WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

advertisement
Warszawa, dnia 20.10.2016 r.
www.wat.edu.pl
Nr sprawy: 133/ZZM/2016
WYJAŚNIENIE NR 2 ORAZ ZMIANA NR 3
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach 20.09.2016 r, , 22.09.2016 r.,
23.09.2016 r., 04.10.2016 r., 06.10.2016 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) oraz że zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) na:
„Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz
części i akcesoriów do maszyn biurowych"
Pytanie:
Zamawiający w SIWZ pisze:
„W przypadku zaproponowania produktu równoważnego (materiału eksploatacyjnego) do oferty należy
dołączyć aktualne dokumenty, które udostępniane będą w trakcie trwania umowy na każde żądanie
zamawiającego.”
Proszę o sprecyzowanie, czy dokumenty mają być dołączone do oferty, czy udostępniane na każde żądanie
zamawiającego?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga, aby aktualne dokumenty były dołączone do oferty.
Kwestia „udostępniania dokumentów w trakcie trwania umowy, na każde żądanie Zamawiającego”, dotyczy
dokumentów, których termin aktualności w trakcie obowiązywania umowy się skończył, a które Wykonawca
gwarantuje, że cały czas będzie posiadał.
Pytanie:
Zamawiający w SIWZ pisze:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.pl
Zamówienia Publiczne tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23, www.wat.edu.pl, e-mail: [email protected]
„wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej
pozycji ze „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wskazanymi przez Zamawiającego – firmowany
przez producenta”.
Co zamawiający rozumie pod pojęciem „wszystkie dane techniczne” – co ma zawierać dokładny opis? Istnieje
kilka rodzajów dokumentów, które opisują oferowany produkt, jednak każdy z nich zawiera inny rodzaj
informacji. Proszę o sprecyzowanie.
na które udziela się następującej odpowiedzi:
W przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego Zamawiający będzie wymagał przedstawienia pełnego
badania wydajności przedmiotu równoważnego, tj. dokumentów zawierających w swej treści wszystkie
informacje dotyczące warunków przeprowadzonych badań, mający wpływ na ich wynik, zawierających dane
techniczne, wystawionego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, posiadający stosowną
akredytację.
Pytanie:
Zamawiający w SIWZ pisze, że należy dołączyć:
1. Wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19752 dla
tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych,
2. Wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 24712 dla
wkładów dla wkładów atramentowych (tuszy),
3. Wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19798 dla
tonerów do kolorowych drukarek laserowych,
4. Certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością
zgodnym z ISO 9001:2000
5. Raporty z testów ISO/IEC spełniające wymagania Zamawiającego muszą być wystawione przez niezależny
podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowna akredytację w zakresie badania jakości
produktów objętych przedmiotem zamówienia”.
Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dołączenia raportów z testów czy wyników testów?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający oczekuje dołączenia wyników i raportów z testów.
Pytanie:
W poz. 549 załącznika Nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga
zaoferowania „Toner do urządzenia Samsung (…). Informujemy, że tonery o symbolu SCX-4521D3 (wydajność
3000 kopii) zostały wycofane z produkcji oraz zastąpione przez samego producenta urządzenia, tj. firmę
Samsung tonerem o symbolu MLT-D119S (wydajność 2000 kopii). Prosimy o modyfikację formularza
uwzględniającą powyższą informację tj. zastąpienie symbolu SCX-4521D3 symbolem MLT-D119S.
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający zmienia zapis w poz. 549 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie i dostarczanie oryginalnych tuszów i
tonerów produkowanych przez producenta urządzeń HP pakowanych w opakowania zbiorcze (tzw.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.pl
Zamówienia Publiczne tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23, www.wat.edu.pl, e-mail: [email protected]
multipacki) oraz tonerów kontraktowych (tzw. white box – w czarno-białych pudełkach, przeznaczonych dla
klientów korporacyjnych)?
W oparciu o wiedzę uzyskaną od samego producenta tj. firmy HP informujemy, że produkty te są w pełni
kompatybilne z produktami wskazanymi przez Zamawiającego. Zapewniają identyczną jak tonery
standardowe jakość i wydajność. Są fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych. Dopuszczone
do obrotu oraz pierwszego gatunku. Posiadają dożywotnią gwarancję (tzn. do wyczerpania środka
barwiącego). Opakowane są w kartony z logo i nazwą producenta (tj. HP), opisem zawartości i oznaczone
numerem katalogowym produktu (symbolem). Każdy produkt opakowany jest w indywidualnie wewnętrzne,
hermetyczne opakowanie.
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie:
W poz. 837-840 załącznika Nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga
zaoferowania Tuszów żelowych do urządzenia Ricoh.
W punkcie 1.3 SIWZ Zamawiający pisze: „W przypadku (…)”
W §5 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy Zamawiający określa : „9. (…) Przez produkt (…) 10. Pod
pojęciem „produkty równoważne” (…)”.
Wg naszej najlepszej wiedzy firma Ricoh nie posiada w swojej ofercie tuszów żelowych do wydruku
sublimacyjnego. Zamawiający w kolumnie nr 2 jednoznacznie wskazuje producenta, nazwę oraz parametry
wymaganego ,materiału, który wg Zamawiającego stanowi punkt odniesienia i wzór dla materiałów innych
producentów tj. materiału równoważnego.
Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający traktuje żelowe tusze
sublimacyjne SubliJet-R SAWGRASS wymienione w pozycjach 837-840 jako materiały oryginalne, i w związku z
powyższym od Wykonawców oferujących w pozycjach 837-840 materiały SubliJet-R SAWGRASS nie są
wymagane dokumenty wymienione w punkcie 1.3 SIWZ
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający traktuje tusze żelowe sublimacyjne SubliJet-R SAWGRASS wymienione w pozycjach 837-840
jako materiały oryginalne, i w związku z powyższym od Wykonawców oferujących w pozycjach 837-840
materiały SubliJet-R SAWGRASS nie są wymagane dokumenty wymienione w punkcie 1.3 SIWZ.
Pytanie:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1.3 opisał warunki złożenia oferty na asortyment
równoważny do wyspecyfikowanego w SIWZ. Zgodnie z opisem zawartym w pkt. 1.3 w przypadku
zaoferowania materiałów równoważnych należy przedstawić: (…)
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający w przypadku zaoferowania artykułu równoważnego będzie wymagał
przedstawienia pełnego badania wydajności tj. dokumentu posiadającego w swej treści wszystkie informacje
dotyczące warunków przeprowadzonych badań i mający wpływ na ich wynik między innymi:
 średnia ilość wydruków
 odchylenie standardowe,
 dolna granica przedziału ufności (90%),
 data testowania,
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.pl
Zamówienia Publiczne tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23, www.wat.edu.pl, e-mail: [email protected]


















liczba testowanych kaset,
liczba kaset użytych do obliczeń,
typ kasety,
czy stosowano procedurę wstrząsania,
tryb drukowania,
liczba urządzeń użytych w tekście,
użyty nośnik,
format papieru,
orientacja podawania papieru,
system operacyjny,
oprogramowanie,
wersja sterownika drukarki,
wersja strony tekstowej kody testowanych wkładów,
numery zużytych urządzeń,
temperatura,
wilgotność,
sposób połączenia komputera z testową drukarką,
zestawienie wydajności poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków w jakich odbyło
się badanie.
Dokumentu przedstawiającego wynik badania wydajności dla każdego zaoferowanego produktu
równoważnego wystawionego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający
stosowną akredytację w zakresie badania jakości produktów objętych przedmiotem zamówienia?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
W przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego Zamawiający będzie wymagał przedstawienia pełnego
badania wydajności tego przedmiotu wystawionego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości,
posiadający stosowną akredytację.
Pytanie:
Czy Zamawiający zaakceptuje dokumenty wystawione w formie zaświadczenia niezależnego podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości na grupę tonerów bez przedstawienia szczegółowych wyników
wymaganych w normach ISO /IEC 19752, ISO /IEC 19798, ISO /IEC 24711, ISO /IEC 24712? Dokument, który
może być wystawiony na podstawie badania tylko części oferowanych produktów.
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie zaświadczenia dotyczącego grupy tonerów, zgodnie z
zapisami w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia wyników i raportów z testów wystawionych przez
niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, posiadający stosowną akredytację.
Pytanie:
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga przedstawienia raportów z
testów ISO /IEC 19752, ISO /IEC 19798, ISO /IEC 24711, ISO /IEC 24712 dla oferowanych materiałów
równoważnych wykonanych przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowną
akredytację w zakresie badania produktów objętych przedmiotem zamówienia. Badania na podstawie wyżej
wymienionych norm pozwalają na sprawdzenie i porównanie wydajności oferowanych materiałów
równoważnych z wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia materiałami wzorcowymi. Dokumenty te nie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.pl
Zamówienia Publiczne tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23, www.wat.edu.pl, e-mail: [email protected]
dają jednak potwierdzenia w zakresie jakości wydruku. W związku z tym, aby umożliwić pełną ocenę
oferowanego asortymentu na etapie badania ofert, a tym samym ustrzec Zamawiającego od sytuacji w której
na etapie realizacji zamówienia będzie otrzymywał produkty o wymaganej wydajności nie spełniające
podstawowych wymagań w zakresie jakości wydruku wykonawca wnioskuje wprowadzenie wymogu
dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów równoważnych np.
próbki wydruków wykonanej przez laboratorium przeprowadzające wymagane w SIWZ badania wydajności,
przy domyślnych ustawieniach sterownika producenta drukarki: (strona konfiguracji drukarki, raport o stanie
drukarki, strona testowa diagnostyki, informacja o urządzeniu etc.) z użyciem oferowanych materiałów
eksploatacyjnych na papierze o grubości 80g/m2., na których będzie informacja o systemie dostarczania
tonera/tuszu, informacja o produkcie itp. Na podstawie takiej próbki Zamawiający będzie w stanie
obiektywnie ocenić czy oferowany produkt równoważny zachowuje równoważne z produktem wzorcowym
parametry w zakresie jakości wydruku oraz kompatybilności. Wprowadzenie wymogu dołączenia próbki
wydruków na etapie oceny ofert pozwoli Zamawiającemu na pełną weryfikację równoważności
zaoferowanego asortymentu.
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający nie wprowadza zmian w SIWZ.
Pytanie:
Producenci materiałów eksploatacyjnych (producenci urządzeń drukujących) wyspecyfikowanych przez
Zamawiającego prowadzą testy (jakość wydruku, wydajność, kompatybilność) materiałów eksploatacyjnych
we wszystkich modelach urządzeń w których dany materiał eksploatacyjny pracuje np. toner HP Q5949A jest
sprawdzany w urządzeniach serii HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 3390, HP LaserJet
3392. W przypadku składania oferty na materiały równoważne wymagany raport z testu ISO/IEC 19752,
ISO/IEC 19798 , ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 wykonany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli
jakości posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów objętych przedmiotem zamówienia
poza potwierdzeniem wydajności potwierdza jednocześnie kompatybilność z urządzeniem na jakim zostało
przeprowadzone badanie. Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku zaoferowania materiału równoważnego, z
wymaganych raportów z testów wydajności powinna wynikać kompatybilność z wszystkimi urządzeniami w
których pracuje produkt wzorcowy (określony w zał. nr 3 do SIWZ)? Raport z testu podanego powyżej
przykładowego tonera Q5949A potwierdza wydajność i kompatybilność produktu równoważnego
przetestowanego w konkretnym modelu urządzenia np. HP LaserJet 1160. W dokumencie nie będzie
informacji czy toner będzie kompatybilny i jaką wydajność uzyska w innych urządzeniach w których
producent drukarki przewiduje zastosowanie tego samego materiału. Należy stwierdzić, że Zamawiający jak
również inni wykonawcy badając zgodność oferty pod względem kompatybilności oferowanego
równoważnego materiału eksploatacyjnego na podstawie wymaganego raportu z testu nie mają możliwości
stwierdzenia czy oferowany produkt równoważny pracuje poprawnie we wszystkich urządzeniach w których
pracuje produkt wzorcowy. Obecnie tonery w większości przypadków posiadają własne układy elektroniczne z
oprogramowaniem, które w zależności od rodzaju urządzenia w którym toner pracuje dają użytkownikowi
dodatkową funkcjonalność np. informację o ilości wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera itp. Niektóre
urządzenia w przypadku wykrycia materiałów kompatybilnych (równoważnych) wymagają każdorazowo
autoryzacji wydruku na urządzeniu i potwierdzenia, że chce się używać tonera nieoryginalnego. Jest to
niewątpliwie uciążliwe i nie jest równoważne tonerom oryginalnym, przy których takich komunikatów nie ma.
Aby to móc stwierdzić tonery powinny być przebadane w każdym modelu urządzenia w, którym mogą być
zastosowane. Producenci drukarek dokonują aktualizacji oprogramowania urządzeń w wyniku których w
przypadku zastosowania materiałów równoważnych urządzenie może nie rozpoznać równoważnego produktu
lub wysyłać informacje o jego błędnej pracy. W przypadku stosowania materiałów oryginalnych wskazanych
jako wzorcowe aktualizacja nie wpływa na proces użytkowania.
Proszę o wyjaśnienie czy raporty z testów wydajności powinny być wykonane z użyciem najnowszego –
aktualnego dla danego urządzenia oprogramowania?
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.pl
Zamówienia Publiczne tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23, www.wat.edu.pl, e-mail: [email protected]
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający wymaga raportów z testów wydajności przeprowadzonych z użyciem najnowszego – aktualnego
dla danego urządzenia oprogramowania.
Pytanie:
Zwracamy uwagę, że nie znając technologii zastosowanej przez producenta materiałów równoważnych oraz
różnice w urządzeniach w których można zastosować ten sam materiał producenta drukarek na podstawie
raportu z testu wykonanego tylko dla jednego urządzenia nie można uzyskać 100% pewności, że materiał
równoważny w innych urządzeniach uzyska taki sam wynik w zakresie wydajności funkcjonalności oraz
kompatybilności. W zaistniałych okolicznościach jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest przebadanie
produktu równoważnego na każdym modelu urządzenia w którym może zostać użyty.
Proszę o wyjaśnienie czy raporty z testu ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712
wykonane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowną akredytację w
zakresie badania produktów objętych przedmiotem zamówienia powinny potwierdzać przeprowadzenie
badania i spełnienie wymogów w zakresie wydajności oraz kompatybilności we wszystkich urządzeniach w
których producent drukarki przewiduje zastosowane tego samego materiału - przebadanie produktu
równoważnego na każdym modelu urządzenia w którym może zostać użyty?
Np. w przypadku zaoferowania materiału równoważnego do tonera Q5949A aby mieć potwierdzenie
uzyskanej wydajności oraz kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami z którymi pracuje ww. toner powinny
być przedstawione badania wydajności na urządzeniach serii HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP
LaserJet 3390, HP LaserJet 3392.
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający wymaga raportów z testów przeprowadzonych na każdym modelu urządzenia, w którym może
on zostać użyty.
Pytanie:
Zgodnie z brzmieniem SIWZ przedmiotowego postępowania zamawiający zgodnie z pkt. 8 ppkt. 4.2 litera "b"
postawił wymów posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę min. 1.500.000,00 zł
brutto. Mając na uwadze fakt, że "wymagany termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie w okresie 12
miesięcy od dnia podpisania umowy" oznacza realizację sukcesywną dostaw do zamawiającego w ciągu
całego roku postawiony wymóg w pkt. 8 ppkt. 4.2 litera "b" jest zbyt restrykcyjny i nieadekwatny do celu,
któremu ma służyć. Zgodnie z wartością oszacowania Zamawiającego będzie on zamawiał materiały
eksploatacyjne o średniej wartości 125.000,00 zł miesięcznie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przedmiotowego wymogu na fakt posiadania środków finansowych
lub zdolności kredytowej na kwotę np. min. 375.000,00 zł (równej 3 miesięcznej wartości zakupów
Zamawiającego) ? Wskazana wartość zabezpiecza Zamawiającego w zakresie faktycznej sytuacji ekonomicznej
podmiotów zainteresowanych pozyskaniem zamówienia jednocześnie nie naraża na zarzut art. 7 ust. 1
ustawy Pzp. Zgodnie z wyrokiem KIO z 13 października 2010r Sygn. akt KIO 2144/10.
nadmiernie rygorystyczne, nieuzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego określenie sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania doświadczenia i
wiedzy, które uniemożliwiają uczciwą konkurencję na rynku tego konkretnego zamówienia publicznego
narusza art 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.pl
Zamówienia Publiczne tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23, www.wat.edu.pl, e-mail: [email protected]
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie:
Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy w przypadku zaoferowania produktów równoważnych na
potwierdzenie spełnienia równoważności oferty, Wykonawca musi przedstawić zaświadczenie producenta
sprzętu, potwierdzające zgodność techniczną i jakościową oferowanych tuszów / tonerów z wymaganiami
sprzętu, do którego mają być zastosowane?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający nie wymaga przedstawiania zaświadczenia producenta sprzętu, potwierdzającego zgodność
techniczną i jakościową oferowanych tuszów / tonerów z wymaganiami sprzętu, do którego mają być
zastosowane, zgodnie z SIWZ pkt 1.3.6) Zamawiający wymaga „oświadczenia producenta materiałów
eksploatacyjnych, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nie regenerowanymi,
w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone i używanie ich nie powoduje utraty
gwarancji lub wstrzymania pracy urządzenia po wygenerowaniu komunikatu o powstaniu błędu.”
Z upoważnienia:
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Irena ZAPAŁA
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.pl
Zamówienia Publiczne tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23, www.wat.edu.pl, e-mail: [email protected]
Download