckich:
1. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych (rurka ustno-gardłowa, rurka nosowogardłowa , rurka krtaniowa, maska krtaniowa z prowadnicą i bez, rurka typu
combitube , rurka typu cobra, intubacja dotchawicza , konikopunkcja-ćwiczenie na
fantomach).2h
2. Wentylacja wspomagana i zastępcza (maska twarzowa plus worek samorozprężalny,
wentylacja respiratorem przenośnym/transportowym - ćwiczenie na fantomach). 1h
3. Schemat badania pacjenta krytycznego (wg schematu SAMPLE).1h
4. Elektroterapia i farmakoterapia w stanach zagrożenia życia (ocena EKG stanach
zagrożenia życia, farmakoterapia w zaburzeniach rytmu groźnych dla życia,
kwalifikacja do elektroterapii)2h
Ćwiczenia w grupach klinicznych
5. Elektroterapia w stanach zagrożenia życia(defibrylacja, kardiowersja, stymulacja
zewnętrzna mięśnia sercowego-ćwiczenie na fantomach) -2h
6. Zaawansowane czynności podtrzymywania życia u dorosłych i dzieci (ćwiczenie na
fantomach –symulatorach do ALS-u) -4h
17. Metody nauczania i uczenia się
Prezentacja multimedialna, przekaz ustny, ćwiczenia symulacyjne, praca grupowa, praca indywidualna
18. Zalecane źródła nauczania
1.
2.
Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Polska Rada Resuscytacji. (www.prc.krakow.pl)
Gaszyński W. i wsp. (red.): Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof - Podręcznik dla studentów.
Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2009. ISBN 978-83-61058-97-7.
Literatura uzupełniająca:

Standardy kardiologiczne www.ptkardio.pl

Baranowski R, Wojciechowski D. i wsp. Atlas EKG Via Medica Gdańsk 2012. Tom 1 i 2.
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Zaliczenie z oceną.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Pozytywna ocena z wiedzy
rozliczanej przy pomocy krótkich sprawdzianów pisemnych rozpoczynających każde ćwiczenia.
Umiejętność wykonania wszystkich zabiegów objętych programem nauczania przynajmniej na
ocenę dostateczną. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną otrzymaną z ocen cząstkowych.
20. Zasady egzaminowania- nie dotyczy
Wiedza:
umiejętności praktyczne:
postawy etyczne i umiejętności ogólne:
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
Download