Kryteria ocen * historia i spo*ecze*stwo klasa V

advertisement
KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH
HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
DLA KLASY 5
Szkoły Podstawowej w Przegini
rok szkolny 2014/2015
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który:
ma poważne braki w podstawowych wiadomościach,
nie opanował umiejętności związanych z myśleniem historycznym i stosowaniem treści faktów historycznych nawet
w stopniu minimalnym,
nie potrafi odtworzyć istotnych elementów materiału opracowywanego na lekcji,
nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi,
nie potrafi zbudować prostej wypowiedzi na zadany temat,
nie wykonuje zadań realizowanych przez zespół klasowy, jest bierny, nie przejawia zainteresowania treściami
przedmiotu, ani chęci przyswajania wiadomości i współpracy z nauczycielem.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:
ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je w dłuższym okresie
nadrobić,
ma trudności ze zbudowaniem poprawnej odpowiedzi,
ma istotne luki w zeszycie przedmiotowym w zapisach lekcji i pracach domowych
ma istotne luki w zeszycie ćwiczeń,
wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
posługuje się podręcznikiem, encyklopedią, słownikiem,
rozumie prosty tekst źródłowy, podejmuje próby interpretacji treści,
postawa ucznia na lekcjach jest bierna, ale wykazuje on chęć współpracy i odpowiednio motywowany jest w stanie przy
pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia.
A ponadto:
– posługuje się pojęciami: źródło historyczne, chronologia, kalendarz księżycowy, kalendarz słoneczny, kalendarz juliański, kalendarz
gregoriański; – określa przedmiot badań historycznych; – posługuje się pojęciami: cywilizacja, Bliski Wschód, Daleki Wschód, faraon,
monarchia despotyczna, mumifikacja, piramida, hieroglify, zwoje papirusu; – wymienia najstarsze starożytne cywilizacje; – posługuje
się pojęciami: Hellada, polis, kolonia; – wskazuje na mapie i określa położenie geograficzne Grecji; – posługuje się pojęciami:
demokracja, agora, akropol, arystokracja, Zgromadzenie Ludowe; – posługuje się pojęciami: mitologia, mit, heros, Olimp; – wymienia
głównych bogów olimpijskich; – posługuje się pojęciami: igrzyska, barbarzyńcy, złoty wiek, koturny, akropol, styl dorycki, joński,
koryncki; – pamięta datę 776 r. p.n.e.; – posługuje się pojęciami: republika rzymska, cesarstwo, senat, konsul, dyktator, prowincje,
legiony; – posługuje się pojęciami: forum, termy, Koloseum, atrium; – posługuje się pojęciami: wróżbiarstwo, judaizm,Ewangelia,
Stary Testament, Nowy Testament, apostołowie, biskup; – posługuje się pojęciami: forum, prawo XII tablic, romanizacja; –
prawidłowo posługuje się pojęciami: roczniki, kronikarz, ród, wiec, wspólnota plemienna, dynastia, poseł, diadem; – prawidłowo
posługuje się pojęciami: gród, możni, dostojnicy duchowni, podgrodzia, pospolite ruszenie, ludność służebna; – prawidłowo
posługuje się pojęciami: zasada senioratu, senior; – prawidłowo posługuje się pojęciami: dyplomata, Orle Gniazda; – prawidłowo
posługuje się pojęciami: monarchia stanowa, duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, chłopstwo, możnowładcy, herb, patrycjat,
pospólstwo, plebs, cechy, gildie; – prawidłowo posługuje się pojęciami: unia personalna, przywilej, dostojnik, sojusz; – wie z jakimi
wydarzeniami wiążą się daty: 15 lipca 1410 r., 1411 r.; – prawidłowo posługuje się pojęciami: wojska zaciężne, hołd lenny, akt
inkorporacji; – prawidłowo posługuje się pojęciami: hołd pruski, unia realna; – prawidłowo posługuje się pojęciami: demokracja
szlachecka, sejmiki ziemskie, sejm walny, marszałek, starosta, kanclerz, podkanclerz; – prawidłowo posługuje się pojęciami: kryzys
gospodarczy, karawela; – prawidłowo posługuje się pojęciami: kolonia, plantacja, handel trójkątny; – prawidłowo posługuje się
pojęciami: renesans, odrodzenie, humanizm, mecenat, perspektywa, indywidualność, krzyż grecki, arkada; – prawidłowo posługuje
się pojęciami: złoty wiek, krużganki, hetman
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który :
opanował materiał w stopniu zadawalającym,
wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji, dostrzega podstawowe związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy
faktami historycznymi, formułuje krótkie i proste wypowiedzi na zadany temat,
wykonuje proste zadania pisemne,
wykazuje niewielką aktywność na lekcjach, ale współpracuje z grupą podczas realizacji zadań,
współpracuje z nauczycielem, wykonuje powierzone zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnianie braków i luk w wiedzy niezbędnej do dalszego
kształcenia.
A ponadto:
– dokonuje podziału źródeł na pisane i niepisane (materialne i niematerialne); – wymienia przykłady źródeł historycznych obu typów;
– wyjaśnia znaczenie pomiaru czasu; – na podstawie daty rocznej zdarzenia, określa wiek, w którym miało ono miejsce; –
przedstawia ogólnie genezę kalendarza; – wyjaśnia znaczenie narodzin Chrystusa dla współczesnej rachuby lat; – posługuje się
terminami dotyczącymi chronologii; – wskazuje na mapie starożytne cywilizacje: Mezopotamię, Egipt, Indie, Chiny; – wymienia
określenia, które wyjaśniają pojęcie cywilizacji; – wymienia charakterystyczne cechy pierwszych cywilizacji; – opowiada o
wierzeniach Egipcjan; – przedstawia wyobrażenia Egipcjan o życiu pozagrobowym; – opowiada o warunkach życia mieszkańców
Hellady; – opowiada o zajęciach Greków; – wie skąd wywodzi się pojęcie demokracja; – wie, komu przysługiwała pełnia praw w
Atenach; – opowiada o organizacji greckiej polis; – opowiada, w jaki sposób Grecy wyobrażali sobie bogów; – opowiada o życiu
bogów na Olimpie; – przypisuje bogom ich atrybuty i dziedziny życia, którymi się opiekowali; – opowiada w jaki sposób Grecy czcili
bogów; – pamięta postaci: Sokrates, Platon, Arystoteles, Perykles; – umieszcza na osi czasu datę pierwszych igrzysk olimpijskich
– wie jak wyglądał teatr grecki; – wymienia dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju i pozostałe konkurencje sportowe; – wie kto
mógł brać udział w igrzyskach olimpijskich; – rozpoznaje porządki architektoniczne: dorycki, joński, koryncki; – pamięta główne
osiągnięcia dorobku materialnego i nauki starożytnych Greków; – wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Rzymu; –
wyjaśnia jakie znaczenie mają daty: 753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 476 r. n.e.; – opowiada legendę o powstaniu Rzymu; – wie kim był
Juliusz Cezar i Oktawian August; – opisuje życie i zwyczaje w rodzinie rzymskiej; – wyjaśnia jaka była rola rodziny w starożytnym
Rzymie; – opowiada o życiu codziennym Rzymian; – wie gdzie rzymianie spędzali wolny czas; – wie jak przebiegały walki gladiatorów
– umie opisać dom bogatego Rzymianina; – umie wymienić trzech najważniejszych bogów rzymskich; – wie w jaki sposób Rzymianie
czcili swoich bogów; – wskazuje na mapie Palestynę; – wie gdzie i kiedy narodziła się religia chrześcijańska; – wymienia najważniejsze
wydarzenia z życia Jezusa; – przedstawia osiągnięcia kulturalne i cywilizacyjne Rzymian; – opowiada o wyglądzie rzymskiego miasta; –
wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 966 r., 1000 r.,1018 r., 1025 r.; – zna postaci: Gall Anonim, Mieszko I, biskup Wojciech,
Bolesław Chrobry; – wymienia główne plemiona zamieszkujące w średniowieczu ziemie polskie; – umie opisać wygląd grodu; –
wymienia grupy społeczne, które wykształciły się w epoce wczesnopiastowskiej; – wie jakie obciążenia spoczywały na poddanych
władcy; – wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1138 r., 1226 r., 1320 r. ; – przedstawia główne zasady statutu Bolesława
Krzywoustego; – rozpoznaje na ilustracji wojownika tatarskiego i rycerza krzyżackiego; – wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty:
1343 r., 1364 r.; – wymienia dokonania Kazimierza Wielkiego; – wymienia wszystkie cztery stany średniowiecza; – wie z jakimi
wydarzeniami wiążą się daty: 1374 r., 1385 r.; – zna postaci: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Jagiełło; – wskazuje na mapie obszar Polski i
Litwy po unii w Krewie ; – umie odczytać wiadomości z drzewa genealogicznego Jagiellonów; – zna postacie: Władysława Jagiełły,
Witolda, Ulryka von Jungingena; – wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1454 r., 1466 r.; – wie z jakimi wydarzeniami wiążą się
daty: 1519 r., 1525 r., 1569 r. ; – opisuje wygląd i zajęcia polskiego szlachcica; – wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1492 r.,
1519– 22; – wymienia najważniejszych XVI-wiecznych podróżników ; – wymienia towary przywożone do Europy z kolonii; – wie z
jakimi ludami zetknęli się Europejczycy po zajęciu obszarów Ameryki; – wymienia twórców literatury renesansu w Polsce– wskazuje
na Włochy jako kolebkę renesansu; – wymienia głównych twórców renesansu i ich dzieła; – rozpoznaje dzieła znanych twórców
renesansu; – wymienia najwybitniejsze dzieła architektury renesansowej w Polsce (Wawel, kaplica Zygmuntowska, krakowskie
Sukiennice, Zamość); – wymienia twórców literatury renesansu w Polsce
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:
w zakresie wiedzy i wymaganych umiejętności ma niewielkie braki,
systematycznie przygotowuje się do zajęć,
rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, inspirowany przez nauczyciela potrafi
samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności,
samodzielnie pracuje z podręcznikiem,
dobrze posługuje się mapą historyczną, poprawnie odczytuje zawarte w niej informacje,
uczestniczy w rozwiązywaniu problemów, częściowo inspirowany przez nauczyciela,
wypowiada się na określone tematy, porównuje wydarzenia z przeszłości, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe
miedzy wydarzeniami, wyciąga wnioski, czasem popełnia błędy,
potrafi wyjaśnić przyczyny różnic w interpretacji faktów, uzasadnia i argumentuje w sposób niepełny,
potrafi samodzielnie opracować pisemnie wskazane zagadnienia, z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy historycznej,
wykonuje wszystkie rodzaje ćwiczeń w zakresie orientacji w czasie,
wykonuje polecenia nauczyciela, wykazuje się aktywnością na lekcjach, czynnie pracuje w grupie zadaniowej, udziela
pomocy innym,
systematycznie odrabia prace domowe.
A ponadto:
– wyjaśnia znaczenie chronologii w badaniach historycznych; – posługuje się osią czasową – potrafi prawidłowo umiejscowić na osi
czasowej wydarzenia mające miejsce w okresie przed narodzinami Chrystusa i po nich; – posługuje się skrótami dotyczącymi
chronologii; – wskazuje zależność pomiędzy położeniem geograficznym a powstaniem cywilizacji; – wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju
cywilizacji; – opisuje organizację państwa egipskiego; – dostrzega związki między warunkami naturalnymi Grecji a wykształceniem się
polis i życiem mieszkańców; – wymienia czynniki jednoczące Greków; – wyjaśnia znaczenie pojęcia: wielka kolonizacja; – opisuje
ustrój Aten; – opisuje sytuację niewolników w Grecji; – opowiada wybrany mit; – wyszukuje w mitach wartości uniwersalne; – opisuje
obrzędy religijne Greków; – przedstawia różnice między bogami i herosami; – opowiada o aktorach i rodzajach sztuk w teatrze
greckim; – opowiada o przebiegu igrzysk olimpijskich w starożytności; – charakteryzuje architekturę i sztukę grecką oraz porządki
architektoniczne: dorycki, joński, koryncki; – opisuje złoty wiek w Atenach;– wie jak doszło do powstania republiki rzymskiej; – zna
przyczyny upadku republiki; – wie w jaki sposób powstało Imperium Rzymskie; – wskazuje na mapie kierunki i zasięg podboju
Rzymian; – wie jak powstało Cesarstwo Rzymskie; – umie wymienić przyczyny upadku Imperium Rzymskiego; – określa rolę i pozycję
poszczególnych członków rodziny; – wie czym różniło się życie biednych i bogatych w starożytnym Rzymie; – opowiada, w jaki sposób
mieszkańcy Rzymu spędzali wolny czas; – opowiada o nauczaniu w Rzymie; – opowiada o religii żydowskiej; – zna postaci Jezusa, św.
Pawła z Tarsu, Nerona, Konstantyna Wielkiego; – opowiada o prześladowania chrześcijan; – opowiada, jak na przestrzeni wieków
zmieniał się stosunek Rzymian do chrześcijan; – wymienia cechy charakterystyczne architektury rzymskiej; – wymienia najważniejsze
osiągnięcia Rzymian w dziedzinie prawa, literatury i inżynierii; – wie na czym polegała romanizacja; – umieszcza daty 966 r., 1000 r.,
1018 r., 1025 r. na osi czasu; – opowiada o legendarnych przodkach Mieszka I; – wskazuje na mapie obszary zamieszkujące przez te
plemiona; – wie jakie znaczenie miało przyjęcie chrztu przez Mieszka I; – omawia stosunki z sąsiadami podczas panowania
pierwszych Piastów; – umie opowiedzieć o roli władcy w państwie Piastów ; – opowiada o organizacji wojska w czasach Bolesława
Chrobrego; – opisuje uzbrojenie tarczownika i pancernego; – wie jaką rolę w organizacji państwa odgrywały osady służebne; –
zaznacza okres rozbicia dzielnicowego na osi czasu; – opisuje najważniejsze wydarzenia z okresu panowanie Bolesława Krzywoustego
i Władysława Łokietka; – opowiada o konflikcie polsko - krzyżackim w czasach Władysława Łokietka; – wymienia czynniki jednoczące
kraj; – zaznacza na osi czasu lata panowania Kazimierza Wielkiego, datę założenia Akademii Krakowskiej; – przedstawia sukcesy
polityki wewnętrznej (król –gospodarz) i zagranicznej (król – dyplomata) Kazimierza Wielkiego; – opisuje wszystkie cztery stany
średniowiecza; – opowiada jak wyglądała droga edukacji rzemieślniczej od ucznia do mistrza; – wie jaką rolę w życiu
średniowiecznych miast odgrywały cechy i gildie; – umieszcza no osi czasu daty 1374 r., 1385 r.; – wymienia główne postanowienia
unii zawartej między Polską a Litwą; – omawia przyczyny konfliktu polsko- krzyżackiego za panowania Władysława Jagiełły; – opisuje
przebieg walk na polach Grunwaldu; – omawia postanowienia pokoju toruńskiego; – wskazuje na mapie ziemie odzyskane przez
Polskę i Litwę oraz te, które pozostały w rękach zakonu; – wymienia przyczyny wybuchu wojny trzynastoletniej; – omawia przebieg
wojny trzynastoletniej; -opisuje Rzeczpospolitą Obojga Narodów; – opowiada jak zorganizowany był sejm walny; – wie jakie
uprawnienia miał sejm walny; – wie jakie miały zadania i jak funkcjonowały sejmiki ziemskie; – opowiada o życiu i pozycji szlachty w
XVI wieku; – zaznacza na osi czasu daty: 1492 r., 1519– 22; – wymienia przyczyny odkryć geograficznych; – opowiada w jaki sposób
zdobywcy traktowali ludność podbitą i jak organizowali zajęte tereny; – wykorzystując mapę wyjaśnia na czy polegał „handel
trójkątny”; – wskazuje na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Majów i Inków; – zaznacza na osi czasu okres epoki renesansu; –
zna postaci: Jan Gutenberg, Erazm z Rotterdamu, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi; – wie jakie poglądy głosili humaniści;
– wyjaśnia jaką rolę w rozwoju kultury renesansowej w Polsce odegrali: królowa Bona, Zygmunt Stary i Zygmunt August; – opowiada
o XVI-wiecznym Wawelu; – wie dlaczego XVI wiek w Polsce nazywano złotym wiekiem; – wskazuje na mapie tereny odzyskane przez
Polskę w wyniku wojny trzynastoletniej i tereny pozostałe w rękach Krzyżaków;– zaznacza daty 1519 r., 1525 r., 1569 r., na osi czasu, –
wie jak doszło do hołdu pruskiego; – wymienia postaci związane z w/w wydarzeniem; – wie dlaczego Polska i Litwa podpisały unię
realną w Lublinie; – wskazuje na mapie terytoria obu połączonych państw; – opowiada o dokonaniach Mikołaja Reja i Jana
Kochanowskiego
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który:
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii i społeczeństwa w klasie V,
poprawnie rozumuje, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą,
samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
samodzielnie gromadzi i referuje informacje na określone tematy,
integruje wiedzę z różnych przedmiotów i źródeł różnego typu, potrafi ją wyrazić w wypowiedziach ustnych
i pisemnych, posługuje się poprawnym językiem,
rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń,
systematycznie przygotowuje się do lekcji, konsekwentnie wykonuje zleconą pracę, uczestniczy w realizacji zadań
dodatkowych,
wnosi twórczy wkład do pracy lekcyjnej, formułuje i uzasadnia opinie, sądy, oceny, interpretuje i wyjaśnia fakty
i zjawiska historyczne, potrafi zaplanować i zorganizować pracę grupy zadaniowej,
aktywnie pracuje w zespole, wspiera innych, wpływa na aktywność pozostałych członków grupy,
odnosi pewne sukcesy w konkursach przedmiotowych.
A ponadto:
wyjaśnia, jakie znaczenie dla historyka ma prawdziwość przekazu źródłowego; – przedstawia ogólnie znaczenie kalendarza; –
wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla badań nad przeszłością człowieka; – wskazuje przyczyny i następstwa kolonizacji greckiej; –
wymienia główne zasady, na których opierała się demokracja ateńska; – posługuje się zwrotami: syzyfowa praca, pięta Achillesa,
męki Tantala, jabłko niezgody; – wyjaśnia znaczenie tych zwrotów współcześnie; – ocenia rolę religii w umacnianiu wspólnoty
greckiej; – rozumie rolę teatru igrzysk w życiu Greków; – ocenia rolę Peryklesa w rozkwicie kulturalnym Grecji; – ocenia wkład
Greków w kształtowanie się kultury śródziemnomorskiej; – opowiada jak funkcjonowała republika; – umie dokonać oceny postaci
Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta; – wyjaśnia znaczenie powiedzenia „Otia post negotia”– wyjaśnia, dlaczego religia chrześcijańska
zdobywała coraz więcej zwolenników; – podaje typy i przykłady budowli charakterystycznych dla architektury rzymskiej; – wyjaśnia
znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”; – opowiada o życiu Słowian na ziemiach polskich
– korzystając z mapy, przedstawia zmiany terytorialne w czasie panowania Bolesława Chrobrego; – wie jakie znaczenie miał zjazd w
Gnieźnie; – charakteryzuje społeczeństwo w epoce wczesnopiastowskiej; – opowiada o początkach państwa krzyżackiego– omawia
przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego; - wie co działo się w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego; wskazuje na mapie Kraków
oraz zmiany terytorialne państwa polskiego za rządów Kazimierza Wielkiego; – umie wyjaśnić dlaczego ostatni z rodu Piastów
otrzymał przydomek „Wielki”; – wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”; – porównuje życie
chłopa z życiem rycerza i mieszczanina; – wie co decydowało o przynależności do określonego stanu; – porównuje warunki życia w
mieście średniowiecznym i współczesnym; – wie jakie były przyczyny podpisania unii polsko- litewskiej w Krewie; – podaje skutki unii
w Krewie dla obydwu narodów; – wie co dało Polsce i Litwie zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem – wskazuje na mapie miejsca
bitew stoczonych w wojnie trzynastoletniej; – wie co oznaczają nazwy Prusy Królewskie i Prusy Zakonne; – wymienia państwa, w
których na początku XVI wieku rządziła dynastia Jagiellonów; – ocenia znaczenie hołdu pruskiego; – wyjaśnia jak ukształtowała się
demokracja szlachecka; – wie czym różniło się życie szlachty od pozostałych stanów; – wymienia działania szlachty ograniczające
prawa mieszczan i chłopów; – wskazuje na mapie trasy wypraw: Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana i
objaśnia ich dokonania; – analizuje teksty źródłowe i na ich podstawie opowiada o warunkach podróży dalekomorskich; – opowiada
o cywilizacjach Ameryki przed przybyciem Europejczyków; – wymienia skutki odkryć geograficznych dla Starego i Nowego Świata; –
przedstawia poglądy humanistów na temat życia i człowieka; – wie jakie znaczenie miało wynalezienie druku dla rozpowszechnienia
się myśli humanistycznej; – wyjaśnia dlaczego Mikołaj Rej jest uznawany za ojca literatury polskiej
Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który:
opanował wiedzę i umiejętności na ocenę bardzo dobrą,
inicjuje poszerzanie swojej wiedzy o wiadomościach w znacznym stopniu wykraczające poza program nauczania,
prezentuje dodatkową wiedzę w toku zajęć lekcyjnych zdobytą z różnych źródeł, rozwija zainteresowania historyczne,
udziela się w pracy koła historycznego, przygotowuje prace dodatkowe, jest twórczy i aktywny, wykazuje inicjatywę
i pomysłowość,
wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, wyciąga wnioski w odniesieniu do nowego materiału, potrafi
samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy,
jest krytyczny używa odpowiedniej argumentacji,
swobodnie posługuje się bazą pojęciową przedmiotu, wypowiedzi ustne i pisemne ucznia charakteryzują się wzorowym
językiem, wnioski formułowane przez ucznia są przemyślane i oryginalne,
samodzielnie analizuje i interpretuje teksty źródłowe,
potrafi doskonale zaplanować i zorganizować swoją pracę, dokonać selekcji i hierarchizacji zdobytych wiadomości,
współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu niektórych zajęć; jest liderem w pracy grupowej,
osiąga sukcesy w konkursach.
A ponadto:
– wyjaśnia, jakie znaczenie dla historyka ma prawdziwość przekazu źródłowego; – dostrzega związki między powstawaniem
cywilizacji i państwa a organizacją społeczeństwa; – wyjaśnia znacznie określenia: Jedna Hellada wiele wspólnot; – dostrzega
podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a współczesną; – rozumie rolę mitów w kulturze antycznej i współczesnej; –
potrafi przedstawić podobieństwa i różnice w organizacji igrzysk starożytnych i współczesnych; – określa wpływ kultury greckiej na
współczesność; – wyjaśnia jakie czynniki decydują o trwałości i potędze państwa; – wskazuje różnice między nauczaniem i
rozrywkami w starożytnym Rzymie i współcześnie; – określa rolę chrześcijaństwa w starożytności; – dostrzega obecność osiągnięć
cywilizacyjnych Rzymu we współczesnym świecie; – opowiada o kształtowaniu się organizacji kościelnej na ziemiach polskich; – zna
nazwy miejscowości służebnych i wyjaśnia ich znaczenie; – ocenia rolę Władysława Łokietka w procesie jednoczenia państwa
– określa, jaką rolę odegrała pierwsza wyższa uczelnia w Krakowie; – ocenia rolę Kazimierza Wielkiego w umacnianiu pozycji Polski w
Europie; – wskazuje różnicę między organizacją społeczeństwa w średniowieczu a współczesnym polskim społeczeństwem; – zna
genezę dynastii Jagiellonów w Polsce; – charakteryzuje sposób dowodzenia i strategię wojskową w bitwie pod Grunwaldem; –
wyjaśnia znaczenie odzyskania Pomorza Gdańskiego i ujścia Wisły dla Polski; – wymienia konsekwencje unii lubelskiej dla Polski i
Litwy; – wskazuje różnice między sejmem XVI-wiecznej Rzeczpospolitej a współczesnym; – rozumie znaczenie wpływu rozwoju nauki i
nowości nawigacyjnych dla rozwoju żeglarstwa; – rozumie wpływ odkryć na zmiany gospodarcze w Europie; – wyjaśnia czym różniły
się poglądy humanistów od filozofii średniowiecza; – wymienia nazwy kilku miejscowości, w których znajdują się renesansowe
budowle; – wyjaśnia rolę dworu królewskiego w upowszechnianiu kultury renesansowej
Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:
- aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.
ZASADY PRACY NA LEKCJACH
Uczeń ma obowiązek do systematycznego i aktywnego uczestnictwo w lekcjach historii i społeczeństwa oraz starannego
przygotowywania się do nich, a także właściwego zachowanie w ich trakcie.
Obowiązują następujące narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:
prace kontrolne (sprawdziany, testy), kartkówki, odpowiedź ustna, prace domowe (np. odpowiedzi na pytania, referaty, projekty),
aktywność na lekcji (np. kilkuzdaniowa wypowiedź, praca w grupie, praca z tekstem, źródłowym, mapą) , zeszyt, zeszyt ćwiczeń.
1. Uczeń ma prawo 1 raz w okresie zgłosić fakt nieprzygotowania do lekcji i nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji (nie
dotyczy to prac klasowych i lekcji powtórzeniowych).
2. Dopuszczalny jest brak zadania domowego 2 razy w okresie, każdy następny brak zadania powoduje otrzymanie oceny ndst.
3. Uczeń ma obowiązek zaliczenia zaległej, zapowiedzianej pracy pisemnej, którą opuścił z powodów losowych w ciągu 2 tygodni od
dnia powrotu do szkoły.
4. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę cząstkową, jednak tylko jeden raz daną ocenę.
5.Ocenę z pracy klasowej uczeń może poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Poprawa powinna odbywać
się poza lekcjami. Prawo do poprawy przysługuje tylko jeden raz z danego materiału.
6. W przypadku stosowania przez ucznia niedozwolonych metod i pomocy naukowych w trakcie pisemnego lub ustnego sprawdzania
wiadomości, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, tracąc jednocześnie możliwość poprawienia tej oceny.
7. Jednodniowa nieobecność w szkole nie jest powodem do zwalniania ucznia z obowiązku odrobienia zadania domowego,
uzupełnienia notatki oraz przyswojenia zrealizowanego na lekcji materiału.
8.Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń są obowiązkowe; przy ich ocenie (przynajmniej raz w roku) bierze się pod uwagę:
kompletność notatek, zadań, estetykę prowadzenia.
9.Brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń lub pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku lekcji.
10. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko na pisemną lub osobistą prośbę rodziców.
11.W formach pisemnego oceniania uczniów istnieją następujące progi procentowe:
- Celujący - powyżej 100%
- Bardzo dobry - 100% - 90%
- Dobry - 89% - 75%
- Dostateczny - 74% - 50%
- Dopuszczający - 49% - 30%
- Niedostateczny - 29% - 0%
12.Zasady informowania o wymaganiach i postępach w nauce:
wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco, prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji, a rodzice w kontaktach
indywidualnych (np. dyżur konsultacyjny) i na zebraniach, prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do 31 sierpnia
danego roku szkolnego.
13.System motywacyjny i naprawczy:
uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się o pomoc do nauczyciela i jeżeli jest to pożądane, wspólnie ustalają
program wspomagający np. pomoc nauczyciela przedmiotu, pomoc koleżeńska, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.
Download