Złote punkty wyznaczały maksymalne granice odchyleń rynkowego

advertisement
ZŁOTE
PUNKTY
wyznaczały maksymalne
granice
odchyleń
rynkowego kursu danej
waluty od jej parytetu.
Były one wyznaczane
przez koszty transportu i
ubezpieczenia złota.
EXPORT rośnie dzięki
efektom:
-efekt
wzrostu
konkurencyjności
cenowej
towarów
eksportowanych
wyrażonych w walucie
obcej
-efekt
wzrostu
opłacalności
eksportu
wyrażonej w walucie
krajowej
IMPORT maleje dzięki
efektom:
-Efekt
spadku
konkurencyjności
cenowej
towarów
importowanych
wyrażonych w walucie
krajowej
-Efekt
spadku
opłacalności
importu
wyrażonego w walucie
obcej
KOSZT
KOMPERATYWNYjest to koszt wytwarzania
jednostki danego towaru
w jednym kraju mierzony
kosztem
wytwarzania
innej jednostki towarów
w
tym
samym
kraju(Ricardo);
RÓŻNICE
W
POGLĄDACH A.Smith
i Ricardo:
-Koszty:
Smith
(sformułował poglądy w
1776 r.) za podstawę
specjalizacji
uznał
absolutne, bezwzględne
koszty wytwarzania- nie
mówił co się dzieje gdy
dany kraj wszystkie dobra
wytwarza taniej- drugi
kraj nie uczestniczyłby
wtedy w handlu.
-Ricardo: jeśli dwa kraje
dokonują
dobrowolnej
wymiany to oba odnoszą
korzyści
(wolna
konkurencja).
Za
podstawę
wyboru
specjalizacji
przyjmuje
koszty
względne
–
komparatywnekoszt
wytworzenia
danego
dobra mierzony kosztem
wytworzenia
innego
dobra w tym samym
kraju. Kraj powinien
podejmować specjalizację
w produkcji tych dóbr, w
których wytwarzaniu ma
największą
względną
przewagę w kosztach
wytwarzania, bądź jego
strata
w
kosztach
wytwarzania
jest
stosunkowo najmniejsza.
TEORIA OBFITOŚCI
ZASOBÓW
HECKSCHERA –
OHLINA:
-czynniki produkcji są
jednorodne( praca i
kapitał);
-funkcje produkcji są
takie same;
-preferencje
konsumentów są takie
same;
-nie ma kosztów
transportu;
-są dwa towary i dwa
czynniki produkcji;
-czynniki produkcji są
niemobilne;
-produkcja odbywa się w
warunkach doskonałej
konkurencji;
-oba państwa mają tą
samą technikę
wytwarzania;
-kraje różnie wyposażone
w czynniki produkcji;
DIAMENT
KONKURENCYJNOŚC
I PORTERA:
-czynniki produkcji w
ramach,
których
wyróżniamy:wykwalfiko
waną
siłę
roboczą,
infrastrukturę,
system
edukacji, nakłady na
badania i rozwój;
-cechy
popytu:
im
bardziej
wymagający
klienci, tym większa
szansa na powodzenie
ekspansji
zagranicznej,
popyt wymagający w
krajach
wysokorozwijających się;
-konkurencja: bierzemy
pod
uwagę
strategie
stosowaną
przez
korporacje
międzynarodowe
orazstrukturę
firm,
strategia ma olbrzymie
znaczenie w przewadze
konkurencyjnej;
-branże pokrewne i
podtrzumujące
działy
przemysłu;
AUTOMATYCZNE
MECHANIZMY
PRZYWRACANIA
RÓWNOWAGI BP:
-mechanizm cenowy
-mechanizm kursowy
-mechanizm stopy
procentowej
-mechanizm dochodowy
KRAŃCOWE stopy
eksportu i importu –
przyrost eksportu w
stosunku do przyrostu
dochodu narodowego (do
przyrostu PKB). Miary te
mówią nam o udziale
eksportu bądź importu w
każdej dodatkowej
jednostce PKB. Krańcowa
stopa importu będzie nas
informowało o tym jak
będzie się zwiększać
chłonność importowania
gospodarki wraz ze
wzrostem tempa przyrostu
PKB.
HEDGING-to sposoby
używane w celu ochrony
przed wahaniami kursów
walutowych (ogólnie to
sposób eliminacji ryzyka
)Motywem zawierania są
zabezpieczenia przed
ryzykiem kursowym.
FUNKCJE TARGÓW
MIĘDZYNARODOWY
CH:
-Handlowa- dochodzi do
bezpośredniego kontaktu
między sprzedającym a
kupującym- choć jest to
funkcja podstawowa to jej
znaczenie maleje
-Promocyjna- towar i
producent
w
trakcie
imprezy handlowej są
promowane, realizowana
jest reklama
-Informacyjnaprzekazywane
są
informacje
dotyczące
producenta,
wyrobu,
warunków dostawy
WPŁYW HANDLU
ZAGRANICZNEGO na
efektywność
gospodarowania:
-specjalizacja
międzynarodowa-rynki
zbytu się powiększają;
-ukształtowanie struktury
wytwarzania, eksportu i
importu,
będących
odzwierciedleniem
przewagi danego kraju
nad
innymi
w
wytwarzaniu określonych
dóbr i usług;
-uczestnictwo w podziale
pracy pozwala zmniejszyć
przeciętny koszt
jednostkowy dóbr
wytwarzanych w kraju;
-obniżenie jednostkowych
kosztów wytwarzania
przez zwiększenie skali
produkcji dzięki
powiększeniu rynku zbytu
ponad możliwości rynku
wewnętrznego;
-obniżenie kosztów
produkcji za
pośrednictwem postępu
technicznego (badania
naukowe i dostosowanie
ich wyników do
praktycznego
zastosowania)
Jak
przesuwało
się
centrum
gospodarcze
świata :
-Wielka Brytania
-Okres międzywojennyEuropa Zachodnia= USA
-Po II wojnie: USAdominujące
-Przesunięcie w środek
układu triadowego z
dominacja
stosunków
amerykańskoeuropejskich
-Będzie się przesuwało w
skali
USAJaponia;
przewidywania mówią co
innego- wystąpi kryzys
krajów
azjatyckich
centrum pozostanie w
środku
układu
triadowego.
Centrum polityczne:
USA- Europa Zachodnia
od okresu
międzywojennego.
WSPÓŁCZESNE
TENDENCJE W
HANDLU
MIĘDZYNARODOWY
M:
-powiązania między
krajami pogłebiają się;
-następuje globalizacja,
rozmijają się gospodarki
krajów;
-zmienia się specjalizacja
pracy-występue
specjalizacja
międzygałęziowa(wiele
rodzajów tego samego
dobra);
-postęp techniczny;
Międzynarodowy
Podział Pracy – trwałe
zainteresowanie
przynajmniej dwóch
państw pracą na potrzeby
obrotu
międzynarodowego. Ma
charakter strukturalny –
różne struktury
gospodarek, różnych
państw, konsekwencją
podziału
międzynarodowego pracy
jest dostosowywanie się
do siebie struktur
gospodarczych
CZYNNIKI określające
miejsce danego kraju w
MPP:
1)Wewnętrznewynikające ze
specyficznych cech danej
gospodarki:
-WARUNKI
NATURALNE –
(czynnik podstawowy)
zasoby surowcowe,
czynniki klimatyczne,
zasoby ludzkie, itd.
POSTĘP
TECHNICZNY
- WARUNKI NABYTE
(dziedzictwo przeszłości)
- UWARUNKOWANIA
SYSTEMOWE-
funkcjonujący
system
gospodarczy związany z
nim system polityczny i
prawny
-CZYNNIKI
POZAEKONOMICZNE
– (nieprzewidywalne)
wydarzenia losowe, nie
wynikające z praw
ekonomii;
2)Zewnętrzne–
wywierają duży wpływ na
możliwości specjalizacji
krajów małych i słabo
rozwiniętych.
–liberalizacja handlu
GATT/WTO (redukcja
stawek cen);
-liberalizacja handlu
art. papierniczych
ROZWÓJ
DZIAŁ.
KORPORACJI
MIĘDZYNARODOWY
CH – korporacja to
przedsiębiorstwo
kontrolujące
aktywa
produkcyjne
w
co
najmniej 2 krajach.( jakie
to ma znaczenie dla
rozwoju
powiązań
międzynarodowych?)działalność inwestycyjna
wywołuje znaczny wzrost
powiązań kapitałowych,
technologicznych,
produkcyjnych. Wysoką
dynamikę
poprzez
wartość
inwestycji
bezpośrednich,
których
dynamiczny
wzrost
obserwujemy od początku
lat 80-tych.
Wzrost roli korporacji
międzynarodowychpoprzez
inwestycje
bezpośrednie;
bardzo
wysoka
dynamika
wzrostu
inwestycji
bezpośrednich lata 70/80.
do umiędzynarodowienia
procesu
produkcji,
dynamika
handlu
światowego,
transfer
technologii
w
skali
międzynarodowej.
Bardzo wysoka dynamika
wzrostu
inwestycji
bezpośrednich-tendencje
do umiędzynarodowienia
procesu produkcji:co ma
odzwierciedlenie
w
dynamice
handlu
światowego w zakresie
finansowania i transferu
technologii
w
skali
międzynarodowej.
CZYNNIKI
OKREŚLAJĄCE
WYSOKOŚĆ KURSU
WALUTOWEGO:
1)EkonomiczneBezpośrednio na poziom
kursu oddziałuje popyt i
podaż walut obcych.
2)PolityczneIch
oddziaływanie wiąże się
przede wszystkim ze
ścisłym
związkiem
między
polityką
i
gospodarką.
Polityka
wywiera silny wpływ na
czynniki
ekonomiczne
kształtujące
poznane
rynki walutowe.
3)PsychologiczneIch
wpływ związany jest z
normami,
wzorcami
zachowań
uczestników
rynkuludzie
w
określonych
sytuacjach
zachowują się w podobny
sposób.
4)
SpekulacyjneSpekulanci za pomocą
czynników
psychologicznych często
chcą
wpływać
na
kształtowanie się kursów.
KURS WALUTOWY-to
cena
danej
waluty
wyrażona
w
innej
walucie. W notowaniach
kursu
walutowego
wyróżniamy:
1)Walutę bazową- jej
określona
ilość
jest
kupowana
bądź
sprzedawana
2)Walutę notowaną- ta,
za którą się kupuje bądź
sprzedaje. Wyróżniamy
notowania:
-Bezpośrednie- określa
ile
jednostek
waluty
krajowej należy zapłacić
za jedną jednostkę waluty
obcej.
- Pośrednie- określa ile
jednostek waluty obcej
należy zapłacić za jedną
jednostkę
waluty
krajowej.
Na rynku walutowym
wykorzystuje
się
generalnie
nominalny
kurs walutowy.
Realny kurs walutowywyraża wzajemną zmianę
siły nabywanej dwóch
walut i odzwierciedla z
jednej strony zmiany
kursu nominalnego a z
drugiej zmiany poziomu
cen w krajach, w których
waluty są porównywane.
GATT – układ ogólny w
sprawie taryf celnych i
handlu – układ ten miał
funkcjonować przez 3-4
lata, dopóki nie nadejdą
warunki do utworzenia
ITO.
Układ
ten
funkcjonował 50 lat. W
pierwszym
momencie
układ podpisało tylko 8
państw. W 1967 roku do
GATT przystąpiła Polska.
W
chwili
obecnej
członkami WTO jest
około 140 krajów na
świecie
–
wszystkie
liczące się w handlu
międzynarodowym
państwa.
W
roku
ubiegłym
przystąpiły
Chiny. Kraj przystępujący
do WTO godzi się
spełniać
wszystkie
warunki tej organizacji.
Wiarygodność
takiego
kraju i firm z tego kraju
wzrasta.
Decyzja
o
przystąpieniu do WTO
nie
tylko
warunkują
czynniki gospodarcze ale
i polityczne. Zasady i
regulacje
GATT-WTO
dotyczą
ponad
90%
obrotów
handlowych.
1995- GATT przekształca
się w WTO.
ZASADY GATT:
1)Niedyskryminacji
i
równości
traktowania
mówiąca o tym, że żaden
z krajów członkowskich
bez względu na poziom
światowego rozwoju i
udział
w
handlu
światowym nie może być
dyskryminowany
na
rynku
innego
kraju
członkowskiego.
Dyskryminacja, to np.
gorsze traktowanie jego
towarów Podstawowym
instrumentem tej zasady
jest
klauzula
najwyższego
uprzywilejowania.
Wszelkie korzyści, ulgi,
przywileje i zwolnienia
przyznawane
przez
którykolwiek
kraj
członkowski
GATT
produktowi
pochodzącemu
z
jakiegokolwiek
innego
kraju
członkowskiego
będą bezzwłocznie i bez
jakichkolwiek warunków
rozciągnięte na produkty
z innych krajów, którym
przyznano
klauzulę
najwyższego
uprzywilejowania.
W
praktyce- jeśli przyznano
ulgę
krajowi
członkowskiemu, to jeśli
chcieliby zdjąć blokadę
itp. musi być to zrobione
także w stosunku do
innych
krajów
członkowskichnie
dokonanie tego oznacza
dyskryminację.
2)Zasada wzajemności (
zasada
korzyści
i
koncesji)-żaden z krajów
członkowskich GATT nie
był
zobowiązany
do
redukcji swoich stawek
celnych ani też udzielenia
innych
koncesji
bez
uzyskania
wzajemnych
przywilejów od partnera.
W celu ochrony interesów
krajów słabszych , aby
kraje silniejsze nie mogły
wymuszać na krajach
słabszych
obniżenia
stawek celnych. Zgodnie
z tą zasadą nie wolno było
udzielać preferencji bez
wzajemności.
3)Mówi o interwencji w
handlu
–
cło
jest
głównym instrumentem
polityki handlowej w
stosunkach
między
krajami członkowskimi
GATT.
Stosowanie
innych
instrumentów
ochronnych powinno być
wyeliminowane,
układ
precyzyjnie
określał
sytuacje w których można
było zastosować inne
środki ochronny np. (
chroniczne
deficyty
płatnicze w danym kraju,
chęć ochrony rynków
wybranych produktów w
sytuacji
znacznej
nierównowagi, względy
zdrowia
i
bezpieczeństwa).
4)Klauzula narodowaprodukt
importowany
powinien być na rynku
danego kraju traktowany
nie gorzej niż produkt
krajowy. To traktowanie
dotyczyło
podatków,
opłat
i
warunków,
którymi
objęte
były
towary na rynku. (cło
takiego charakteru nie
ma);
Download