20170330 Załącznik nr 1 formularz

advertisement
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Wypełnia Wykonawca:
Pełna nazwa firmy, adres, na który
Zamawiający powinien przesyłać
korespondencję związaną
z postępowaniem
telefon
fax
e-mail
osoba upoważniona
(imię i nazwisko)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe – Sukcesywna dostawa wraz z montażem żaluzji
i wertikali okiennych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, składam ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym na wykonanie przedmiotu
zamówienia:
Lp.
Przedmiot zamówienia
Ilość
Jm.
kol. 1
kol. 2
kol. 3
kol. 4
Wartość
Cena
zamówienia
jednostkow
netto
a netto (za
PLN
1 m2)
kol. 5
kol. 6
Stawka
podatku
VAT
Kwota
podatku
Wartość
zamówienia
brutto
PLN
kol. 7
kol. 8
kol. 9
%
= kol. 6 x
kol. 7
= kol. 6 + kol. 8
1.
Dostawa i montaż żaluzji okiennych
aluminiowych, poziomych.
Żaluzje wykonane z taśmy
aluminiowej o szerokości lameli 25
mm oraz grubości 0,2 mm. Sznurek
i drabinka o podwyższonej
odporności na przecieranie.
Podnoszenie i opuszczanie lameli
aluminiowych odbywa się za
pomocą sznurka, a ustawianie kąta
nachylenia lameli – za pomocą
transparentnego drążka. Długość
drążka wynosi około 2/3 wysokości
żaluzji. Żaluzje stosowane do okien
wykonanych z PCV, montowane do
górnej listwy przyszybowej,
posiadające zaczep dolny w celu
utrzymania żaluzji przy szybie.
Kolor żaluzji do uzgodnienia
z Zamawiającym;
150
m2
……....... ………...
……%
……..
…………..
2.
Dostawa i montaż żaluzji pionowych
(wertikali).
Wertikale składają się
50
m2
……....... ………...
……%
……..
…………..
z następujących elementów: szyny
z mechanizmem sterującym oraz
pionowo wiszących pasków
(lameli). Te – wykonane z tkaniny
łatwej w czyszczeniu, odpornej na
promieniowanie UV, z obciążnikami
na dole i połączone łańcuszkiem.
Szerokość lameli 127 mm.
Sterowanie lamelami przy użyciu
sznurka (zsuwanie lameli na boki)
i łańcuszka (zmiana kąta nachylenia
lameli). Szyna montowana do sufitu.
Wymagane atesty tkanin:
higieniczny (PZH), niepalności
(ITB) oraz właściwości
antystatyczne. Kolorystyka tkanin
do uzgodnienia z Zamawiającym.
CENA OFERTY BRUTTO
Cena oferty brutto słownie złotych:
………………………………………….…………………………………………………...

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w szczególności:
zapłatę za przedmiot zamówienia, dostawę do siedziby Zamawiającego, montaż, rozładunek i wstawienie do wskazanego
pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenia, opłaty celne, opusty.
Oświadczam, że:
1)
oferowane przeze mnie materiały do realizacji przedmiotu zamówienia są wykonane
zgodnie z polskimi normami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa;
2)
oferowane przeze mnie materiały do realizacji przedmiotu zamówienia są fabrycznie
nowe i przygotowane do natychmiastowej eksploatacji;
3)
zapoznałem się z treścią (wzoru) umowy;
4)
podpisanie umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania umowy na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Klauzula społeczna
Czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U z 2011 r., Nr 127 poz. 721 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 675), celem uzyskania obniżenia
wpłat na PFRON?
TAK/NIE (niepotrzebne skreślić). Jeśli NIE, proszę o ewentualne uzasadnienie.
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy(pieczątki)
Download