Efekty Kształcenia Logopedia 2013-2014

advertisement
Kod efektu
kształcenia
(kierunek)1
Efekty kształcenia2
Po ukończeniu studiów podyplomowych o profilu Logopedia na
kierunku studiów Logopedia Kliniczna
absolwent:
Efekty
kształcenia
obszaru (-ów),
do których
odnosi się
kierunek
WIEDZA
K_W01
posiada wiedzę medyczną dotyczącą anatomii człowieka
M-W 01
K_W02
posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania mózgu
M-W 02
K_W03
zna budowę i funkcje narządów mowy i słuchu
M-W03
K_ W04
posiada wiedzę w zakresie patofizjologii słuchu, głosu, mowy w
przebiegu schorzeń neurologicznych
M_W04
K_ W05
posiada wiedzę jakie patologie mogą mieć wpływ na słuch
W_M05
K_ W06
posiada podstawową wiedza o aparatach słuchowych ,
W_M06;
L_W01
K_ W07
posiada wiedzę teoretyczna umożliwiająca udzielanie pierwszej
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
M-W07
K_ W08
posiada wiedzę na temat wpływu wad wrodzonych i nabytych na
rozwój mowy
M-W08;
K_W09
Zna mechanizmy powstania zaburzeń genetycznych, zasady
dziedziczenia
M-W09
K_W10
Zna wskazania do wykonania diagnostyki genetycznej
M-W10
K_W11
Zna podstawy diagnostyki genetycznej , rodzaje badań genetycznych
M_W11
K_ W12
zna przyczyny embriopatii i fetopatii, objawy kliniczne zespołów, wad
twarzoczaszki i mnogich wad rozwojowych
M_W12
K_ W13
zna zmiany związane z nieprawidłowościami w zakresie jamy ustnej ,
nosa , zatok obocznych nosa, gardła , uszu, nerwów twarzowych ,
przełyku, tarczycy i grasicy , które mogą mieć wpływ na zaburzenia
M_W13
1
Objaśnienie oznaczeń w kodzie:
K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia
2
Liczba dowolna (należy dodać lub usunąć wiersze tabeli w razie potrzeby).
L_ W02
mowy.
K_ W14
zna możliwy wpływ infekcji T. gondi na rozwój autyzmu
M_W14
K_ W15
zna podstawowe przyczyny problemów ortodontycznologopedycznych u dzieci niepełnosprawnych, np. Zespól Downa
M-W15
K_ W16
potrafi oceniać charakter zaburzeń mowy u osób dorosłych z
uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego
M-W16
zna zasady jak przeprowadzić diagnozę różnicową obwodowych i
ośrodkowych zaburzeń mowy u osób dorosłych
M_W17
potrafi różnicować współwystępujące z zaburzeniami zakłócenia
wyższych czynności poznawczych (np. agnozje) , motorycznych(np.
apraksje) i fizjologicznych(np. dysfagie , dysfonie) u osób dorosłych z
uszkodzeniami układu nerwowego.
M_W15
K_ W19
posiada wiedzę dotyczącą wpływu zaburzeń metabolicznych na
funkcje OUN
M-W18
K_ W20
posiada wiedzę na temat zaburzeń mowy występujących u osób z
chorobami psychicznymi i otępiennymi
M-W19
K_ W21
posiada wiedzę dotyczącą wpływu używek na funkcje OUN i
występowanie zaburzeń komunikacji werbalnej
M W20
K_ W22
posiada wiedzę dotyczącą wpływu chorób degeneracyjnych i starości
na podstawowe reakcje OUN
M-W21
K_ W23
zna zasady współpracy lekarza , pielęgniarki , logopedy na oddziale
szpitalnym , w placówkach służby zdrowia
M-W20
posiada wiedzę na temat rozwoju mowy człowieka od narodzin do
schyłku życia
M-W21;
posiada wiedzę na temat mowy i jej rozwoju w ontogenezie
L_W07;
K_ W17
K_ W18
K_ W24
K_ W25
L_W03
L_W04
L_W05
L_W06
L_W07
H-W01
K_ W26
K_ W27
zna zasady kultury żywego słowa, dysponuje ogólną wiedzą związaną
z techniką mowy, dysponuje ogólną wiedza związana z impostacją
głosu
L-W08
posiada wiedzę na temat fonetyki i fonologii języka polskiego,
posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z polską normą
L-W09
H_W02
H_W03
wymawianiową,
K_ W28
K_ W29
posiada wiedzę dotyczącą składni ,semantyki , lingwistyki , umie
rozróżnić i scharakteryzować upodobnienia zachodzące w języku
polskim,
L_W10
rozumie zasady funkcjonowania narządu głosu
M_W24
H_W04
L_W11;
H_W05
zna zasady dykcji, zasady poprawnej wymowy polskiej , przez
uwrażliwienie na polska normę wymawianiową sprawnie odróżnia
wady i skazy wymowy, wskazuje trafnie błędy wymowy,
L_W12
posiada wiedzę dotyczącą zaburzeń komunikacji językowej, w
szczególności alalie, dyslalie, dysleksje, dysglosje, logoneurozy i inne
zaburzeń mówienia
H-W07
K_ W32
zna patomechanizm powstawania wady rozszczepowej i innych wad
w obrębie twarzoczaszki
M_W25
K_ W33
posiada wiedzę dotyczącą zaburzeń komunikacji językowej w
oligofazji, afazji, anartrii, dyzartrii, niedosłuchu
M-W26
K_ W30
K_ W31
H_W06
L_W13
L_W14;
H-W07
posiada wiedzę na temat wpływu uszkodzenia słuchu na rozwój
mowy dziecka( głuchota prelingwalna, perilingwalna i postlingwalna)
L_W15
K_ W35
zna metody pracy z dziećmi niedosłyszącymi w szkołach specjalnych,
potrafi posługiwać się znakami daktylograficznymi w kontaktach z
osobami niesłyszącymi
L_W16
K_ W36
zna alternatywne metody pracy z dziećmi niedosłyszącymi
L_W17
K_ W37
posiada wiedzę w zakresie sprzężonych zaburzeń mowy w przebiegu
procesów chorobowych
M_W27
K_ W38
posiada podstawową wiedze na temat stopni upośledzenia
umysłowego
M_W28
K_ W34
H_W08
H_W09;
L_W18
K_ W 39
potrafi scharakteryzować mowę i komunikacje w upośledzeniu
lekkim, umiarkowanym , znacznym i głębokim.
M_W29
L_W19
zna podstawy neurosensomotorycznej koncepcji Castillo Moralesa w
zakresie diagnozy i terapii.
L_W20
Posiada wiedzę w zakresie integracji kompleksu ustno-twarzowego z
motoryka całego ciała, zna techniki diagnostyczne odruchów ustnotwarzowych
L_W21
zna techniki korekcji oddychania u dzieci z nieprawidłowym
napięciem mięśniowym
L_W22
posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i
społecznej
K_W10
zna zasady , metody postępowania logopedycznego, przygotowania
diagnozy i terapii logopedycznej
L_W23
K_ W45
zna podstawowe pojęcia dotyczące myślenia systemowego
L_W24
K_ W46
zna zapis genogramowy
S_W02
K_ W47
posiada wiedze dotyczącą wykorzystania muzykoterapii i logorytmiki
w rehabilitacji logopedycznej dziecka i dorosłych
S-W03;H-W11
K_ W40
K_ W41
K_ W42
K_ W43
K_ W44
M_W30
M_W31
M_W30
S- W-01
H- W10
M-W32
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
potrafi zinterpretować wyniki diagnozy medycznej dotyczącej OUN
M-U01
K_ U02
potrafi przeprowadzić badanie logopedyczne u osób dorosłych z
zaburzeniami mowy z zastosowaniem narzędzi badawczych
L_U01
potrafi rozróżnić nieprawidłowości w obrębie twarzoczaszki
charakterystyczne dla różnych zespołów wad mnogich, które czasami
są stwierdzone u noworodków i dzieci starszych
M_U03
potrafi przeprowadzać diagnozę różnicową obwodowych i
ośrodkowych zaburzeń mowy u osób dorosłych
M_U04
umie rozpoznać podstawowe wady zgryzu
M_U05
K_ U03
K_U04
K_ U05
M_U02
L_U02
L_U03
L_U04
K_ U05
umie rozpoznać przerosty wędzideł w jamie ustnej
M_U06
L_U05
K_ U06
potrafi rozpoznać zaburzenia mowy występujące u dziecka z dysglosją
L_U06
K_ U07
potrafi wykonać podstawowy masaż twarzy dziecka z oligofazji (wg.
Kleina)
L_U07
K_ U08
potrafi przeprowadzić diagnozę mowy, komunikacji , sposobu
oddychania, połykania dziecka z upośledzeniem umysłowym
L_ U08
K_ U09
potrafi ocenić sprawność aparatu artykulacyjnego dziecka z
upośledzeniem umysłowym
L_U09
K_ U10
potrafi stworzyć program terapii dla pacjenta z upośledzeniem
umysłowym
L_U10
K_ U11
potrafi nazywać zaburzenia mowy zgodnie z ich diagnozą, krytycznie
analizuje i interpretuje opisy dzieci i dorosłych i ich diagnozy
dokonane przez rehabilitantów innych specjalności
M-U09
M_U08
S-U01
L_U11
K_ U12
potrafi przeprowadzić diagnozę logopedyczną dzieci, młodzieży i
dorosłych z zaburzeniami mowy
L_U12
K_ U13
potrafi pomóc osobie poszkodowanej w wyniku nagłego zagrożenia
życia
M—U06
K_ U14
potrafi przeprowadzić samodzielnie analizę trudności językowych u
osób niedosłyszących
L_U13
K_ U15
potrafi zastosować różnorodne techniki pracy na zewnętrznej
powierzchni głowy i twarzy
L_U14
zna techniki przewzorcowania motoryki wewnątrz jamy ustnej
L_U15
K_ U16
M_U07
M_U08
K_ U17
K_ U18
K_ U19
K_ U20
potrafi pokazać matce w jaki sposób bezpiecznie karmić dziecko z
nieprawidłowym napięciem mięśniowym
M_U09
potrafi w oparciu o wyniki badań specjalistycznych i wystawioną
diagnozę skonstruować program terapii logopedycznej
M-U03
potrafi zinterpretować wyniki badań specjalistycznych(
psychologiczno-pedagogicznych) dzieci, młodzieży i dorosłych z
zaburzeniami mowy
M_U04
potrafi wykorzystać zapis genogramowy w pracy z pacjentem w celu
poszukiwania zasobów w pacjencie, rodzinie, szerszych systemach
S_U02
L_U16
L_U17
L_U18
społecznych.
K_ U21
zna różne formy pomocy psychologicznej(psychoterapia,
poradnictwo, terapia rodzinna, grupy wsparcia, grupy edukacyjne,
interwencja kryzysowa)
S_U03
K_ U22
umie zaproponować pomoc psychologiczna wspierająca pacjenta(
dziecko lub dorosłego) w leczeniu zaburzeń mowy
S_U04
K_ U23
stosuje zasady żywego słowa w ćwiczeniach warsztatowych, zna
techniki muzykoterapeutyczne i potrafi je zademonstrować.
S_U05
K_ U24
Stosuje zasady impostacji w ćwiczeniach emisji głosu dla mowy,
opanowuje w zakresie podstawowym elementy techniki
emisyjnodykcyjne.
S-U06
K_ U25
potrafi obserwować i nawiązać kontakt z pacjentem i innymi
terapeutami
S- U07
potrafi wykorzystać programy komputerowe do terapii logopedycznej
L_U 21;
K_ U27
L_U19
L_U20
S-U08
M-U05
potrafi zaplanować i przeprowadzić badania o charakterze
naukowym w zakresie prowadzonej praktyki logopedycznej
M_U06
K_U29
identyfikuje wskazania do wykonania badań cytogenetycznych i
molekularnych
M-U07
K_U30
identyfikuje zespoły genetyczne z zaburzeniami wymagającymi
opieki logopedycznej
M-U08
Potrafi dokonać korelacji oddychania u osób z nieprawidłowym
napięciem mięśniowym, zna techniki regulujące nieprawidłowe
napięcie mięśniowe w obszarze twarzy i jamy ustnej
M-U09
K_ U28
K_U31
L_U21
L-U22
L-U23
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w
sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
S_K01;
L_K01
H_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane
z własną i cudzą pracą
H_K02;
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności ,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,
chętnie uczestniczy w formach pogłębiających wiedze i umiejętności
rehabilitacji logopedycznej
H_K03
współpracuje z innymi specjalistami prowadzącymi rehabilitację
dziecka, młodzieży i dorosłych
L_K03;
ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania w
stosunku do pacjenta
H_K04;
okazuje empatię w stosunku do pacjenta i jego rodziny oraz
współpracowników
H_K05;
S_K02
L_K02
S_K03
L_K04
S_K04
L_K05
K_K07
traktuje z szacunkiem i respektem zarówno dziecko jak i jego
opiekunów, dorosłych objętych rehabilitacja logopedyczna
H_K06;
L_K06
S_K05
K_K08
ma świadomość wpływu psychozy schizofrenicznej na życie
człowieka i jego rodziny
M_K01;
H_K07
L_K07;
S_K06
K_ K09
staje się wrażliwy na potrzeby ludzi chorych psychicznie.
S_K07;
H_K08
L_K08
K_ K10
zdobywa zdolność oceny nasilenia zaburzeń komunikacji w
schizofrenii oraz świadomość sposobów pomocy ludziom cierpiącym
na schizofrenię.
M_K02;
H_K09
S_K08;
L_K09
K_ K11
przestrzega tajemnicy zawodowej
M_K03;L_K10
H_K10
K_ K12
przestrzega praw autorskich i praw podmiotu.
H_K11;M_K04
L_K11;S_K09
K_ K13
K_ K14
K_K15
w samodzielny sposób zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające
na nowatorskie rozwiązywania problemów w codziennej pracy
neurologopedycznej
M_K05
krytycznie ocenia własne i cudze działania , przy zachowaniu
szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych
H_ K12
Poznaje w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się
głosem i higieny głosu umożliwiające ochronę narządów mowy przed
skutkami długotrwałego wysiłku głosowego
L_K13
L_K12
S_K10
Objaśnienia.
Logopedia i Neurologopedia są kierunkami brzegowymi, to znaczy takimi, które obejmują dwa lub
więcej obszarów- pomiędzy dziedziną nauk medycznych/o zdrowiu, a dziedziną nauk
humanistycznych.
Kategorie dziedzin, do których odnoszą się poszczególne efekty kształcenia:
M-medyczne, L-lingwistyczne podstawy logopedii, S-społeczne i psychologiczne, H- humanistyczne
Zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 16.04.2013r.
Download