plan_studiow_doktoranckich_2015-2019

advertisement
Plan studiów doktoranckich
Obowiązuje w latach 2015-2019
Nazwa jednostki prowadzącej studia:
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Forma studiów: Stacjonarne
Czas trwania studiów: 4 lata
Lp.
Nazwa przedmiotu/
zadania
Obowiązkowe
Semestr
(O)/
realizacji
Fakultatywne
przedmiotu
(F)
Liczba godzin
W
S
Ć
Liczba
punktów Miejsce odbywania zajęć
ECTS
Forma
zakończenia
I ROK
1
Prowadzenie zajęć
dydaktycznych
I/II
2
Metodologia pracy
naukowej
II
3
4
Etyka badań naukowych
i prawo własności
intelektualnej
Zasady finansowania
nauki i zarządzanie
grantami naukowymi
I
I
5
Informacja naukowa
I
6
Dydaktyka Szkoły
Wyższej
I
7
Seminarium
doktoranckie
II
90
O
O
15
O
20
10
O
O
10
20
O
12
O
3
Jednostka wyznaczona
przez
opiekuna naukowego
zaliczenie
z oceną
1
Katedra Rozwoju
Pielęgniarstwa
zaliczenie
z oceną
2
Zakład Etyki i Filozofii
Człowieka
Egzamin
1
Dział Funduszy
Europejskich
zaliczenie
z oceną
Biblioteka UM
zaliczenie
z oceną
2
Katedra Rozwoju
Pielęgniarstwa
egzamin
1
Katedra i Kliniki
Ginekologii i
Endokrynologii
Ginekologicznej (miejsce
1
zaliczenie
pracy Kierownika Studiów
Doktoranckich)
8
9
10
Historia nauk
medycznych
II
Zarządzanie zasobami
ludzkimi
II
Metody i formy oceny
efektów kształcenia
II
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
8 lub pkt. 9)
20
II
Ogółem:
Ogółem
(wraz z godzinami na prowadzenie zajęć
dydaktycznych):
42
227
Katedra i Zakład
Zarządzania w
Pielęgniarstwie
zaliczenie
z oceną
Katedra Rozwoju
Pielęgniarstwa
zaliczenie
z oceną
Katedra Rozwoju
Pielęgniarstwa
zaliczenie
z oceną
5
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
10 lub pkt. 11)
15
zaliczenie
z oceną
2
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
8 lub pkt. 9)
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
10 lub pkt. 11)
30
Nowoczesne
technologie w Szkole
11
Wyższej
Zakład Etyki i Filozofii
Człowieka
80
15
18
II ROK
Lp.
Nazwa przedmiotu/
zadania
Obowiązkowe
Semestr
(O)/
realizacji
Fakultatywne
przedmiotu
(F)
1
Prowadzenie zajęć
dydaktycznych
2
Biostatystyka
III
3
Język angielski
4
5
6
III/IV
Liczba godzin
W
O
S
Ć
90
Liczba
punktów Miejsce odbywania zajęć
ECTS
3
Forma
zakończenia
Jednostka wyznaczona
przez
opiekuna naukowego
zaliczenie
z oceną
O
20
1
Zakład Matematyki
i Biostatyki Medycznej
egzamin
III
O
30
1
Studium Języków Obcych
zaliczenie
z oceną
Komunikacja
interpersonalna
IV
O
15
1
Katedra Nauk
Humanistycznych
egzamin
Prawo medyczne
III
O
1
Katedra Zdrowia
Publicznego
zaliczenie
z oceną
Seminarium
doktoranckie
IV
15
12
O
1
Katedra i Kliniki
Ginekologii i
Endokrynologii
Ginekologicznej (miejsce
zaliczenie
pracy Kierownika Studiów
Doktoranckich)
7
Psychologia zdrowia i
psychoprofilaktyka
IV
8
Rehabilitacja medyczna
IV
9
Język angielski
IV
Ogółem:
Ogółem
(wraz z godzinami na prowadzenie zajęć
dydaktycznych):
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
7 lub pkt. 8)
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
7 lub pkt. 8)
Katedra Nauk
Humanistycznych
2
20
Zakład Rehabilitacji
i Fizjoterapii
O
15
32
222
zaliczenie
z oceną
30
1
85
8
11
Studium Języków Obcych
zaliczenie
z oceną
zaliczenie
z oceną
III ROK
Lp.
Nazwa przedmiotu/
zadania
Obowiązkowe
Semestr
(O)/
realizacji
Fakultatywne
przedmiotu
(F)
1
Prowadzenie zajęć
dydaktycznych
2
Zaawansowane metody
statystyczne
V
O
3
Język angielski
V
O
4
Seminarium
doktoranckie
V/VI
VI
Liczba godzin
W
O
S
Ć
Forma
zakończenia
3
Jednostka wyznaczona
przez
opiekuna naukowego
zaliczenie
z oceną
20
1
Zakład Matematyki
i Biostatyki Medycznej
zaliczenie
z oceną
30
1
Studium Języków Obcych
egzamin
1
Katedra i Kliniki
Ginekologii i
Endokrynologii
Ginekologicznej (miejsce
90
12
O
Liczba
punktów Miejsce odbywania zajęć
ECTS
zaliczenie
pracy Kierownika Studiów
Doktoranckich)
5
Filozofia
6
Filozofia medycyny z
elementami Evidence
Based Medicine
7
8
9
VI
VI
Filozofia społeczna z
elementami nauk
politycznych
VI
Epidemiologia
VI
Filozofia nauki
VI
Ogółem:
Ogółem
(wraz z godzinami na prowadzenie zajęć
dydaktycznych):
O
1
10
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
6 lub pkt. 7)
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
6 lub pkt. 7)
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
8 lub pkt. 9)
F (uczestnik
studiów
wybiera
zajęcia z pkt.
8 lub pkt. 9)
20
32
202
Egzamin
Zakład Etyki i Filozofii
Człowieka
zaliczenie
z oceną
Zakład Etyki i Filozofii
Człowieka
zaliczenie
z oceną
Samodzielna Pracownia
Epidemiologii
zaliczenie
z oceną
Zakład Etyki
i Filozofii Człowieka
zaliczenie
z oceną
1
1
20
10
Zakład Etyki i Filozofii
Człowieka
70
6
9
IV ROK
Lp.
Nazwa przedmiotu/
zadania
Obowiązkowe
Semestr
(O)/
realizacji
Fakultatywne
przedmiotu
(F)
1
Prowadzenie zajęć
dydaktycznych
VII/VIII
2
Seminarium
doktoranckie
VIII
Ogółem:
Liczba godzin
W
O
O
0
Ogółem
(wraz z godzinami
na prowadzenie zajęć dydaktycznych):
S
Ć
Liczba
punktów Miejsce odbywania zajęć
ECTS
90
3
12
1
12
102
0
Jednostka wyznaczona
przez
opiekuna naukowego
Katedra i Kliniki
Ginekologii i
Endokrynologii
Ginekologicznej
Forma
zakończenia
zaliczenie
z oceną
zaliczenie
z oceną
1
4
Liczba godzin podczas całego toku studiów 753, w tym:
►Wykłady: 40 godzin
►Seminarium: 138 godzin
►Ćwiczenia: 215 godzin
►Prowadzenie zajęć dydaktycznych: 360 godzin
►Suma ECTS: 42
* dodatkowo każdy doktorant ma obowiązek realizowania indywidualnego programu studiów, który określa zadania przewidziane do
realizacji w każdym semestrze studiów doktoranckich, w szczególności opis planowanych badań naukowych oraz realizowane we
współpracy z opiekunem naukowym/promotorem konsultacje indywidualne dotyczące zarówno badań naukowych jak i prowadzenia
zajęć dydaktycznych.
* realizacja programu studiów doktoranckich pozwala na uzyskanie 42 pkt. ECTS, w tym 11 pkt. ECTS w ramach zajęć fakultatywnych
rozwijających potencjał dydaktyczny i zawodowy uczestnika studiów doktoranckich.
Download