wielostronny-system-handlu-miedzynarodowego

advertisement
2
Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Wykład XI – Wielostronny system handlu międzynarodowego
Wielostronny (multilitearny) system handlu międzynarodowego - jest zestawem zasad, norm i
procedur podejmowania
decyzji obejmującym kraje członkowskie WTO. System został utworzony w 1947 roku, wraz z
podpisaniem Układu Ogólnego
w Sprawie Taryf Celnych i Handlu- GATT, który występował w podwójnej roli umowy
wielostronnej i organizacji
międzynarodowej. W 1955 roku GATT jako organizacja, został zastąpiony przez WTO natomiast
GATT jako umowa
międzynarodowa w zmodyfikowanej formie pod nazwą GATT 1994 (w odróżnieniu od pierwotnej
wersji GATT 1947) stał się
podstawowym dokumentem WTO. Inne oprócz GATT w 1994, podstawowe porozumienie
międzynarodowe obowiązujące
kraje członkowskie WTO to:
- GATS
praw własności intelektualnej TRIPS
1. Funkcje WTO w multilitearnym systemie handlu:
Regulacyjna - WTO reguluje politykę handlową państw członkowskich przez ułatwienie im
wypełnienia zobowiązań
(wynegocjowanych w wielostronnych porozumieniach) i składających się na swoisty „kodeks
postępowania”.
Forum negocjacyjnego - WTO stanowi forum negocjacji prowadzonych w celach liberalizacji
handlu
międzynarodowego, a także wypracowywania zasad postępowania w polityce handlowej i
rozstrzygania sporów
handlowych.
2. Zasady tworzące „kodeks postępowania” w ramach wielostronnego systemu handlu.
Wielostronny system handlu opiera się na 3 zasadach, które powinny być respektowane przez
państwa członkowskie:
- formalna i podstawowa zasada systemu WTO. Dwa aspekty
niedyskryminacji:
zagranicznych (traktowanie
zgodne z
KNU)
Zasada wzajemności- praktyczna i nieformalna zasada WTO. Polega na równowadze praw i
zobowiązań, albo
inaczej - korzyści i koncesji krajów członkowskich. Zasada ta:
międzynarodowego
do WTO
- formalna zasada WTO. Zasada dotyczy zarówno polityki handlowej
realizowanej przez
państwa członkowskie jak i samej działalności WTO. Wielostronny system handlu
międzynarodowego powinien
stanowić stabilne i przejrzyste środowisko dla biznesu. Zgodnie z zasadą przewidywalności:
wynegocjowanego poziomu
jej poltyki handlowej tj. publikować
wszelkie akty
prawne i administracyjne regulujące obroty z zagranicą, corocznie informować WTO o
przeprowadzonych
zmianach tej dziedzinie, poddawać swoją politykę handlową okresowym przeglądom
organizowanym
przez WTO.
3. KNU- klauzula największego uprzywilejowania:
KNU - postanowienie umowne stosowanie w międzynarodowych umowach handlowych (tu: WTO)
zgodnie z którymi państwo
przyznające drugiemu KNU, zapewnia mu tym samym uprawnienia i udogodnienia handlowe na
mniejsze niż jakiemukolwiek
innemu państwu. KNU może być:
- automatycznie przyznawana partnerowi największych stosowanych udogodnień
- przyznanie udogodnień jest uwarunkowana otrzymaniem od kontrahenta
podobnych koncesji
KNU w ramach WTO ma formalnie charakter bezwarunkowy jednak w praktyce jest mniej lub
bardziej uwarunkowane
koniecznością zaoferowania przez kontrahenta podobnych koncesji
Wyjątki KNU:
Strefa wolnego handlu i unie celne, których uczestnicy usuwają wszelki e przeszkody we
wzajemnym handlu i nie
Przenosza tych ustępstw na kraje trzecie.
- koncepcja specjalnego i zróżnicowanego
traktowania krajów
rozwijających się.
Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Wykład XI – Wielostronny system handlu międzynarodowego
4. Klauzula narodowa:
Zgodnie z tą klauzulą produkt lub usługa legalnie zaimportowana do danego kraju powinny być w
nim traktowane nie mniej
korzystnie niż podobne produkty lub usługi krajowe. Dotyczy to traktowania w zakresie obciążeń
podatkowych i innych
środków polityki ekonomicznej o analogicznych skutkach: środki te powinny być stosowane w
sposób nie dyskryminacyjny w
stosunku do podobnych (konkurujących ze sobą) produktów pochodzenia krajowego i
zagranicznego.
Światowa Organizacja Handlu- opracowanie
Wielostronny system handlu międzynarodowego - omówienie
GATT, WTO - wykład
Rola Światowej Organizacji Handlu w gospodarce światowej.
Unia celna i strefa wolnego handlu - wykład
Umowy i organizacje gospodarcze - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download