doc Załączniki w wersji edytowalnej

advertisement
Nr sprawy MFWWP/RZP/5/2015
Załącznik nr 1A do SIWZ
OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:
w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich Wykonawców
ze wskazaniem Pełnomocnika.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
NIP: ……………………………………….. REGON: ………………………………………..………
Informacje do porozumiewania się z wykonawcą
TEL......................................................................
FAX: ......................................................................................
E-MAIL ......................................................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na:
Kompleksowy zakup energii cieplnej.
Cena oferty:
Wartość brutto .......................................zł
słownie ………………………….…………………........................................................................zł.
Na cenę oferty brutto składają się następujące elementy:
Obiekt
Symbol
grupy
taryfowej
z taryfy
wykonawcy
CZ
(zł
brutto
/
MW,
m-c)
CP
(zł
brutto
/
MW,
m-c)
CD
(zł
brutto
/
GJ)
CO
(zł
brutto
/
GJ)
O
(zł.
Brutto/
GJ)
MC
(MW)
PZ
(GJ)
LM
1
1A
2
3
4
5
6
7
8
9
Wartość
całkowita
Kol. 7x(kol.
2+kol. 3)x
kol. 9+ kol.
8 x (kol. 4 +
kol.
5+kol.6) zł.
10
Mokotowska
1,669 18500 12
Fundacja
Warszawianka –
Wodny Park
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynikać z niżej przedstawionego wzoru
C = MC x (CZ + CP) x LM + PZ x (CD + CO +O)
Gdzie:
C - oznacza cenę całkowitą brutto zamówienia za dostarczone ciepło do wymienionego obiektu.
MC - oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla wymienionego obiektu – 1,669 MW
CZ - oznacza cenę jednostkową za moc cieplną zamówioną dla wymienionego obiektu
( zł/MW, za miesiąc).
CP - oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla wymienionego obiektu (zł/MW, za
miesiąc).
LM - oznacza liczbę miesięcy obowiązywania umowy dla wymienionego obiektu – (12 miesięcy).
PZ - oznacza planowane zużycie energii cieplnej dla wymienionego obiektu – 18 500GJ/rok
CD – oznacza cenę jednostkową za usługę przesyłu ciepła dostarczonego dla wymienionego
obiektu (zł/GJ).
CO – oznacza cenę za ciepło dostarczane dla wymienionego obiektu (zł/GJ).
Nr sprawy MFWWP/RZP/5/2015
O – oznacza opłatę z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności
energetycznej
Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia.
Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
Oświadczamy, że:


otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, zaoferowana cena jest ceną
obejmującą ceny usług i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia,
akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
............................, dn. .....................
.....................................................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
Nr sprawy MFWWP/RZP/5/2015
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Kompleksowy zakup energii cieplnej.
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadania wiedzy i doświadczenia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej,
............................ dnia .................................
...................................................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Nr sprawy MFWWP/RZP/5/2015
Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa/Pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :
Kompleksowy zakup energii cieplnej.
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i ustawy Prawo zamówień publicznych.
............................ dnia .................................
....................................................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Uwaga:
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie,
powyższe oświadczenie składa każdy wykonawca.
Nr sprawy MFWWP/RZP/5/2015
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć wykonawcy
dotyczy postępowania:
Kompleksowy zakup energii cieplnej.
LISTA
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
(o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm.) CO PODMIOT SKŁADAJĄCY
OFERTĘ
1 ………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
INFORMACJA WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późń. zm.)
.............................................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
UWAGA
Powyższe oświadcznie musi być złożone w formie oryginału
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe
oświadczenie składa każdy wykonawca.
Download