Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

advertisement
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Oświęcim, dnia 12.05.2016 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
DOTYCZY: Dostawa i montaż 2 szt. cyfrowych aparatów RTG wraz z wyposażeniem i adaptacja
pomieszczeń, oraz Małopolski System Informacji Medycznej – ucyfrowienie istniejących aparatów
RTG i Małopolski System Informacji Medycznej – system PACS, RIS oraz stacja opisowa do pracowni
RTG
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim,
odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:
Pytanie nr 1
W Załączniku nr 2 dot. Pakietu nr 2 pkt 1 Zamawiający wymaga dostarczenia m.in. 2 szt. kaset z płytą
obrazową formatu 18x43 cm. Z uwagi na fakt, że format ten jest formatem specyficznym, dostępnymi tylko w
ofercie jednego z producentów systemów CR prosimy o dopuszczenie alternatywnie w sumie 2 kaset z płytami
obrazowymi formatu 35x43 cm, czyli łącznie z wymaganymi wcześniej w pkt 1 – 6 szt. kaset z płytą obrazową
formatu 35x43 cm. W przeciwieństwie do techniki analogowej, w której format kasety jest ściśle związany z
formatem błony, na której wykonywane jest zdjęcie, w technice cyfrowej to użytkownik decyduje, na jakim
formacie filmu ma zostać wydrukowany zblendowany obraz. Nie istnieje zatem zależność między formatem
kasety a formatem wydruku. W technice analogowej zastosowanie większej kasety powoduje konieczność
zużycia większej ilości materiałów niezbędnych do wywołania zdjęcia, w technice cyfrowej ilość zużytej błony
zależy tylko formatu wydruku wybranego przez użytkownika. Zgodnie z metodologią wykonywania badań
wynikającą z obowiązujących przepisów obraz wykonywany w technice cyfrowej przy użyciu kaset z płytami
obrazowymi należy ręcznie blendować do jak najmniejszego obszaru anatomicznego w zakresie obrazu
zainteresowania, nawet w przypadku aparatu wyposażonego w system automatycznego blendowania do
formatu kasety. Zatem zastosowanie kaset 35x43 cm w zastępstwie formatu 18x43 cm nie przyczynia się do
wzrostu kosztów użytkowanego zestawu czy zwiększenia ilości pracy wykonywanej przez technika RTG.
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet nr
2.
Pytanie nr 2
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. II ppkt. 9
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg typu telekomando o zakresie ruchu poprzecznego
blatu ścianki +/- 12,5 cm ?
Taki zakres jest zupełnie wystarczający do wykonywania pozycjonowania pacjenta we wszystkich rodzajach
badań.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 3
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. II ppkt. 10
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg typu telekomando o obciążalności blatu ścianki z
możliwością pochylania (możliwości ruchu) 227 kg - bez ograniczeń ruchowych, natomiast z obciążalnością blatu do
318 kg przy obciążeniu stacjonarnym ?
Taka obciążalność blatu jest na pewno zupełnie wystarczająca dla pacjentów polskiej populacji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. II ppkt. 20
Strona 1 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg typu telekomando z kratką przeciwrozproszeniową o
parametrach 50 l/cm ?
Według producenta taka wartość jest odpowiednia do uzyskiwana obrazów bardzo wysokiej rozdzielczości i
kontraście.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. IV ppkt. 4
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg typu telekomando z lampą RTG o dużym ognisku 1,2
mm ?
Jest to standardowa wielkość dużego ogniska w znaczącej większości lamp rtg, produktowanych przez różnych
producentów, a zapewnia znacznie większa moc tego ogniska, a co za tym idzie większą żywotność lampy rtg.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 6
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. IV ppkt. 9
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg typu telekomando o pojemności cieplnej kołpaka
2260 kHU, natomiast o znacznie większej niż wymagana szybkości chłodzenia anody
(210 kHU/min.), co jest
kluczowym parametrem odprowadzania ciepła i wpływa również na żywotność lampy rtg ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ. W załączeniu poprawiony zał nr
2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet nr 1.
Pytanie nr 7
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. VI ppkt. 15
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg typu telekomado bez dostępu Użytkownika do
surowych danych obrazu (Raw Data) ?
Dostęp do tych danych jest możliwy w trybie serwisowym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 8
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. III ppkt. 3
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg kostno-płucny z lampą o nominalnej mocy małego
ogniska 38 kW ?
Jest to minimalna różnica od wartości wymaganej, a zupełnie wystarczająca do wykonywania cyfrowych zdjęć
małych narządów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 9
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. III ppkt. 7
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg kostno-płucny z lampą rtg o pojemności cieplnej
kołpaka lampy 1600 kHU, natomiast znacznie większej szybkości chłodzenia anody niż wymagana ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. V ppkt. 7
Strona 2 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg kostno-płucny o odległości powierzchnia płyty stołu –
detektor 8 cm ?
Jest to wielkość, która zapewni poprawne wykonywanie zdjęć kostnych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy; specyfikacja techniczna
Dot. pkt. VII ppkt. 2
Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat rtg kostno-płucny o wymiarach pola aktywnego detektora
42x43 cm ?
Jest to minimalna różnica w stosunku do wartości wymaganej i wynika wyłącznie z zastosowanej technologii,
natomiast oferowany detektor zapewnia znacznie wyższą rozdzielczość niż wymagana w punktach VII ppkt. 3, 4,
5.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ. W załączeniu poprawiony zał nr
2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet nr 1.
Pytanie nr 12
Dotyczy Pakiet nr 2 Małopolski System Informacji Medycznej – ucyfrowienie istniejących aparatów RTG.
Specyfikacja techniczna.
Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia jest bardzo ogólny zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie,
czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia skanera wraz konsolą i kasetami o poniższych parametrach:

Odczyt i przesyłanie obrazów w min. 12 bitach

Rozdzielczość skanowania wszystkich obsługiwanych formatów płyt min. 10 pikseli/mm

Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika ( dotyczy kasowania niezależnego od cyklu
odczytu )

Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji
serwisu

Kasety nie zintegrowane z płytą obrazową – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset

Gwarantowana trwałość płyty obrazowej - ilość cykli odczytu i kasowania min. 40 000

Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową
Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy wymaga . W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet
nr 2.
Pytanie nr 13
Dotyczy Pakiet nr 2 Małopolski System Informacji Medycznej – ucyfrowienie istniejących aparatów RTG.
Specyfikacja techniczna.
Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (broszury, foldery itp.) pochodzące od producenta,
jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych
technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego
danych parametrów
- Zamawiający uzna za wystarczające złożenie
materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania
Zamawiającego?
Materiały
informacyjne
producenta
mają
charakter
reklamowy,
są
skierowane
do
nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane
przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i jednocześnie zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami Działu III ust
7 pkt 3 SIWZ
dopuszcza się potwierdzenie danych nie tylko katalogami, ale równiez kartami technicznymi
producenta.
Pytanie nr 14
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Wymagania ogólne pkt 2
Czy zamawiający dopuści aparat rtg z interfacem stacji akwizycyjnej innego producenta?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Strona 3 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Pytanie nr 15
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Sufitowy statyw 3d pkt 8
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjny panel dotykowy zlokalizowany na kołpaku lampy RTG bez możliwości
wyboru: wielkości ognisk oraz wyboru komór ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 16
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Sufitowy statyw 3d pkt 9
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjny panel dotykowy zlokalizowany na kołpaku lampy RTG bez możliwości
modyfikacji czułości detektora, zmiany wielkości dawki na panelu dotykowym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 17
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Lampa RTG i kolimator pkt 2
Czy zamawiający dopuści nieznacznie różniące się duże ognisko lampy rtg o wielkości 1,3 mm ?
Różnica pomiędzy wymaganym w SIWZ ogniskiem jest nieznaczna równa 0,1mm nie ma ona też wpływu na
dawkę dla pacjenta, jakość wiązki promieniowania oraz jest zgodne z normą IEC 60336
Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 18
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Lampa RTG i kolimator pkt 3,4
Czy zamawiający dopuści nieznacznie różniącą się moc dużego ogniska (80 kW) i małego (32 kW) lampy rtg od
tego ujętego w parametrach granicznych na poziomie 80 kW i 32 kW?
Różnica pomiędzy wymaganym w SIWZ ogniskiem jest nieznaczna i nie ma ona też wpływu na dawkę dla
pacjenta oraz jakość wiązki promieniowania.
Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza małego ogniska o mocy 32 kW, a dopuszcza moc ogniska dużego
80kW.
Pytanie nr 19
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Lampa RTG i kolimator pkt 5,6
Czy zamawiający dopuści nieznacznie różniącą się szybkość chłodzenia anody lampy rtg wynoszącą 75kHU/s
oraz o pojemność cieplną anody wynoszącą 350 kHU?
Różnica pomiędzy wymaganym w SIWZ ogniskiem jest nieznaczna i nie ma ona też wpływu na dawkę dla
pacjenta, jakość wiązki promieniowania oraz możliwe przegrzanie lampy rtg.
Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20
Dotyczy SIWZ załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Lampa RTG i kolimator pkt 7
Czy zamawiający dopuści pojemność cieplną kołpaka lampy rtg wynoszącą 1.5 MHU ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 21
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Lampa RTG i kolimator pkt 9
Czy Zamawiający zgodzi się na kalkulację DAP z parametrów wyjściowych bez miernika montowanego na
kolimatorze?
Kalkulacja DAP w naszym rozwiązaniu odbywa się o wyliczenia oparte na parametrach wyjściowych.
Rozwiązanie to nie wymaga montażu dodatkowego miernika. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 22
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Generator pkt 6
Strona 4 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Czy zamawiający dopuści najkrótszy czas ekspozycji wynoszący max 2 ms ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza . W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 23
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Statyw do zdjęć odległościowych pkt 7,8
Czy zamawiający dopuści zmotoryzowany statyw do zdjęć odległościowych z możliwością jego uchylania o kąt 20/90 stopni o pochłanialności płyty statywu wynoszącej 0.7 mm Al i odległości płyta – powierzchnia detektora
wynoszącej około 5 cm ?
Dopuszczenie takie rozwiązanie znacząco zwiększa komfort pacjentów umożliwia wykonywania
niestandardowych projekcji np. stóp, kończyn na wózku inwalidzkim.
Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 24
Dotyczy SIWZ, załącznik Pakiet 12, Aparat RTG kostno—płucny
Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowej filtracji Cu, która jest niezbędna do badania dzieci w zakresie:
1mmAl+0,1 mm Cu, 1mm Al.+0,2mm Cu i 2 mm Al. Lub 1 mm Al ?
Przypominamy, że obecne przepisy wymagają od pracowni RTG posiadania dodatkowej filtracji do wszystkich
badań dzieci do lat 18.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga:

Filtracja własna min. 2,5 mm Al

Dla potrzeb radiologii pediatrycznej – zgodnie z zapisami procedur wzorcowych ≥ 1 mm AL + 0,1 lub 0,2
mm Cu(lub równoważna)
W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet nr 1.
Pytanie nr 25
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, Detektor Cyfrowy VII pkt 1-6, Detektor
Cyfrowy VIII pkt1-9
Czy zamawiający dopuści bezprzewodowe detektory cyfrowe o wymiarach 41x41 (aktywny obszar obrazowania
40,4x40,4) nieznacznie różniące się parametrami technicznymi tzn. rozmiarze piksela 200 µm, ilości aktywnego
obszaru obrazowania 4 mln pikseli, rozdzielczością detektora dla każdego obszaru na poziomie 2,5 lp/mm
możliwością wykonania 150 ekspozycji po każdym ładowaniu, głębokości akwizycji wynoszącej 14 bit, wysokiej
wydajności kwantowej DQE na poziomie 68% dla 0 pl/mm (53% dla 1 pl/mm) o wadze 4,5 kg, zbudowanego z
monolitycznego układu krzemowego oraz kryształu z jodku cezu zapewniającego bardzo wysoką jakość
obrazowania porównywalną z detektorem opisanym w parametrach technicznych ?
Pragniemy zwrócić uwagę, że detektory firmy GE działają w technologii UWB (Ultra Wideband), a nie Wi-Fi z
uwagi na ten fakt potencjalny atak hackerski w sieć i przechwycenie obrazów jest niemożliwe, prosimy o
dopuszczenie takiego rozwiązanie.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 26
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 Pakiet 1, Aparat RTG kostno—płucny, IX Konsola Technika
Czy zamawiający dopuści stację akwizycyjną z oprogramowaniem w języku angielskim wyposażoną w 2
monitory LCD 19 cali ?
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 27
Prosimy Zamawiającego o informację czy w RG szpitala, z której będziemy prowadzić linię zasilającą dla
urządzeń RG są 2 „wolne pola” umożliwiające zasilenie każdego urządzenia osobno ?
Odpowiedź: W RG szpitala są woolne pola umożliwiające zasilenie każdego urządzenia osobno.
Pytanie nr 28
Strona 5 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Prosimy Zamawiającego o informację czy przewidziane pole/pola zasilające są „gotowe” do wpięcia zasilania czy
należy je przebudować ?
Odpowiedź: Pola zasilające są gotowe do wpięcia zasilania.
Pytanie nr 29
Prosimy Zamawiającego o podanie zabezpieczeń jakie w chwili obecnej są zamontowane w przyszłych
polu/polach odpływowych.
Odpowiedź: Zabezpieczenia – 63 A.
Pytanie nr 30
Czy Zamawiający życzy sobie, aby z rozdzielni RG szpitala była wykonana jedna linia zasilająca na poziom II
pietra i dopiero w rozdzielni piętrowej rozdzielona na poszczególne aparaty ?
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga dwóch linii zasilajacych, do każdego z aparatów oddzielnie.
Pytanie nr 31
Prosimy Zamawiającego o podanie orientacyjnej długości linii zasilającej z RG szpitala do miejsca rozdzielni
piętrowej lub do miejsc montażu poszczególnych rozdzielnic RTG
Odpowiedź: Orientacyjna długość ok. 40 - 50 mb.
Pytanie nr 32
Czy w pomieszczeniach polegającym adaptacji należy wymienić/wykonać na nowo instalację elektryczną gniazd
wtykowych, oświetlenia, połączeń wyrównawczych, tak aby wykonana instalacja odpowiadała aktualnym
normom ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 33
Czy w pomieszczeniach polegającym adaptacji należy wymienić istniejące oprawy oświetleniowe na nowe aby
natężenie oświetlenia odpowiadało aktualnym normom ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 34
Czy w pomieszczeniach przewidzianych do adaptacji jest zamontowana sprawna instalacja SAP ?
Odpowiedź: W pomieszczeniach brak instalacji SAP.
Pytanie nr 35
W zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, Zamawiający w rozdzielne I.1 punkt 1.3 Ogólny opis prac
budowlanych punkt 2g pisze o konieczności zamontowania od strony korytarza drzwi o odporności ogniowej
EI60, które mają się zamykać w wypadku pojawienia się pożaru. Prosimy Zamawiającego o informację czy
zamontowany elektrotrzymacz ma być wpięty do szpitalnej (istniejącej) instalacji SAP czy Wykonawca ma
wykonać niezależną instalację wykrywania pożaru obejmującą holl II piętra.
Odpowiedź: Należy wykonać prace w nastepujący sposób: zamontować czujki dymowe z każdej strony drzwi,
centralkę, elektrozaczepy. Drzwi otwarte trzymane na magnesach, w przypadku zadziałania czujki dymu
samoczynnie się zamykają.
Pytanie nr 36
Prosimy Zamawiającego o informację czy posiada aktualną ekspertyzę p.poż. lub inne opracowania, odstępstwa
p.poż. itp. obejmujące swym zakresem adaptowane pomieszczenia ?
Odpowiedź: Zamawiajacy nie posiada wymienionych dokumentów.
Pytanie nr 37
W zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, Zamawiający w rozdzielne I.1 punkt 1.3 Ogólny opis prac
budowlanych punkt 2c pisze, że należy dociągnąć sieć informatyczną do serwerowni. Prosimy o podanie w jakiej
kategorii należy wykonać sieć komputerową oraz czy wykonana sieć ma być siecią certyfikowaną ?
Odpowiedź: W zależności od dostarczonego rozwiązania wykonana sieć komputerowa ma być w technologii FO
(fiber optic) lub skrętką miedzianą kat. co najmniej 5e. Zamawiający nie wymaga aby wykonana sieć była siecią
certyfikowaną.
Pytanie nr 38
Strona 6 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
W zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, Zamawiający w rozdzielne I.1 punkt 1.3 Ogólny opis prac
budowlanych punkt 2c pisze, że należy dociągnąć sieć informatyczną do serwerowni. Prosimy o informację czy
Wykonawca ma dostarczyć i zamontować w serwerowni urządzenia pasywne lub aktywne a jeżeli tak to jakie ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania switch zarzadzalny po stronie RTG.
Pytanie nr 39
W zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, Zamawiający w rozdzielne I.1 punkt 1.2 podaje łączną powierzchnię
pomieszczeń. Czy wszystkie wymienione w tym punkcie pomieszczenia podlegają adaptacji/remontowi ?
Odpowiedź: Nie, zakres prac obejmuje pomieszczenia, w których znajdują sie aparaty wraz z ciemnią, kabinami.
Nie obejmuje korytarza (tylko konieczne malowanie z uwagi na wymianę drzwi) WC, pomieszczeń mammografii,
rejestracji i pokoju socjalnego, pokoju techników.
Pytanie nr 40
Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu prac adaptacyjno - remontowych pomieszczeń, które nie są
bezpośrednio związane z montażem urządzeń RTG np. gabinet techników, mammograf, korytarz, rejestracja.
Odpowiedź: Pomieszczenia nie wchodzą w zakres adaptacji.
Pytanie nr 41
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie informacji na temat rodzaju i nośności stropów II i III piętra.
Odpowiedź: Stropy Ackermana z wylewką. Zamawiający nie posiada dokumentów na temat nośności stropów.
Pytanie nr 42
Czy zamawiający posiada dokumentację konstrukcji stropów II i III pietra zakresem obejmującą adaptowane
pomieszczenia ? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiajacy nie posiada dokumentacji stropów.
Pytanie nr 43
Prosimy Zamawiającego o podanie informacji na temat ilości planowanych badań w ciągu dnia, ilości dni pracy,
długości „świeceń” dla każdej z pracowni RTG osobno. Powyższe dane są nam potrzebne w celu wstępnego
wyliczenia osłon stałych w adaptowanych pracowniach i złożenia rzetelnej oferty.
Odpowiedź: Średnia dobowa ilość badań = 300, z czego aparat kostno-płucny = 200, telekomando = 100.
Aparaty pracują w systemie 24h/dobę, 365 dni/rok.
Pytanie nr 44
W zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, Zamawiający w rozdzielne I.1 punkt 1.3 Ogólny opis prac
budowlanych punkt 2a pisze że należy zamontować klimatyzatory w przypadku takiej konieczności. Prosimy
Zamawiającego o wskazanie miejsca montażu jednostek zewnętrznych klimatyzatorów.
Odpowiedź: Jednostki zewnętrzne można zainstalować na scianie zewnętrznej do pracowni RTG.
Pytanie nr 45
W zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, Zamawiający w rozdzielne I.1 punkt 1.3 Ogólny opis prac
budowlanych punkt 2e pisze, że należy wykonać osłony stałe. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie
istniejących osłon stałych, drzwi z Pb, okien wglądowych z Pb w przypadku jeżeli będą one odpowiadać
wymogom nowych projektów osłon stałych i aktualnym przepisom budowlanym (szerokość drzwi).
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejących osłon stałych jeżeli będą one odpowiadać
wymogom nowych projektów osłon stałych i aktualnym przepisom budowlanym.
Pytanie nr 46
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust .1: W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło
się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień
zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 47
Dotyczy Specyfikacji technicznej „Cyfrowy aparat RTG typu telekomando szt. 1” pkt. X. Wymagania dodatkowe”
ppkt. 3 oraz „Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny szt.1” pkt.XI „Wymagania dodatkowe” ppkt. 3: Ze względu na
fakt, że instrukcje serwisowe podlegają modyfikacjom i aktualizacjom dla zapewnienia najwyższej jakości i
Strona 7 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
bezpieczeństwa serwisowania i użytkowania urządzenia czy Zamawiający dopuści przekazanie dokumentacji
serwisowej umożliwiającej wykonywanie konserwacji i napraw urządzenia nie później niż w dniu zakończenia
okresu gwarancji?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 48
Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający rozszerzy przedmiot przetargu dotyczącego dostawy i montażu
cyfrowych aparatów RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń, oraz ucyfrowienia istniejących
aparatów RTG i system PACS, RIS oraz stacji opisowej do pracowni RTG, o przyrządy do kontroli jakości
aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.
Jak zapewne Państwo wiecie, obowiązek wykonywania przez pracowników jednostek ochrony zdrowia tzw.
testów podstawowych, wynika z Rozporządzenia z dnia 12 listopada 2015 r., zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej (Dz. U. rok 2015, poz. 2040). Ich szczegółowy zakres, określa załącznik nr 6 do wyżej
wymienionego rozporządzenia.
Moment zakupu aparatu diagnostycznego jest doskonałym momentem na zakup sprzętu do kontroli jakości,
którego koszt jest nieporównywalnie mały względem cen takich urządzeń jak tomograf, rezonans czy zwykły
aparat rentgenowski.
Reasumując, Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć urządzenia diagnostyczne powinni wraz z zakupem
urządzenia otrzymać właściwy zestaw do przeprowadzenia testów podstawowych. Dodatkowo, dokonanie
stosownych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz rozszerzenie przedmiotu zamówienia o
przyrządy do kontroli jakości wiąże się w ogólnym rozrachunku z pokaźnymi oszczędnościami po stronie
Zamawiającego.
Jako jedyny Polski producent sprzętu do testowania aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej oraz
radioterapii pragniemy zaoferować Zamawiającemu merytoryczne wsparcie udzielając wszelkich informacji na
temat przyrządów do kontroli jakości. Uzyskane wiadomości
mogą okazać się szczególnie przydatne przy
przygotowywaniu SIWZ, zwłaszcza opisu przedmiotu zamówienia, jego modyfikacji, z poszanowaniem zasad
uczciwej konkurencji.
Zainwestowanie w sprzęt do kontroli jakości, pozwoli nie tylko spełnić wymagania prawne, ale i da Państwu
pewność, że cała aparatura diagnostyczna stale funkcjonuje prawidłowo i gwarantuje najwyższą jakość
diagnostyki w Państwa pracowniach obrazowych.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy i dopisuje, że wymaga zestawu 2 płyt Cu o grubości 1 mm o wysokiej
czystości do testowania systemu AEC w zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet nr 1. W załączeniu
poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet nr 1.
Pytanie nr 49
Dotyczy:
2.Rozbudowa istniejącego PACS firmy FUJIFILM z 6TB do przestrzeni min. 24 TB
Czy Zamawiający dopuści wymianę istniejącego systemy PACS? Wyżej wymieniony warunek ogranicza
konkurencję. Jedynie firmy współpracujące z firmą Fujifilm mają szansę uzyskania zamówienia. Dodatkowo
firma FujiFilm posiada możliwość wpływania na wysokość ofert składanych przez innych wykonawców.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga integracji nowego PACS z funkcjonujacą aktualnie
SYNGOVIA w TK , SYNAPSE w mammmografii oraz nowej 2MP, będącej przedmiotem zamówienia w cenie oferty.
Pytanie nr 50
System RIS umożliwia integrację desktop ze stacjami diagnostycznymi firm trzecich. Integracja desktopowa
systemu RIS z klientem systemu syngo.via (możliwość otwarcia badania na stacji diagnostycznej z poziomu
klienta RIS)
Czy Zamawiający w przypadku braku współpracy producenta klienta systemu syngo.via dopuści integrację z
przeglądarką producenta systemu RIS?
Odpowiedź: : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Strona 8 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Pytanie nr 51
Dotyczy:
System RIS wspiera standard IHE XDS (Cross Document Sharing Profile)
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli profil Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten zapis. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ – formularz cenowy pakiet nr 3.
Pytanie nr 52
Dotyczy:
Pamięć RAM min. 8GB 1600 MHz ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą
rozbudowę
Czy Zamawiający dopuści pamięć RAM non-ECC? Pamięci z korekcją błędów ECC są wykorzystywane i
dedykowane do pracy w serwerach a nie stacjach roboczych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 53
Dotyczy
Porty (min.): z przodu obudowy 2xUSB 3.0, z tyłu obudowy: 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xDVI-I singiel link,
2xDisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), wewnętrzne na płycie głównej:
1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku zastosowania konwertorów, przejściówek itp.
Czy Zamawiający dopuści komputer z portami:
6 portów USB 2.0 (2 z przodu, 2 wewnętrzne, 2 z tyłu)
6 portów USB 3.0 (2 z przodu, 4 z tyłu)
2 porty DisplayPort
1 port HDMI
Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 54
Dotyczy:
Dysk twardy min. 2x1TB SATA III 7200 obr./min., Konfiguracja dysków - RAID 1, 5 portów SATA 6Gb/s Czy
Zamawiający dopuści komputer z 4 portami SARA 6Gbps.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 55
Dotyczy:
Zasilacz min. 400W z 90% sprawnością
Czy Zamawiający dopuści zasilacz 365 W o sprawności 90% (certyfikat Gold 80PLUS) zgodny z normą Energy
Star dedykowany przez producenta komputera?
Odpowiedź:
Tak,
Zamawiający
dopuszcza
obok
rozwiazania
opisanego
w
SIWZ
jednakże
wymaga
zagwarantowania poprawnej pracy urządzenia.
Pytanie nr 56
Dotyczy:
tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie.
Prosimy o informację czym ma się charakteryzować tryb hybrydowy? Czy Zamawiający zrezygnuje z
powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten zapis. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 3.
Pytanie nr 57
Dotyczy:
Przycisk do zmiany trybu pracy monitora dla różnego rodzaju badań obrazowych (np.: CT, CR).
Czy Zamawiający dopuści monitor bez dedykowanego przycisku?
Strona 9 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten zapis. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 3.
Pytanie nr 58
Dotyczy:
Monitor LCD min. 22” tego samego producenta, co monitory diagnostyczne, rozdzielczość min. 1680x1050,
wielkość piksela max. 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1,
Czy Zamawiający dopuści monitor opisowy innego producenta niż monitor diagnostyczny? Wymaganie to nie
ma żadnego znaczenia w czasie pracy radiologa.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i wykreśla sformułowanie “tego samego producenta”. W załączeniu
poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet nr 3.
Pytanie nr 59
Dotyczy:
Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego
wszystkie inne koszty (w tym robociznę oraz wszystkie części zamienne i przeglądy), możliwego do zawarcia po
upływie okresu gwarancyjnego wiążący przez okres 3 lat po upływie gwarancji – podać
Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania lub ograniczy związanie do 1 roku po upływie
gwarancji? Wykonawcy nie są w stanie zagwarantować dostępności części zamiennych do sprzętu
komputerowego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 60
Zamawiający wymaga w Istotnych postanowieniach umowy sprzedaży dotyczy pakietu nr 2 i 3 na stronach 2-3:
§8
1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne
w następujących przypadkach i do wysokości:
1)
sumy stanowiącej równowartość 1 % wartości niezrealizowanej w terminie dostawy - za każdy dzień
opóźnienia;
2)
za każdy dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku, o którym
mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną do wysokości 1
% wartości dostawy,
3)
za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wysokości 1%
wartości dostawy,
4)
W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn
występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości
umowy.
Czy Zamawiający wprowadzi zmiany wysokości kar odpowiednio:
1)
sumy stanowiącej równowartość 0,5 % wartości niezrealizowanej w terminie dostawy - za każdy dzień
2)
za każdy dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku, o którym
opóźnienia; łącznie maksymalnie nie więcej niż 10 % wartości zamówienia,
mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną do wysokości
0,5 % wartości dostawy, łącznie maksymalnie nie więcej niż 10 % wartości zamówienia,
3)
za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wysokości
4)
W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn
0,5% wartości dostawy, łącznie maksymalnie nie więcej niż 10 % wartości zamówienia,
występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości
umowy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 61
Dotyczy pakietu nr 1 - tabeli technicznej
Strona 10 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Dot. pkt. II.15
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zakres ruchu promienia centralnego usytuowanego
prostopadle do ścianki w połączeniu z ruchomym wzdłużnym blatu stołu pozwala na obrazowanie w zakresie
min.195 cm?
Zakres ruchu promienia centralnego prostopadle do ścianki w aparacie bez ruchomego blatu stołu oznacza
jednocześnie zakres obrazowania, tak istotny z punktu widzenia badania.
Oferowany przez nas system pozwala na przeprowadzenie badania wraz z obrazowaniem znacznie
wykraczającym poza wymagany minimalny ww. zakres.
Obecnie postawiony wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 62
Dotyczy pakietu nr 1 - tabeli technicznej
Dot. pkt. VI.16
Czy Zamawiający zgodzi się by możliwość oceny ilości martwych pikseli detektora dokonywana była poprzez
dostęp serwisowy nie częściej niż raz w roku – w trakcie przeglądu?
W większości rozwiązań są to dane niedostępne z poziomu użytkownika.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 63
Dotyczy pakietu nr 1 - tabeli technicznej
Dot. pkt. VI.15 i 17
Czy Zamawiający zgodzi się by możliwość dostępu do tzw. danych surowych realizowana była poprzez dostęp
serwisowy nie częściej niż raz w roku – w trakcie przeglądu?
W większości rozwiązań są to dane niedostępne z poziomu użytkownika.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 64
Dotyczy pakietu nr 1 - tabeli technicznej
Dot. pkt. VIII.6
Czy Zamawiający poprzez wymaganie aby oba oferowane aparaty rtg : kostno-płucny i telekomando były
wyprodukowane przez jednego producenta i potwierdzone dokumentacją producenta rozumie np. dwie
deklaracje zgodności z wymienionym tym samym producentem dla każdego z aparatów?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 65
Dotyczy pakietu nr 1 - tabeli technicznej
Dot. pkt. VIII.9
Prosimy o wskazanie jakie konsole akwizycyjne ma na myśli Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga:
1. konsola akwizycyjna – technika dla aparatu kostno-płucnego,
2. konsola akwizycyjna- technika dla aparatu typu telekomando.
Pytanie nr 66
Dotyczy pakietu nr 1 - tabeli technicznej
Dot. pkt. X.1,2 w „Cyfrowy aparat RTG typu telekomando” oraz pkt.XI.1,2 w „Cyfrowy aparat RTG kostnopłucny”
Czy Zamawiający zgodzi się na przeprowadzenie szkoleń dla dedykowanej grupy odbiorców w poniższym
zestawieniu :
- 3 dni dla aparatu telekomando + 0,5 dnia dodatkowego w ustalonym terminie
Strona 11 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
- 2 dni dla aparatu typu cyfrowe RTG + 0,5 dnia dodatkowego w ustalonym terminie
- 1 dzień na konfigurację ustawień aparatu np. programy anatomiczne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 67
Dotyczy pakietu nr 1
Dot. pkt. X.4 oraz SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów w materiałach producenta (w
tym oświadczeniu producenta). Prosimy o rezygnację z wymogu zaznaczania potwierdzeń spełnienie wymagań
parametrów granicznych i oceniających.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów folderami, ulotkami, kartami technicznymi
producenta. Zamawiający nie rezygnuje z wymogu zaznaczenia w ofercie potwierdzenia spełniania wymagań i
parametrów granicznych i ocenianych.
Pytanie nr 68
Dotyczy pakietu nr 1
Dot. pkt. VI.14 w „Cyfrowy aparat RTG typu telekomando” oraz pkt.II.7 w „Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny”
Czy z uwagi na aspekt ekonomiczny Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie funkcji realizującej zdjęcia kości
długich tylko na jednym z ww. aparatów- na aparacie typu telekomando?
Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza, jednak wymaga by taka mozliwość była na aparacie telekomando.
Pytanie nr 69
Dotyczy pakietu nr 1
Dot. pkt. VIII.9 UPS dla konsoli opisowej
Prosimy o podanie mocy w kVA dla wymaganego UPSa.
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga minimum 2kVA.
Pytanie nr 70
Dotyczy pakietu nr 1 - tabeli technicznej
Dot. pkt. VIII.10
Prosimy o podanie typu (płaszcz/poncho/garsonka) wymaganego fartucha oraz wskazanie rozmiarów.
(możliwe są fartuchy dla obwodu klatki piersiowej do 96 cm, 97-108, 109-120 lub powyżej 120 cm oraz długość
od V/S/M/ L w ramach fartucha dla każdego obwodu klatki piersiowej) Prosimy o podanie obu wymiarów.
Prosimy o podanie rozmiaru półfartucha (S, M, L lub XL) oraz osłon na tarczyce (S/M/L).
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga:
2 x płaszcz – obw. Klp do 96 cm – długość S,
2 x płaszcz – obw. Klp 109-120 cm – długość M,
1 x półfartuch – rozmiar S,
1 x półfartuch – rozmiar L
1 x osłona na tarczycę – rozmiar S,
1 x osłona na tarczycę – rozmiar M.
W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet nr 1.
Pytanie nr 71
Dotyczy pakietu nr 1 - tabeli technicznej
Dot. pkt. VIII.13
Prosimy o podanie jaki System PACS posiada Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiający posiada Synapse FUJIFILM.
Pytanie nr 72
Dot. pkt. IX.5 dla Cyfrowy aparat RTG typu telekomando oraz X.5 dla Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny
Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający pod pojęciem 24 godz. ma na myśli pn-pt w wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie prosimy o stosowną modyfikację w tabeli.
Strona 12 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Odpowiedź: Zamawiajacy wyjaśnia że 24 godziny liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku - W
załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy – pakiet nr 1.
Pytanie nr 73
Dot. pkt. I.1 pkt. 5 j - warunki realizacji adaptacji
Prosimy o wydłużenie terminu usunięcia ujawnionych wad i usterek powykonawczych do 48 godzin od momentu
powiadomienia – w przypadku instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji wentylacji i
klimatyzacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu poprawione – zał nr 2 do SIWZ formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 74
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 1 – prace adaptacyjne
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednoczesne wykonanie adaptacji w obu pracowniach, co usprawniłoby
proces pozyskiwania pozwoleń administracyjnych, gdyż wnioski dotyczyłyby obu pracowni jednocześnie.
Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 75
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 2 ust.1
Celem umożliwienia dokonania rzetelnej wyceny prac adaptacyjnych i wykonania ich w zakresie zgodnym z
oczekiwaniami Zamawiającego prosimy o udostępnienie programu funkcjonalno -użytkowego dla każdej z
pracowni opisującego wymagany zakres i standard prac , jakie mają stanowić przedmiot oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres prac jak w opisie i wg
potrzeb wymaganych przez sprzęt.
Pytanie nr 76
Dotyczy wzoru umow
Dot. § 2 ust.2 pkt.5
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania nie jest obsługa pogwarancyjna, która ewentualnie
zapewniona będzie na podstawie odrębnie zawartej umowy. W związku z powyższym prosimy o zmianę
brzmienia na poniższe:
„zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, na podstawie odrębnej umowy”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu poprawiony zał. Nr 6 do SIWZ- istotne
postanowienia umowy.
Pytanie nr 77
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 2 ust.2 pkt.12
Prosimy o potwierdzenie, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na odbiory po zakończeniu adaptacji,
montażu i uruchomieni poszczególnych aparatów, jest przeznaczony na odbiory zewnętrzne (m.in. WSSE) , a
nie na dokonanie odbioru przez Zamawiającego całości zadania łącznie ze zgromadzeniem przez Wykonawcę
wszystkich niezbędnych decyzji administracji państwowej.
Prosimy o potwierdzenie, że czas realizacji ulega zatrzymaniu na czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych
zgód administracyjnych na które Wykonawca nie ma wpływu.
Odpowiedź:
W czasie realizacji wliczony jest okres 30 dni dla uzyskania dokumentów z WSSE. Termin
wyznaczony na odbiory przez Zamawiającego dotyczy dokonania odbioru robót przez Zamawiającego, a nie przez
odbiorców zewnętrznych..
Pytanie nr 78
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 4 ust.2
Prosimy o zmianę brzmienia na poniższe:
Strona 13 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
„Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotą należnego wynagrodzenia”
Dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się
za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 79
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 4 ust.5
Prosimy o doprecyzowanie i korektę odniesienia w wymienionym ustępie na: „[…] po otrzymaniu dokumentów
wymienionych w § 2 ust.2 punkt.12”
Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy poprawia błąd pisarski. W załączeniu poprawiony zał. Nr 6 do SIWZ. Istotne
postanowienia umowy – pakiet nr 1.
Pytanie nr 80
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 5 ust.1
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zgodzi się na wystawienie dwóch faktur na podstawie podpisanego
protokołu odbioru.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie częściowych faktur dla pakietu nr 1 (pierwsza po
odbiorze 1 aparatu RTG, oraz końcowa po zakończeniu całości umowy).
Pytanie nr 81
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 5 ust.1 – termin realizacji
Czy ze względu na konieczność oczekiwania na uzyskanie pozwoleń administracyjnych oraz duży zakres prac
adaptacyjnych Zamawiający wydłuży okres na wykonanie prac adaptacyjnych i uruchomienia aparatów do 10
tygodni dla każdej z pracowni?
Alternatywnie prosimy o zmianę terminów realizacji na tygodniowe (x tygodni od dnia podpisania umowy).
Obecnie sztywnie wskazane terminy realizacji zamówienia uniemożliwiają oszacowanie faktycznego czasu na
realizację, gdyż na etapie składania oferty w postępowaniu nie można stwierdzić kiedy postępowanie się
zakończy i kiedy będzie podpisana umowa.
Pragniemy zwrócić uwagę, że zakres prac adaptacyjnych jest bardzo szeroki (konieczność wzmacniania
stropów, wykonania nowych osłon radiologicznych, uzyskania pozwolenia na budowę itp.).
Odpowiedź: Zamawiajacy zmienia terminy wykonania w następujacy sposób:
Pakiet nr 1
Dostawa i montaż 2 szt. cyfrowych aparatów RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń, tj.:
- dostawa , montaż i uruchomienie 1 aparatu RTG kostno-płucnego wraz z adaptacją – od 08.08.2016 r. do
14.10.2016 r. odbiory do 28.10.2016 r.
- dostawa , montaż i uruchomienie drugiego aparatu RTG wraz z adaptacją, –od daty odbioru 1 aparatu RTG
kostno-płucnego do 27.12.2016 r.
W załączeniu poprawiony zał. Nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.- pakiet nr 1, pakiet nr 2 i 3, oraz
zał nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
Pytanie nr 82
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 5 ust.3
Czy Zamawiający formułując zapis o odbiorze końcowym przedmiotu Zamówienia miał na myśli przystąpienie
do odbioru do 2 tygodni po gotowości Wykonawcy do odbioru wliczając to uzyskane i dostarczone decyzje
organów administracji Państwowej? Przyjęcie, że Zamawiający dysponuje 2 tygodniami do przystąpienia do
odbioru licząc od momentu zgromadzenia przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych decyzji administracji
państwowej spowoduje, że efektywny czas na realizacji zadań jest krótszy o 2 tygodnie.
Strona 14 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Odpowiedź: Terminem zakończenia robót jest data zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru. Po tym
terminie Zamawiający ma 2 tygodnie na analizę dokumentów odbiorowych i dokonanie odbioru.
Pytanie nr 83
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 6
Prosimy o zmianę nazwy tego paragrafu na „Wady”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 84
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 6 ust. 1
Prosimy o zmianę brzmienia na poniższe:
„Wykonawca zapewnia , że przedmiot umowy jest wolny od wad”
Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 85
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 6 ust. 2
Prosimy o usunięcie ustępu drugiego – wady będą usuwane w terminach gwarancyjnych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 86
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 6
Prosimy o dodanie w § 6 trzech kolejnych ustępów o następującej treści:
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie
powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne
lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
-
eksploatacji
sprzętu
przez
Zamawiającego
niezgodnej
z
jego
przeznaczeniem,
niestosowania
się
Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne
nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne”
„Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania
wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania
niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.”
„Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki
Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”
Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 87
Dotyczy wzoru umowy
Dot. § 7 ust.1 i 2
Prosimy o zmianę brzmienia na poniższe:
„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wypadkach i wysokości szczegółowo określonych poniżej, bez
względu na wysokość poniesionej szkody:
b)
w razie zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do wysokości:
Strona 15 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
- sumy stanowiącej równowartość 0,1% wartości przedmiotu zamówienia - za każdy dzień zwłoki do
trzeciego dnia zwłoki;
- sumy stanowiącej równowartość 0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy - licząc za
każdy następny dzień po trzecim dniu zwłoki; łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty.
c)
w razie zwłoki w podjęciu działań serwisowych do wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za
każdy dzień zwłoki, łącznie nie wiecej niż 10% ww kwoty.
d)
w razie zwłoki w wymianie podzespołu na wolny od wad do wysokości 0,1% wartości wadliwego
podzespołu za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 10% wartości podzespołu.,
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 10% netto wartości przedmiotu zamówienia.“
Prosimy o usuniecie pkt. e w ustępie 1. Punkt ten nie zawiera precyzyjnie wskazanych podstaw naliczenia kary
umownej. Samo wskazanie nie wykonanie pozostałych postanowień umowy jest zbyt ogólne. Proszę zwrócić
uwagę na orzeczenie SN:
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn.
III CZP 61/2003) „Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary
umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie wyraża zgody z wyjątkiem wyreślenia w § 7 ust 1 pkt e.istotnych
postanowień umowy – pakiet nr 1. W załączeniu poprawiony zał nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy–
pak. Nr1.
Pytanie nr 88
Dotyczy wzoru umowy Dot. § 7 ust.4
Prosimy o zmianę brzmienia na poniższe:
„Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – Wykonawcy przysługuje
kara umowna w wysokości 10% wartości netto przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 89
Dotyczy wzoru umowy Dot. § 7
Prosimy o dodanie kolejnego ustępu o następującej treści:
„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy
prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie
łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku,
niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do
wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów,
utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe,
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są
klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej
zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego
Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że
ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej
kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do
należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 90
Dotyczy wzoru umowy
Strona 16 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Dot. § 8 ust.2
Prosimy o zmianę brzmienia na poniższe:
„Zmianie może ulec termin zakończenia realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili podpisania umowy (np. brak możliwości uzyskanie pozwoleń w terminie
pozwalających zakończyć realizację umowy w przewidzianym terminie).”
Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy zmienia treść § 8 ust 2 nadając mu brzmienie:” Zmianie może ulec termin
zakończenia realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili podpisania umowy (np. brak możliwości uzyskanie pozwoleń w terminie pozwalających zakończyć
realizację umowy w przewidzianym terminie, o ile dokumenty wymagane do uzyskania pozwoleń zostały
złożone w terminie umożliwiającym ich otrzymanie zgodnie z wymaganym terminem zakończenia.)”. W
załączeniu poprawiony zał. Nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy – pakiet nr 1.
Pytanie nr 91
Dotyczy:
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy, Pakiet nr 3 Małopolski System Informacji Medycznej – system PACS,
RIS oraz stacja opisowa do pracowni RTG. I. SYSTEM RIS pkt 38, Autoryzacja wyników badań, możliwość
anulowania autoryzacji wyników.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym autoryzowany wynik jest zmieniony kolejną autoryzacją?
Według oceny Oferenta niedopuszczalne jest całkowite anulowanie autoryzacji
Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymóg w tym zakresie. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ formularz
cenowy – pakiet nr 1.
Pytanie nr 92
Dotyczy:
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy, Pakiet nr 3 Małopolski System Informacji Medycznej – system PACS,
RIS oraz stacja opisowa do pracowni RTG. I. SYSTEM RIS pkt 48 System umożliwia użytkownikowi zmianę
wielkości czcionki etykiet na modułach interfejsu użytkownika. Zmiana możliwa w „locie”.
Czy Zamawiający zezwoli na zmianę wielkości czcionki etykiet poprzez przypisanie ich do grupy użytkowników?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 93
Dotyczy:
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy, Pakiet nr 3 Małopolski System Informacji Medycznej – system PACS,
RIS oraz stacja opisowa do pracowni RTG. I. SYSTEM RIS pkt 48 System umożliwia użytkownikowi zmianę
wielkości czcionki etykiet na modułach interfejsu użytkownika. Zmiana możliwa w „locie”.
Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „w locie”.
Odpowiedź: W trakcie dokonywania opisu, korzystania z edytora tekstu.
Pytanie nr 94
Dotyczy:
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy, Pakiet nr 3 Małopolski System Informacji Medycznej – system PACS,
RIS oraz stacja opisowa do pracowni RTG. I. SYSTEM RIS pkt 49 System umożliwia zapisanie ustawień profilu
użytkownika na serwerze.
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „ profil użytkownika”?
Odpowiedź:
Zestaw
indywidualnych
preferencji
danego
użytkownika dotyczący
aplikacji,
np.
Wyglad,
funkcjonalnośc itp.
Pytanie nr 95
Dotyczy:
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy, Pakiet nr 3 Małopolski System Informacji Medycznej – system PACS,
RIS oraz stacja opisowa do pracowni RTG. I. SYSTEM RIS. Pkt bez numeru, System musi posiadać możliwość
edycji/konfiguracji węzłów DICOM (urządzeń) przez użytkownika lub darmowa konfiguracja zdalna
Strona 17 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Czy Zamawiający planuje podłączenie nowych węzłów DICOM (urządzeń) w najbliższych 24 miesiącach
funkcjonowania systemu? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości nowych węzłów DICOM (urządzeń).
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi, jako że pytanie odbiega od przedmiotu
zamówienia. Zamawiający poprawia numerację. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy –
pakiet nr 3.
Pytanie nr 96
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – pakiet nr 3
System RIS I. Punkt 7,8
Czy Zamawiający dopuści by możliwość generowania list roboczych, obsługi komunikatów MPPS realizowana
była spod systemu PACS?
Uzasadnienie:
Proponowane rozwiązanie nie ogranicza oczekiwanych funkcjonalności stawianych przed systemem PACS/RIS
jednocześnie nie wpływa negatywnie na ergonomię pracy użytkownika.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 97
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – pakiet nr 3
System RIS I. Punkt 16
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by system RIS pozwalał rejestrować Pacjenta na dzień bieżący bez
wskazania konkretnej godziny?
Uzasadnienie:
W oferowanym rozwiązaniu rejestracja Pacjenta odbywa się w sposób domyślny wykorzystujący godzinę.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć iż w/w funkcjonalność wskazuje na jednego producenta naruszając tym
samym przepisy wolnej konkurencji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 98
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – pakiet nr 3
Punkt 29
Czy Zamawiający dopuści by możliwość przechowywania opisów badań w formacie .pdf i DICOM SR oraz ich
udostępnianie była realizowana spod systemu PACS?
Uzasadnienie:
Proponowane rozwiązanie nie ogranicza oczekiwanych funkcjonalności stawianych przed systemem PACS/RIS
jednocześnie nie wpływa negatywnie na ergonomię pracy użytkownika.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 99
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – pakiet nr 3
Punkt 35,36
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by system RIS posiadał moduł magazynowy do zarządzania
materiałami wykorzystywanymi w pracowniach diagnostycznych jak również definiowania list materiałów
zużytych standardowo podczas wybranych badań?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność będzie dostępna spod systemu ogólnoszpitalnego w pełni zintegrowanego z
systemem PACS/RIS.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie rezygnuje i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 100
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – pakiet nr 3
Punkt 37
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez autoryzacji wyniku badania podpisem elektronicznym?
Strona 18 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Odpowiedź: Zamawiajacy wykreśla zapis pkt 37. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ – formularz
cenowy – pakiet nr 3.
Pytanie nr 101
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – pakiet nr 3
Punkt 43
Prosimy o informacji co Zamawiający ma na myśli w zakresie dedykowanego modułu opisu mammografii w
systemie RIS?
Odpowiedź: Szablony opisu badania mammograficznego.
Pytanie nr 102
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – pakiet nr 3
Punkt 46
Prosimy o informację co Zamawiający ma na myśli lub wykreślenie wymogu w zakresie wspierania standardu
IHE XDS przez system RIS?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten zapis. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy –
pakiet nr 3.
Pytanie nr 103
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – pakiet nr 3
Punt 47,48
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zmiany koloru, wielkości czcionki etykiet na modułach
interfejsu użytkownika – zmiana możliwa w locie?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność wskazuje na jednego producenta i narusza przepisy wolnej konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 104
Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – pakiet nr 3
Punkt 58
Czy Zamawiający dopuści by możliwość edycji/konfiguracji węzłów DICOM (urządzeń) przez użytkownika lub
darmowa konfiguracja zdalna była realizowana spod systemu PACS?
Uzasadnienie:
Proponowane rozwiązanie nie ogranicza oczekiwanych funkcjonalności stawianych przed systemem PACS/RIS
jednocześnie nie wpływa negatywnie na ergonomię pracy użytkownika.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 105
dotyczą pakietu 1
Dotyczy tabeli technicznej
Dot. pkt. VIII.15 w Cyfrowy aparat RTG typu telekomando
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zapisu, dotyczącego dwóch zapisów w parametrze opisanym
poniżej:
„Zapas dedykowanych płyt CD oraz DVD do nadruku wraz z pozostałymi materiałami eksploatacyjnymi”
Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem płyt dedykowanych do nadruku, ponieważ obecnie
stosowane technologie druku pozwalają na nanoszenie odpowiednich oznaczeń na nośniki różnych
producentów, oraz uszczegółowienie oczekiwanej przez zamawiającego ilości płyt, które winny znaleźć się w
dostawie (z podziałem na płyty CD/DVD)
Odpowiedź: Zamawiający wymaga takiego rodzaju płyt, które gwarantują skuteczny zapis badań obrazowych
oraz nadruk danych zamawiającego na urządzeniu oferowanym. Ilości zostały wpisane w kolumnie “wartości
wymagane” . Zamawiajacy wykreśla
słowo “dedykowany”. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ-
formularz cenowy – pakiet nr 3.
Pytanie nr 106
Strona 19 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Czy ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac adaptacyjnych oraz biorąc pod uwagę
czas potrzebny na uzyskanie pozwoleń administracji państwowej, Zamawiający zgodzi się wyznaczyć termin
adaptacji, montażu, uruchomienia, uzyskania pozwoleń i przekazania pracowni z aparatem kostno-płucnym od
08.08.2016 do 18.11.2016, a tym samym dopuści prace przy pracowni drugiego aparatu RTG od 18.11.2016
przez okres nie dłuższy niż 10 tygodni?
Odpowiedź: Zamawiajacy zmienia terminy wykonania w następujacy sposób:
Pakiet nr 1
Dostawa i montaż 2 szt. cyfrowych aparatów RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń, tj.:
- dostawa , montaż i uruchomienie 1 aparatu RTG kostno-płucnego wraz z adaptacją – od 08.08.2016 r. do
14.10.2016 r. odbiory do 28.10.2016 r.
- dostawa , montaż i uruchomienie drugiego aparatu RTG wraz z adaptacją, –od daty odbioru 1 aparatu RTG
kostno-płucnego do 27.12.2016 r.
W załączeniu poprawiony zał. Nr 6 do SIWZ- istotne postanowienia umowy – pakiet nr 1, oraz pakiet nr 2 i 3.
oraz zał nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy.
Pytanie nr 107
Odnośnie SIWZ I.1.3 C. Wykonawca prosi o opis wymagań dotyczących sieci informatycznej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga instalacji w pomieszczeniach RTG switcha zarządzalnego oraz okablowania
strukturalnego wg. Wymogów /potrzeb nowych aparatów RTG. Podłączenia switcha z serwerowni w technologii
FO (fiber optic) lub skrętką miedzianą w kategorii co najmniej 5 e- w zalezności od dostarczonego urzadzenia.
Pytanie nr 108
W związku z wymogami zawartymi w przepisach P.Poż., Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający
wymaga dostarczenia i montażu w ramach prac adaptacyjnych drzwi spełniających wymogi przepisów P.poż w
obrębie drogi ewakuacyjnej w ścianie pracowni RTG aparatu kostno-płucnego.
Odpowiedź: Tak, należy zamontować 2 szt. Drzwi, od strony pracowni, drzwi będące osłona radiologiczną, od
strony holu, drzwi w pozycji otwartej trzymanych na elektrozaczepach, z dwoma czujkami dymowymi, centralą,
zamykające się w przypadku zadziałania czujek.
Pytanie nr 109
Czy Wykonawca w ramach prowadzonych prac adaptacyjnych ma dokonać demontażu i utylizacji starych
aparatów RTG?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga demontażu i utylizacji obu obecnie istniejących aparatów RTG i
dostarczenia dowodu dokonanych utylizacji. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy –
pakiet nr 1.
Pytanie nr 110
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania jedynie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń
pracowni RTG.
Odpowiedź: Wentylację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
Pytanie nr 111
W związku z aktualnymi przepisami prosimy o potwierdzenie iż istnieje konieczność wymiany wszystkich drzwi
w obrębie pomieszczeń objętych adaptacją na nowe o szerokości min. 90cm i otwierających się do wewnątrz
pomieszczeń.
Odpowiedź: Drzwi nalezy wykonac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 112
Dotyczy Pakietu nr 3 Specyfikacja techniczna.
W części I. SYSTEM RIS specyfikacji technicznej pkt.2. Zamawiający wymaga:
„Rozbudowa istniejącego PACS firmy FUJIFILM z 6TB do przestrzeni min. 24 TB”
Czy Zamawiający będzie wymagał również integracji nowo dostarczanego systemu RIS z obecnie użytkowanym
systemem PACS firmy FUJIFILM ?
Strona 20 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy – pakiet
nr 3.
Pytanie nr 113
Dotyczy Pakietu nr 3 Specyfikacja techniczna.
W części I. SYSTEM RIS specyfikacji technicznej pkt.44. Zamawiający wymaga:
„System RIS umożliwia integrację desktop ze stacjami diagnostycznymi firm trzecich. Integracja desktopowa
systemu RIS z klientem systemu syngo.via (możliwość otwarcia badania na stacji diagnostycznej z poziomu
klienta RIS)”
Czy Zamawiający będzie wymagał również integracji desktopowej na istniejącej stacji Mammograficznej 5MP ?
Czy Zmawiający będzie również wymagał integracji desktopowej dla nowo dostarczanej stacji 2 MP będącej
przedmiotem aktualnego postępowania ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga., w obu przypadkach. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZformularz cenowy – pakiet nr 3.
Pytanie nr 114
Dotyczy Pakietu nr 3 Specyfikacja techniczna.
W części III. OPROGRAMOWANIE STACJI OPISOWEJ (LEKARSKIEJ) specyfikacji technicznej pkt.2.
Zamawiający wymaga:
„Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą
kontekstową).”
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym interfejs użytkownika części RIS będzie w języku polskim,
natomiast oprogramowanie diagnostyczne będzie w języku angielskim, z czytelnym interfejsem graficznym
wraz z dostarczoną instrukcją użytkowania w języku polskim.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszacza obok rozwiazania opisanego w SIWZ. W załączeniu poprawiony zał.
Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy – pakiet nr 3.
Pytanie nr 115
Dotyczy Pakietu nr 3 Specyfikacja techniczna.
W części III. OPROGRAMOWANIE STACJI OPISOWEJ (LEKARSKIEJ) specyfikacji technicznej pkt.7.
Zamawiający wymaga:
„Możliwość oznaczania istotnych obrazów w badaniu (DICOM Key Image)”.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym oznaczanie obrazów jest wykonywanie za pomocą Zakładek Bookmark Image ?
Rożni producenci oprogramowania stosują różne nazewnictwo dla podobnie działających funkcji,
Z punktu widzenia użytkownika funkcjonalność będzie zachowana.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszacza obok rozwiazania opisanego w SIWZ. W załączeniu poprawiony zał.
Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy – pakiet nr 3.
Pytanie nr 116
Dotyczy Pakietu nr 3 Specyfikacja techniczna.
Czy w ramach postępowania Zamawiający będzie wymagał integracji z istniejącym system PACS
i
nowym system RIS wszystkich urządzeń diagnostycznych działających w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, a
także z zaplanowanymi do zakupu w ramach aktualnego przetargu. ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy –
pakiet nr 3.
Pytanie nr 117
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I-1 Zamawiający wprowadził zapis:
„Oprogramowanie systemu RIS musi być zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co
najmniej IIa. - Dołączona dokumentacja oraz deklaracja CE”
Definicja wyrobu medycznego zawarta w art.2 ust.1 pkt 38 Ustawy o Wyrobach Medycznych stanowi, że jest
nim „narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub
Strona 21 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach
diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez
wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
d) regulacji poczęć”
Wytyczne Komisji Europejskiej ( które przytaczane są przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych) w sprawie kwalifikacji samodzielnego oprogramowania używanego w służbie zdrowia w
ramach przepisów dotyczących wyrobów medycznych, wyraźnie wskazują iż za wyrób medyczny może zostać
uznane tylko oprogramowanie przeznaczone do tworzenia i modyfikowania obrazów diagnostycznych,
ułatwiające percepcję lub interpretację tychże przeglądanych obrazów.
Zgodnie z powyższym zapisem, systemy informatyczne operujące na rekordach tekstowych, takie jak np.
systemy RIS, nie spełniają opisanych wymogów. Nie mogą być one zatem rejestrowane jako produkt
medyczny.
Prosimy o usunięcie zapisu
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśla wymieniony zapis. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZformularz cenowy – pakiet nr 3.
Pytanie nr 118
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.2 Zamawiający wymaga:
„Rozbudowa istniejącego PACS firmy FUJIFILM z 6TB do przestrzeni min. 24 TB”
Czy Zamawiający wymaga integracji HL7 dostarczanego systemu RIS z obecnie użytkowanym systemem,
opisanym w powyższym punkcie - PACS – Fujifilm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga integracji HL7. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ- formularz
cenowy – pakiet nr 3.
Pytanie nr 119
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.29 Zamawiający wymaga:
„System musi oferować przechowywanie opisów badań w formacie min pdf i DICOM SR, oraz ich udostępnianie”
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym zamiast przechowywania badań w formacie pdf i DICOM SR,
system RIS oprócz przechowywania opisów badań w swojej bazie danych, udostępni je poprzez HL7 systemowi
PACS, a ten udostępni je w formie tekstowej , wraz z obrazami badania poprzez przeglądarki.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 120
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.35 Zamawiający wymaga:
„System posiada moduł magazynowy do zarządzania materiałami wykorzystywanymi w pracowniach
diagnostycznych”
Czy Zamawiający poprzez określenie „moduł magazynowy” rozumie moduł statystyczny umożliwiający
raportowanie ilości zużywanych materiałów np. kontrastów w poszczególnych pracowniach?
Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy potwierdza.
Pytanie nr 121
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.37 Zamawiający wymaga:
„Możliwość autoryzacji wyniku badania podpisem elektronicznym”
Z uwagi na fakt iż użycie podpisu elektronicznego wymaga przygotowania infrastruktury w całym szpitalu (
karty, czytniki, wydanie certyfikatów dla pracowników).
Czy Zamawiający dopuści system w którym zadeklarujemy gotowość nieodpłatnego wprowadzenia
funkcjonalności podpisu elektronicznego – w czasie gdy szpital taki podpis będzie w swojej infrastrukturze
wprowadzał.
Strona 22 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
Odpowiedź: Zamawiajacy wykreśla zapis pkt 37. W załączeniu poprawiony zał nr 2 do SIWZ – formularz cenowy
– pakiet nr 3.
Pytanie nr 122
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.38 Zamawiający wymaga:
„Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników.”
Anulowanie autoryzacji wyników jest działaniem wątpliwym z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa danych.
Nie wiadomo kto miałby odpowiadać za wydany pacjentowi wynik, gdyby w późniejszym czasie została cofnięta
jego autoryzacja.
Czy zamawiający dopuści zatem system w którym zamiast anulowania autoryzacji , możliwa jest zmiana
autoryzacji na inną osobę lub możliwa jest taka konfiguracja systemu aby modyfikacje wyników możliwe były
tylko przez autora pierwowzoru.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 123
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.43 Zamawiający wymaga:
„System posiada dedykowany moduł opisu mammografii”
Czy Zamawiający dopuści system z uniwersalnym modułem opisowym, w którym dostępne są dedykowane
opisy kontekstowe, dostępne tylko dla opisów mammograficznych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 124
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.44 Zamawiający wymaga:
„System RIS umożliwia integrację desktop ze stacjami diagnostycznymi firm trzecich. Integracja desktopowa
systemu RIS z klientem systemu syngo.via (możliwość otwarcia badania na stacji diagnostycznej z poziomu
klienta RIS)”
Z informacji jakie posiadamy użytkownik dysponuje również stacją diagnostyczna Synapse 5MP.
Czy Zamawiający wymaga zatem uruchomienia opisanej w powyższym punkcie integracji desktopowej również
z użytkowaną obecnie stacją Synapse ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy – pakiet
nr 3.
Pytanie nr 125
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.46 Zamawiający wymaga:
“System RIS wspiera standard IHE XDS (Cross Document Sharing Profile)”
Czy w sytuacji integracji systemu RIS z PACS poprzez HL7,Zamawiający zrezygnuje z wymogu wsparcia przez
RIS standardu IHE XDS, jeżeli taki standard wspierany jest przez zintegrowany system PACS?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy –
pakiet nr 3.
Pytanie nr 126
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.48 Zamawiający wymaga:
“System umożliwia użytkownikowi zmianę wielkości czcionki etykiet na modułach interfejsu użytkownika.
Zmiana możliwa w „locie”
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym wielkości czcionki etykiet na modułach interfejsu użytkownika
powiększają się automatycznie dopasowując się do płynnej regulacji wielkości okna interfejsu
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 127
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.30 Zamawiający wymaga:
„Możliwość definiowania własnych szablonów wyników.”
- Z uwagi na specyficzne treści wprowadzanych szablonów wyników w różnych pracowniach, czy Zamawiający
będzie wymagał aby w trakcie opisywania system dokonywał Automatycznej preselekcja szablonów wyników do
danego rodzaju badań ( USG, RTG, CT itp.)
Strona 23 z 24
ZOZ/DZP/271/2/IV/2016
- Czy Zamawiający będzie również wymagał aby w trakcie wprowadzania opisu przez lekarza, miało on do
dyspozycji narzędzia formatowania wprowadzanego tekstu – w tym minimum:
zmiana czcionki ( rodzaj,
pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wielkość) czy też punktowanie/numerowanie?
- Czy Zamawiający będzie wymagał narzędzi umożliwiających sprawdzenie pisowni w trakcie wprowadzania
wyniku badania
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 128
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.33 Zamawiający wymaga:
„System musi umożliwiać dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie
pogrubień, znaków specjalnych itp.)”
- Czy Zamawiający będzie wymagał aby konfiguracja wydruku wyniku odbywała się w dedykowanym edytorze
graficznym? .
- Czy Zamawiający będzie wymagał wprowadzenia możliwość przypisania jednego opisu kilku badaniom tego
samego pacjenta w trakcie jednoczesnego opisywania (wydruk jednego wyniku dla kilku, połączonych badań
na jednej kartce)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 129
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.10 Zamawiający wymaga:
„Gwarantuje możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy,
lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd..”
Czy zamawiający dopuści system w którym dane lekarza odpowiedzialnego za badanie oraz technika
wykonującego badanie jest wprowadzane jest ze słownika personelu, natomiast ewentualna obecność
dodatkowych osób ( pielęgniarki, anestezjologa itp.) wpisywana jest w polu komentarza do badania.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 130
W załączniku nr 2 Pakiet nr 3 w Specyfikacji technicznej w punkcie I.19 Zamawiający wymaga:
„System musi umożliwiać przypisanie do wskazanego pasma listy procedur wykonywanych w ramach tego
pasma”
Czy Zamawiający dopuści system w którym zamiast przypisania do wskazanego pasma listy procedur,
przypisać można listę zleceniodawców od których w ramach takiego pasma można rejestrować zlecane badania.
Pozwala to na blokowanie pasma np. tylko dla badań „przesiewowych”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiazania opisanego w SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapis w zał. Nr 2 do SIWZ – formularz cenowy – pakiet nr 1 ,
sekcja VIII Inne pkt 13. W załączeniu poprawiony zał. Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy – pakiet nr 1.
W załączeniu:
Zał. Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz cenowy – pakiet nr 1
Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz cenowy – pakiet nr 2
Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz cenowy – pakiet nr 3
Zał. Nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy – pakiet nr 1
Za l. Nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy – pakiet nr 2 i 3.
Strona 24 z 24
Download