opinia biegłego rewidenta

advertisement
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A.
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU
Dla Akcjonariuszy Agora S.A.
Wprowadzenie
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, na które
składa się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.677.491 tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków
i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie
40.070 tys. złotych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
35.194 tys. złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od
1stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto o kwotę 36.238 tys. złotych oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zarząd Spółki Agora S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację tego
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z wymogami
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który
został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. W oparciu
o przeprowadzony przegląd, naszym zadaniem było przedstawienie wniosku na temat tego
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zakres przeglądu
Za wyjątkiem kwestii opisanej w paragrafie poniżej, przegląd przeprowadziliśmy stosownie do
postanowień normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania
przeglądu sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz
Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych
przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki. Przegląd obejmuje wykorzystanie
informacji uzyskanych w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość jednostki
oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu
istotnie różni się od zakresu badania i nie pozwala na uzyskanie pewności, że wszystkie istotne
zagadnienia mogłyby zostać zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku pełnego zakresu
badania. Dlatego nie możemy wyrazić opinii z badania o załączonym sprawozdaniu finansowym.
1
Uzasadnienie wniosku z zastrzeżeniem
Jak opisano szerzej w nocie 31 do załączonego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w związku z objęciem w czerwcu 2008 roku kontroli nad spółką Trader.com (Polska)
Sp. z o.o. obecnie trwa proces ustalania wartości godziwej nabytych aktywów, zobowiązań
i zobowiązań warunkowych zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości
Finansowej 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”. Do dnia wydania niniejszego raportu proces
ten nie został jednak zakończony, a przedstawione w nocie 31 wyliczenie różnicy pomiędzy
wartością godziwą netto możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów, zobowiązań
i zobowiązań warunkowych a kosztem nabycia udziałów Trader.com (Polska) Sp. z o.o. oparte
zostało o jedynie dostępne wartości księgowe nabytych aktywów i zobowiązań wynikające z bilansu
spółki Trader.com (Polska) Sp. z o.o. sporządzonego zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości według stanu na dzień nabycia
udziałów. W związku z powyższym nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia wystarczających
procedur, aby ustosunkować się do przyjętych wartości aktywów, zobowiązań i zobowiązań
warunkowych oraz do wyliczenia wartości firmy, wykazanych w śródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym. Stosownie do wymogów Międzynarodowego Standardu
Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, Grupa Kapitałowa powinna
całkowicie rozliczyć transakcję nabycia udziałów w spółce Trader.com (Polska) Sp. z o.o. oraz
ostatecznie ustalić różnicę pomiędzy wartością godziwą netto możliwych do zidentyfikowania
nabytych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych a kosztem nabycia udziałów w spółce
Trader.com (Polska) Sp. z o.o. w ciągu dwunastu miesięcy od dnia przejęcia.
Wniosek z zastrzeżeniem
Za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt, które mogłyby okazać się konieczne, gdybyśmy mogli
przeprowadzić niezbędne procedury dotyczące kwestii opisanej w paragrafie powyżej,
przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Agora S.A. na dzień
30 czerwca 2008 roku, jej wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca roku zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu
Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez
Unię Europejską.
.....................................................
Biegły rewident nr 90046/7419
Marcin Domagała
..........................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 90046/7419
Marcin Domagała, Członek Zarządu
Warszawa, 26 września 2008 roku
2
Download