Zagadnienia z pielęgniarstwa pediatrycznego

advertisement
Zagadnienia z pielęgniarstwa pediatrycznego
1. Omów prawa rozwoju psychoruchowego niemowlęcia, uzasadnij ich znaczenie.
2. Opisz odruchy bezwarunkowe u noworodka, omów ich znaczenie dla rozwoju
psychomotorycznego dziecka.
3. Rozwój psychomotoryczny 3. miesięcznego niemowlęcia.
4. Rozwój psychomotoryczny 6. miesięcznego niemowlęcia.
5. Rozwój psychomotoryczny 9. miesięcznego niemowlęcia.
6. Rozwój psychomotoryczny 12. miesięcznego dziecka.
7. Podaj charakterystykę rozwoju somatycznego w okresie niemowlęcym.
8. Omów rozwój fizyczny i psychoruchowy w okresie poniemowlęcym.
9. Podaj charakterystykę rozwoju somatycznego i psychospołecznego w okresie
pokwitania.
10. Wyjaśnij pojęcia: karmienie naturalne, żywienie sztuczne, karmienie mieszane, mleko
początkowe, mleko następne i omów na czym polega modyfikacja mleka krowiego.
11. Wymień objawy gotowości niemowlęcia do rozszerzania diety i podaj zasady
rozszerzania diety u niemowląt.
12. Omów wymagania jakościowe stawiane produktom przeznaczonym dla niemowląt i
małych dzieci.
13. Określ wpływ prawidłowego żywienia w dzieciństwie na rozwój i zdrowie dziecka.
14. Omów zasady racjonalnego żywienia dzieci w okresie poniemowlęcym (2.-3. rok
życia).
15. Omów zasady racjonalnego żywienia dzieci w okresie pokwitania.
16. Wymień najczęstsze nieprawidłowości w żywieniu dzieci.
17. Podaj definicję zespołu dziecka krzywdzonego, czynniki ryzyka oraz czynniki
ochronne.
18. Omów formy krzywdzenia dzieci
19. Podaj uwarunkowania i reakcje dzieci na fakt hospitalizacji w zależności od wieku.
20. Omów zasady przygotowania dziecka do planowej hospitalizacji w zależności od wieku.
21. Podaj definicję, omów fazy, następstwa i zapobieganie chorobie szpitalnej u dzieci.
22. Sposoby łagodzenia negatywnych przeżyć emocjonalnych u dzieci hospitalizowanych.
Określ zadania pielęgniarki.
23. Omów deklaracje zawarte w Europejskiej Karcie Dziecka w Szpitalu.
24. Profilaktyka krzywicy niedoborowej – zakres edukacji matki.
25. Zalecenia dotyczące profilaktyki niedokrwistości niedoborowej w wieku rozwojowym.
26. Wymień czynniki warunkujące objawy atopowego zapalenia skóry u dzieci i omów
profilaktykę zaostrzeń choroby.
27. Omów zasady pielęgnacji dziecka z atopowym zapaleniem skóry.
28. Podaj definicję, uwarunkowania anatomiczno-czynnościowe i najczęstsze przyczyny
ostrych biegunek u niemowląt i omów zasady postępowania.
29. Omów opiekę pielęgniarską w ciężkiej biegunce u niemowląt.
30. Omów profilaktykę ostrych biegunek u niemowląt.
Download