formoferty

advertisement
Załącznik nr 1
(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)
OFERTA
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„KOMUNALNI” Spółka z o.o.
66-520 Dobiegniew, ul. Poznańska 8a
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem
w formie leasingu operacyjnego"
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:
1. KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA BRUTTO
Oferujemy realizacje zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia za cenę łączną:
Wartość netto oferty
……………………………………………………………… zł
słownie
………………………………………………………………złotych
Wartość brutto oferty
………………………………………………………………. zł
słownie
……………………………………………………………... złotych
Zgodnie z poniższym wyszczególnienie:
Przedmiot oferty
Opłata
wstępna
(pierwsza
rata)
stanowiąca
20%
wartości
leasingu
netto
Łączna
wartość 59 rat
leasingowych
netto
Wartość
wykupu
ciągnika
z osprzętem
(1%
wartości
leasingu)
Ubezpieczenie
ciągnika z
osprzętem na
pierwszy rok
tj. 12 miesięcy
netto
PLN
PLN
PLN
4
5
Razem
netto (kol
2+ kol. 3
+ kol. 4 +
kol. 5)
VAT
kol. 2+
kol. 3+
kol 4 x
23%
PLN
PLN
6
7
PLN
1
Dostawa w formie
leasingu dla
Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych
„KOMUNALNI”
2
Razem
brutto
kol. 6+kol. 7
PLN
3
8
Spółka z o.o.
w Dobiegniewie
ciągnika wraz
z osprzętem
o parametrach
wskazanych w pkt III
siwz
2. KRYTERIUM 2: TERMIN DOSTAWY
Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie …….… dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie może przekraczać 60 dni, pod rygorem
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Zamawiający przyzna punkty przyjmując za podstawę wyliczenia najkrótszy zaoferowany
termin dostawy przypisując mu 10 punktów.
3. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania
oferty.
5. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.
7. Podwykonawcy/om zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu robót:
a) zakres dostaw: ………………………………………………………………………….
b) zakres dostaw: ………………………………………………………………………….
UWAGA: * w przypadku nie powierzenia żadnego zakresu, należy wpisać „nie dotyczy”
8. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:
.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony
Wykonawcy:
.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)
9. OŚWIADCZAMY, że stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, wybór naszej oferty
□ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)
□ będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania
______________________________________________________________
______________________________________________________________
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty
podatku____________________________.
10. Oferta została złożona na ..... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ...... do
nr
.......
11. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):
a) ..................................................................................
b) ..................................................................................
c) ..................................................................................
d) …………………………………………………………….
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks
karny /Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.
....................., data …………2016 r.
___________________________
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*
(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej
podpis).
Download