Inwestowanie na giełdzie - jak zacząć? Giełda

advertisement
Agenda
Inwestowanie na giełdzie - jak zacząć?
•
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
–
–
–
–
–
•
•
Definicja giełdy
Czym na giełdzie można handlować?
Jak?
Kiedy?
Specyfika Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Podstawy analizy technicznej
Podstawy analizy fundamentalnej
Giełda – definicja ogólna
Czym jest giełda?
Jest to spotkanie:
•
osób chcących zawierać transakcje kupna i sprzedaży dóbr
zamiennych oraz osób pośredniczących w tych transakcjach,
•
odbywające się regularnie w określonym miejscu i czasie,
•
podporządkowane ściśle określonym normom i zasadom.
Przedmiot obrotu
Czym handluje się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?
Akcje - papiery wartościowe o charakterze udziałowym dające posiadaczowi
określone prawa majątkowe (prawo do dywidendy, udziału w podziale spółki w
przypadku likwidacji, poboru akcji nowej emisji) i niemajątkowe (prawo do głosu,
uczestnictwa w WZA, zaskarżania uchwał WZA).
Obligacje - dłużne papiery wartościowe stwierdzające zaciągnięcie długu przez
emitenta oraz zobowiązującego do spełnienia określonych świadczeń na rzecz
obligatariusza.
Kontrakty terminowe – instrumenty pochodne będące umową pomiędzy dwoma
stronami w których jedna ze stron zobowiązuje się do dostarczenia określonej ilości
instrumentu bazowego po określonej cenie, a druga strona zobowiązuje się tę cenę
zapłacić.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obraca się
zdematerializowanymi instrumentami finansowymi.
Skąd bierze się cena?
Ceny akcji spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych są
wypadkową sił popytu i podaży.
Popyt > Podaż - wzrost kursu
Podaż > Popyt - spadek kursu
Rynek giełdowy w Polsce jest rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że
kursy po których zawierane są transakcje na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie kształtowane są w oparciu o ceny zawarte w zleceniach
napływających na giełdę.
Na GPW (w trakcie notowań ciągłych) zlecenie zawarte są po kursie
najlepszego zlecenia przeciwstawnego (priorytet ceny).
W obliczu informacji (makroekonomicznych, komunikatów spółek, zmian
cenowych) napływających na rynek inwestorzy podejmują decyzje
kupna/sprzedaży określonych akcji składając w tym celu zlecenia i wpływając
tym samym na kursy akcji.
Zlecenie z limitem ceny
Zlecenie z limitem ceny – inwestor określa ceną maksymalną (minimalną)
za jaką chce kupić (sprzedać) akcje danej spółki.
Przykładowy arkusz zleceń:
Wolumen kupna
Cena
Wolumen sprzedaży
119
20
111
10
107
50
103
20
40
98
20
95
40
87
10
85
Inwestor składa zlecenie kupna 100 sztuk akcji z limitem ceny 110 zł
Zlecenie z limitem ceny
Transakcja zostanie zrealizowana częściowo:
1. Kupno 20 sztuk akcji po cenie 103 zł.
2. Kupno 50 sztuk akcji po cenie 107 zł.
Pozostała część zlecenia pozostanie w arkuszu zleceń jako kupno 30 sztuk
akcji z limitem ceny 110 zł.
Wolumen kupna
30
Cena
Wolumen sprzedaży
119
20
111
10
110
107
50
103
20
40
98
20
95
40
87
10
85
Zlecenie PCR
Zlecenie PCR (po cenie rynkowej) – inwestorzy wybierają ten typ zlecenie
jeżeli chcą zakupić (sprzedać) akcje po najlepszej cenie dostępnej na rynku.
Niezrealizowana część zlecenia pozostanie w arkuszu jako zlecenie z limitem
ceny równym cenie dokonanej transakcji.
Przykładowy arkusz zleceń:
Wolumen kupna
Cena
Wolumen sprzedaży
119
20
111
10
107
50
103
20
40
98
20
95
40
87
10
85
Inwestor składa zlecenie kupna 100 sztuk akcji po cenie rynkowej
Zlecenie PCR
Transakcja zostanie zrealizowana częściowo:
1. Kupno 20 akcji po cenie 103 zł.
Niezrealizowana część zlecenia pozostanie w arkuszu jako zleceni kupna 80
sztuk akcji z limitem ceny 103 zł.
Wolumen kupna
Cena
Wolumen sprzedaży
119
20
111
10
107
50
103
20
80
103
40
98
20
95
Inwestor40
składa zlecenie kupna 100
87 sztuk akcji po cenie rynkowej
10
85
Zlecenie PKC
Zlecenie PKC (po każdej cenie) – inwestorzy akceptujący obecne ceny
widniejące w arkuszu zleceń mogą złożyć zlecenie PKC, mają wtedy pewność,
że ich zlecenie zostanie zrealizowane w całości:
Przykładowy arkusz zleceń:
Wolumen kupna
Cena
Wolumen sprzedaży
112
30
111
10
107
50
103
20
40
98
20
95
40
87
10
85
Inwestor składa zlecenie kupna 100 sztuk akcji po każdej cenie
Zlecenie PKC
Transakcja zostanie zrealizowana
1. Kupno 20 sztuk akcji po cenie
2. Kupno 50 sztuk akcji po cenie
3. Kupno 10 sztuk akcji po cenie
4. Kupno 20 sztuk akcji po cenie
Wolumen kupna
w całości:
103 zł.
107 zł.
111 zł.
112 zł.
Cena
Wolumen sprzedaży
112
30 10
111
10
107
50
103
20
40
98
20
95
40
87
10
85
Warunki wykonania zleceń
Ważność zleceń:
•
•
•
•
Bez limitu ważności (ważne do końca roku kalendarzowego)
Ważne do końca sesji
WuA – zlecenie „wykonaj lub anuluj” składane jest przez inwestorów
chcących zrealizować swoje transakcje w całości.
WiN („ważne do pierwszego wykonania” ) – w przypadku realizacji tylko
części zlecenia typu WiN pozostała jego część zostaje natychmiast
anulowana.
Dodatkowe warunki wykonania zleceń:
•
•
•
Wmin (minimalna wielkość wykonania) – jeżeli zlecenie nie może być
wykonane w minimalnej wielkości – traci ważność. Jeśli zlecenie zostanie
wykonane częściowo to pozostała, niezrealizowana część, pozostaje w
arkuszu jako zlecenie bez WMin
LimAkt – zlecenia z limitem aktywacji, zlecenia typu stop limit i stop loss
WUJ – określenie wielkości ujawnianej
Przykład
Przykładowy arkusz zleceń:
Wolumen kupna
Cena
Wolumen sprzedaży
112
30
111
10
107
50
103
20
40
98
20
95
40
87
10
85
Inwestor składa zlecenie kupna 100 sztuk akcji z limitem 109 oraz
warunkiem Wmin = 80
Przykład
Przykładowy arkusz zleceń:
Wolumen kupna
Cena
Wolumen sprzedaży
112
30
111
10
107
50
103
20
40
98
20
95
40
87
10
85
Inwestor składa zlecenie kupna 100 sztuk akcji z limitem 109 oraz
warunkiem Wmin = 80
Zlecenie odrzucone
Przykład
Przykładowy arkusz zleceń:
Wolumen kupna
Cena
Wolumen sprzedaży
112
30
111
10
107
50
103
20
40
98
20
95
40
87
10
85
Inwestor składa zlecenie kupna 100 sztuk akcji z limitem 109 zł oraz
warunkiem WiN
Przykład
Transakcja zostanie zrealizowana częściowo:
1. Kupno 20 akcji po 103 zł.
2. Kupno 50 akcji po 107 zł.
Pozostała część zlecenia (30 akcji z limitem 109 zł) nie może zostać
zrealizowana natychmiastowo na rynku, więc zostaje unieważniona.
Wolumen kupna
Cena
Wolumen sprzedaży
112
30
111
10
107
50
103
20
40
98
20
95
40
87
10
85
Harmonogram sesji
Harmonogram sesji akcji notowanych w systemie ciągłym:
8:00
9:00
9:00
17:20
17:30
17:30
– 9:00
– 17:20
– 17:30
– 17:35
przyjmowanie zleceń na otwarcie
określenie kursu na otwarciu
notowania ciągłe
przyjmowania zleceń na zamknięcie
określenie kursu na zamknięcie
dogrywka
Inne systemy notowań na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych:
•
•
•
notowania jednolite z dwoma fixingami
notowania jednolite z jednym fixingiem
notowania ciągłe instrumentów pochodnych
Źródło: GPW
Wyznaczenie kursu otwarcia
Wyznaczając kurs otwarcia na giełdzie kierujemy się kolejno następującymi
zasadami:
1. Maksymalizacja wolumenu obrotu.
2. Minimalizacja różnicy pomiędzy liczbą papierów wartościowych w
zleceniach kupna i sprzedaży do zrealizowania przy danym kursie.
3. Minimalizacja różnicy pomiędzy kursem określanym i kursem odniesienia.
W wyznaczaniu kursu otwarcia biorą zlecenia z limitem ceny, PCRO oraz PKC.
Na otwarciu na początku realizowane są zlecenia PKC, następnie zlecenia z
limitem lepszym niż kurs otwarcia, PCRO, zlecenia z limitem równym kursowi
otwarcia.
Wszystkie zlecenia PKC oraz zlecenia z limitem ceny lepszym niż kurs
otwarcia muszą być zrealizowane w całości.
Wyznaczenie kursu otwarcia
Arkusz zleceń przed otwarciem, kurs odniesienia wyniósł 246 zł:
Kupno
Skumulowany
Wolumen
400
400
600
Cena
Sprzedaż
Wolumen
Skumulowany
PKC
-
700
200
PCRO
-
700
600
-
246
100
700
700
100
245
200
600
700
-
PCRO
400
400
Wyznaczenie kursu otwarcia
Arkusz zleceń przed otwarciem, kurs odniesienia wyniósł 246 zł:
Kupno
Skumulowany
Wolumen
400
400
600
Cena
Sprzedaż
Wolumen
Skumulowany
PKC
-
700
200
PCRO
-
700
600
-
246
100
700
600
-
245,1-245,9
-
600
700
100
245
200
600
700
-
PCRO
400
400
Wyznaczenie kursu otwarcia
Kupno
Skumulowany
Wolumen
400
400
600
Cena
Sprzedaż
Wolumen
Skumulowany
PKC
-
700
200
PCRO
-
700
600
-
246
100
700
600
-
245,1-245,9
-
600
700
100
245
200
600
700
-
PCRO
400
400
1. Maksymalizacja wolumenu występuje przy poziomie 600 sztuk przy cenach
w przedziale od 245 do 246 zł (minimalny krok notowań = 0,1 zł).
2. Minimalizacja różnicy wolumenów w zleceniach kupna i sprzedaży
występuje w przedziale cenowym od 245,1 do 245,9 zł, wynosi wtedy 0.
3. Kursem odniesienia był kurs 246 zł, zatem cena otwarcia będzie wynosić
245,9 zł.
4. Sprawdzenie, czy 245,9 zł jest kursem równowagi (czy wszystkie zlecenia
PKC i zlecenia z lepszym limitem mogą być zrealizowane) – tak.
Restrykcje
1. Nie wszystkie typy zleceń mogą być łączone w pary.
2. Nie wszystkie rodzaje zleceń mogą być składane w poszczególnych
fazach sesji.
3. Niektóre zlecenia mają określone przedziały wielkości.
4. Na rynkach giełdowych funkcjonują również określone limity
wahań kursów papierów wartościowych nazywane widełkami
(statycznymi lub dynamicznymi), wahana mierzone są od kursu
odniesienia.
Zasady obrotu GPW sprecyzowane są w tzw. Szczegółowych Zasadach
Obrotu Giełdowego (SZOG).
GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to instytucja publiczna,
której zadaniem jest zapewnienie:
•
•
•
koncentracji popytu i podaży na papiery wartościowe dopuszczone do
obrotu giełdowego w celu kształtowania ich kursu
bezpieczny przebieg transakcji
upowszechnienie jednolitych informacji umożliwiających ocenę aktualnej
wartości papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
GPW działa w ramach prawnych określonych przez:
•
•
•
•
•
Komisję Nadzoru Finansowego
Regulamin Giełdy
Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawę o ofercie publicznej
Ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Warszawska giełda papierów wartościowych prowadzi również rynek małych,
innowacyjnych* spółek NewConnect, rynek obligacji Catalyst oraz rynek
energii.
Historia
Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce została otwarta 12 maja
1917 roku w Warszawie. Handlowano na niej głównie wekslami i obligacjami.
Pierwsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miała
miejsce 16 kwietnia 1991 roku, notowane były wtedy akcje pięciu spółek:
Tonsilu, Próchnika, Krosna, Kabli i Exbudu. Do dziś dnia notowana jest tylko
jedna – Próchnik. W pierwszej sesji brało udział 7 domów maklerskich,
wpłynęło wtedy 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót wyniósł 1 990 zł.
Sesje w tamtym czasie odbywały się raz w tygodniu
Obecnie warszawska giełda papierów wartościowych jest największym
rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Łącznie notowanych jest na niej
437 spółek o łącznej kapitalizacji równej niemal 700 mld zł. Obroty dzienne
wahają się w przedziale 0,5 – 1 mld zł.
W 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uzyskała status
spółki publicznej.
GPW a NYSE
Porównanie kapitalizacji rynkowej spółek notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
największej giełdzie świata – New York Stock Exchange
GPW
NYSE
Źródło: World Federation of Exchanges
Indeksy giełdowe
Giełda nazywana jest barometrem gospodarki – patrząc na zachowania
kursów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych można
próbować przewidywać okresy dobrej i złej koniunktury w gospodarce.
W celu łatwiejszej interpretacji, giełdy papierów wartościowych publikują tzw.
indeksy giełdowe będące syntetyczną miarą tendencji zachodzących na rynku.
Przykłady indeksów giełdowych:
•
•
•
•
•
WIG20
mWIG40
sWIG80
WIG
Indeksy branżowe: WIG-Budownictwo, WIG-Energia, WIG-Paliwa i inne
Indeksy giełdowe pełnią również funkcję benchmarku do badania stóp zwrotu
portfeli inwestorów indywidualnych, funduszów inwestycyjnych etc.
WIG
Wartość początkowa: 1000 pkt
Wartość maksymalna: 67 568,51 (06.07.2007)
Źródło: Investio.pl
WIG20
Wartość początkowa: 1000 pkt. 16.04.1994
Wartość maksymalna: 3 917,87 pkt. (29.10.2007)
Od czego zacząć?
Od czego zacząć swoją przygodę z rynkiem kapitałowym?
1. Inwestuj w wiedzę
a. Literatura
b. Szkolenia giełdowe
c. Webinaria online
2. Sprawdź czego się nauczyłeś w wirtualnej grze giełdowej.
3. Załóż swój pierwszy rachunek maklerski.
4. Wybierz swoją strategię.
Polecana literatura
1. Analiza fundamentalna
a) Benjamin Graham, Inteligentny Inwestor
b) John Ritchie, Analiza fundamentalna
c) Aswath Damodaran, Finanse korporacyjne
2. Analiza techniczna
a) John Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych
b) Mark Galant, Brian Dolan, Forex dla bystrzaków
c) Robert Fischer, Liczby Fibonacciego na giełdzie
Analiza
Analiza techniczna
Analiza techniczna to zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen
instrumentów finansowych. Źródłem wiedzy dla analityków technicznych są
historyczne notowania walorów przedstawione w postaci wykresów. Podstawowe
narzędzia analizy technicznej to formacje cenowe, wskaźniki techniczne i
oscylatory, średnie ruchome, japońskie techniki analizy papierów wartościowych.
Analiza fundamentalna
Analiza fundamentalna to proces selekcji papierów wartościowych pod względem
bezpieczeństwa, jakości inwestycyjnej oraz oczekiwanej stopy zwrotu. Celem tej
koncepcji inwestycyjnej jest oszacowanie wartości wewnętrznej spółek notowanych
na giełdach. Źródłem wiedzy dla analityków fundamentalnych są sprawozdania
finansowe spółek, analizy branżowe, informacje makroekonomiczne.
Źródło: J. Murphy, „Analiza techniczna rynków finansowych
J. Ritchie, „Analiza fundamentalna”, WIG-PRESS
Analiza techniczna
Podstawowe zasady analizy technicznej
1. Rynek dyskontuje wszystko – wszystkie informacje dotyczące danego
instrumentu zawarte są w jego cenie, kurs danego waloru za pomocą
mechanizmów rynkowych jest wypadkową sił popytu i podaży.
2. Ceny podlegają trendom – analitycy techniczni twierdzą, że ceny
instrumentów finansowych poruszają się w trendach. Trend wzrostowy
(spadkowy) oznacza, że prawdopodobieństwo występuje wyższe
prawdopodobieństwo dalszych wzrostów (spadków) notowań.
3. Historia się powtarza – inwestorzy posługujący się analizą techniczną
podejmują decyzje w oparciu o analogie z przeszłości zakładając, że
historia się powtarza, ma to wynikać z powtarzalności ludzkich zachowań
w określonych warunkach.
Źródło: Investio.pl
Przykład
Sygnał sprzedaży wygenerowany przez ATool po rozpoznaniu
formacji Głowy z Ramionami
Źródło: Atool w serwisie Investio.pl
Analiza fundamentalna
Proces analizy fundamentalnej
1. Analiza makroekonomiczna.
2. Analiza sektorowa.
3. Analiza spółki (spółka na tle konkurencji z branży)
4. Analiza finansowa spółki.
5. Wycena akcji.
6. Zakup.
Analiza fundamentalna
Proces analizy fundamentalnej
0. Wstępna selekcja spółek za pomocą Stock Screenera.
1. Analiza makroekonomiczna.
2. Analiza sektorowa.
3. Analiza spółki (spółka na tle konkurencji z branży)
4. Analiza finansowa spółki.
5. Wycena akcji.
6. Zakup.
Dziękuję za uwagę
Proszę o uzupełnienie ankiety
Download