Zalacznik_nr_2_1-2017

advertisement
Załącznik nr 2
(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………..…….…………………………………………….
FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ............................................................................................
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
POWIAT: ………………………..……………………WOJEWÓDZTWO: ……………………………….…..………..……..……….
TEL./FAX/ E-MAIL: ……………………………………………………………….………………………………………………….………..
NIP: …………………………………………..……………. REGON: …………………………………………………………………..………
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego:
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, 30-239
Kraków, ul. Niezapominajek 8,
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
dostawa bio-kompatybilnego systemu do analizy, rozdziału i oczyszczania białek metodą
chromatografii średniociśnieniowej dla IKiFP PAN w Krakowie, znak sprawy: KAT-271-1/17
oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Cena brutto [PLN]
(kryterium oceny ofert)
Cena netto [PLN]1
Cena brutto słownie [PLN]
Stawka VAT [%]
Wartość VAT [PLN]
Producent/Typ/Model
Termin realizacji umowy
Okres gwarancji
(kryterium oceny ofert)
…..... miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
zamówienia
Termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2017 r.
…………………………………………………………..……………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
1
Podmioty zagraniczne - wpisać tylko cenę netto
1|Strona
* niepotrzebne skreślić
** wykorzystać w miarę potrzeb
Nr
Pozostałe kryteria oceny ofert
Odpowiedź*
1
Wyświetlacz LED parametrów pomp na panelu przednim modułów pompy.
2
Możliwość zdalnego sterowania i kontroli pracy systemu poprzez sieć komputerową
przez dodatkowe urządzenia np. tablet – niezależnie od wyspecyfikowanego ekranu
dotykowego oraz komputera sterującego.
3
Maksymalne ciśnienie pomp systemowych do minimalnie 25 MPa.
4
Oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i archiwizację dodatkowych danych
np. zdjęć żeli elektroforetycznych wraz z wynikami chromatograficznymi w pliku
wynikowym.
TAK/NIE
5
Biblioteka receptur typowych buforów używanych w chromatograficznego
oczyszczania białek, wraz z ich recepturami dostępna w oprogramowaniu,
umożliwiająca automatyczne „in-line” tworzenie buforów z roztworów bazowych o
zadanym pH i stężeniu w trakcie rozdziału w trybie manualnym jak i programowym.
TAK/NIE
6
Diagram pokazujący kolorem szlak przepływu solwentów w systemie
7
Min. 5 lat zapewnienie dostępu do części zamiennych po cenach katalogowych
8
System wyposażony w dotykowy panel kontrolny lub tablet umożliwiający
konfigurację urządzenia, sterowanie aparatem, podgląd chromatogramu,
interaktywny schemat połączeń hydraulicznych.
TAK/NIE
9
System posiada wspomaganie instalacji wężyków przez
podświetlaniem odpowiednich połączeń układu hydraulicznego.
TAK/NIE
10
Możliwość opcjonalnego zwiększenia skali oczyszczania poprzez zwiększenie
przepływu do co najmniej 200 ml/min w trybie izokratycznym jak i gradientowym.
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
wskazywanie
TAK/NIE
Zastąpienie detektora variable wavelength detektorem DAD o następujących
parametrach:
Zakres długości fal: przynajmniej 190 do przynajmniej 700 nm,
Ilość diod: nie mniej niż 256
11
Dokładność długości fali co najmniej: ±1 nm
TAK/NIE
Ilość kanałów obserwacyjnych: minimum 4
Szybkość skanowania, minimum 100 Hz
Szum nie gorszy niż 5 µAU dla 254 nm mierzony standardową analityczną komórką
pomiarową
Dryf nie gorszy niż 400 µAU/h dla 254 nm
12
Zakres pomiarowy detektora UV-vis o zakresie od przynajmniej 190 do co najmniej
800 nm
TAK/NIE
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2017 r.
…………………………………………………………..……………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
2|Strona
* niepotrzebne skreślić
** wykorzystać w miarę potrzeb
Szczegółowa kalkulacja techniczno-cenowa
Lp.
1
Nazwa
czynności/elementu/urządzenia
(z podaniem producenta, typu,
modelu etc.)
2
Ilość
[szt.]
3
Cena
jednostkowa
netto
[PLN]
4
Wartość netto
[PLN]
VAT
[%]
5
6
Wartość brutto
[PLN]
(z doliczonym
VAT)
7
1
2
3
4…
RAZEM:
Instrukcja obliczania:
1) Podać ceny jednostkowe netto wraz z ilościami poszczególnych pozycji/elementów (kol. 3 i kol. 4);
2) Wyliczyć i podać wartości netto uwzględniającej liczbę sztuk w danej pozycji (kol. 3 x kol. 4);
3) Podać właściwą stawkę podatku VAT [%];
4) Wyliczyć i podać wartości brutto w poszczególnych pozycjach (wierszach tabeli) poprzez doliczenie wartości podatku VAT
do każdej wartości netto (kol. 5 x kol. 6);
5) Wyliczyć i podać wartość brutto oferty poprzez zsumowanie wartości brutto
poszczególnych pozycji (wierszy)
tabeli/tabel i umieszczenie sumy w pozycji RAZEM (kol. 7);
6) Tak skalkulowaną cenę brutto oferty należy wpisać w pole "Łączna cena brutto" Formularza oferty.
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2017 r.
…………………………………………………………..……………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
3|Strona
* niepotrzebne skreślić
** wykorzystać w miarę potrzeb
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
3. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia w części …………………. .
4. Oświadczamy, że realizację zamówienia zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć następującym
podwykonawcom:
Lp.
Nazwa firmy
Adres
Zakres powierzonych prac
1
2…**
5. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem.
6. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:
IMIĘ I NAZWISKO
WZÓR PODPISU
......................................................................................
........................................
......................................................................................
........................................
7. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (-ych) dokumentu (-ów)
……………………………………………………………...............………………………………, które dołączamy do oferty.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ……………………………………………………………………....…………………………………………………………..
2. ……………………………………………..………………………………….....................................................
3. .........................................................................................................................................
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
5. ……………………………………………..…………………………………………………………………………………….
6. .........................................................................................................................................
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………...
9. Oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron.
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2017 r.
…………………………………………………………..……………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
4|Strona
* niepotrzebne skreślić
** wykorzystać w miarę potrzeb
Download