historia_i_spoleczenstwo_6

advertisement
Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej
Temat (rozumiany jako
lekcja)
Wymagania na ocenę
dopuszczającą
Uczeń:
Wymagania na ocenę
dostateczną
Uczeń:
Wymagania na ocenę
dobrą
Uczeń:
Wymagania na ocenę
bardzo dobrą
Uczeń:
Wymagania na ocenę
celującą
Uczeń:
– wie, kim byli: Henryk
Walezy, Stefan Batory
– potrafi prawidłowo
umiejscowić na osi czasowej
datę 1573 r.
– przedstawia okoliczności
pierwszej wolnej elekcji
– opowiada, jak przebiegała
wolna elekcja w
Rzeczypospolitej
– wymienia zasługi Stefana
Batorego dla Rzeczypospolitej
– opowiada o uzbrojeniu
piechoty wybranieckiej
– wyjaśnia, jakie znaczenie
dla historyka ma
prawdziwość przekazu
źródłowego
2. Pod rządami Wazów – posługuje się pojęciami:
potop szwedzki, wojna
partyzancka
– zaznacza na osi czasu daty
najważniejszych bitew,
stoczonych przez
Rzeczpospolitą w XVII w. –
1605 r,. 1610 r., 1620 r., 1621
r., 1627 r., 1648 r.
– wie, kim byli: Zygmunt III
Waza, Władysław IV, Jan
Kazimierz, Bohdan
Chmielnicki, Karol X Gustaw,
Stefan Czarniecki
– pomięta daty: 1605 r.,
1610 r., 1620 r., 1621 r., 1627
r., 1648 r.,1655 r., 1660 r. i
umie przyporządkować je
odpowiednim wydarzeniom
– wskazuje na mapie
państwa, z którymi
Rzeczpospolita prowadziła
wojny w XVII w.
– wymienia przyczyny wojen
Rzeczpospolitej z sąsiadami w
XVII w.
– opisuje przebieg potopu
szwedzkiego
– wie, kim byli Kozacy i jakie
tereny zamieszkiwali
– podaje skutki wojen w XVII
w.
– wyjaśnia wpływ wojen na
sytuację polityczną i
gospodarczą
Rzeczypospolitej
3. Jan III Sobieski i
odsiecz Wiednia
– posługuje się pojęciami:
sułtan, wezyr, janczarzy
– wskazuje na mapie Turcję
– wie, kim byli: Jan III
Sobieski, Kara Mustafa
– zaznacza na osi czasu datę
1683 r.
– wie, w jakich
okolicznościach Jan Sobieski
objął władzę w Polsce
– podaje przyczyny wyprawy
Jana III Sobieskiego pod
Wiedeń
– opowiada o organizacji i
znaczeniu państwa tureckiego
w XVII w.
– zna przebieg bitwy pod
Wiedniem
– rozumie znaczenie
zwycięstwa Jana III
Sobieskiego w bitwie pod
Wiedniem
4. W dworach i
pałacach
– posługuje się pojęciami:
sarmatyzm, żupan, kontusz,
dwór, magnateria, liberum
veto
– opisuje strój szlachecki
– opowiada o wyglądzie
dworu szlacheckiego w XVII
w.
– wymienia główne
elementy sarmackiej
obyczajowości
– wie, kiedy doszło po raz
– wie, skąd wywodzą się i
– dostrzega podobieństwa i
jakie mają znaczenie
różnice w życiu codziennym
powiedzenia: „Szlachcic w
szlachty i magnaterii
zagrodzie równy wojewodzie”,
I. Stulecie wielkich wojen
1. Pierwsze wolne
elekcje
– posługuje się pojęciami:
wolna elekcja, artykuły
henrykowskie, prymas,
piechota wybraniecka
– wie, kto był pierwszym
królem elekcyjnym
pierwszy do zerwania sejmu „Gość w dom, Bóg w dom”
w Rzeczypospolitej
– rozumie, w jaki sposób
szlachta podkreślała swoją
odrębność
5. W czasach baroku
– posługuje się pojęciami:
barok, filozofia
– potrafi umieścić na osi
czasu okres narodzin i
rozkwitu baroku
– wymienia głównych
twórców epoki baroku
– wskazuje główne cechy
architektury i sztuki
barokowej
– wymienia znane zabytki
architektury barokowej w
Polsce i Europie
– zna głównych twórców
epoki baroku: Rembrandta,
Paula Petera Rubensa,
Moliera, Johna Miltona,
Giambattisty Marina,
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego,
Wacława Potockiego, Jana
Sebastiana Bacha
– wie, jakie okoliczności miały – rozumie wpływ kultury
wpływ na narodziny nowej
baroku na życie religijne
epoki
–potrafi wskazać zabytki
architektury baroku w swoim
regionie
6. Stulecie wielkich
wojen – powtórzenie
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
7. Stulecie wielkich
wojen – sprawdzian
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
– zaznacza na osi czasu
epokę oświecenia
– pamięta postaci:
Monteskiusz, Wolter, Izaak
Newton, Wolfgang
Amadeusz Mozart, Ludwik
– na podstawie ilustracji
przedstawia główne cechy
klasycyzmu w architekturze
–wie, dlaczego oświecenie
nazywano wiekiem uczonych
– opowiada, jak zmienił się
– wskazuje te idee
sposób patrzenia człowieka na oświecenia, które przetrwały
świat w epoce oświecenia
do czasów współczesnych
– pamięta główne założenia
filozofii oświecenia
II. Wiek światła i rozumu
1. W epoce oświecenia – posługuje się pojęciami:
oświecenie, racjonalizm,
klasycyzm, monarchia
oświecona
van Beethoven, Józef Haydn
2. Idee oświecenia
zmieniają świat
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: konstytucja,
burżuazja, Bastylia, rewolucja,
republika, terror
– wyjaśnia, z jakim
wydarzeniem wiążą się daty:
4 VII 1776 r., 14 VII 1789 r.
–wie, kim był Jerzy
Waszyngton
– wymienia przyczyny wojny
o niepodległość Stanów
Zjednoczonych
– wymienia przyczyny
wybuchu rewolucji we
Francji
– wymienia skutki rewolucji
francuskiej
– wie, jakie były wspólne
hasła dotyczące praw
człowieka w Deklaracji
Niepodległości i Deklaracji
Praw Człowieka i Obywatela
– wyjaśnia znaczenie
Deklaracji Niepodległości
Stanów Zjednoczonych i
Deklaracji Praw Człowieka i
Obywatela dla przyszłych
pokoleń
– podaje przykłady łamania
praw człowieka we
współczesnym świecie
3. Walka o ocalenie
Rzeczypospolitej
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: konfederacja,
prawa kardynalne, Sejm
Wielki, emigracja
– wyjaśnia, z jakimi
wydarzeniami wiążą się
daty: 1768 r., 1772 r., 1788–
1792, 1791 r., 1793 r.
– wskazuje na mapie Rosję,
Austrię i Prusy
– umieszcza daty 1768 r.,
1772 r., 1788–1792, 1791 r.,
1793 r. na osi czasu
– wie, jak doszło do
pierwszego rozbioru Polski
– zna postaci: Stanisław
August Poniatowski,
Katarzyna II, Stanisław
Małachowski, Józef
Poniatowski, Tadeusz
Kościuszko
– wymienia postanowienia
Sejmu Wielkiego
– wie, jakie zmiany
wprowadziła Konstytucja 3
Maja
– potrafi ocenić działania
stronnictwa hetmańskiego
– potrafi ocenić reformy
Sejmu Czteroletniego i
znaczenie Konstytucji 3 Maja
4. Rządy Stanisława
Augusta
Poniatowskiego
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: manufaktury,
czynsz, obiady czwartkowe
– potrafi umieścić na osi
czasu okres nazywany
czasami stanisławowskimi
– wymienia najważniejsze
reformy wprowadzone przez
króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego
– zna postaci: Stanisław
August Poniatowski,
Stanisław Konarski, Ignacy
Krasicki, Hugo Kołłątaj,
Adam Naruszewicz
– opowiada o życiu w XVIIIwiecznej Warszawie
– wie, jakie było znaczenie
obiadów czwartkowych u
króla
– wie, jaką rolę odgrywała
kultura w kształtowaniu się
uczuć patriotycznych
5. Tadeusz Kościuszko i – prawidłowo posługuje się
insurekcja
pojęciami: ambasador,
insurekcja, naczelnik,
kosynierzy
– wyjaśnia, z jakimi
wydarzeniami wiążą się
daty: 1794 r., 1795 r.
– umieszcza daty 1794 r.,
1795 r. na osi czasu
– pamięta postaci: Tadeusz
Kościuszko, Jan Kiliński
– wskazuje na mapie miejsca
bitew: Racławice,
Maciejowice, Szczekociny,
Warszawa
– zna okoliczności wybuchu
powstania kościuszkowskiego
– przedstawia skutki trzeciego
rozbioru Polski
– omawia zewnętrzne i
wewnętrzne przyczyny
upadku Rzeczypospolitej w
XVIII w.
6. Wiek światła i
jw.
rozumu – powtórzenie
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
7. Wiek światła i
rozumu – sprawdzian
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
– wyjaśnia, dlaczego Polacy
wiązali nadzieję na
odzyskanie niepodległości z
Napoleonem
jw.
III. Polacy bez państwa
1. Napoleon i Polacy
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: ekscelencja,
traktat, kongres
– wyjaśnia, z jakimi
wydarzeniami wiążą się
daty: 1797 r., 1807 r.
– umieszcza daty 1797 r.,
1807 r. na osi czasu
– zna postaci: Napoleon
Bonaparte, Józef Wybicki,
Jan Henryk Dąbrowski
– wskazuje na mapie
terytorium Księstwa
Warszawskiego
– przedstawia okoliczności
powstania Legionów Polskich
we Włoszech
– wymienia znane postaci
historyczne występujące w
hymnie państwowym
2. W powstańczych
szeregach
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: represje, dyktator,
konfiskata
– wyjaśnia, z jakimi
wydarzeniami wiążą się
daty: 1815 r., 1830 r.,1831 r.,
1848–1849, 1863 r., 1864 r.
– zna okoliczności wybuchu
powstania listopadowego,
Wiosny Ludów i powstania
styczniowego
– umieszcza daty 1815 r.,
1830 r.,1831 r., 1848–1849,
1863 r., 1864 r. na osi czasu
– zna postaci: Aleksander I,
– opowiada o przebiegu
– dokonuje oceny znaczenia
powstań narodowych w XIX w. powstań narodowych w XIX
– wymienia postaci związane z w.
powstaniem styczniowym
Konstanty Pawłowicz, Piotr
Wysocki, Józef Bem,
Romuald Traugutt
– wymienia skutki powstań
narodowych w XIX w.
3. Naród polski pod
obcym panowaniem
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: cenzura,
rusyfikacja, germanizacja,
Hakata, praca organiczna
– wyjaśnia znaczenie pojęć:
cenzura, rusyfikacja,
germanizacja, Hakata, praca
organiczna
– wymienia działania władz
rosyjskich i pruskich
zmierzających do
wynarodowienia Polaków
– opisuje działania
społeczeństwa polskiego
mające na celu zachowanie
polskości w czasach niewoli
– przedstawia przykłady pracy
organicznej
– rozumie, dlaczego Polacy
podejmowali trud ratowania
kultury i tożsamości
narodowej
4. W obronie kultury i
języka polskiego
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: Wielka Emigracja,
romantyzm, pozytywizm
– zna postaci : Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki,
Fryderyk Chopin, Bolesław
Prus, Maria Konopnicka,
Henryk Sienkiewicz
– wymienia
– wyjaśnia, jaki wpływ na
najwybitniejszych twórców zachowanie polskości miała
doby romantyzmu i
polska kultura i sztuka
pozytywizmu oraz ich dzieła
– potrafi ocenić działalność
wielkich twórców
zmierzającą do utrzymania
kultury, tradycji i języka
5. Piękny wiek
dziewiętnasty
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: rewolucja
naukowo-techniczna, La Belle
Époque
– wie, jakie zagrożenie
stwarzał rozwój nauki
– wymienia najbardziej
uprzemysłowione i obszary
świata w XIX w.
– wie, kim byli: George
Stephenson, Samuel Morse,
Aleksander Graham Bell,
Thomas Edison, Wilhelm
Roentgen, Orville i Wilbur
Wright, Gustaw Eiffel
– zna najważniejsze
wynalazki
dziewiętnastowieczne i ich
twórców
– wie, w jakich dziedzinach
życia znalazły zastosowanie
zdobycze rewolucji naukowotechnicznej
– określa wpływ rewolucji
naukowo-technicznej na
zmiany w życiu ludzi w XIX w.
– wie, jakie szanse i
zagrożenia stwarzał rozwój
nauki
6. Polacy bez państwa
– powtórzenie
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
7. Polacy bez państwa
– sprawdzian
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
IV. Europa i świat w latach 1914–1939
1. I wojna światowa
(1914–1918) i
narodziny nowego
wieku
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: trójprzymierze,
trójporozumienie, ententa,
wyścig zbrojeń, wojna
pozycyjna, oddziały
inżynieryjne, neutralność,
traktat wersalski
– wie, z jakimi wydarzeniami
wiążą się daty: 28 VI 1914 r.,
1917 r., 11 XI 1918 r., 28 VI
1919 r.
– opowiada o nowych
typach broni użytych w
walce
– umieszcza no osi czasu
daty: 28 VI 1914 r., 1917 r.,
11 XI 1918 r., 28 VI 1919 r.
– wie, jakie były przyczyny
wybuchu I wojny światowej
– wskazuje na mapie linie
głównych frontów I wojny
światowej
– określa najważniejsze
skutki I wojny światowej
– przedstawia okoliczności
– opowiada o zmianach,
przystąpienia Stanów
jakie nastąpiły w Europie po
Zjednoczonych do I wojny
I wojnie światowej
światowej
– na podstawie mapy
analizuje zmiany terytorialne,
jakie zaszły w Europie po
wojnie
2. Polacy odzyskują
niepodległość
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: orientacja
prorosyjska, orientacja
proniemiecka, plebiscyt,
komunizm, cud nad Wisłą
– wie, z jakimi wydarzeniami
wiążą się daty: 11 XI 1918 r.,
15 VIII 1920 r.
– wskazuje na mapie granice
II Rzeczypospolitej
– umieszcza no osi czasu
daty: 11 XI 1918 r., 15 VIII
1920 r.
– zna postaci: Józef Piłsudski,
Roman Dmowski, Józef
Haller, Ignacy Paderewski
– omawia postanowienia
traktatu wersalskiego w
sprawie polskiej
– opisuje przebieg walk o
granice Polski po I wojnie
światowej
3. II Rzeczpospolita
– prawidłowo posługuje się
– wymienia sąsiadów II
pojęciami: Naczelnik Państwa, Rzeczypospolitej
inflacja
4. Faszyzm i komunizm – prawidłowo posługuje się
pojęciami: socjalizm, faszyzm,
komunizm, totalitaryzm,
dyktator, antysemityzm,
rasizm, propaganda
– wie, z jakimi wydarzeniami
wiążą się daty: 1917 r., 1922
r., 1933 r.
– wymienia państwa, w
których narodził się
komunizm, faszyzm i nazizm
– wskazuje na mapie granice – omawia problemy związane
II Rzeczypospolitej
z unifikacją kraju
– omawia najważniejsze
osiągnięcia II
Rzeczypospolitej
– zaznacza daty: 1917 r.,
1922 r., 1933 r. na osi czasu
– wymienia postaci związane
z ideologiami komunizmu,
faszyzmu i nazizmu
– wie, co dało Polsce
zwycięstwo w bitwie
warszawskiej nad Armią
Czerwoną
– rozumie znaczenie walk
Polaków dla kształtu
terytorialnego wyzwolonego
państwa
– opisuje strukturę
narodowościową
społeczeństwa II
Rzeczypospolitej
– wie, jak doszło do powstania – opisuje ustrój totalitarny
ideologii komunizmu,
–porównuje działania
faszyzmu i nazizmu
nazistów i komunistów
– wie, kim byli: Adolf Hitler,
Benito Mussolini, Józef Stalin
5. Życie codzienne w
latach
międzywojennych
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: jazz, kubizm,
surrealizm, sufrażystki,
analfabetyzm
– zaznacza na osi czasu
okres dwudziestolecia
międzywojennego
– wymienia wynalazki i
odkrycia okresu
międzywojennego
– opowiada o przemianach w
życiu codziennym w latach
międzywojennych
– wie, co to jest kultura
masowa i jak doszło do
powstania tego zjawiska
– opisuje zmiany, jakie
zaszły w życiu kobiet w
dwudziestoleciu
międzywojennym
6. Europa i świat w
latach 1914–1939 –
powtórzenie
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
7. Europa i świat w
latach 1914–1939 –
sprawdzian
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
– wymienia przyczyny klęski
Polski podczas kampanii
wrześniowej
– wskazuje na mapie miejsca
najważniejszych bitew i
podział ziem polskich w 1939
r.
– analizuje teksty źródłowe i
na ich podstawie opowiada o
żądaniach Niemiec wobec
Polski
– potrafi ocenić postawy
Polaków w kampanii
wrześniowej
V. II wojna światowa
1. Wybuch II wojny
światowej
– prawidłowo posługuje się
– wie, z jakimi wydarzeniami
pojęciami: eksterytorialny,
wiążą się daty: 1 IX 1939 r.,
aneksja, generacja,
17 IX 1939 r.
kontruderzenie, internowanie
– zaznacza na osi czasu daty:
1 IX 1939 r., 17 IX 1939 r.
– wie, kim byli: Józef Beck,
Władysław Sikorski
2. Przebieg i koniec II
wojny światowej
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: alianci, wojna
totalna
– zaznacza na osi czasu daty: – wymienia najważniejsze
kwiecień 1940 r., sierpień
bitwy decydujące o
1940 r., 22 VI 1941 r., 7 XII
zwycięstwie aliantów
1941 r., czerwiec 1944 r., 8–9
V 1945 r., 6 VIII 1945 r., 9 VIII
– wie, z jakimi wydarzeniami
wiążą się daty: kwiecień
1940 r., sierpień 1940 r., 22
VI 1941 r., 7 XII 1941 r.,
czerwiec 1944 r., 8–9 V 1945
– ocenia decyzję o zrzuceniu
bomby atomowej w
Hiroszimie i Nagasaki
r., 6 VIII 1945 r., 9 VIII 1945
r., 2 IX 1945 r.
– określa, ile lat trwała II
wojna światowa
1945 r., 2 IX 1945 r.
– na podstawie mapy
wymienia najważniejsze
etapy działań zbrojnych
podczas II wojny światowej
3. Polacy na frontach II – prawidłowo posługuje się
wojny światowej
pojęciami: dywizjony
myśliwskie i bombowe,
szturm
– wie, kim byli: Stanisław
– wskazuje na mapie miejsca – omawia działania zbrojne
Maczek, Władysław Anders, najważniejszych bitew II
Polaków podczas II wojny
Zygmunt Berling
wojny światowej, w których światowej
brali udział polscy żołnierze
– wie, jakie znaczenie miało
zaangażowanie Polaków w
walce z nazizmem
4. W czasach okupacji i – prawidłowo posługuje się
terroru
pojęciami: czarny rynek,
państwo podziemne, tajne
komplety, kolaboranci, getto,
obóz zagłady, krematoria,
szmalcownicy
– wymienia metody
stosowane przez okupantów
wobec ludności polskiej
– wie, z jakim wydarzeniem
wiąże się data 1 VIII 1944 r.
– opowiada o życiu Polaków
pod okupacją hitlerowską
– opisuje losy Żydów pod
panowaniem hitlerowców
– wie, jakie były przyczyny,
przebieg i skutki powstania
warszawskiego
– wymienia formy działania
ruchu oporu i polskiego
państwa podziemnego
– potrafi omówić formy
terroru stosowane wobec
ludności polskiej i
żydowskiej i wskazać ich
skutki
5. II wojna światowa – jw.
powtórzenie
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
6. II wojna światowa – jw.
sprawdzian
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
VI. Świat po II wojnie światowej
1. Świat po II wojnie
światowej
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: mur berliński,
zimna wojna, terroryzm
– wie, kim byli: Michaił
– omawia wydarzenia, które – wyjaśnia, na czym polegała
Gorbaczow, Robert Schuman doprowadziły do upadku
„zimna wojna”
komunizmu i rozpadu ZSRR – wie, jakie problemy dotykają
współczesny świat
– potrafi dyskutować na
temat problemów
współczesnego świata i
szuka możliwych rozwiązań
2. Polska i Polacy po
wojnie
– prawidłowo posługuje się
pojęciami: pontyfikat,
kombinat, intelektualista,
opozycja, stan wojenny,
godzina milicyjna
– wskazuje na mapie zmiany – wie, kim byli: Jan Paweł II,
granic Polski po II wojnie
Lech Wałęsa, Tadeusz
światowej
Mazowiecki, Leszek
Balcerowicz, Władysław
Gomułka, Edward Gierek
– opowiada o rządach PZPR
w Polsce
– rozumie wpływ wyboru
papieża Polaka na upadek
systemu komunistycznego
w Polsce i Europie
– ocenia wkład działalności
Lecha Wałęsy w ówczesną
rzeczywistość
– określa korzyści wynikające z
przyjęcia Polski do NATO i
przystąpienia do Unii
Europejskiej
– potrafi wyjaśnić przyczyny
rozczarowań społeczeństwa
polskiego rządami
komunistów
3. Kultura i technika w – prawidłowo posługuje się
drugiej połowie XX w. pojęciami: sztuka wysoka,
kultura masowa, socrealizm,
abstrakcja, sputnik
– pamięta wybitnych
– opowiada o sztuce drugiej
twórców literatury i kultury: połowy XX w.
Tadeusza Różewicza,
Zbigniewa Herberta,
Czesława Miłosza, Wisławę
Szymborską, Andrzeja
Wajdę, Andrzeja Munka,
Wojciecha Hassa,
Magdalenę Abakanowicz,
Xawerego Dunikowskiego,
Krzysztofa Pendereckiego,
Henryka Mikołaja
Góreckiego
– wyjaśnia, w jaki sposób
doszło do szybkiego rozwoju
techniki w okresie
powojennym
– rozumie wpływ
wynalazków i odkryć
naukowo-technicznych na
życie ludzi w XX w.
4. Świat po II wojnie
światowej –
powtórzenie
wiadomości
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
5. Świat po II wojnie
jw.
światowej– sprawdzian
wiadomości.
jw.
jw.
jw.
jw.
Download