Skarżysko-Kamienna, dnia 03.02.2014r. Wszyscy zainteresowani

advertisement
Skarżysko-Kamienna, dnia 03.02.2014r.
Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy
dot. Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych i bakteriologicznych z dzierżawą
analizatorów oraz system pobierania krwi dla ZOZ w Skarżysku- Kam.
W związku z pytaniami Zamawiający odpowiada:
Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o szklane
kuwety wielorazowe, których gwarantowany czas żywotności pokrywa się z czasem trwania kontraktu?
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który w przypadku konieczności
wymiany odczynników podczas pracy należy wprowadzić w odpowiedni tryb pracy, a całość operacji
do ponownego uruchomienia dozowania zajmuje ok 20 minut ?
Odpowiedź: Nie
Czy w przypadku testów wykonywanych w mniejszych ilościach poniżej 365 testów /rok Zamawiający
także wymaga doliczenia ilości 2 testów na kontrolę codziennie?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający będzie wykonywał procedury kontrolne 5 czy 7 dni w tygodniu?
Odpowiedź: 7 dni
Jaką kontrolę międzynarodową preferuje Zamawiający i jaki powinien być harmonogram
zaoferowanej kontroli? Czy wszystkie wymienione w formularzu cenowym parametry powinny być
objęte kontrolą międzynarodową?
Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca jaka kontrola ma obejmować większość parametrów
1x/miesiąc
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynników do oznaczania CK i CKMB
wymagających zmieszania jego płynnych dwóch części składowych? Zmieszanie to nie wymaga od
operatora odmierzania jakichkolwiek odczynników.
Odpowiedź: Tak
Czy przez zapis „Zapewnienie serwisu technicznego w czasie trwania umowy przez firmę
autoryzowaną przez producenta analizatora” Zamawiający wymaga aby serwis techniczny zapewniała
autoryzowana firma pierwotnego producenta aparatu?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.
Czy w związku z zapisem o „dostawianie i usuwanie próbek pacjentów” bez „bez jakiegokolwiek
przerywania ciągłości pracy” Zamawiający wymaga, aby próbki pacjentów umieszczone były na
pokładzie analizatora w specjalnych statywach zapewniających możliwość ciągłego ich dostawiania w
trakcie dozowania badanego materiału?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby probówki były umieszczone w specjalnych statywach.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników zaproponować możliwość
ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania odczynników.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator pracujący w oparciu o metodę
ISE pośrednią?
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby całkowite uruchomienie analizatora nastąpiło do 30 dni od daty
podpisania umowy?
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowania analizatora wykorzystującego do
oznaczeń objętość odczynnika w zakresie 120-150ml/test
Odpowiedź: Tak , jeśli podany zakres jest w mikrolitrach
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uwzględnienia trwałości odczynnika po otwarciu na pokładzie
aparatu w ilości oferowanych odczynników, gdyż przy tak sporadycznym wykonaniu oznaczeń i
różnych okresach trwałości odczynników różnych producentów ofert nie będzie można porównać a ich
przeszacowanie będzie znacznie odbiegać od praktyki laboratoryjnej
Odpowiedź: Nie
Pakiet nr 2
Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatora o realnej i rzeczywistej wydajność 85 oznaczeń na
godzinę. Przy deklarowanej przez Zamawiającego ilości badań (ok. 64 oznaczeń dziennie) taka
wydajność w zupełności wystarczy do szybkiego i sprawnego wykonania badań w czasie poniżej
1 godziny dziennie, a także jest optymalna dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztoefektywności
i pozwoli na większą konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź: Tak
Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatora gdzie odczynniki przebywają cały czas na pokładzie, bez
konieczności codziennego rozładunku i załadunku, z chłodzeniem odczynników w temperaturze innej
niż temp. 2 – 12oC? Producent odczynników dzięki zastosowanej metodzie i kompozycji odczynników
nie wymaga, aby były one chłodzone na pokładzie analizatora w temp.2-12oC. Wymóg chłodzenia
odczynników na pokładzie analizatora w zakresie temperatury 2 - 12oC ogranicza możliwość złożenia
ofert tylko do aparatów pracujących w oparciu o starsze technologie odczynnikowe, wymagające ich
nieustannego chłodzenia do temperatury lodówki. Obecnie na rynku dostępnych jest szereg
nowoczesnych analizatorów immunochemicznych wykorzystujących odczynniki, które nie wymagają
chłodzenia do temperatury lodówki.
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunochemicznego gdzie możliwość
dostawiania odczynników odbywa się trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy
rutynowej - poniżej 5 minut?
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli i kalibratorów w formie liofilizatu, do
szybkiej jednorazowej re konstytucji?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem dostarczenia potrzebnych automatycznych pipet z ważnymi
świadectwami kalibracji (walidacji) przez cały okres trwania umowy.
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku – „Detektor wykrywania ....pęcherzyków powietrza w
próbce badanej i odczynnikach” jeśli analizator wyposażony będzie w detektory sondy dozującej
próbkę i odczynnik umożliwiające ocenę prawidłowości aspirowanego materiału, a tym samym
poinformujące operatora o błędzie aspiracji wynikającym zarówno z obecności skrzepu jak i braku
aspiracji badanego materiału wynikającej zarówno z małej objętości próbki jak i jej spienienia?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie do laboratorium zewnętrznego badania HE4
wykonywanego w ilości 300 testów/ 24 m-ce? Zamawiający otrzymywałby wyniki w terminie do 24
godzin od daty wysłania materiału badanego.
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku „Troponin ultra czuła” jeśli oferowana troponina
posiadałaby parametry zgodne z zaleceniami PTK tj bład precyzji przy 99 percentylu stężeń dla osób
zdrowych byłby nie większy niż 10 % CV ?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego odczynniki, które mają stabilność
kalibracji od 28 do 56 dni, a jedynie dwa odczynniki posiadają stabilność 21 i 14 dni?
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora, jeśli
przechowywane są w temperaturze 3 -10 0C?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku odczynników, kalibratorów i kontroli do oznaczania
BNP, HIV Ag/Ab i HCV pochodziły one od innego producenta, ale posiadały aplikacje i opakowania
dedykowane na oferowany analizator? Umieszczanie tych odczynników na pokładzie analizatora nie
wymagałoby żadnej dodatkowej pracy operatora i odbywało się w identyczny sposób jak w przypadku
odczynników produkowanych przez producenta analizatora.
Odpowiedź: Nie
Czy w związku z koniecznością zaoferowania multikontroli Zamawiający wyrazi zgodę, aby pochodziła
ona od wyspecjalizowanej firmy produkującej materiał kontrolny? Materiał kontrolny posiadałby
wartości przypisane oferowanym odczynnikom.
Odpowiedź: Tak, jeśli kontrola jest dedykowana dla oferowanego analizatora.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalibrator do HCG był dostarczany w postaci liofilizatu?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem dostarczenia potrzebnych automatycznych pipet z ważnymi
świadectwami kalibracji (walidacji) przez cały okres trwania umowy.
Czy przez zapis „HIV p/ciała” Zamawiający rozumie, aby oferowany odczynnik miał możliwość
wykrywania obecności zarówno przeciwciał anty HIV jak i antygenu p24? Test taki skraca okienko
diagnostyczne i pozwala na szybsze wykrycie zakażenia wirusem HIV.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Czy podane ilości oznaczeń zawierają testy na badania kalibracyjne i kontrolne?
Odpowiedź: Nie zawierają.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby całkowite uruchomienie analizatora nastąpiło do 30 dni od daty
podpisania umowy?
Odpowiedź: Nie
Pakiet 6
Zamawiający określił ilość oznaczeń dla:
„właściwa próba zgodności w PTA LISS „na 2400 oznaczeń”
Czy w związku z w/w „potwierdzenie grupy dawców” – 1300 oznaczeń oraz „PTA LISS dla grupy
zgodności” 2400 oznaczeń są ilościami prawidłowymi?
Odpowiedź: podane ilości są prawidłowe
poz.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aby kontroli codziennej odczynników z układu ABO i RhD oraz
PTA używać własnych (znanych) krwinek oraz standardu Anty –D?
Odpowiedź: Nie
Parametry analizatorów
Czy Zamawiający może doprecyzować o które krwinki chodzi – Krwinki A1,B czy krwinki do
wykrywania przeciwciał?
Odpowiedź: Krwinki do wykrywania p/ciał
Pakiet 7
poz. 2 i 3
Czy Zamawiający dopuści wysoce odzywki do hodowli drobnoustrojów bez substancji inaktywujących,
w których inaktywacja następuje poprzez rozcieńczenie/
Odpowiedź: Nie
Pakiet 9 –gazometria
Czy Zamawiający biorąc pod uwagę, iż oferowany analizator będzie podłączony do LIS, gdzie możliwy
jest nieograniczony podgląd danych historycznych pacjenta, wyrazi zgodę na zaoferowanie
analizatora bez graficznego wykresu trendów pacjenta jedynie z możliwości wydruku wyników
historycznych ?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora pracującego na modułach odczynnikowokalibracyjnym oraz ściekowym i niezależnie wymienianych elektrodach ?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z jednym torem pomiarowym ?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z okresowym dodawaniem płynów do elektrod
elektrolitowych ?
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający dopuści z próbki 175 ul ze strzykawki i 95 ul z kapilary ?
Odpowiedź: Tak
Czy biorąc pod uwagę, iż analizator będzie wpięty do LIS Zamawiający odstąpi od tego wymogu
oprogramowanie umożliwiające zdolne nadzorowanie poprawnej pracy analizatora, kontroli jakości
oraz umożliwiające przeprowadzenie zdalnie okresowych czynności konserwatorskich, gdyż
korzystanie z wymaganego oprogramowania podroży koszty oferty ?
Odpowiedź: Tak
dot. Objętość probówki krwi: wszystkie parametry ; max 150ulCzy Zamawiający dopuści z probówki z probówki 200ul ze strzykawki i 100ul z kapilary?
Odpowiedź: Tak
dot. Odczynniki i kalibratory w zamkniętych oddzielnych pojemnikach wymieniane zależnie od
zużycia, pojemnik na ściekiCzy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora pracującego na modułach odczynnikowym
(zawierającym odczynniki, sensory, elektrody oraz kapilary) oraz płucząco- zlewkowym?
Odpowiedź: Tak
dot. Bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membrany czy dodawanie płynówCzy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora pracującego na modułach odczynnikowym
(zawierającym odczynniki, sensory, elektrody oraz kapilary) oraz płucząco- zlewkowym?
Odpowiedź: Tak
Pakiet 10
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża transportowo-wzrostowego MacConkey Agar z
fioletem krystalicznym/ Cled?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający mógłby określić zakres kontroli międzynarodowej dla tego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.
Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w ramach pakietu nr 10
Zamawiający wyrazi zgodę na podanie co najmniej 1 dostaw dotyczącej dostawy podłoży
mikrobiologicznych lub odczynników laboratoryjnych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podanie co najmniej 1 dostawy dotyczącej dostawy
odczynników do oznaczeń bakteriologicznych.
Pakiet 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 20 systemu probówek do przechowywania
szczepów kontrolnych (ATCC) w probówkach po 25 koralików do głębokiego zamrażania, op. 64
fiolki?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający mógłby określić zakres kontroli międzynarodowej dla tego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.
Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w ramach pakietu nr 12
Zamawiający wyrazi zgodę na podanie co najmniej 1 dostaw dotyczącej dostawy podłoży
mikrobiologicznych lub odczynników laboratoryjnych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podanie co najmniej 1 dostawy dotyczącej dostawy
odczynników do oznaczeń bakteriologicznych.
Pakiet 13
Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w ramach pakietu
nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę na podanie co najmniej 1 dostaw dotyczącej dostawy podłoży
mikrobiologicznych lub odczynników laboratoryjnych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podanie co najmniej 1 dostawy dotyczącej dostawy
odczynników do oznaczeń bakteriologicznych.
Czy Zamawiający mógłby określić zakres kontroli międzynarodowej dla tego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści probówki zawierające 6ml pożywki?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści probówki zawierające 5ml pożywki?
Odpowiedź: Tak
Pakiet 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 nitrocefiny w opakowaniu zawierającym
50 krążków i zaoferowanie 3 takich opakowań?
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 testu na oksydazę w postaci pasków?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 pasków z pyrazą
zawierającym 25 sztuk i zaoferowanie 16 takich opakowań?
Odpowiedź: Tak
w opakowaniu
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 odczynnika do pyrazy w opakowaniu
zawierającym 10 ml i zaoferowanie 8 takich opakowań?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający mógłby określić zakres kontroli międzynarodowej dla tego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.
Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w ramach pakietu nr 14
Zamawiający wyrazi zgodę na podanie co najmniej 1 dostaw dotyczącej dostawy podłoży
mikrobiologicznych lub odczynników laboratoryjnych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podanie co najmniej 1 dostawy dotyczącej dostawy
odczynników do oznaczeń bakteriologicznych.
Pakiet 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do jednoczesnej identyfikacji i oceny
lekowrażliwości drożdżaków zgodnie z załączoną metodyką?
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 20 oznaczeń
i zaoferowanie 13 takich opakowań?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający mógłby określić zakres kontroli międzynarodowej dla tego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.
Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w ramach pakietu nr 21
Zamawiający wyrazi zgodę na podanie co najmniej 1 dostaw dotyczącej dostawy podłoży
mikrobiologicznych lub odczynników laboratoryjnych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podanie co najmniej 1 dostawy dotyczącej dostawy zestawu
kolorymetrycznego do badania lekowrażliwości drożdżaków.
Pakiet 22
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terenie
Polski, posiadał zezwolenie na obrót środkami kontrolowanymi, jakimi są substancje znajdujące się w
składzie produktów pakietu
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pakiet 23.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie próżniowego zamkniętego systemu
do pobierania krwi, w którym pobranie odbywa się do sterylnych probówek z kalibrowaną próżnią ..
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 formularza cenowego Pakiet nr 23 mikro- probówki z
separatorem i przyśpieszaczem wykrzepiania o poj. do 600ul, dedykowanych małym dzieciom oraz
noworodkom?
Odpowiedź: Tak
Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 6 formularza cenowego Pakiet nr 23 mikro- probówki
z napylonym EDTA do badań hematologicznych na ilość pobranej krwi 250- 500 ul, standardowych
wymiarów 13x75 mm, z przekłuwanym korkiem, dostosowanej do analizatorów hematologicznych
z podajnikiem automatycznym lub mikroprobówki z napylonym EDTA z zintegrowanym lejkiem ,
z zakręcanym korkiem, pojemności 250- 500ul, obydwie proponowane mikroprobówki dostosowane są
do pobrań krwi żylnej oraz włośniczkowej.
Odpowiedź: Nie
Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 11 pakietu nr 23 igły motylkowej 0,8 z krótkim drenem o dł. 178
mm, dopasowanym do pobrań krwi oferowanym systemem z trudnych, kruchych żył, u dzieci oraz
dorosłych, bardzo przydatnych przy łóżku pacjenta, dodatkowo z możliwością podania leku
i
z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym.
Odpowiedź: Nie
Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 12 formularza cenowego Pakiet nr 23
Probówki do diagnozowania pseudotrombocytopenii o standardowej średnicy 13 mm, ilość pobranej
krwi 2-3 ml z CTAD( buforowany cytrynian, teofilina, adenozyna, (dwupirydamol ).
Odpowiedź: Nie
Prosimy o dopuszczenie adapterów do wykonywania rozmazów (pozycja nr 13 pakiet nr 23) o innej
konstrukcji, dostosowanych do probówek morfologicznych zaoferowanego systemu zamkniętego .
Odpowiedź: Tak, jeśli adapter jest kompatybilny z probówkami i pochodzi od tego samego
producenta co probówki.
W razie dopuszczenia próżniowego systemu zamkniętego, prosimy o rozszerzenie formularza
cenowego o dodatkową pozycję nr 15 :”Uchwyty do igieł systemowych, jeśli system wymaga” jako
pozycji niezbędnej do pobrania krwi w tym systemie, osobno konfekcjonowanej w ilości adekwatnej do
ilości igieł i łączników do pobrań krwi tj.78600 sztuk.
Odpowiedź: Nie
I. Dotyczy SIWZ, Część VII, Pkt. 2.2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił
informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie
art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?
Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane.
pkt 4 rozdział VIII SIWZ
Czy Zamawiający wymaga złożenia do oferty wyłącznie oświadczenia potwierdzającego posiadanie
certyfikatów zgodnych z Ustawą o wyrobach medycznych czy dołączenia do oferty certyfikatów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczenia o posiadaniu certyfikatów
z zastrzeżeniem, że zostaną one udostępnione na każde żądanie Zamawiającego.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia instrukcji obsługi
aparatu w postaci CD.
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności .................................zamówienia
(odczynniki) z 6 miesięcy na min. 4 m-ce
Odpowiedź: Nie
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie multikontroli, która produkowana jest przez innego
producenta
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli pozycji obejmujących materiały zużywalne,
kontrole i kalibratory niezbędne do wykonania badań.
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany towaru reklamowanego z 3 dni na 5 dni
roboczych.
Odpowiedź: Tak
Dotyczy SIWZ, (Załącznik nr 8), Istotne postanowienia umowy:
§ 5 ust. 3:
Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty,
Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do
dnia zapłaty całości zaległych należności”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Dotyczy SIWZ, (Załącznik nr 9), Istotne postanowienia umowy:
§ 9 ust. 1 pkt a):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej do 10%
wartości brutto umowy pozostałej do realizacji?
Odpowiedź: Nie
Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie
wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:
1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych
osobowych ………………………………………….. w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą
o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie
niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie
i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności
utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych.
4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do
przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od
Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a
ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
7.
Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie
pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień.
Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak
niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
upoważnienia wystawione swoim pracownikom/ współpracownikom na każde żądanie
Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych,
o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta
obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do
przetwarzania danych osobowych.
10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku
niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której
mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów
Kodeksu cywilnego.
11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego
usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.
Odpowiedź: Tak , Zmawiający dopisuje w/w punkty (od 1 – 11) jako osobny paragraf
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej
mgr inż. Andrzej Jarzębowski
Download