Zysk netto - Komunikat

advertisement
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
I JEDNOSTKI ZALEŻNE
Zweryfikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe
sporządzone na dzień i za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
z raportem Niezależnego Audytora
Spis treści
Raport Niezależnego Audytora
Zweryfikowane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Skonsolidowane Bilanse
Skonsolidowane Rachunki zysków i strat
Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmiany stanu kapitałów własnych
Skonsolidowane Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
2
3
4
5
6
8-39
RAPORT NIEZALEŻNEGO AUDYTORA
Dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonych skonsolidowanych bilansów Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. i jego jednostek zależnych sporządzonych na 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
oraz skonsolidowanych rachunków zysków i strat, sprawozdania ze zmiany stanu kapitałów własnych
i sprawozdań z przepływu środków pieniężnych za okresy zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Za sporządzenie sprawozdań finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zadaniem audytora jest
wyrażenie opinii na temat tych sprawozdań finansowych w oparciu o przeprowadzone badanie.
Powyższe badanie przeprowadziliśmy stosownie do ogólnie przyjętych amerykańskich standardów
badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z tymi standardami badanie powinno być zaplanowane
i przeprowadzone w sposób pozwalający na uzyskanie dostatecznej pewności co do tego,
czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie obejmuje wyrywkowe
sprawdzenie dowodów księgowych potwierdzających prawdziwość kwot oraz informacji wykazanych
w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również dokonanie oceny stosowanych zasad
rachunkowości, istotnych szacunków dokonanych przez Zarząd, a także ogólnej prezentacji
sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą
podstawę dla wydanej przez nas opinii.
Jak omówiono w Nocie nr 2 do skonsolidowanych sprawozdań finansowych, na potrzeby
raportowania finansowego przed 1 stycznia 1998 r. gospodarka polska była uważana za gospodarkę
hiperinflacyjną. Spółka nie zaksięgowała żadnych korekt odzwierciedlających skutki inflacji,
w związku z czym, trendy i elementy kapitałów własnych i wyników finansowych mogłyby się istotnie
różnić od wielkości wykazanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.
Naszym zdaniem, z wyjątkiem ewentualnych skutków kwestii opisanej powyżej, załączone
skonsolidowane sprawozdania finansowe odzwierciedlają rzetelnie, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuację Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. i jego jednostek zależnych na dzień
31 grudnia 1999 r. i 2000 r. oraz skonsolidowane wyniki jego działalności i przepływy środków
pieniężnych za okresy zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r. są zgodne z ogólnie przyjętymi
amerykańskimi standardami rachunkowości (US GAAP).
Przeprowadziliśmy także badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych
na dzień 31 grudnia 1999 r. i 31 grudnia 2000 r. przygotowanych zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowości.
Warszawa, Polska
30 kwietnia 2001 r.
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Skonsolidowane bilanse
na 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty zostały wykazane w zł
Aktywa
Majątek obrotowy
Środki pieniężne i zrównane z nimi
Bieżąca część należności z tytułu leasingu finansowego
Pozostałe należności netto
Zapasy
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Lokaty kapitałowe
Aktywne rozliczenie odroczonego podatku dochodowego
Majątek obrotowy ogółem
Należności z tytułu leasingu finansowego minus bieżąca część
Rzeczowy majątek trwały netto
Akcje/ udziały w jednostkach stowarzyszonych i innych
Wartość firmy netto
Aktywne rozliczenie odroczonego podatku
dochodowego
Depozyty gwarancyjne
Aktywa ogółem
31 grudnia
31 grudnia
1999 r.
2000 r.
21.538.530
546.202.840
26.725.739
306.580
9.734.329
23.544.032
50.446.923
26.649.744
710.882.715
27.809.900
563.838
15.483.359
27.039.924
48.542.763
678.498.973
603.502.335
26.413.615
78.339
8.345.529
856.972.243
26.639.954
2.831.623
25.695.590
1.314.162
1.346.310.368
1.714.196.298
19.643.338
6.754.174
586.578.254
46.040.536
2.482.226
25.746.477
598.386.295
63.460.901
1.616.978
17.752.195
7.758.071
767.688.742
54.223.285
76.248
8.226.028
Zobowiązania i kapitał własny
Zobowiązania bieżące
Bieżąca część zdyskontowanych umów leasingowych
Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów dłużnych, w tym bieżąca
część długoterminowych papierów dłużnych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Rezerwa na niezarachowane składki i inne rezerwy technicznoubezpieczeniowe
Depozyty klientów
Pozostałe zobowiązania bieżące
3.346.632
22.132.392
17.878.073
35.184.934
13.124.034
723.847.928
6.525.704
380.204.211
744.037.582
2.608.559
386.725.983
Zobowiązania ogółem
1.110.577.843
Zobowiązania warunkowe
Udziały mniejszości
7.577.906
7.577.906
Kapitał własny
Akcje zwykłe; 7.106.431 akcji o wartości nominalnej 1 zł, zatwierdzonych
i 6.382.831 akcji wyemitowanych na 31 grudnia 2000 r.; 7.106.431 akcji
zatwierdzonych na 31 grudnia 1999 r. (2.430.000 akcji wyemitowanych i w
obrocie na 31 grudnia 1999 r.)
2.430.000
Kapitał powyżej wartości nominalnej
Zyski zatrzymane
225.724.619
Akcje własne (289,665 akcji zwykłych)
-
1.133.372.124
Zobowiązania bieżące ogółem
Zdyskontowane umowy leasingowe minus część bieżąca
Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów dłużnych minus część bieżąca
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania, udziały mniejszości oraz kapitał własny ogółem
Patrz informacja dodatkowa
10.180.746
6.382.831
272.906.126
332.225.554
(40.871.083)
228.154.619
570.643.428
1.346.310.368
1,714,196,298
3
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Skonsolidowane rachunki zysków i strat
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty zostały wykazane w zł
Rok zakończony 31 grudnia
1999 r.
Przychody:
Przychody finansowe z tytułu leasingu
2000 r.
290.777.206
345.133.857
Przychody z tytułu odsetek
8.368.643
29.358.771
Pozostałe
7.870.957
65.291.517
307.016.806
439.784.145
111.090.344
130.575.796
Koszty odsetek
79.119.004
122.469.020
Amortyzacja dyskonta dłużnego
34.115.227
25.902.897
Roszczenia
2.694.542
6.728.996
Pozostałe
7.020.385
7.313.235
234.039.502
292.989.944
Zysk netto przed obciążeniem z tytułu podatku dochodowego
72.977.304
146.794.201
Podatek dochodowy
(4.512.833)
38.890.426
Zysk przed alokacją na akcjonariuszy mniejszościowych
wyniku z działalności operacyjnej jednostek zależnych
77.490.137
107.903.775
(Zysk) akcjonariuszy mniejszościowych
(6.458.413)
(1.402.840)
Zysk netto
71.031.724
106.500.935
26,29
20,80
16,24
18,72
Przychody ogółem
Koszty:
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
Koszty ogółem
zysk netto na 1 akcję - podstawowy
- rozwodniony pro-forma
Patrz informacja dodatkowa
4
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Skonsolidowane kapitały własne
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w zł
Saldo na 31 grudnia
1998 r.
Akcje
zwykłe
Akcje
zwykłe
Kapitał
powyżej
wartości
nominalnej
Zyski
zatrzymane
Akcje
własne
Akcje
własne
Razem
Akcje
Kwota
Kwota
Kwota
Akcje
Kwota
Kwota
3.153.600
3.153.600
Dywidendy
uchwalone i
wypłacone
Umorzenie akcji
(723.600)
(723.600)
Zysk netto i zysk
ogółem za rok
obrotowy
Saldo na 31 grudnia
1999 r.
2.430.000
2.430.000
-
Emisja nowych akcji
pomniejszona o
koszty emisji
3.952.831
3.952.831
266.244.462
-
-
5.390.000
Efekt podatkowy
kosztów emisji
Skapitalizowane
koszty wynagrodzenia
w akcjach
159.281.841
162.435.441
(3.865.346)
(3.865.346)
(723.600)
(1.447.200)
71.031.724
71.031.724
225.724.619
-
228.154.619
270.197.293
-
-
-
5.390.000
1.271.664
1.271.664
Zakup akcji własnych
(289.665)
Zysk netto i zysk
ogółem za rok
obrotowy
Saldo na 31 grudnia
2000 r.
-
(40.871.083)
106.500.935
6.382.831
Patrz informacja dodatkowa
6.382.831
272.906.126
332.225.554
(40.871.083)
106.500.935
(289.665)
(40.871.083)
570.643.428
5
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
Rok zakończony
31 grudnia 1999 r.
31 grudnia 2000 r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:
Zysk netto
71.031.724
106.500.935
(21.827.027)
2.248.525
3.231.181
(2.586.726)
(6,458,413)
(1.402.840)
-
1.271.664
107.478
-
12.684.332
20.140.765
-
17.500.000
7,823,233
8.715.006
Amortyzacja dyskonta dłużnego
34.115.227
25.902.897
Strata z tytułu różnic kursowych
3.231.181
(28.511.106)
(5.339.627)
(1.084.161)
Zapasy
3.253.780
(257.258)
Rozliczenia międzyokresowe czynne i inne
2.123.271
(5.749.030)
Inne zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
46.394.790
9.083.483
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
(1.983.435)
(865.248)
148.387.695
150.906.906
609,629,179
783.350.156
(1.068.113.231)
(1.150.866.509)
Nabycie maszyn i urządzeń
(16.518.278)
(39.439.341)
Nabycie akcji i udziałów
(28.982.523)
(13.655.482)
Sprzedaż lub wykup papierów wartościowych
9.984.214
15.711.151
Pożyczki udzielone spółce nieskonsolidowanej
(43.053)
-
Pozostałe korekty uzgadniające zysk netto do zmiany stanu
środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
Aktywne rozliczenie podatku odroczonego
Strata (zysk) netto na sprzedaży składników rzeczowego
majątku trwałego
Udział w zyskach (stratach) akcjonariuszy mniejszościowych
Koszty wynagrodzeń w akcjach
Rezerwa na straty z tyt. nieskonsolidowanej jednostki zależnej
Rezerwa na należności wątpliwe
Rezerwa na ujemne różnice kursowe
Amortyzacja
Zmiany z tytułu aktywów operacyjnych i zobowiązań :
Pozostałe należności
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej :
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:
Raty kapitałowe otrzymane z tytułu należności netto z leasingu
finansowego
Nabycie sprzętu celem oddania w leasing
6
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w zł
31 grudnia 1999 r.
Wpływy ze sprzedaży sprzętu nie objętego leasingiem
31 grudnia 2000 r.
10.499.129
13.684.616
(483,544,563)
(391.215.409)
1.538.534.813
1.499.557.656
(1.163.028.173)
(1.481.227.844)
14.599.325
10.802.303
(56.025.825)
(27.608.612)
(1.172.796)
1.517.461
Emisja akcji
-
270.197.293
Zakup akcji własnych
-
(40.871.083)
Zwiększenie stanu depozytów klientów
14.729.513
13.052.542
Umorzenie akcji i dywidendy wypłacone akcjonariuszom
(5.312.546)
-
342.324.311
245.419.717
7,167,443
5.111.214
Środki pieniężne na początek roku obrotowego
14.371.087
21.538.530
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego
21.538.530
26.649.744
110.660.794
126.135.099
17.578.817
34.789.473
-
5.390.000
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej :
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej :
Wpływy z tytułu kredytów bankowych i papierów dłużnych
Spłaty z tytułu kredytów bankowych i papierów dłużnych
Wpływy z tytułu cesji umów leasingowych
Spłata zobowiązań z tytułu cesji umów leasingowych
Zmiana stanu depozytów gwarancyjnych
Środki pieniężne netto z działalności finansowej :
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Dodatkowe informacje dotyczące przepływu środków
pieniężnych
Środki pieniężne wypłacone z tytułu odsetek
Środki pieniężne wypłacone z tytułu podatku dochodowego
Znaczące niepieniężne elementy działalności inwestycyjnej –
aktywne rozliczenie podatku dochodowego dot. kosztów emisji
Patrz informacja dodatkowa
7
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w zł
1.
Charakterystyka Spółki
Organizacja Spółki
Spółka Europejski Fundusz Leasingowy S.A (dalej zwana “Spółką”) została założona jako jedna
z pierwszych spółek leasingowych w Polsce. Spółka powstała w roku 1992 i zajmuje się
zawieraniem umów leasingu, których przedmiotem są pojazdy wykorzystywane w ramach
prowadzenia działalności gospodarczej, sprzęt komputerowy i biurowy oraz urządzenia
produkcyjne. Spółka finansuje zakup pojazdów oraz urządzeń za pomocą kredytów
zaciągniętych w bankach polskich i zagranicznych oraz przez emisję krótkoterminowych
papierów dłużnych.
Większą część klientów Spółki stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, zazwyczaj biorące
w leasing przedmiot o niewielkiej wartości. Na 31 grudnia 2000 r. średni okres trwania leasingu
pojazdów wynosił 30-35 miesięcy, a sprzętu komputerowego i biurowego 20 miesięcy.
Centrala Spółki mieści się we Wrocławiu. Spółka pozyskuje nowych klientów poprzez
sieć oddziałów zlokalizowanych na terenie całej Polski. Ponadto Spółka prowadzi działalność
w oparciu o zewnętrzną sieć agentów, będących jednocześnie dostawcami pojazdów
i wyposażenia, oraz przy pomocy niezależnych brokerów. Na 31 grudnia 2000 r. Spółka
współpracowała z ok. 400 zewnętrznych agentów i pośredników. Zasadniczo Spółka całą
działalność prowadziła na terenie Polski.
Initial Public Offering (Wprowadzanie akcji Spółki do obrotu publicznego)
W kwietniu 2000 r. Spółka zakończyła proces wprowadzania swoich akcji do zagranicznego
obrotu publicznego (memorandum informacyjne - “International Offering Circular” złożono
w London Stock Exchange oraz przekazano wybranym inwestorom w Stanach Zjednoczonych
na podstawie Sekcji 144 A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych), a także
krajowego poprzez ofertę skierowaną do polskich inwestorów na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
2.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości
Najważniejsze zasady polityki księgowej Spółki przedstawiają się następująco:
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Spółka prowadzi księgowość i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi
wymogami ustawowymi i w walucie polskiej.
Patrz informacja dodatkowa
8
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
2.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości (c.d.)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ogólnie przyjętymi
amerykańskimi standardami rachunkowości (standardy US GAAP) i ujmuje sprawozdania
Europejskiego Funduszu Leasingowego oraz jego jednostek zależnych. Wszystkie istotne salda
i transakcje wewnątrzgrupowe zostały wyeliminowane przy konsolidacji. W skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym ujęto przychody i koszty poniesione przez jednostki zależne w
okresie od daty ich nabycia do terminu ich sprzedaży lub dnia, w którym Spółka przestała
sprawować nad tą jednostką kontrolę. Pozostałe lokaty kapitałowe są wykazywane według
kosztu ich nabycia.
Po upadku rządów komunistycznych w roku 1989, Polska doświadczyła wysokiej inflacji
i znaczących wahań kursów wymiany. Polityka gospodarcza rządu polskiego doprowadziła
do obniżenia stopy inflacji z około 250% w roku 1990 do około 10% w latach 1998, 1999
oraz w poniżej 10% w 2000 r. Z powodu wysokich wskaźników inflacji przed rokiem 1998, na
potrzeby zastosowania standardów US GAAP przed 1 stycznia 1998 r. gospodarka polska była
uznawana za gospodarkę hiperinflacyjną. W takich okolicznościach, sporządzenie sprawozdania
finansowego zgodnie ze standardami US GAAP wymaga przeliczenia wielkości z waluty
funkcjonalnej na walutę sprawozdawczą i odpisania w koszty strat z tytułu różnic kursowych,
bądź uwzględnienia skutków inflacji w inny sposób. Ponieważ nie zaksięgowano żadnych korekt
odzwierciedlających skutków inflacji, jak wymagają tego standardy US GAAP, trendy i
elementy zysku netto, w latach przed 1998 r. oraz sytuacja finansowa, mogłyby się istotnie
różnić od wielkości wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Metoda uznawania przychodów z tytułu leasingu
Spółka uznaje przychody z tytułu leasingu w sposób zgodny ze Standardem Rachunkowości
Finansowej (Statement of Financial Accounting Standards - SFAS) nr 13, Rachunkowość
leasingowa. Według tego standardu, przychody powinny być uznawane w sposób
odzwierciedlający stałą stopę zwrotu z należności netto z tytułu leasingu finansowego. Czynsze
leasingowe pomniejszają inwestycję brutto, obniżając zarówno pozostającą do spłacenia
należność, jak i kwotę niezrealizowanych przychodów finansowych, przy zastosowaniu stopy
procentowej przyjętej dla danej umowy leasingowej.
Należności netto z tytułu leasingu finansowego
Zgodnie ze standardem SFAS nr 13, wszystkie umowy leasingowe Spółki zostały
sklasyfikowane jako bezpośredni leasing finansowy. Zawarcie umowy leasingu finansowego
przenosi wszystkie znaczące korzyści oraz ryzyka związane z posiadaniem środka trwałego na
leasingobiorcę. Umowy te są ujmowane w księgach po postawieniu środka trwałego do
dyspozycji leasingobiorcy. Spółka księguje całość przyszłych minimalnych opłat leasingowych,
niegwarantowanych wartości rezydualnych oraz początkowych bezpośrednich kosztów
manipulacyjnych jako inwestycję leasingową brutto. Różnica pomiędzy inwestycją leasingową
brutto a kosztem środka w leasingu stanowi niezrealizowane przychody finansowe, które są
9
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
2.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości (c.d.)
uznawane przez cały okres trwania leasingu. Przychody z leasingu rozkładane są na cały okres
trwania umowy według stałej stopy zwrotu przyjętej dla danej umowy leasingowej.
Początkowe koszty bezpośrednie
Wstępne koszty bezpośrednie związane z umowami leasingu finansowego, w tym prowizje
od zawartych umów leasingowych, stanowią część inwestycji w leasing netto i stopniowo
pomniejszają przychód.
Wartość rezydualna
Wartość rezydualna, odpowiadająca uzgodnionej przyszłej cenie wykupu płaconej przez klienta
po zakończeniu trwania umowy leasingu, jest wyliczana w momencie rozpoczęcia leasingu
na podstawie wartości środka trwałego. Zasadniczo wartości te są ustalane w oparciu
o określoną umownie kwotę pomiędzy klientem a Spółką i ujmowane są w pozycji należności
z tytułu leasingu netto. Realizacja tej kwoty jest uzależniona od wypełnienia w przyszłości
warunków umowy i jej zakończenia.
Zysk ogólny
Zysk ogólny jest definiowany jako suma zmian, które zaszły w kapitale własnym jednostki
w okresie objętym badaniem, z wyjątkiem zmian wynikających z podwyższenia kapitału
podstawowego oraz wypłaty dywidend. Zgodna z wymogami Standardu nr 130, Raportowanie
zysku ogólnego, kalkulacja zysku ogólnego nie spowodowała powstania żadnych istotnych kwot,
które należałoby wykazać w skonsolidowanym sprawozdaniu ze stanu kapitałów własnych.
Inwestycje w dłużne papiery wartościowe oraz akcje i udziały
Klasyfikacja dłużnych papierów wartościowych oraz akcji i udziałów została dokonana zgodnie
z warunkami Standardu SFAS nr 115 Rachunkowość Inwestycji w Dłużne Papiery Wartościowe
oraz Akcje i Udziały na podstawie planowanego, na dzień zakupu, okresu ich przechowywania:
Przechowywane do terminu wykupu dłużne papiery wartościowe - wykazywane według kosztu
pomniejszonego o odpis amortyzacyjny;
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - wykazywane według wartości godziwej
pomniejszonej o niezrealizowane zyski i straty; niezrealizowane zyski i straty ujmowane są
w rachunku zysków i strat;
Papiery wartościowe dostępne do obrotu - wykazywane według wartości godziwej
pomniejszonej o nie zrealizowane zyski i straty; niezrealizowane zyski i straty ujmowane są jako
oddzielny element w pozycji kapitałów własnych.
10
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
2.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości (c.d.)
Zazwyczaj Spółka dokonuje inwestycji w papiery wartościowe dostępne do sprzedaży.
Ponieważ koszt tych papierów wartościowych jest zbliżony do ich wartości godziwej, Spółka
nie zaksięgowała niezrealizowanych zysków lub strat wynikających z tytułu ich posiadania.
Stosowanie szacunków
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości
wymaga od Zarządu dokonania szacunków i przyjęcia założeń, które mają wpływ
na przedstawioną wartość aktywów i pasywów oraz ujęcie należności i zobowiązań
warunkowych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Faktyczne wyniki mogą różnić
się od tych szacunków.
Środki pieniężne i zrównane z nimi
Środki pieniężne i zrównane z nimi obejmują salda gotówkowe oraz inne instrumenty finansowe
o wysokiej płynności, których termin spłaty w dniu nabycia nie przekracza trzech miesięcy.
Spółka deponuje środki w bankach działających w Polsce.
Depozyty gwarancyjne
Przez depozyty gwarancyjne rozumie się środki pieniężne objęte blokadą, stanowiące
zabezpieczenie w instytucjach finansowych. Są nimi głównie depozyty stanowiące
zabezpieczenie kredytów bankowych oraz należności objętych faktoringiem.
Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
Umowy leasingowe zawarte przez Spółkę stanowią, by leasingobiorca uiszczał raty leasingowe
według załączonego do umowy harmonogramu płatności. Stopa procentowa przyjęta w leasingu
jest okresowo stała. Oprocentowanie ustalone przez Spółkę jest uzależnione od oprocentowania
rynkowego obowiązującego w momencie podpisywania umowy leasingowej. Z uwagi na fakt, że
Spółka finansuje przedmioty leasingu ze środków pochodzących z kredytów bankowych o
zmiennym oprocentowaniu, narażona jest na ryzyko niższej od prognozowanej rentowności z
tytułu niekorzystnych wahań oprocentowania mogących mieć miejsce w okresie trwania
leasingu. Spółka może zwiększać stopę procentową dla leasingu i poprzez to minimalizować
ryzyko stóp procentowych. Do dnia dzisiejszego Spółka nie skorzystała z tej możliwości.
Ryzyko kredytowe
Do potencjalnych obszarów ryzyka kredytowego należą środki pieniężne w bankach, należności
z tytułu składek ubezpieczeniowych, lokacyjne papiery wartościowe oraz inwestycje
w bezpośredni leasing finansowy. W przypadku środków pieniężnych i lokacyjnych
papierów wartościowych koncentracja ryzyka jest ograniczona w związku z dużą liczbą banków
i instytucji finansowych, w których Spółka posiada swoje rachunki oraz rodzaju lokacyjnych
11
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
2.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości (c.d.)
papierów wartościowych (są emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa). W przypadku
lokat leasingowych oraz należności z tytułu składek ubezpieczeniowych ryzyko to jest
ograniczone ze względu na dużą ilość klientów korzystających z usług Spółki oraz ich
rozproszenie na obszarze całej Polski oraz w różnych sektorach gospodarki: przemyśle, handlu
oraz usługach.
Na dzień 31 grudnia 1999 r. i 2000 r., w Spółce i skonsolidowanych jednostkach zależnych nie
występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość środków trwałych,
w momencie rozpoczęcia leasingu, przekazanych największemu klientowi Spółki stanowiła
mniej niż 0,5% ogólnej wartości środków trwałych oddanych przez Spółkę w leasing
odpowiednio na 31 grudnia 2000 r. Według procedur ustanowionych przez Spółkę, w sytuacji,
gdy klient zalega ze spłatą rat leasingowych przez okres dłuższy niż 60-70 dni, umowa leasingu
jest unieważniana i zaprzestaje się uznawania przychodów finansowych. Spółka szacuje
wysokość rezerwy na ewentualne straty kredytowe oraz straty z tytułu lokat leasingowych przy
założeniu, że leasing jest zabezpieczony środkami trwałymi oddanymi w leasing. Straty z tytułu
ryzyka kredytowego nie przekroczyły znacząco prognoz Spółki.
Zwindykowane środki trwałe
W przypadku naruszenia warunków umowy leasingowej rozpoczyna się proces windykacji
środków trwałych stanowiących przedmiot leasingu. Jeżeli windykacja dochodzi do skutku
i środek trwały zostaje sprzedany, a nie zamortyzowane saldo należności z tytułu leasingu
finansowego jest odpisywane. Należności z tytułu leasingu finansowego dotyczące
zwindykowanych, lecz nie sprzedanych środków trwałych są wykazywana w aktywach
w bilansie, a na oszacowaną kwotę nieodzyskiwalnych należności z tego tytułu utworzona jest
rezerwa. Na 31 grudnia 1999 r. i 2000 r. wartości nie sprzedanych zwindykowanych środków
trwałych nie są istotne.
Ryzyko walutowe
Jak już wspomniano, Spółka prowadzi swoje księgi rachunkowe w polskich złotych. Zasadniczo
transakcje Spółki są zawierane w polskich złotych przy wzrastającym udziale liczby umów
leasingowych odniesionych do marki niemieckiej (DM). Wartość należności z tytułu leasingu
finansowego odniesionych do marki niemieckiej została obniżona na dzień 31 grudnia 2000 r. w
celu odzwierciedlenia szacunkowych efektów różnic pomiędzy historycznym kursem wymiany
złotego i marki niemieckiej w dniu podpisania umowy leasingowej a kursem wymiany w dniu
fakturowania przed 31 grudnia 2000 r. Kurs ten odzwierciedla kurs końcoworoczny. Od dnia 31
grudnia 2000 r. do 30 kwietnia 2001 r. kurs wymiany obniżył się o około 7%. Spółka stara się
zachowywać współmierność wartości tych umów z zadłużeniem w DM, CHF oraz Euro,
jednakże różnice czasowe we wpływach i wypływach mogą powodować niedopasownie
pomiędzy należnościami leasingowymi i zadłużeniem w tych walutach. Aby zachować
niedopasowanie na zbliżonym poziomie Spółka rozpoczęła zawieranie transakcji
zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, na dzień 31 grudnia 2000 r. poprzez transakcję
typu swap. Umowne kwoty wymienne w tej transakcji wynosiły 117,3 mln PLN i 30 mln Euro.
12
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
2.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości (c.d.)
Ponadto każda ze stron płaci miesięcznie odsetki od wymienionych kwot w oparciu o stopy
rynkowe. Umowa zostanie zakończona po trzech latach. Wahania kursów wymiany pomiędzy
złotym polskim a marką niemiecką/Euro (lub innych walut mogących w przyszłości stanowić
podstawę ryzyka walutowego) mogą mieć niekorzystny wpływ na Spółkę, polegający na
powstaniu istotnej niewspółmierności pomiędzy pieniężną walutową pozycją aktywów
i pasywów.
Zapasy
Zapasy składają się głównie z pojazdów zakupionych celem oddania ich w leasing klientom
i księgowane są według niższej z dwóch wartości: kosztu ustalonego metodą szczegółowej
identyfikacji oraz ceny sprzedaży netto.
Rzeczowy majątek trwały
Rzeczowy majątek trwały ujmowany jest według ceny nabycia. Amortyzację nalicza się przy
zastosowaniu metody liniowej z uwzględnieniem przewidywanego okresu użytkowania
poszczególnych składników majątku trwałego. Okresy amortyzacji przedstawiają się
następująco:
Budynki
Meble i wyposażenie
Pojazdy samochodowe
Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
Inne
40 lat
5 – 10 lat
5 lat
3 lat
5-10 lat
Wartość firmy
Nadwyżka ceny nabycia udziałów Spółki w jednostkach zależnych nad wartością godziwą
odpowiadającej im części aktywów netto na dzień nabycia jest amortyzowana przez okres 5 lat
począwszy od daty nabycia.
Podatek dochodowy
Spółka wykazuje podatek dochodowy przy zastosowaniu metody zobowiązań, opisanej
w Standardzie SFAS nr 109 Podatek dochodowy. Według tej metody, odroczone zobowiązania
i należności podatkowe są określane na podstawie różnic przejściowych między wyceną
aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym, a wyceną aktywów i pasywów według
przepisów podatkowych, przy zastosowaniu ustalonej stopy podatkowej obowiązującej w roku,
w którym oczekuje się odwrócenia tych różnic. Wpływ zmian stawek podatkowych na podatek
odroczony jest uznawany w okresie, w którym uchwalono nowe stawki.
13
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
2.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości (c.d.)
Koszty reklamy
Koszty reklamy są odpisywane w miarę ich ponoszenia. Koszty reklamy poniesione w okresach
zakończonych 31 grudnia 1999 r. i 2000 r. wyniosły:
31 grudnia
1999 r.
Koszty reklamy
7.230
31 grudnia
2000 r.
10.551
Segmenty branżowe
Spółka i jej jednostki zależne prowadzą działalność w trzech segmentach branżowych:
finansowanie leasingu oraz ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej i usług związanych z Internetem. Finansowaniem leasingu zajmuje się Spółka oraz
EFL Service S.A., ubezpieczaniem zajmuje się Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A.
(Europa) a działalnością internetową Getin Service Provider S.A (jednostka w początkowym
etapie swojej działalności). Zakres działalności ubezpieczeniowej obejmuje ochronę
ubezpieczeniową pewnych środków trwałych Spółki oraz ubezpieczanie należności dotyczących
leasingu finansowego. TU Europa S.A. oferuje również usługi stronom trzecim. Zasadniczo,
wszystkie przychody, zyski z działalności operacyjnej oraz środki trwałe są powiązane
z segmentem leasingu, przychody z działalności ubezpieczeniowej i usług związanych z
Internetem stanowią mniej niż 5% łącznych kwot przychodów w badanych okresach.
Zasady polityki księgowej dotyczące działalności ubezpieczeniowej
Uznawanie przychodów z tytułu składek ubezpieczeniowych: przychody z tytułu składek
ubezpieczeniowych od ubezpieczeń majątkowych i od odpowiedzialności cywilnej są
zasadniczo uznawane pro rata przez okres trwania ochrony ubezpieczeniowej. Część składek
dotycząca przyszłych okresów jest odraczana i ujmowana w pozycji “Rezerwa składki”.
Koszty akwizycji: Prowizje i inne koszty związane z zawieraniem umów ubezpieczeniowych
bezpośrednio dotyczą i zmieniają się w stosunku do wartości i ilości zawartych nowych
lub przedłużonych umów ubezpieczeniowych. Koszty te są odpisywane do rachunku zysków
i strat w miarę ich ponoszenia. Ponieważ Europa zawiera dużą część polis z podmiotami
powiązanymi, koszty te nie są istotne.
Zobowiązania ubezpieczeniowe: Zobowiązanie z tytułu odszkodowań oraz kosztów związanych
z wyceną szkód zawiera kwotę ustaloną w raportach szkodowych dla poszczególnych
przypadków oraz dokonane na podstawie danych historycznych oszacowanie szkód
poniesionych, lecz nie zgłoszonych. Wysokość odszkodowań jest z konieczności szacunkowa i,
choć Zarząd Spółki jest zdania, że jest ona adekwatna, może okazać się, że ostateczna wartość
zobowiązań z tytułu szkód jest albo wyższa, albo niższa niż wysokość utworzonej na te szkody
rezerwy. Metody dokonywania powyższych szacunków i ustalania zobowiązania Spółki
14
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
2.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości (c.d.)
podlegają stałym przeglądom; wszystkie korekty znajdują odzwierciedlenie w bieżących
wynikach Spółki. Na 31 grudnia 1999 r. i 2000 r., rezerwa na szkody i koszty związane
z wyceną szkód odpowiednio wyniosła: 2.643.000 zł. zł i 5,224,046 zł.
Reasekuracja: Prowadząc działalność ubezpieczeniową Spółka poszukuje możliwości obniżenia
strat mogących powstać wskutek katastrof oraz innych zdarzeń losowych i mogących mieć
wpływ na powstanie niekorzystnych wyników z działalności ubezpieczeniowej. Obniżenie tego
ryzyka dokonywanie jest poprzez jego reasekurowanie w innych towarzystwach
ubezpieczeniowych, bądź u reasekuratorów. Z uwagi na charakter działalności ubezpieczeniowej
Europy, jednostka ta nie zawarła żadnych istotnych umów reasekuracyjnych.
Zysk na akcję zwykłą
Zysk netto na akcję zwykłą jest oparty na średniej ilości akcji w okresie zakończonym 31
grudnia 1999 r. i 2000 r. po wstecznym uwzględnieniu efektów podziału akcji w stosunku 100:1
opisanych w nocie 14. Średnia ważona ilość akcji użyta do wyliczenia zysku na akcję wynosiła
2.701.725 dla 1999 r. oraz 5.120.801 dla 2000 r.
Ogólna liczba akcji użyta do wyliczenia rozwodnionej wartości zysku na akcję wyniosła dla
roku zakończonego 31 grudnia 1999 i 2000 odpowiednio 4.374.000 i 5.687.801
Wyliczenie ilości akcji użytej do wyliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję przedstawia
się następująco dla każdego z okresów zakończonych:
31 grudnia
31 grudnia
1999 r.
2000 r.
Średnia ważona liczba akcji w obrocie
2.701.725
5.120.801
Efekt rozwodnienia po emisji akcji do
akcjonariusza
1.672.275
567.000
Razem
4.374.000
5.687.801
Wpływ nowych rozwiązań rachunkowości
W czerwcu 1998 r. Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wydała Standard
SFAS nr 133 Rachunkowość Instrumentów Pochodnych i Transakcji Zabezpieczających, który
został następnie zmieniony. Zastosowanie tego Standardu jest wymagane dla okresów
zaczynających się po 31 grudnia 2000 r. Spółka zastosuje nowy Standard w 2001 r. Standard
będzie wymagał rozpoznania w bilansie wszystkich instrumentów pochodnych w wartości
godziwej. Instrumenty pochodne nie będące zabezpieczeniami muszą być skorygowane do
wartości godziwej przez rachunek wyników. Jeśli instrument pochodny jest zabezpieczeniem, w
zależności od charakteru zabezpieczenia, zmiany wartości godziwej zabezpieczonych aktywów,
15
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
2.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości (c.d.)
pasywów czy zobowiązań pozabilansowych będą odniesione do rachunku wyników lub w
zestawieniu zysku ogólnego do momentu gdy zabezpieczony element jest odniesiony do
rachunku wyników. Nieefektywna część zmiany wartości godziwej instrumentu pochodnego
będzie bezpośrednio odniesiona do rachunku wyników. Ze względu na fakt że Standard zezwala
na potraktowanie niektórych transakcji walutowych, nie będących uprzednio zabezpieczeniami,
jako zabezpieczeń dla celów raportowania finansowego, Spółka może zmienić swoją politykę w
zakresie zarządzania niektórymi elementami ryzyka walutowego. Spółka nie określiła jeszcze
wpływu jaki nowe rozwiązania rachunkowości będą mieć na zyski i sytuację finansową.
3.
Należności netto z tytułu leasingu finansowego
Saldo należności z tytułu leasingu finansowego składa się z następujących pozycji:
31 grudnia
1999 r.
31 grudnia
2000 r.
Minimalne należne płatności leasingowe:
należne Spółce
1.321.815
1.680.899
należne instytucjom finansowym
26.674
10.640
Początkowe koszty bezpośrednie
25.274
35.290
Szacunkowe wartości rezydualne
227.889
306.310
(432.673)
(19.274)
(492.136)
(44.932)
-
(17.500)
1.149.705
1.478.571
Minus: Niezrealizowane przychody z tytułu należnych
płatności leasingowych
Rezerwa na wątpliwe należności
Korekta z tytułu różnic kursowych
Należności netto z tytułu leasingu finansowego
Zaległe o ponad 30 dni raty leasingowe oraz naliczone odsetki karne od przeterminowanych
należności z tytułu leasingu, które ujęto w pozycji należności netto z tytułu leasingu
finansowego na koniec 1999 r. i 2000 r. przedstawiają się następująco:
31 grudnia
1999 r.
Zaległe raty leasingowe i naliczone odsetki karne
18.740
31 grudnia
2000 r.
21.167
Szacowane straty mogące powstać z tytułu powyższych kwot oraz inne przewidywane straty
zostały objęte rezerwą na wątpliwe należności. Ponieważ Spółka nie poniosła żadnych istotnych
strat po upływie okresu leasingu, Zarząd Spółki jest zdania że szacunkowe wartości rezydualne
będą ściągalne.
16
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
3.
Należności netto z tytułu leasingu finansowego (c.d.)
Tabela poniżej przedstawia analizę zmian stanu rezerwy na wątpliwe należności:
Saldo na 1 stycznia
Rezerwa na wątpliwe należności
Rozwiązanie rezerwy na wątpliwe należności
Kwoty odpisane i inne pozycje netto
Saldo na koniec okresu
31 grudnia
1999 r.
12.956
18.513
31 grudnia
2000 r.
19.274
22.139
(5.829)
(6.366)
19.274
(1.999)
5.518
44.932
Począwszy od lutego 1998 r. Spółka ubezpiecza swoje wierzytelności z tytułu rat leasingowych
od momentu zafakturowania ich na klienta. Ubezpieczeniu podlega 6 miesięcznych rat. EFL
Service S.A. (EFL Service) dysponuje polisą na ubezpieczenie należności z umów leasingowych
zawartych od kwietnia do czerwca 1998 r. Polisy ubezpieczeniowe dla obu spółek zostały
wystawione przez firmę Europa S.A., której wyniki zostały skonsolidowane z wynikami Spółki.
Część rezerw techniczno - ubezpieczeniowych Europy dotyczy dodatkowej ochrony
ubezpieczeniowej z tytułu ryzyka kredytowego Spółki i EFL Service, która ujmuje się
w rezerwie na wątpliwe należności.
W roku zakończonym 31 grudnia 2000 r. Europa zawarła szereg umów leasingu kapitałowego,
których przedmiotem były lokale mieszkalne w budynku apartamentowym będącym inwestycją
Europy. Część tej inwestycji związana z umowami leasingu kapitałowego została wykazana jako
należność z tytułu leasingu kapitałowego, która wyniosła 1,7 mln zł na 31 grudnia 2000.
17
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
3.
Należności netto z tytułu leasingu finansowego (c.d.)
Na 31 grudnia 2000 r. przyszłe minimalne płatności leasingowe, które mają być otrzymane przez
grupę z tytułu niezdyskontowanych umów leasingowych przedstawiają się następująco:
Rok/okres zakończony 31 grudnia
Kwota
2001
872.585
2002
513.789
2003
203.308
2004
68.903
2005
18.790
2006
312
2007
312
2008
312
2009
312
2010
363
1.678.986
4.
Rzeczowy majątek trwały
W skład rzeczowego majątku trwałego wchodzą następujące pozycje:
31 grudnia
1999 r.
31 grudnia
2000 r.
Grunty własne i budynki
9.907
12.691
Meble, urządzenia techniczne i maszyny
9.068
14.668
Środki transportu
8.461
8.982
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
6.515
10.399
Pozostałe środki trwałe, w tym inwestycje rozpoczęte
3.897
22.027
37.848
68.767
(11.434)
(14.544)
26.414
54.223
Minus: umorzenie
Wartość księgowa netto
18
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
4.
Rzeczowy majątek trwały (c.d.)
Amortyzacja w 1999 r. i 2000 r. wyniosła:
Odpis amortyzacyjny
5.
31 grudnia
1999 r.
31 grudnia
2000 r.
6.023
5.474
Akcje/udziały nabyte w innych jednostkach
Spółka posiada lokaty kapitałowe w kilku jednostkach. Lokaty te zostały wykazane metodą
opisaną poniżej.
Europejski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o., która w 1999 r. zmieniła swoją nazwę na Efi Sp.
z o.o. (Efi) jest jednostką w 100% zależną od Spółki, której głównym przedmiotem działalności
jest świadczenie usług zarządczych i operacyjnych na rzecz Spółki. Efi został założony w marcu
1994 r., jednostka została wykorzystana do nabycia 49% akcji wyemitowanych przez Europę.
Efi jest ponadto wykorzystany do finansowania budowy nowej centrali EFL. Przewidywany
koszt budowy wynosi około 40 mln DEM i będzie finansowany poprzez kolejne dopłaty
do kapitału wnoszone przez EFL.
Europa jest firmą ubezpieczeniową, która została założona i rozpoczęła działalność
w listopadzie 1994 r. We wrześniu 1995 r. Efi uzyskał od strony powiązanej tytułem aportu
7.350 akcji za łączną kwotę 3.863.000 zł. W wyniku kolejnych transakcji zakupu dokonanych
w roku 1995 i na początku roku 1996 (co zostało ujęte wówczas w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym), oraz w wyniku podziału akcji w stosunku 100:1, na koniec 1998 r.
EFI posiadał 1.041.200 akcji Europy, stanowiących 49% wyemitowanych akcji tej spółki, przy
łącznej cenie zakupu w wysokości 6.287.800 zł. Celem utrzymania udziału w kapitale spółki
na poziomie 49%, w 1999 r. dokonano kolejnych zakupów akcji na łączną kwotę 2.421.500 zł.
Na początku 1999 r. akcje Europy zostały dopuszczone do obrotu giełdowego. W chwili obecnej
w obrocie znajduje się 18% akcji tej spółki (pozostałe 49% i 33% akcji znajduje się
w posiadaniu odpowiednio Efi i Leszka Czarneckiego).
EFL Service jest spółką leasingową zlokalizowaną we Wrocławiu i działającą w tym samym
sektorze rynku co Europejski Fundusz Leasingowy S.A. EFL Service specjalizuje się w leasingu
środków transportu przeznaczonych do użytku komercyjnego. W lipcu 1997 r. EFL oraz Europa
nabyły 51% akcji EFL Service za łączną kwotę 207.700 zł. Spółka została włączona
do skonsolidowanych sprawozdań finansowych od lipca 1997 r. W listopadzie 1997 r., EFL
nabył od Europy 10% udział tej spółki w kapitale EFL Service za kwotę 550.000 zł.
19
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
5. Akcje/udziały nabyte w innych jednostkach (c.d.)
Na początku sierpnia 1999 r. Spółka zakończyła proces nabywania pozostałych 49% akcji EFL
Service S.A.; cena zakupu wynosiła około 5 mln zł i została zapłacona poprzez przeniesienie
własności bonów skarbowych na zbywcę. Wartość netto zakupionych aktywów została
podniesiona o korektę wartości godziwej do odpowiednio wartości nabytych należności
leasingowych i zobowiązań. Okresy amortyzacji korekty do wartości godziwej i wartości firmy
wynoszą odpowiednio dwa i pięć lat. 100% wyników działalności EFL Service włączono
do załączonego sprawozdania finansowego od 1 sierpnia 1999 r.
Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane wyniki działalności Grupy w taki sposób, jak
gdyby nabycie akcji EFL Service oraz 88% akcji Getina nastąpiło - odpowiednio - na początku
1999 r. i 2000 r. Dane te nie zostały zweryfikowane i zostały przedstawione w formie skróconej,
jedynie dla celów porównawczych; nie jest ich celem przedstawienie wyników działalności
operacyjnej, które zostałyby wykazane w sytuacji, gdyby Spółka posiadała 100% EFL Service i
88% Getina w obu tych latach.
Przychody
Dochód netto
zysk netto na 1 akcję - podstawowy
- rozwodniony pro -forma
Rok zakończony
31 grudnia 1999
Rok zakończony
31 grudnia 2000
310.880
439.784
69.105
106.610
25,58
20,81
15,80
18,74
W czerwcu 1999 r. Spółka zmniejszyła wartość księgową udziałowców mniejszościowych EFL
Service poprzez odpisanie w udziale w zyskach/stratach udziałowców mniejszościowych kwoty
4.150.000 zł w załączonym skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Odpis kwot wynikał
z rewizji sposobu księgowań strat EFL Service i dywidend wypłaconych udziałowcom
mniejszościowym EFL Service, które były początkowo alokowane do udziałowców
mniejszościowych w 1997 r. i 1998 r. Ponieważ Spółka nabyła pozostałe 49% akcji EFL
Service, nie będących jej własnością na początku sierpnia 1999 r., nie było dalszych podstaw
do wykazywania tych kwot, gdyż nie były one odzyskiwalne od udziałowców
mniejszościowych; w konsekwencji dokonano odpisu.
Getin Service Provider S.A. (Getin SP) jest spółką zlokalizowaną we Wrocławiu, specjalizującą
się w usługach związanych z Internetem. W lutym oraz kwietniu Spółka nabyła łącznie 70%
udziałów Getina za kwotę 5.580.000 PLN. W sierpniu i wrześniu 2000 r. Spółka nabyła 46.000
akcji za 4.780.000 zł. Udział w Getinie na 31 grudnia 2000 r. wyniósł ogółem 88%. W związku
z tymi transakcjami wykreowano wartość firmy w kwocie 1.636.600 zł. Nie dokonywano
znaczących korekt nabytych aktywów do wartości godziwej.
20
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
5. Akcje/udziały nabyte w innych jednostkach (c.d.)
Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane wyniki działalności Grupy w taki sposób, jak
gdyby nabycie akcji EFL Service oraz 88% akcji Getina nastąpiło - odpowiednio - na początku
1999 r. i 2000 r. Dane te nie zostały zweryfikowane i zostały przedstawione w formie skróconej,
jedynie dla celów porównawczych; nie jest ich celem przedstawienie wyników działalności
operacyjnej, które zostałyby wykazane w sytuacji, gdyby Spółka posiadała 100% EFL Service i
88% Getina w obu tych latach.
Przychody
Dochód netto
zysk netto na 1 akcję - podstawowy
- rozwodniony pro -forma
Rok zakończony
31 grudnia 1999
Rok zakończony
31 grudnia 2000
310.880
439.784
69.105
106.610
25,58
20,81
15,80
18,74
EFL Słowacja sp. z o.o. została założona we wrześniu 1998 r. i w okresie do 31 grudnia 1998 r.
nie prowadziła znaczącej działalności operacyjnej. W roku 1998, EFL Słowacja zaciągnęła
od Spółki pożyczkę w kwocie 82.220 DEM, kolejną pożyczkę w wysokości 43.054 zł
EFL Słowacja otrzymała od Spółki w 1999 r. W ciągu 1999 r. Spółka zdecydowała się nie
kontynuować działalności na Słowacji, spisała swoje inwestycje i pożyczki oraz utworzyła
rezerwy na inne ryzyka związane z tą spółką. Całkowite obciążenie kosztów z tego tytułu w
1999 r. wyniosło 1.554.200 zł.
21
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
6.
Zobowiązania z tytułu kredytów i instrumentów dłużnych
Spółka i EFL Service wykorzystują swoje należności z tytułu leasingu finansowego oraz środki
stanowiące przedmiot leasingu jako zabezpieczenie kredytów od instytucji finansowych
o stałym oprocentowaniu z prawem regresu (cesja wierzytelności). W razie niewywiązania się
przez klientów z wpłat czynszów leasingowych, instytucja finansowa ma prawo pomniejszenia
depozytów gwarancyjnych jednostki o kwoty zaległych czynszów leasingowych, posiada
pierwszeństwo w zajęciu zastawionego sprzętu i ostatecznie może skorzystać z prawa regresu
wobec jednostki. Przychody z tytułu dyskontowania umów leasingowych są ujmowane
w bilansie jako “Zdyskontowane umowy leasingowe”. Na dzień 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
zobowiązania z tytułu cesji umów leasingowych wynosiły odpowiednio 26.169.042 zł
i 9.362.733 zł. Powyższe zobowiązania zostały pomniejszone o kwoty dyskonta, które jest
amortyzowane przez okres trwania leasingu przy zastosowaniu metody odsetkowej.
Na koniec 1999 r. i 2000 r. przypadająca do spłaty krótkoterminowa część minimalnych
płatności leasingowych dotyczących zobowiązań z tytułu cesji umów leasingowych stanowi
odpowiednio kwotę 19.643.338 zł i 6.754.174 zł.
Na 31 grudnia 2000 r. przyszłe minimalne opłaty leasingowe oraz koszty dyskonta przedstawiają
się następująco:
Rok kończący się
31 grudnia
2001
Czynsze należne
instytucjom
finansowym
7.659
Koszty dyskonta
905
Zdyskontowane
umowy
leasingowe
6.754
2002
2.589
325
2.264
2003
392
47
345
10.640
1.277
9.363
22
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
6.
Zobowiązania z tytułu kredytów i instrumentów dłużnych (c.d.)
Spółka finansuje operacje leasingowe również poprzez linie kredytowe i papiery dłużne
wystawione na rzecz banków. Na dzień 30 czerwca 1999 r. i 2000 r. Spółka korzystała
z następujących instrumentów dłużnych:
31 grudnia
31 grudnia
1999
2000
Instrumenty kredytowe EFL S.A.
Bony handlowe wystawione na rzecz jednego banku w sześciu
oddzielnych transzach o ogólnej wartości nominalnej 130.000 tys. zł
o następujących terminach płatności: 4 stycznia 2001 r. (15.000 tys. zł),
19 stycznia 2001 r. (20.000 tys. zł), 25 stycznia 2001 r. (24.000 tys. zł),
2 marca 2001 r. (35.000 tys. zł), 8 marca 2001 r. (16.000 tys. zł)
i 16 marca 2000 r. (20.000 tys. zł). Powyższe bony zostały wystawione
z dyskontem i będą wykupywane w wartości nominalnej. Na 31 grudnia
2000 r. saldo niezamortyzowanego dyskonta stanowiło kwotę 3.181
tys. zł. Na 31 grudnia 2000 r. średnia ważona stopa procentowa wynosiła
19.76% i 18.27% na 31 grudnia 1999 r.
125.850
126.819
Trzy nieodnawialne linie kredytowe w jednym banku na sumy: 17.000
tys. zł, 21.000 tys. zł i 4.500 tys. EUR. Linie te wygasają w
następujących terminach: 30 października 2002 r., 15 września 2003 r. i
30 września 2003 r. Jedna odnawialna linia kredytowa na kwotę 10.000
tys. zł. wygasająca 5 stycznia 2001 r. Kredyty zaciągnięte w złotych
oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie
kredytów w EUR przekracza LIBOR (3 miesięczny).
56.760
41.691
Cztery odnawialne linie kredytowe w jednym banku, o wartości 10.000
tys. zł, 25.000 tys. zł, 10.000 tys. zł i 10.000 tys. EURO wygasające
28 grudnia 2004 r., 31 grudnia 2004 r., 19 czerwca 2002 r. i 31 grudnia
2004 r. Stopa oprocentowania kredytu zaciągniętego w ramach pierwszej
i drugiej linii przekracza WIBOR (3 miesięczny), trzeciej linii przekracza
WIBOR (1 miesięczny). Oprocentowanie kredytu zaciągniętego
w ramach czwartej linii przekracza EURIBOR (3 miesięczny).
72.824
73.170
23
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
6.
Zobowiązania z tytułu kredytów i instrumentów dłużnych (c.d.)
31 grudnia
31 grudnia
1999
2000
Siedem nieodnawialnych linii kredytowych w jednym banku na kwotę
142.500 tys. zł, wszystkie wygasające w okresie pomiędzy styczniem
2002 r. i wrześniem 2004 r. Kredyty zaciągnięte w ramach tych linii są
oprocentowane powyżej stopy WIBOR (1 miesięcznego).
129.895
95.764
Sześć nieodnawialnych linii kredytowych w jednym banku na sumy
20.000 tys. zł, 20.000 tys. zł, 5.000 tys. DEM, 9.150 tys. EUR, 3.900 tys.
EUR, 7.500 tys. EUR, wygasające odpowiednio 31 sierpnia 2003 r.,
30 listopada 2003 r., 31 stycznia 2004 r., 31 maja 2004 r., 31 sierpnia
2004 r. i 31 października 2003 r. Kredyty zaciągnięte w ramach linii
kredytowych w zł są oprocentowane według zmiennej stopy bankowej,
a kredyty zaciągnięte w ramach linii w walutach obcych oprocentowane
są powyżej stopy LIBOR (1 miesięcznej).
95.102
80.940
Sześć nieodnawialnych linii kredytowych, w jednym banku oraz w
grupie konsorcyjnej na kwoty: trzy na kwoty 30.000 tys. zł, jeden 35.000
tys. zł, jeden na 30.000 DEM i jeden na 10.000 tys. DEM, wygasające w
następujących terminach: 20 grudnia 2002 r., 9 stycznia 2003 r.,
29 stycznia 2003 r., 20 marca 2003 r., 31 grudnia 2002 r. i 31 marca
2003 r. Kredyty zaciągnięte w ramach tych linii w złotówkach są
oprocentowane powyżej stopy WIBOR (3 miesięcznej). Kredyty
zaciągnięte w ramach pierwszej linii w DEM oprocentowane są powyżej
stopy LIBOR (6 miesięcznego), zaś w ramach drugiej powyżej stopy
EURIBOR (1 miesięcznej).
82.862
128.890
Jedna odnawialna linia kredytowa na kwotę 8.000 tys. zł i pięć
nieodnawialnych linii kredytowych w jednym banku na sumę
73.030 tys. zł i trzy linie na sumę 10.500 tys. EUR., wszystkie
wygasające w okresie pomiędzy grudniem 2001 r. a kwietniem 2004 r.
Kredyty zaciągnięte w ramach pierwszych linii w złotych są
oprocentowane powyżej stopy WIBOR (1 miesięczny), kredyty w EUR
są oprocentowanie powyżej stopy LIBOR (1 miesięcznej).
67.548
43.927
24
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
6.
Zobowiązania z tytułu kredytów i instrumentów dłużnych
(c.d.)
31 grudnia
31 grudnia
1999
2000
Dwie nieodnawialne linie kredytowe w jednym banku na kwoty
10.000 tys. zł i 15.000 tys. zł, wygasająca 27 sierpnia 2001 r.
i 10 października 2003 r. Kredyty zaciągnięte w ramach tych linii są
oprocentowane powyżej stopy WIBOR (1 miesięczny).
6.100
14.938
Jedna odnawialna linia kredytowa w jednym banku na kwotę 2,350 tys.
EUR i cztery nieodnawialne linie kredytowe na kwoty 7,000 tys. EUR,
1.250 tys. EUR, 1.450 tys. EUR i 1.450 tys. EUR, wygasające
odpowiednio 11 lutego 2001 r., 11 czerwca 2002 r.,27 grudnia 2002 r.,
2 sierpnia 2003 r. i 15 sierpnia 2003 r. Oprocentowanie kredytów
zaciągniętych w ramach tych linii przekracza stopę EURIBOR
(1 miesięczny).
38.965
33.189
Jedna odnawialna i pięć nieodnawialnych linii kredytowych w jednym
banku na kwoty: 5.000 tys. zł, 45.000 tys. zł, 2.000 tys. zł, 15.000 tys.
EUR, 10.000 tys. EUR i 20.000 tys. EUR, wygasające odpowiednio
29 kwietnia 2001 r., 20 grudnia 2002 r., 20 grudnia 2001 r., 20 grudnia
2002 r. 31 grudnia 2002 r i 31 października 2003 r. Kredyty zaciągnięte
w ramach linii kredytowych w złotych są oprocentowane powyżej stopy
WIBOR (1 miesięczny), WIBOR (3 miesięczny) lub zmiennej stopy
bankowej, a kredyty zaciągnięte w ramach linii w walutach obcych
oprocentowane są powyżej stopy EURIBOR (3 miesięczny).
106.903
122.818
Jedna odnawialna linia kredytowa na kwotę 20.000 tys. zł i dwie
nieodnawialne linie kredytowe na kwoty 7.000 tys. DEM
i 15.000 tys. DEM, wygasające odpowiednio 14 sierpnia 2001 r.,
31 października 2001 r. i 30 kwietnia 2004 r. Kredyty zaciągnięte w
ramach linii w zł oprocentowane według zmiennej stopy bankowej, zaś
kredyty w ramach linii w DEM oprocentowane są powyżej stopy
EURIBOR (1 miesięcznej).
6.250
34.314
25
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
6.
Zobowiązania z tytułu kredytów i instrumentów dłużnych
(c.d.)
31 grudnia
31 grudnia
1999
2000
Jedna lina kredytowa w banku na kwotę 150.000 tys. zł, wygasająca
9 października 2004 r. Kredyt zaciągnięty w ramach tej linii
oprocentowany jest powyżej stopy WIBOR (1 miesięcznej).
-
52.696
Jedna lina kredytowa w banku na kwotę 25.000 tys. DEM, wygasająca
31 grudnia 2003 r. Kredyt zaciągnięty w ramach tej linii oprocentowany
jest powyżej stopy EURIBOR (1 miesięcznej).
-
49.268
35.448
40.742
Papiery dłużne wystawione na rzecz jednego banku o ogólnej wartości
nominalnej 15.500 tys. zł o następujących terminach zapadalności:
4 stycznia 2001 r. (11.100 tys. zł), 24 stycznia 2001 r. (1.000 tys. zł), 20
luty 2001 r. (1.400 tys. zł) i 19 marca 2001 r. (2.000 tys. zł). Powyższe
bony zostały wystawione z dyskontem i będą wykupowane w wartości
nominalnej. Na 31 grudnia 2000 r. saldo niezamortyzowanego dyskonta
stanowiło kwotę 152 tys. zł. Na 31 grudnia 2000 r. średnia ważona stopa
procentowa wynosiła 20,71 % i 18,77% na 31 grudnia 1999 r.
31.498
-
Pięć nieodnawialnych linii kredytowych w jednym banku, dwie na sumy
2.000 tys. DEM, jedna na 1.700 tys. CHF, jedna na 700 tys. DEM i jedna
na sumę 1.000 tys. DEM wygasające odpowiednio 1 lipca 2002 r., 9
lipca 2002 r., 30 czerwca 2001 r., 29 listopada 2002 r. oraz 29 listopada
2002 r. Kredyty zaciągnięte w ramach tych linii są oprocentowane
powyżej EURIBOR (1 miesięcznego) lub LIBOR (1 miesięcznego).
Cztery linie kredytowe (nieodnawialne) w jednym banku na sumy
3.700 tys. zł, 20.000 tys. zł, 3.400 tys. DEM i 24.000 tys. zł, wygasające
odpowiednio 31 października 2003 r., 27 maja 2001 r., 8 listopada
2001 r. i 31 maja 2004 r. Kredyty zaciągnięte w ramach tej linii są
oprocentowane powyżej WIBOR (3 miesięcznego) lub LIBOR
(3 miesięcznego).
10.828
6.463
33.792
22.698
Inne, nie wymienione powyżej, linie kredytowe EFL S.A. w bankach
Instrumenty kredytowe EFL Service S.A.
26
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
6.
Zobowiązania z tytułu kredytów i instrumentów dłużnych
(c.d.)
31 grudnia
31 grudnia
1999
2000
6.872
1.682
Dwie odnawialne linie kredytowych w jednym banku na sumy 350 tys. zł
i 2.000 tys. DEM, wygasające odpowiednio, 31 grudnia 2002 r. i 30
września 2002 r. Kredyty zaciągnięte w ramach linii w złotych są
oprocentowane według zmiennej stopy bankowej, zaś w DEM powyżej
LIBOR (1 miesięcznego).
4.250
1.697
Dwie nieodnawialne linie kredytowych w jednym banku na sumy 4.000
tys. zł i 7.500 tys. zł, wygasające odpowiednio, 20 czerwca 2001 r. i 10
września 2003 r. Kredyty zaciągnięte w ramach pierwszej linii
oprocentowane według zmiennej stopy bankowej, zaś w ramach drugiej
linii powyżej WIBOR (1 miesięcznego).
6.773
3.144
Jedna nieodnawialna linia kredytowa w banku na sumę 8.900 tys. zł,
wygasająca 31 grudnia 2001 r. Kredyt zaciągnięty w ramach tej linii
oprocentowany jest powyżej stopy WIBOR (3 miesięcznej).
4.321
2.503
Jedna nieodnawialna linia kredytowa w banku na sumę 5.000 tys. zł,
wygasająca 30 kwietnia 2002 r. Kredyt zaciągnięty w ramach tej linii
oprocentowany jest według zmiennej stopy bankowej.
4.612
2.571
Inne, nie wymienione powyżej, linie kredytowe EFL SERVICE
w bankach
39.329
5.188
966.782
985.112
(586.578)
(598.386)
380.204
386.726
Trzy nieodnawialne linie kredytowych w jednym banku na sumy 4.000
tys. zł, 2.500 tys. zł i 5.000 tys. zł., wygasające odpowiednio, 31 grudnia
2001 r., 19 marca 2003 r. i 31 stycznia 2001 r. Kredyty zaciągnięte
w ramach tych linii są oprocentowane powyżej WIBOR
(1 miesięcznego).
Linie kredytowe i papiery dłużne razem
minus: bieżąca część zobowiązania
27
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
6.
Zobowiązania z tytułu kredytów i instrumentów dłużnych (c.d.)
Stopy procentowe kredytów i bonów były stałe, zmienne bankowe lub wyliczone na podstawie
stawki WIBOR, EURIBOR, LIBOR lub stopy lombardowej. Stopy procentowe dotyczące
kredytów pozostających na saldzie na dzień 30 czerwca 1999 r. i 2000 r. przedstawiały się
następująco:
EFL
31 grudnia
31 grudnia
1999
2000
stała stopa kredytowa lub zmienna stopa procentowa banku
14,50 do 23,02%
18,30 do 21,15%
zmienna stopa kredytowa WIBOR
18,01 do 22,44%
19,93 do 21,75%
zmienna stopa kredytowa LIBOR
4,94 do 5,86%
6,64 do 7,47%
zmienna stopa kredytowa EURIBOR
5,24 do 6,75%
6,24 do 9,04%
21,00 do 23,00%
-
19,50 do 25,50%
20,77 do 24,14%
4,25 do 7,34%
6,62 do 8,91%
5,90%
7,70 do 7,78%
-
21,00 do 22,85%
zmienna stopa kredytu lombardowego
EFL SERVICE
zmienna stopa kredytowa WIBOR
zmienna stopa kredytowa LIBOR
zmienna stopa kredytowa EURIBOR
stała stopa kredytowa lub zmienna stopa procentowa banku
Kredyty w ramach powyższych linii są zazwyczaj zabezpieczane należnościami z tytułu
leasingu, polisami ubezpieczeniowymi składników majątkowych, wekslami oraz składnikami
majątkowymi finansowanymi poprzez daną linię kredytową. Ponadto, niektóre kredyty zostały
osobiście poręczone przez Prezesa Spółki. Niektóre umowy kredytowe zawierają zapisy
dotyczące np. utrzymania wskaźników finansowych lub ograniczenia wypłacanej dywidendy.
Spółka uważa, że spełnia wymogi zawarte w tych umowach.
Na 31 grudnia 2000 r. przyszłe minimalne spłaty kapitału zaciągniętych kredytów
i wystawionych bonów przedstawiały się następująco:
Okres kończący się 31 grudnia
2001
tys. zł
598.386
2002
296.264
2003
80.757
2004
9.705
985.112
28
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
7.
Podatek dochodowy
Obciążenia z tytułu podatku dochodowego za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
przedstawia się następująco:
31 grudnia
1999 r.
Podatek dochodowy naliczony
Aktywne rozliczenie
dochodowego
Ogółem
odroczonego
podatku
31 grudnia
2000 r.
17.314
36.642
(21.827)
2.248
(4.513)
38.890
Na podstawie przepisów art.17 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych Spółka postanowiła skorzystać z częściowego zwolnienia
z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych w latach w okresie przed
1 stycznia 2000 r. Stosownie do przepisów przywołanego wyżej artykułu, ponieważ
przynajmniej 50% pracowników Spółki stanowiły osoby niepełnosprawne, przysługiwała
jej ulga podatkowa. Spółka miała jednak obowiązek odprowadzać równowartość 50% ulgi
na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pozostałe
50% ulgi mogło być przez Spółkę wykorzystane wedle jej uznania.
Jak wspomniano powyżej, Spółka korzystała z przepisów ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych i obniżyła swoje zobowiązanie z tytułu podatku
dochodowego. Uznanie przez organy skarbowe jakiegokolwiek naruszenia przez Spółkę
przepisów ww. ustawy może spowodować powstanie dodatkowego zobowiązania podatkowego
w wysokości opisanych wyżej obniżeń zobowiązania podatkowego, z wyłączeniem odsetek
karnych. Dodatkowo, odroczony podatek dochodowy był liczony na podstawie uchwalonej
ustawowej stawki nie niższej od efektywnej stawki zapłaconej przez Spółkę.
Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych uchwalone przez Sejm w listopadzie 1999 r.
obniżyły stawki procentowe podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od roku 2000
do roku 2004. Nowe stawki procentowe są następujące: 30% w 2000 r., 28% w 2001 r. i 2002 r.,
dalsze obniżenie do 24% w 2003 r. i 22% w 2004 r. i w latach następnych. W wyniku tych
zmian wartość aktywnego rozliczenia podatku dochodowego Spółki została przeliczona przy
zastosowaniu nowych stawek procentowych podatku i szacowanych okresów, w których nastąpi
odwrócenie różnic przejściowych.
Ostatecznie, wyżej wspomniane nowe przepisy podatkowe zlikwidowały ulgę w podatku
dochodowym dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne z dniem 1 stycznia 2000 r.
Skutkowało to obciążeniem podatkowym dokonywanym przy zastosowaniu pełnej stawki
ustawowej za rok zakończony 31 grudnia 2000 r.
29
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
7.
Podatek dochodowy (c.d.)
Poniżej przedstawiamy uzgodnienie efektywnej i ustawowej stawki podatku dochodowego
za okresy zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.:
Dochód przed opodatkowaniem
Ustawowa stawka podatku dochodowego
Podatek od dochodu przed opodatkowaniem i udziału
mniejszościowego według powyższej stawki
Wpływ różnic stałych
Amortyzacja wartości firmy
Korzyści ze specjalnego statusu podatkowego
Utworzenie rezerwy (odwrócenie) na ewentualne
zmiany w opodatkowaniu i inne korekty
Wpływ zmian stopy podatkowej
Efekt podatkowy korzyści podatkowej z inwestycji
oraz inne pozycje netto
Obciążenie podatkowe (korzyść podatkowa) według
rachunku zysków i strat
31 grudnia
1999 r.
31 grudnia
2000 r.
72,977
146,794
34%
30%
24,812
44,038
19
(69)
677
972
(24,414)
-
(7,707)
(3,110)
2,100
-
-
(2,941)
(4.513)
38.890
Od 1996 r. na podstawie przepisów art. 28 i 33 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, EFL Service posiada status Zakładu Pracy
Chronionej i uzyskała częściowe zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dochodowego
od osób prawnych, ma jednak obowiązek odprowadzać 10% powyższej ulgi na konto
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pozostałe 90% ulgi
Spółka ma obowiązek wpłacać na konto Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (ZFRON) i wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z rehabilitacją
niepełnosprawnych pracowników Spółki.
W ciągu 2000 r. Spółka nabyła nieruchomości a następnie zbyła do ZFRON. Spółka ujęła zysk
na tej sprzedaży w kwocie 2.362.824 zł jako korzyść podatkową z tytułu inwestycji (tzn.
obniżyła obciążenie podatkowe), a także częściowo obniżyła zobowiązanie ZFRON.
W załączonych skonsolidowanych bilansach na 31 grudnia 1999 r. i 2000 r. saldo zobowiązań z
tego tytułu zostało ujęte w pozycji pozostałych zobowiązań bieżących.
Przestrzeganie przez Spółkę warunków wakacji podatkowych oraz jej deklaracje podatkowe
(dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i innych podatków) podlegają kontroli
ze strony władz skarbowych. Okres objęty kontrolą wynosi do pięciu lat wstecz od końca roku,
30
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
7.
Podatek dochodowy (c.d.)
za który sprawdzana jest poprawność naliczenia podatku dochodowego. Ponadto, z uwagi
na różnorodne interpretacje przepisów podatkowych, może powstać ryzyko podatkowe w innych
obszarach powodując zmiany zaksięgowanych wielkości zobowiązań podatkowych.
Skutki podatkowe różnic przejściowych stanowiące na 31 grudnia 1999 r. i 2000 r. istotne
składniki podatku odroczonego w aktywach przedstawiają się następująco:
Rezerwa na podatek odroczony
Przychody z tytułu naliczonych odsetek
31 grudnia
1999 r.
(4.956)
31 grudnia
2000 r.
(3.304)
(414)
(754)
(5.370)
(4.058)
80.124
64.074
6.422
12.684
Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
2.399
1.538
Rezerwa na wyliczenia oraz inne elementy, netto
(6.488)
-
Aktywne rozliczenie podatku odroczonego brutto
82.457
78.296
Aktywne rozliczenie podatku odroczonego netto
77.087
74.238
Bieżąca część aktywnego rozliczenia podatku odroczonego
50.447
48.542
Pozostała część aktywnego rozliczenia podatku
odroczonego
26.640
25.696
Różnica w metodzie uznawania przychodu pomiędzy
polskimi i amerykańskimi zasadami rachunkowości
Rezerwy i naliczone odsetki
Wykazane jako:
Aktywne rozliczenie podatku odroczonego oraz rezerwa na odroczony podatek dochodowy
zostały obliczone przy zastosowaniu przewidywanych efektywnych dla Spółki stóp podatku
dochodowego od osób prawnych w okresie odwracania różnic przejściowych.
8.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
Standard Rachunkowości Finansowej SFAS Nr 107, Wartość godziwa instrumentów
finansowych, definiuje wartość godziwą instrumentu finansowego jako kwotę, po której dany
instrument mógłby zostać wymieniony w ramach zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami
transakcji nie będącej transakcją sprzedaży przymusowej ani likwidacyjnej. Poniższa tabela
przedstawia wartości księgowe oraz szacowane wartości realne instrumentów finansowych (z
pominięciem pozostałych należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług) będących w
posiadaniu Spółki oraz jej jednostek zależnych na 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.:
31
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
8.
Wartość godziwa instrumentów finansowych (c.d.)
31 grudnia 1999 r.
‘000 PLN
Wartość
księgowa
31 grudnia 2000 r.
Wartość
godziwa
Wartość
księgowa
Wartość
godziwa
1,149,705
1,165,173
1,478,571
1,422,066
24,370
24,370
27,964
27,964
23,544
23,544
27,040
27,148
809,434
809,434
858,293
858,293
157,348
157,288
126,819
126,846
26,169
23,276
9,363
8,051
-
-
-
-
Majątek finansowy:
Należności z tytułu leasingu finansowego
Środki pieniężne i zrównane z nimi (w tym
depozyty gwarancyjne)
Papiery wartościowe przeznaczone do
zbycia
Zobowiązania finansowe:
Zobowiązania z tytułu kredytów
bankowych
Wyemitowane papiery dłużne
Cesja umów leasingowych
Swap
Znaczna część informacji, na podstawie których określana jest wartość godziwa, ma charakter
wysoce subiektywny i wynika z indywidualnej oceny, w związku z czym może nie być
dokładna. Ponieważ wartość godziwa szacowana jest na dzień bilansowy, kwoty które zostaną
faktycznie zrealizowane lub zapłacone w momencie zapadalności lub wymagalności
poszczególnych instrumentów mogą się od niej w znacznym stopniu różnić.
Poniżej przedstawiamy metody i założenia przyjęte przy dokonywaniu szacunku wartości
godziwej poszczególnych klas instrumentów finansowych, dla których szacowanie takiej
wartości jest uzasadnione.
Należności z tytułu leasingu finansowego. Wartość godziwa została oszacowana poprzez
zdyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych według stopy
zwrotu ustalonej na poziomie bliskim rynkowej stopie zwrotu na koniec roku, obliczonej jako
średnia ważona transakcji leasingu zawartych w grudniu 1999 r. i 2000 r. oraz przy
uwzględnieniu dokonanych przez Zarząd szacunków dotyczących niewywiązywania się przez
klientów z wpłat czynszów leasingowych oraz szacunków ściągalności należności.
Środki pieniężne i zrównane z nimi oraz papiery wartościowe przeznaczone do zbycia. Wartości
księgowe są zbliżone do wartości godziwej z powodu krótkiego terminu zapadalności tych
instrumentów oraz stosowania w ich przypadku rynkowych stóp procentowych.
32
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
8.
Wartość godziwa instrumentów finansowych (c.d.)
Zobowiązania z tytułu instrumentów dłużnych. W przypadku tych instrumentów wartości
księgowe są zbliżone do wartości godziwej z powodu stosowania zmiennych stóp procentowych.
Papiery dłużne. Wartość godziwa krótkoterminowych papierów dłużnych, które zostały
wyemitowane kilka razy w ciągu badanego okresu, została oszacowana w oparciu o stopę
dyskontową, która w przypadku tego rodzaju papierów wartościowych stosowana jest na koniec
odpowiedniego okresu.
Cesja umów leasingowych. Wartość godziwa została oszacowana przy zastosowaniu stopy
dyskontowej obowiązującej na koniec roku gdyż cesja umów leasingowych miała miejsce
w ciągu całego okresu.
Swap. Ze względu na charakter umowy szczegółowa wycena swapa nie była możliwa. Brak
również danych z aktywnych rynków dla określenia wartości godziwej. Umowne kwoty
wymienione wyniosły 117.300 tys. zł i 30.000 tys. Euro. Stopy procentowe są określone
na poziomie rynkowym dla poszczególnych walut. Zamknięcie transakcji nastąpi w dniu
10 czerwca 2003 r.
9.
Pozostałe przychody
Pozostałe przychody obejmują:
Przychody netto z tytułu składek ubezpieczeniowych
Ubezpieczenia ściągnięte, po odliczeniu odpisów
Różnice kursowe, netto
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
Pozostałe opłaty i sprzedaż
Zysk na sprzedaży nieruchomości akcjonariuszowi
Pozostałe
30 czerwca
1999 r.
7.291
30 czerwca
2000 r.
9.583
2.557
7.594
(3.231)
26.358
-
1.770
942
7.765
-
4.222
312
7.999
7.871
65.291
33
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
10.
Pozostałe koszty
Pozostałe koszty obejmują:
30 czerwca
1999 r.
333
30 czerwca
2000 r.
203
Opłaty bankowe
6.157
4.142
Strata na sprzedaży zwindykowanych środków trwałych
(632)
2.694
Inne
1.162
274
7.020
7.313
Techniczne koszty ubezpieczeń
11.
Zobowiązania warunkowe
Na 31 grudnia 2000 r. zobowiązania warunkowe Spółki z tytułu udzielonych poręczeń wynosiły:
Podmiot
Data wygaśnięcia
tys. zł
EFL Service S.A.
15 października 2003 r.
EFL Service S.A.
19 marca 2003 r.
2.500,0
EFL Service S.A.
31 maja 2004 r.
25.800,0
EFL Service S.A.
30 czerwca 2002
16.500,0
966,8
Pozostałe
24.5
45.791,5
Spółka wynajmuje biura swoich oddziałów w ramach umów dzierżawy (najmu) zawartych
generalnie na okres nieokreślony za wyjątkiem ośmiu biur, dla których okres wygaśnięcia
umowy przypada w okresie od jednego miesiąca do ośmiu lat. Spółka nie spodziewa się
znaczącego wzrostu kosztów dzierżawy (najmu) w najbliższych pięciu latach.
Koszty ogółem poniesione w okresie zakończonym 31 grudnia 1999 r. i 2000 r. z tytułu
dzierżawy (najmu) były następujące:
Koszty wynajmu
1999
2000
2.258
2.000
W maju 1999 r. Efi, spółka zależna od EFL, kupiła od gminy Wrocław prawo wieczystego
użytkowania gruntu, na którym ma być wybudowana nowa siedziba EFL. Zgodnie z umową Efi
zapłaciła opłatę początkową 2.850.000 zł oraz będzie wpłacać roczne opłaty w wysokości
342.000 zł. W październiku 2000 r. Efi nabyła kolejne prawo wieczystego użytkowania gruntu,
na którym planuje wybudować garaże. Opłata początkowa wyniosła 233.000 zł. a kolejne opłaty
34
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
11.
Zobowiązania warunkowe (c.d)
roczne wyniosą 28.000 zł. Wysokość opłat rocznych może zmieniać się w zależności od
wartości rynkowej gruntu. Nadwyżkę opłaty początkowej nad opłatą roczną wykazano jako
wartość niematerialną i prawną i będzie amortyzowana przez okres trwania prawa 99 lat.
12.
Transakcje ze stronami powiązanymi
W latach 1999 i 2000 Spółka zawarła z jednostkami zależnymi i innymi stronami powiązanymi
następujące transakcje sprzedaży i zakupu towarów i usług:
RB Inwestcom Sp. z o.o
Czołówka BIS Sp. z o.o ( akcjonariusz Spółki przed umorzeniem akcji opisanym w nocie 14),
która w roku 1999 zmieniła swoją nazwę na RB Inwestcom Sp. z o.o., świadczyła na rzecz
Spółki usługi reklamowe. Pracownicy RB Inwestcom byli poprzednio zatrudnieni w dziale
marketingu Spółki, a prezes Spółki był wcześniej prezesem RB Inwestcom. W lipcu 1999 r.
Spółka wyleasingowała samolot RB Inwestcom o wartości około 1 mln zł. Łączne przychody
z tytułu tej umowy w latach 1999 i 2000 wyniosły odpowiednio 495.229 zł. i 180.158 zł.
W latach 1999 i 2000 koszty ogółem poniesione przez Spółkę z tytułu usług reklamowych i
innych wykonanych przez RB Inwestcom wynosiły odpowiednio 4.509 zł i 0 zł. W 2000 r.
Spółka nabyła od RB Inwestcom środki trwałe do leasingu o wartości 1.227.257 zł.
W czerwcu 1999 r. RB Inwestcom Sp. z o.o. nabyła od EFL należności związane ze sprzedażą
udziałów Auto Polmo na kwotę 1.457.610 zł, kwota ta została zapłacona do końca 1999 r.
Transakcje z Dyrektorami i innymi osobami
Spółka sprzedała 8.831 swoich nowych akcji serii C do sprzedaży pomiędzy Zarządem
i kluczowymi pracownikami (26 osób) podczas ostatniej publicznej emisji akcji. Akcje te zostały
sprzedane po cenie równej wartości nominalnej tzn. 1 zł podczas gdy inni inwestorzy
(z wyłączeniem Prezesa Spółki) nabywali akcje w cenie emisyjnej równej 145 zł. Różnica
pomiędzy ceną nominalną a ceną emisyjną stanowiła podstawę do wyliczenia kosztów
wynagrodzeń w akcjach, zaliczonych do wyniku w roku zakończonym 31 grudnia 2000 r.
Dodatkowo, w odroczonym trzyletnim planie premii dla członków Zarządu zawarto prawo do
otrzymania premii proporcjonalnej do wysokości zysków netto Spółki. Wypłata połowy premii
została odroczona na trzy lata, pozostała część wypłacana będzie w trzech kolejnych latach.
Odpowiednia rezerwa została utworzona w sprawozdaniach finansowych Spółki.
W latach zakończonych 31 grudnia 1999 r. i 2000 r. kwoty wypłacone Prezesowi oraz członkom
Zarządu, na podstawie umów menedżerskich, wynosiły odpowiednio 1.997 tys. zł i 3.298 tys. zł.
W styczniu 1999 r. Prezes Spółki poręczył udzielony Spółce kredyt bankowy w kwocie
przekraczającej 15.000.000 DM ustanawiając zastaw na osobistych aktywach (bony skarbowe
i obligacje) o wartości równej 4.703.755 DM na 31 grudnia 2000 r. Pozostałe saldo kredytu
zostało zabezpieczone na aktywach Spółki.
35
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
12.
Transakcje ze stronami powiązanymi (c.d)
31 grudnia 1999 r. Spółka sprzedała jej Prezesowi nieruchomość składającą się z gruntu wraz
z budynkiem w Bydgoszczy. Cena sprzedaży wynosiła 7,0 mln zł, a zysk na tej transakcji
4,2 mln zł. Zysk na tej transakcji został ujęty w drugiej połowie 2000 r., kiedy to transakcja
została sfinalizowana na potrzeby raportowania finansowego.
W pierwszej połowie roku 1999 Spółka poręczyła kredyt Prezesowi Spółki w wysokości
1.293.125 zł, z oprocentowaniem związanym ze stopami NBP. Kredyt ten został całkowicie
spłacony przed 31 grudnia 1999 r.
W czerwcu 1999 r. Spółka nabyła obligacje Skarbu Państwa od Prezesa Spółki na całkowitą
kwotę 619.189 zł. Spółka uważa, że koszt obligacji jest zbliżony do ich wartości godziwej.
W lutym 2000 r. Spółka nabyła od Prezesa akcje spółki Centaur S.A. (obecnie Getin SP) za
kwotę 0,1 mln zł (patrz Nota 5).
Brat Prezesa Spółki kierował projektami budowlanymi realizowanymi dla Europa i EFL.
Obecnie jego przedsiębiorstwo zajmuje się budową nowej centrali dla spółek grupy. Jego
wynagrodzenie latach 1999 i 2000 nie stanowiło kwoty istotnej.
W ciągu 1999 r. i 2000 r. Spółka zawarła z pracownikami kilka umów leasingowych, których
przedmiotem były środki transportu. Ogólna wartość kontraktowa leasingowanych pojazdów nie
była istotna.
36
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
13.
Uzgodnienie salda zysku netto oraz salda kapitałów własnych do polskiego sprawozdania
finansowego.
Poniższe zestawienie stanowi uzgodnienie salda zysku netto Spółki w latach zakończonych 31
grudnia 1999 r. i 2000 r. wykazanego w polskim sprawozdaniu finansowym do salda zysku
netto wykazanego w załączonym sprawozdaniu finansowym:
31 grudnia
1999 r.
44.856
31 grudnia
2000 r.
57.291
12.834
63.711
Wynik różnic w opodatkowaniu, głównie z tytułu podatku
odroczonego i korzyści wynikających z zatrudniania osób
niepełnosprawnych
26.883
(10.171)
Rezerwy
(6.804)
(14.538)
Wpływ netto jednostek zależnych i stowarzyszonych
(7.952)
6.120
1.215
4.088
71.032
106.501
Zysk netto wykazany w polskim sprawozdaniu
finansowym
Różnica w zakresie uznawania przychodów z tytułu leasingu
pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości i Standardami
US GAAP
Inne, netto
Zysk netto wykazany w załączonym sprawozdaniu
finansowym
37
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
13.
Uzgodnienie salda zysku netto oraz salda kapitałów własnych do polskiego sprawozdania
finansowego (c.d.)
Poniższe zestawienie stanowi uzgodnienie salda kapitałów własnych Spółki na 31 grudnia
1999 r. i 2000 r. z wykazanego w polskim sprawozdaniu finansowym do saldo kapitałów
własnych wykazane w załączonym sprawozdaniu finansowym US GAAP:
31 grudnia
1999 r.
Kapitały własne wykazane w polskim sprawozdaniu
finansowym
235,678
584,922
(106,149)
(106,149)
98.626
147.835
Koszty emisji akcji zmniejszone o efekt podatkowy
-
(16.366)
Eliminacja akcji własnych
-
(40.871)
Pozostałe pozycje, netto
-
1.272
228.155
570.643
Korekta początkowego ustawowego kapitału własnego
o wpływ różnic w uznawaniu przychodów, podatku
odroczonego oraz eliminacji tworzonego ustawowo kapitału
rezerwowego z aktualizacji wyceny składników majątkowych
Skumulowany wynik różnic w zysku netto
Kapitały własne wykazane w załączonym sprawozdaniu
finansowym US GAAP
14.
31 grudnia
2000 r.
Kapitał akcyjny
10 sierpnia 1999 r. wyłączny akcjonariusz Spółki zatwierdził podział akcji w stosunku 100:1
oraz obniżenie wartości nominalnej akcji zwykłych ze 100 zł do 1 zł za akcję. Wszystkie dane
o akcjach i zysku na akcję ujęte w sprawozdaniu finansowym zostały wstecznie skorygowane
o dokonany podział akcji.
Zatwierdzony i wyemitowany przez Spółkę kapitał akcyjny na 30 czerwca 1999 r. i 2000 r.
wynosił odpowiednio 3.153.600 i 7.106.431 akcji. Wartość nominalna akcji wynosi 1 zł.
Przed przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną w 1997 r., zatwierdzony i wyemitowany kapitał
udziałowy stanowił 175.200 udziałów. Na 30 czerwca 2000 r. w obrocie było 6.382.831 akcji.
W maju 1999 r. Spółka zatwierdziła umorzenie 723.600 akcji będących w posiadaniu dwóch
spośród jej trzech akcjonariuszy na ogólną kwotę 1.447.200 zł. Koszt umorzonych akcji
obciążył kapitał podstawowy oraz zyski zatrzymane.
38
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i jednostki zależne
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za lata zakończone 31 grudnia 1999 r. i 2000 r.
Wszystkie kwoty w tabelach zostały wykazane w tys. zł
14.
Kapitał akcyjny (c.d)
Ponadto, w dniu 10 sierpnia 1999 r. jedyny akcjonariusz zatwierdził emisję 1.944.000 akcji serii
B skierowaną do niego w cenie 1 zł za akcję oraz emisję 8.831 akcji serii C w cenie 1 zł za akcję
dla wybranych osób z kadry kierowniczej. Emisja ta była uzależniona od powodzenia pierwotnej
oferty publicznej. Ponieważ oferta publiczna została zakończona, różnica pomiędzy wartością
rynkową i nominalną akcji serii C zostanie ujęta w kosztach roku 2000.
Akcje typu D zostały zatwierdzone do sprzedaży w pierwotnej ofercie publicznej na tym samym
zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje typu D mają wartość nominalną 1 zł za jedną akcję;
zatwierdzono 2.000.000 akcji.
Powyższe akcje zostały nabyte i w pełni opłacone przez inwestorów w pierwszej emisji
publicznej. W dniu 13 kwietnia 2000 r. nowe akcje zostały zarejestrowane przez sąd we
Wrocławiu.
Zgodnie z warunkami planu odroczonej premii wprowadzonego w 1999 r., dwóch członków
Zarządu mogło wybrać otrzymanie odroczonej premii w formie akcji Spółki. Członkowie
Zarządu wybrali premię gotówkową a odpowiednia rezerwa została utworzona w sprawozdaniu
finansowym Spółki.
Zgodnie z polskim prawem Spółka nie może płacić dywidendy w kwocie przekraczającej zyski
dostępne do podziału. Ponadto przed wypłaceniem dywidend określona kwota musi zostać
przeniesiona na kapitał zapasowy tworzony ustawowo. Na 31 grudnia 2000 r. kwota około
229.939.000 zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych Spółki była dostępna do podziału.
15.
Zdarzenia po dacie bilansowej
W styczniu i lutym 2001 r. Spółka podpisała umowy typu swap. Ogólna wartość umów wyniosła
43,8 mln. Euro. Umowy wygasną w ciągu 3 lat.
W lutym 2001 Spółka podpisała umowę kredytu konsorcjalnego z Europejskim Bankiem
Odbudowy i Rozwoju, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Raiffeisen Bank Polska S.A. i
WBK S.A. Kwota kredytu wyniosła 55 mln. Euro i będzie spłacana w transzach do lutego 2005.
Oprocentowanie przekracza Euribor 3 miesięczny.
W lutym 2001 Spółka podpisała umowę na 3 letni program emisji obligacji. Wartość obligacji w
programie wynosi 150 mln. zł. W marcu 2001, na podstawie umowy Spółka wyemitowała
obligacje o wartości 99 mln. zł. Obligacje będą wykupione w 2004 i są oprocentowane na
poziomie rynkowym.
W marcu 2001 r. akcjonariusze Spółki zatwierdzili plan opcji na akcje dla wyznaczonych
pracowników Spółki (w tym 3 członków Zarządu). Zgodnie z planem maksymalna ilość 21.000
akcji zostanie nabyta przez pracowników. Cena akcji 14.50 zł.
W kwietniu 2001 r. EFL wydał gwarancję na pożyczki Efi na kwotę 15.7 mln. Euro.
39
Download