Treści programowe i zalecana literatura Studiów Podyplomowych

advertisement
Treści programowe i zalecana literatura
Studiów Podyplomowych Skarbowości
Nazwa przedmiotu
Liczba
Wykładowca
godz.
Wprowadzenie do prawa podatkowego
4
Prof. UŚ
J. Glumińska-
1. Pojęcie podatku.
2. Źródła prawa podatkowego.
3. Prawo podatkowe w systemie prawa.
4. Elementy konstrukcji podatku.
5. Organy podatkowe i ich właściwość.
6. System prawa podatkowego i jego struktura.
7. Konstytucyjne podstawy opodatkowania.
8. Źródła prawa podatkowego
9. Interpretacja przepisów prawa podatkowego.
Pawlic
Literatura:
A. Gomułowicz, J. Małecki: Podatki i prawo podatkowe. LexisNexis
Warszawa 2006.
C. Kosikowski: Ustawa podatkowa. LexisNexis Warszawa 2006.
R. Mastalski: Prawo podatkowe I – część ogólna. Warszawa 1998
Prawo podatkowe /A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. Gliniecka,
J. Glumińska-Pawlic, A. Huchla, W. Miemiec, M. Zdebel/ C.H. BECK
Warszawa 2006.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Wykładnia prawa podatkowego
8
Prof. UŚ
Z. Tobor
1. Przepisy prawa (pojęcie, struktura, problem wartości logicznej
przepisu prawa).
2. Fakty prawne – pojęcie, rodzaje.
3. Adresaci przepisów prawa.
4. Proces stosowania prawa.
5. Wykładnia prawa (pojęcie, rodzaje, zakres związania wykładnią).
6. Stosunek prawny (pojęcie, konstrukcja, rodzaje).
Literatura:
L. Morawski: Wstęp do prawoznawstwa. Toruń 2002.
J. Nowacki, Z. Tobor: Wstęp do prawoznawstwa. Kraków 2002 i wyd.
późniejsze.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Krajowe i wspólnotowe prawo finansów publicznych
1. Pojęcie i zakres sektora finansów publicznych w prawie
10
Prof. UŚ
J. GlumińskaPawlic
europejskim i polskim.
2. Jednostki sektora finansów publicznych.
3. Zasady gospodarki finansowej w sektorze finansów publicznych.
4. Pojęcie i klasyfikacja dochodów publicznych.
5. Struktura dochodów publicznych.
6. Ekonomiczna i prawna natura wydatków publicznych.
7. Zasady i mechanizmy dokonywania wydatków publicznych.
8. Pojęcie, zakres i źródła prawa budżetowego.
9. Europejskie prawo budżetowe.
10. Procedura budżetowa.
11. Ustawa budżetowa – uchwalanie, wykonywanie, kontrola i ocena
ustawy budżetowej.
12. Planowanie finansowe w Unii Europejskiej.
13. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego.
Literatura:
Finanse publiczne i prawo finansowe /red. C. Kosikowski,
R. Ruśkowski/, wyd. 3, Warszawa 2008.
C. Kosikowski: Prawo finansowe w Unii Europejskiej. Bydgoszcz –
Warszawa 2008.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Wybrane elementy prawa cywilnego i handlowego
24
Prof. UŚ
L. Ogiegło
1. Zagadnienia wprowadzające
Pojęcie, systematyka, źródła (z uwzględnieniem prawa UE) i zasady
prawa cywilnego. Monistyczna koncepcja prawa prywatnego i jej
konsekwencje. Obowiązywanie i stosowanie norm prawa cywilnego
(zasięg czasowy i przestrzenny). Podstawowe instytucje prawa
cywilnego i terminologia.
2. Część ogólna prawa cywilnego i jej znaczenie dla stosowania
norm prawa cywilnego
Pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego. Podmioty (nasciturus,
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące
osobami prawnymi a posiadające zdolność prawną) prawa cywilnego
i prawa podmiotowe. Zdolność prawna i zdolność do czynności
prawnych. Pojęcie i rodzaje czynności prawnych ze szczególnym
uwzględnieniem umów. Rodzaje i źródła bezskuteczności czynności
prawnych.
Przedstawicielstwo
(przedstawicielstwo
ustawowe,
pełnomocnictwo, prokura). Przedawnienie i terminy zawite.
3. Prawo własności i inne prawa rzeczowe
Własność jako prawo fundamentalne. Ochrona prawa własności.
Ograniczone prawa rzeczowe. Instytucje prawa rzeczowego w świetle
nowelizacji dokonanych i projektowanych. Posiadanie.
4. Część ogólna i część szczegółowa zobowiązań
Charakterystyka dziedziny zobowiązań. Źródła zobowiązań. Pojęcie
i struktura zobowiązania. Treść i rodzaje świadczeń. Rola i wzajemne
relacje pomiędzy częścią ogólną i częścią szczegółową zobowiązań.
Zawartość części szczegółowej zobowiązań i sposób jej kodeksowej
Dr P. Pinior
2
i pozakodeksowej regulacji prawnej.
5. Umowy zobowiązaniowe i odpowiedzialność cywilna
Typy i rodzaje umów zobowiązaniowych. Zawieranie umów.
Transformacje podmiotowe w zobowiązaniu. Ochrona wierzycieli.
Wykonywanie zobowiązań i sposoby ich wygaśnięcia. Wprowadzenie
do
problematyki
odpowiedzialności
cywilnej.
Reżimy
odpowiedzialności. Odpowiedzialność odszkodowawcza ex contractu
i ex delicto. Zbieg odpowiedzialności. Mechanizm odpowiedzialności
odszkodowawczej. Dochodzenie roszczeń.
6. Wybrane elementy prawa handlowego
- Pojęcie przedsiębiorcy.
- Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
- Charakterystyka prawna spółek osobowych i kapitałowych.
- Funkcjonowanie spółki jawnej.
- Zastosowanie spółki partnerskiej.
- Pojęcie spółki komandytowej i komandytowo – akcyjnej.
- Tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
- Tworzenie i funkcjonowanie spółki akcyjnej.
- Łączenie, podział, przekształcanie spółek.
Literatura:
Z. Radwański: Prawo cywilne – część ogólna, 9. wyd., C.H. Beck,
Warszawa 2007.
Z. Radwański, A. Olejniczak: Zobowiązania – część ogólna, 7. wyd.,
C.H. Beck, Warszawa 2006.
Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska: Zobowiązania – część szczegółowa,
7. wyd., C.H. Beck, Warszawa 2007.
E. Gniewek: Prawo rzeczowe, 7. wyd., C.H. Beck, Warszawa 2008.
Kodeks cywilny. Komentarz. Tomy I i II /red. K. Pietrzykowski.
5.wyd., C. H. Beck, Warszawa 2008.
A. Kidyba, Prawo handlowe. Wyd. 9. Warszawa 2008.
A. Kidyba (Red.) Meritum Prawo Spółek 2007/2008 Warszawa 2007.
J.A. Strzępka (Red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz.
Orzecznictwo. Wyd. 3. Warszawa 2005.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Prawo upadłościowe i naprawcze
6
Dr P. Pinior
1. Zakres podmiotowy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.
2. Przesłanki ogłoszenia upadłości.
3. Upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego.
4. Upadłość z możliwością zawarcia układu.
5. Postępowanie naprawcze.
Literatura:
D. Zieniekiewicz (Red.) Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz.
Warszawa 2006.
S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa
3
2005.
A. Witosz, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa
2007.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Europejskie i międzynarodowe prawo podatkowe
4
Prof. UŚ
J. GlumińskaPawlic
1.
2.
3.
4.
5.
Międzynarodowe prawo podatkowe – zagadnienia ogólne.
Rezydencja podatkowa.
Źródło i miejsce położenia.
Przedsiębiorstwa powiązane.
Międzynarodowe unikanie opodatkowania i uchylanie się od
opodatkowania.
6. Międzynarodowe aspekty prawa podatkowego.
7. Podstawowe cechy i zakres prawa podatkowego UE.
8. Regulacje zapobiegające unikaniu opodatkowania.
Literatura:
B. Brzeziński, M. Kalinowski: Prawo podatkowe Wspólnoty
Europejskiej. Gdańsk 2005.
N. Gajl: Teorie podatkowe w świecie. Warszawa 1992.
J. Głuchowski: Oazy podatkowe. Warszawa 1996.
H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel:
Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego. Warszawa
2006.
A. Komar: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Warszawa
1996.
Z. Ofiarski: Prawo podatkowe. LexisNexis. Warszawa 2008.
A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz: Proces dostosowywania
polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej. Lublin
2003.
K. Wach: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Kraków 2006.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
4
Prof. UŚ
M. Zdebel
1.
2.
3.
4.
5.
Podwójne opodatkowanie i metody jego unikania.
Negocjowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Konwencja Modelowa OECD.
Typy umów podatkowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez
Polskę.
Literatura:
H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel:
Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego. Warszawa
2006.
4
Konwencja Modelowa OECD. Warszawa 2006.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Postępowanie sądowoadministracyjne.
Orzecznictwo sądów i trybunałów w sprawach
podatkowych
10
Sędzia NSA
Dr
A. Mudrecki
10
Dr T.
Pietrzykowski
2
Prof. UŚ
1.
2.
3.
4.
5.
Nowy model sądownictwa administracyjnego w Polsce.
Skarga na decyzję podatkową do sądu administracyjnego.
Postępowanie przed sądem administracyjnym.
Podstawy skargi kasacyjnej
Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach
podatków stanowiących dochody budżetu państwa.
6. Wybrane problemy aktualnego orzecznictwa sądów
administracyjnych w sprawach podatków i opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego.
7. Wpływ orzeczeń TK i ETS na rozstrzygnięcia sądów
administracyjnych w sprawach podatkowych.
Literatura:
B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne. Warszawa 2004.
Dwudziestopięciolecie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warszawa
2005.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Etyka w służbie cywilnej
1. Etyka – zagadnienia ogólne (definicja etyki, jej miejsce wśród nauk,
podstawowe pojęcia występujące w etyce).
2. Etyczne problemy prawa – zagadnienia wybrane.
3. Podstawowe problemy etyczne w administracji
Literatura:
T. Pietrzykowski: Etyczne problemy prawa. Katowice 2005.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Doradztwo podatkowe
M. Zdebel
1. Ustawa o doradztwie podatkowym.
2. Prawa i obowiązki doradców podatkowych.
Literatura:
Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika /red. J. GlumińskaPawlic/. Katowice 2007.
5
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Prawo karne skarbowe
12
Dr hab. L. Wilk
Dr J. Zagrodnik
15
Prof. UŚ
1. Pojęcie i ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego.
2. Funkcje prawa karnego skarbowego: represyjna, ochronna,
prewencyjna, gwarancyjna, kompensacyjno-egzekucyjna.
3. Miejsce prawa karnego-skarbowego w systemie prawa (zakres
powiązań z prawem karnym i finansowym).
4. Pojeęie i podstawowe zasady odpowiedzialności karnoskarbowej.
5. Podstawowe założenia systemu środków penalnych w prawie
karnym skarbowym.
6. Zakres karnoskarbowej ochrony dochodów Państwa i jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu podatków, ochrony obrotu
towarowego z zagranicą, reglamentacji w zakresie gier i zakładów
oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa.
7. Odrębności procedury karnoskarbowej
- swoistość organów procesowych,
- cele procesu,
- procedury konsensualnego załatwiania spraw,
- postępowanie w stosunku do nieobecnych
- relacje procedury karnej i procedury podatkowej.
Literatura:
S. Baniok: Prawo karne skarbowe. Kraków 2001.
F. Prusak: Prawo i postępowanie karno skarbowe. CH Beck wyd. II.
Warszawa 2002
G. Skowronek: Ewolucja instytucji procesowych w prawie karnym
skarbowym. Warszawa 2005.
B. Srebro: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. Kraków
2004.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Zobowiązania podatkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obowiązek a zobowiązanie podatkowe
Powstawanie zobowiązań podatkowych.
Decyzja ustalająca (konstytutywna) a określająca (deklaratoryjna).
Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (zapłata,
potrącenie, przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych).
Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
(zaniechanie
poboru,
umorzenie
zaległości
podatkowej,
przedawnienie).
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Nadpłaty i zaległości podatkowe.
Zasady odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.
J. GlumińskaPawlic
Literatura:
6
Z. Ofiarski: Prawo podatkowe. LexisNexis. Warszawa 2008.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Postępowanie podatkowe
15
Prof. UŚ
Cz. Martysz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zasady postępowania podatkowego.
Wszczęcie postępowania podatkowego.
Uczestnicy postępowania podatkowego.
Przebieg postępowania podatkowego przed organem I instancji.
Decyzja podatkowa.
Postępowanie odwoławcze.
Wzruszanie decyzji ostatecznych w trybach nadzwyczajnych.
Zaskarżanie decyzji podatkowych do sądu administracyjnego.
Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych przez WSA
i NSA.
Literatura:
W. Chróścielewski, W. Nykiel: Postępowanie podatkowe w świetle
Ordynacji podatkowej. Warszawa 2000.
Komentarze do ustawy – Ordynacja podatkowa.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Egzekucja zobowiązań podatkowych
8
Prof. UŚ
Cz. Martysz
1. Pojęcie i zakres postępowania egzekucyjnego.
2. Zasady postępowania egzekucyjnego.
3. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym.
4. Tytuł wykonawczy i jego elementy.
5. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
6. Przebieg postępowania egzekucyjnego.
7. Przesłanki do zgłoszenia zarzutów, wyłączenia spod egzekucji.
8. Przesłanki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.
9. Dokumentowanie czynności egzekucyjnych, treść protokołu.
10. Skarga na czynności egzekucyjne.
11. Środki egzekucji należności pieniężnych i niepieniężnych.
12. Zasady zabezpieczenia postępowania egzekucyjnego.
Literatura:
R. Hauser, Z. Leoński: Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Komentarz. Warszawa 2005.
P. Przybysz: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz.
Warszawa 2003.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
7
Kontrola podatkowa i skarbowa
8
Prof. UŚ
M. Zdebel
1.
2.
3.
4.
Cele, zadania i przedmiot kontroli podatkowej.
Istota i cele kontroli skarbowej.
Wszczęcie i przebieg kontroli podatkowej i skarbowej.
Zakończenie kontroli i jej wyniki.
Literatura:
Z. Ofiarski: Prawo podatkowe. LexisNexis. Warszawa 2008.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Podatek dochodowy od osób fizycznych
10
Prof. UŚ
M. Zdebel
1. Zasady opodatkowania dochodów ludności.
2. Kumulacje w podatku dochodowym od osób fizycznych:
podmiotowa, przedmiotowa, terytorialna, czasowa.
3. Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Źródła przychodów.
5. Zwolnienia przedmiotowe.
6. Koszty uzyskania przychodów.
7. Skala podatkowa.
8. Ulgi pomniejszające podstawę opodatkowania i należny podatek.
9. Zasady odprowadzania zaliczek na podatek.
10. Deklaracje na podatek dochodowy.
11. Korekta deklaracji.
Literatura:
A. Gomułowicz, J. Małecki: Podatki i prawo podatkowe. LexisNexis
Warszawa 2006.
Z. Ofiarski: Prawo podatkowe. LexisNexis. Warszawa 2008.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
8
Zryczałtowane formy opodatkowania w podatkach
dochodowych
1.
2.
3.
4.
2
Prof. UŚ
J. GlumińskaPawlic
Karta podatkowa.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Ryczałt od przychodów osób duchownych.
Podatek tonażowy.
Literatura:
B. Brzeziński, A. Olesińska: Prawo podatkowe – część szczegółowa.
Toruń 2001.
A. Gomułowicz, J. Małecki: Podatki i prawo podatkowe. LexisNexis
Warszawa 2006.
Z. Ofiarski: Prawo podatkowe. LexisNexis. Warszawa 2008.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Podatek dochodowy od osób prawnych
8
Dr T. Turek
2
Prof. UŚ
1. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Kumulacje w podatku dochodowym od osób prawnych: podmiotowa,
przedmiotowa, terytorialna, czasowa.
3. Podatkowa grupa kapitałowa.
4. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe.
5. Koszty uzyskania przychodów.
6. Rok podatkowy.
7. Zasady ustalania podstawy opodatkowania.
8. Ulgi pomniejszające podstawę opodatkowania.
9. Stawka podatkowa.
10. Zasady odprowadzania zaliczek na podatek.
11. Deklaracje CIT na podatek dochodowy.
12. Korekta deklaracji.
13. Wpłata z zysku do budżetu państwa.
Literatura:
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. /red. W. Nykiel, A.
Mariański/ Gdańsk 2007.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Podatek od spadków i darowizn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podmiotowy zakres opodatkowania.
Przedmiot opodatkowania.
Powstanie obowiązku podatkowego.
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
Zwolnienia od podatku. Deklaracje na podatek.
Płatnicy podatku
J. GlumińskaPawlic
9
Literatura:
K. Chustecka: Nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn
w 2007 roku. Warszawa 2007.
Z. Ofiarski: Ustawa o podatku od spadków i darowizn – komentarz.
Warszawa 2002.
O. Smoleń: Kształtowanie obciążeń w podatku od spadków i darowizn.
Lublin 2006.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Podatek od czynności cywilnoprawnych
2
Prof. UŚ
J. GlumińskaPawlic
1. Podmiotowy zakres opodatkowania.
2. Czynności podlegające opodatkowaniu.
3. Obowiązek podatkowy.
4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
5. Zwolnienia od podatku.
6. Zapłata i zwrot. Deklaracje na podatek.
Literatura:
M. Goettel, A. Goettel: Podatek od czynności cywilnoprawnych –
komentarz. Warszawa 2007.
A. Mariański, D. Strzelec: Ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych, ustawa o opłacie skarbowej – komentarz. Gdańsk
2007.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Podatek od towarów i usług
15
Prof. UŚ
M. Zdebel
1. Dyrektywy Unijne w zakresie harmonizacji podatku od towarów i
usług.
2. Podatnicy podatku od towarów i usług.
3. Obowiązki rejestracyjne.
4. Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT.
5. Obrót jako podstawa opodatkowania.
6. Stawki VAT.
7. Dokumentacja dla celów opodatkowania.
8. Odliczenie i zwrot podatku.
9. Projektowane zmiany w ustawie.
Literatura:
J. Kamiński: Ustawa o VAT. Warszawa 2005.
J. Zubrzycki: Leksykon VAT. Wrocław 2006
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
10
Podatek akcyzowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
Sędzia NSA
Dr
A. Mudrecki
2
Prof. UŚ
Przedmiot opodatkowania akcyzą.
Podatnicy akcyzy.
Wyroby podlegające akcyzie.
Podstawa opodatkowania.
Zasady ustalania stawek podatkowych.
Właściwość organów podatkowych.
Składy podatkowe.
Zarejestrowani handlowcy.
Literatura:
S. Parulski: Akcyza – komentarz. Kraków 2005.
A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz: Proces dostosowywania
polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej. Lublin
2003.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Podatek od gier
M. Zdebel
1. Podatek od gier jako specyficzny podatek obrotowy.
2. Zasady prowadzenia na terenie RP działalności gospodarczej w
zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Gry na automatach
o niskich wygranych.
3. Podmioty i przedmiot podatku.
4. Zasady ustalania podstawy opodatkowania.
5. Stawki w podatku od gier.
6. Dopłaty do stawek.
7. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Promocji
Kultury jako państwowe fundusze celowe tworzone z dopłat do
stawek.
Literatura:
R. Mastalski: Prawo podatkowe. Warszawa 2006.
Z. Ofiarski: Prawo podatkowe. LexisNexis. Warszawa 2008.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Zasady opodatkowania nieruchomości, podatek od
środków transportowych, opłaty lokalne, opłata skarbowa
5
Prof. UŚ
J. GlumińskaPawlic
1.
2.
3.
4.
Zasady opodatkowania nieruchomości.
Systemy opodatkowania nieruchomości.
Pojęcie nieruchomości w prawie podatkowym.
Ewidencja gruntów i budynków. Zasady wynikające z przepisów
Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
5. Podatek rolny.
11
6. Podatek leśny.
7. Podatek od nieruchomości: opodatkowanie budynków lub ich
części, budowli oraz gruntów.
8. Deklaracje i informacje podatkowe (wzory i zasady wypełniania).
9. Podatek od środków transportowych.
10. Opłaty lokalne: od posiadania psa, opłata targowa, opłata miejscowa
i uzdrowiskowa, opłata eksploatacyjna.
11. Odwołanie od decyzji samorządowych organów podatkowych I
instancji.
12. Projektowane zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.
Literatura:
L. Etel, M. Popławski, S. Presnarowicz, R. Dowgier: Podatki i opłaty
samorządowe.
Warszawa 2003.
A. Hanusz, P. Czerski: Gminne podatki i opłaty budżetowe.
Zakamycze 2004.
Prawo podatkowe /A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. Gliniecka,
J. Glumińska-Pawlic, A. Huchla, W. Miemiec, M. Zdebel/ C.H. BECK
Warszawa 2006.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
10
Dr R. Rosmus
1. Skuteczne porozumiewanie się (aspekt werbalny i niewerbalny).
2. Umiejętność słuchania i mówienia.
3. Zachowania asertywne.
4. Umiejętność przekonywania.
5. Wykorzystanie wiedzy o zachowaniach ludzkich w kontaktach z
podatnikami.
6. Techniki prowadzenia negocjacji.
Literatura:
Z. Nęcki: Komunikacja międzyludzka. Kraków 2000.
K. Balawajder: Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji.
Wyd. UŚ, Katowice 1998.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach
12
Download