praca magisterska - etyka w biznesie (10 stron)

advertisement
Etyka w biznesie
Etyka biznesu stała się w ciągu ostatnich dziesięciu, piętnastu lat samodzielną
dyscypliną,
żywo
rozwijająca
się
na
Zachodzie,
szczególnie
w
USA.
Powsta³y
towarzystwa naukowe, np. American Society of Business Ethics, European Business
Ethics Network. Tworzone są instytuty, wydawane książki, podręczniki i czasopisma z
zakresu etyki biznesu, np. „Journal of Business Ethics”. Uruchamiane są programy
badawcze, mające na celu przygotowanie podstaw edukacyjnych do nauczania tej
dyscypliny. Analiza porażek firm wykazała, że absolwenci renomowanych szkół biznesu,
świetnie wykształceni, popełniają podstawowe błędy, polegające na nieuwzględnieniu
czynnika etycznego w rozwiązywaniu problemów. W związku z tym władze wielu uczelni
kształcących przyszłych ekonomistów zdecydowały się na wprowadzenie etyki biznesu do
programów studiów. Etyka biznesu zyskała status akademicki, jest wykładana na
uczelniach ekonomicznych, wydziałach menedżerskich uniwersytetów. Zainteresowanie
etyką
biznesu
i
potrzeba
jej
prezentacji
na
uczelniach
amerykańskich
zostało
zainspirowane z początku serią katastrof ekologicznych wywołanych całkowitym brakiem
odpowiedzialności, niemoralnym zachowaniem koncernów jak i spektakularnymi aferami
na giełdzie amerykańskiej. W USA prowadzi się ponad 500 kursów rocznie tego
przedmiotu na wyższych uczelniach. Przed kilkunastu laty na Zachodzie nie było w ogóle
podręczników z etyki biznes. Obecnie w USA istnieje ok.50 podręczników podstawowych
oraz setki podręczników zajmujących się szczegółowymi problemami z zakresu etyki
biznesu. Wiele firm prowadzi kursy etyki biznesu dla swoich pracowników. Organizowane
są liczne konferencje i sympozja, na które bywają zapraszani zarówno przedstawiciele
świata nauki, jak i biznesu.
Również
w
Polsce
etyka
biznesu
jest
dyscypliną,
która
wzbudza
duże
zainteresowanie (w Polsce nobilitacji tej dziedziny dokonał Piąty Filozoficzny Zjazd w
1995 roku). W maju 1994r. rozpoczęło funkcjonowanie Seminarium Etyki Biznesu
współorganizowane przez Zespół Badawczy Etyki Życia Gospodarczego IFiS PAN oraz
Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Tematyka podejmowana na
seminariach wykorzystuje oryginalny dorobek polskich filozofów, etyków, prakseologów,
teoretyków moralności, a także osiągnięcia zagraniczne. Etyka biznesu wykładana jest w
Polsce na prawie wszystkich uczelniach wyższych i szkołach zarządzania, a także na
organizowanych, mniej lub bardziej systematycznie, kursach. Zapoznać się z nią można
z polskich książek i książek tłumaczonych na język polski, a także z artykułów i referatów
przedstawianych na niemałej liczbie konferencji specjalistycznych bądź poświęconych
różnym aspektom działalności gospodarczej. Pierwszą ważną kodyfikacją etyczną w
biznesie polskim był Kodeks etyki w działalności gospodarczej stworzony w Krajowej
Izbie Gospodarczej, ogłoszony w roku 1994. Kodeks promuje następujące wartości:
przestrzeganie prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, staranność,
rzetelność, uczciwość, rozwój społeczny, dobro ogółu i jednostki, siłę i doskonałość
systemu gospodarczego, przestrzeganie norm moralnych, prawa zbiorowości i jednostki.
Zasady etyki w działalności gospodarczej wywodzą się więc z ogólnospołecznych norm
moralnych. Wolność działalności gospodarczej winna sprzyjać rozwojowi społecznemu,
służyć dobru ogółu i jednostki, umacniać i doskonalić system gospodarczy.
Etyka w biznesie - częściej w sensie negatywnym, niż pozytywnym - jest
przedmiotem licznych, nazbyt licznych doniesień mediów. Media bowiem prezentują
chętniej przykłady nieetycznych zachowań, niż tego, co służyć by mogło za wzór dobrej
praktyki w działalności gospodarczej. Utrwala się w ten sposób stereotyp biznesu,
negatywny, niestety. Żałować wypada, że tak niewiele czynią w sprawie jego
przezwyciężenia organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców. Skromność to,
czy niedocenianie znaczenia sprawy? A może warto byłoby się postarać, by słowo
„biznesmen” czy „biznesmenka” wyróżniało ludzi biznesu, których cechuje oprócz
kompetencji także honor zawodowy.
2.1. Przedmiot etyki biznesu
Etyka i biznes to nie są pojęcia wykluczające się. Myślę, że etyka formułuje i
wyznacza kierunki oraz zasady moralnego postępowania w biznesie. W warunkach
gospodarki wolnorynkowej reguluje postawy i zachowania ludzi zarówno w obrębie samej
organizacji, jak i jej otoczeniu. Każdy człowiek wchodzący do organizacji wnosi system
wartości i tym samym wzbogaca ją. Ważnym jest, aby wartości te były moralnie słuszne i
społecznie akceptowane. Kradzież, kłamstwo, oszustwo są po prostu złe. Złe jest też
tchórzostwo, nieodpowiedzialność, łamanie danego słowa i zdrada. Sprawiedliwość i
bezstronność są natomiast dobre zawsze. Wartości te ostają się wszędzie, w miłości i na
wojnie, w interesach i rozrywce, w życiu i w sztuce na całym świecie. Oczywiście,
wartości te mogą nie zawsze dać się pogodzić i czasem może być konieczne dokonywanie
wyborów między nimi.
Etyka biznesu jest nazwą ogólną etyki działalności gospodarczej. Etyka biznesu
obejmuje także etykę organizacji oraz etykę zarządzania jako wyspecjalizowane działy,
w których pojawia się coraz więcej, jak np. etyka marketingu, etyka finansowa, etyka ebiznesu, etyka oceny personelu, etyka menedżerów, etyka doboru i naboru personelu,
etyka w negocjacjach, czy też etyka w relacjach firmy wobec klienta i konkurenta.
Etyki
w
biznesie
nie
należy
jednak
redukować
do
etyczności
zachowań
indywidualnych, choć od moralności ludzi zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach
w firmie, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, zależą podejmowane przez
nich decyzje. Ale przecież decyzje te nie są podejmowane w próżni społecznej, wręcz
przeciwnie środowisko pracy, jego kultura wpływa znacząco na przyzwalanie na jedne
zachowania i sprzeciw wobec innych zachowań. O organizacji powiemy, że jest etyczna,
jeśli działania na jakie zezwala nie stoją w sprzeczności z normami etycznymi,
obyczajami, zwykłą przyzwoitością. W przeciwnym wypadku firma uznana zostanie za
nieetyczną. A wiadomo czym grozi ignorowanie etyki w firmie : uznaniem firmy za
hołdującą negatywnym wartościom; podejrzeniem, że zarząd robi „nieczyste interesy”;
groźbą, że ktoś odpłaci „pięknym za nadobne”; postawą: „dlaczego mam być lepszy od
mego szefa?”; posądzeniem, że: „jeśli dziś zrobiono ‘COŚ TAKIEGO!’, to jutro może być
jeszcze gorzej”; artykułem w jutrzejszej gazecie (audycją w radio lub TV); utratą
zaufania klientów; wyższymi kosztami transakcyjnymi; utrwalaniem negatywnego
stereotypu biznesu.
2.2. Poziomy etyki biznesu
Etyka biznesu rozpatruje życie gospodarcze na czterech poziomach: poziomie mikro,
tj. poziomie zachowań ludzi, poziomie mezo, tj. poziomie zachowań organizacji,
poziomie
makro,
tj.
poziomie
gospodarki,
poziomie
światowym,
tj.
zjawisk
gospodarczych w skali globalnej. Kwestie etyczne poziomu mikro, który właśnie nas
interesuje, wiążą się w biznesie z etyką zawodową przede wszystkim etyką menedżerów.
Ogólną normą etyki zawodowej sformułowaną przez Mario Bungego jest „Wykonuj swą
pracę najlepiej jak możesz nie czerpiąc korzyści ze słabości (fizycznej, ekonomicznej czy
kulturalnej) ludzi, którzy korzystają z twych usług.” Zagadnienia etyki biznesu dotyczące
tego poziomu związane są z wymianą dokonywaną przez ludzi zmierzających do
osiągnięcia własnych zamiarów i celów. Wymiana ta ma charakter środka, a jest nią
świadczenie usług, sprzedaż i kupno, zatrudnianie i podejmowanie pracy, oferowanie
kredytu, reklama, doradztwo itp. Wszystkie rodzaje wymiany związane są z ryzykiem,
które jest tym mniejsze im większe zaufanie mają do siebie partnerzy dokonujący
wymiany. Zaufanie zaś rośnie wraz z długością okresu, w ciągu którego nabywa się
przekonania, że z tą firmą można i warto robić interesy, a z tamtą nie. A więc, nie „dużo,
byle jak i prędko” lecz trwale, z dbałością o rzetelność kupiecką i budowaniem
wzajemnej lojalności w dłuższym okresie. Takie doświadczenie kształtuje normy
traktowania ludzi podmiotowo, a nie przedmiotowo (instrumentalnie), dotrzymywania
słowa, przestrzegania prawa i spełniania przyjętych zobowiązań, prawdomówności,
sprawiedliwości oraz jedności słów i czynów, czyli integralności. Przykładu wartości
wspólnych środowiska zawodowego dostarcza, zaprezentowany na II Światowym
Kongresie Etyki Biznesu i Gospodarki, kodeks etyczny Polskiego Stowarzyszenia
Dealerów
Volkswagen-Audi(doskonalenie
sprawności
działań,
honor
zawodowy,
rzetelność kupiecka, kooperacja pozytywna, solidarność, kultura osobista, lojalność,
odpowiedzialność,
uczciwość,
terminowość,
profesjonalizm,
zadowolenie
klientów,
wysoka jakość usług ).
Poziom mikro jest jednocześnie poziomem etyki indywidualnej albo prywatnej. W
odniesieniu do etyki biznesu, albo etyki zawodowej ludzi parających się działalnością
gospodarczą, poziom mikro jest odniesieniem norm rządzących zachowaniem jednostek
w każdej sytuacji do sytuacji charakterystycznych dla działalności gospodarczej.
Kwestiami etycznymi etyki indywidualnej niezależnie od kontekstu są sprawy: życia i
śmierci, cnót i przewinień (grzechów), zasług, nagród, przewinień i kar. Kwestiami
etycznymi wszelkiej etyki zawodowej jest rozpatrywanie kwestii etyki indywidualnej w
kontekście wykonywanego zawodu. Kwestie etyki biznesu na poziomie mikro dotyczą
zagadnień związanych z wymianą dokonywaną przez działające indywidua dążące do
realizacji zamiarów (osiągnięcia celów) każdego z nich, ze względu na które wymiana
jest środkiem. Wymianą jest np. oferowanie usług, kupno i sprzedaż towarów,
wykonywanie pracy, udzielanie kredytu, doradztwo, pomoc itp.
Poziom pośredni etyki biznesu, będący jej poziomem centralnym, to poziom działań
organizacji o różnym statusie prawnym. Są to spółki,
korporacje, przedsiębiorstwa,
organizacje zawodowe itd. Na tym poziomie procesy wymiany są dwojakiego rodzaju:
wewnętrzne, tj. zachodzące wewnątrz organizacji i
zewnętrzne, tj. zachodzące na
zewnątrz organizacji. W procesach tych uczestniczą zarówno poszczególni ludzie, jak i
osoby prawne, mają oni (one) swe stawki zaangażowane w dokonującą się złożoną
wymianę. Od angielskiego słowa stake (stawka) Anglosasi nazwali podmioty procesów
wymiany
stakeholders.
W
Polsce
zaproponowano
swego
czasu
by
nazwać
ich
interesariuszami. Analiza interesariuszy firmy polegająca na ich wskazaniu oraz
określeniu ich stawek i oczekiwań wobec firmy pełni istotną rolę w etyce biznesu
poziomu pośredniego. Analiza ta jest po to, by zapewnić efektywną (skuteczną),
ekonomiczną (opłacalną) i etyczną (zgodną z normami moralności) wymianę, co
nazywane jest zasadą „trzech E”.
Kwestia etycznego rynku i w ogóle etycznych zasad normujących działalność
gospodarczą w skali społecznej - z reguły w ramach jednego kraju lub związku krajów
(np. Unii Europejskiej) - jest przedmiotem zainteresowania etyki biznesu na poziomie
makro. Problematyka etyki biznesu na poziomie makro wiąże się z zagadnieniami
rozpatrywanymi przez filozofię społeczną i polityczną. Żadne społeczeństwo nie jest
czystym społeczeństwem biznesu. Każde społeczeństwo ma oprócz a) instytucji wymiany
(przedsiębiorstwa, banki, giełda itd.), także: b) rząd (organizujący system prawny i
system egzekwowania prawa) oraz c) instytucje integrujące (rodzina, szkoła, kościoły,
kluby, stowarzyszenia itd.). Warunkiem pomyślnego trwania społeczeństwa biznesu jest
zachowanie właściwych proporcji między tymi trzema głównymi systemami społecznymi.
A więc kwestie równości, wolności, braterstwa, sprawiedliwości, demokracji oraz
przeżycia towarzyszą rozważaniom etycznym na poziomie makro. Do kwestii z tego
poziomu należy także sprawa korupcji i łapownictwa, istny rak toczący styk polskiego
biznesu i świata polityki. Korupcja staje się moralnym skandalem. Rosną żądania
przejrzystości władzy i jej odpowiedzialności wobec wyborców.
Czwartym poziomem, którego dotyczy etyka biznesu jest poziom globalny, a więc
działalności gospodarczej uprawianej już nie tylko na skalę międzynarodową, tj.
wymiany między podmiotami z różnych krajów i rynków lokalnych, ale traktowania globu
ziemskiego jako jednego rynku. Właśnie w lipcu 2000 roku odbył się w Sao Paulo w
Brazylii Drugi Światowy Kongres Etyki Biznesu, którego tematem były wyzwania
związane z globalizacją gospodarki. Na kongresie tym wskazano następujące kwestie
etyczne związane z globalizacją: zatrudnianie dzieci, ochrona środowiska naturalnego,
ochrona własności intelektualnej, przejrzystość decyzji oraz operacji dokonywanych na
rynkach finansowych, korupcja,
informatyzacja życia, etyczny wymiar marketingu
międzynarodowego oraz badań marketingowych, a także sprawy uniwersalności biznesu i
różnic kulturowych oraz związanych z nimi systemów wartości.
Z etyką biznesu uprawianą na wszystkich poziomach wiąże się projektowanie i
stosowanie programów etycznych oraz ich ważnej części składowej - kodeksów
postępowania, czy kodeksów dobrej praktyki, nazywanych też kodeksami etycznymi.
2.3. Etyka w polskich firmach, działania nieetyczne polskich menedżerów
Do roku 1990 problematyka etyczna nie odgrywała znaczącej roli w działalności
gospodarczej. Jednak wraz z rozwojem polskiej gospodarki rynkowej pojawiły się nowe
bardziej wyrafinowane formy przestępstw gospodarczych. Coraz więcej biznesmenów nie
stosuje norm moralnych, a własne interesy i chęć zysku biorą górę nad ideą dobra. To
prowadzi z kolei do licznych oszustw wstrzymujących wzrost gospodarczy. Zdaniem
większości biznesmenów stosowanie się do reguł etycznych stanowi znaczną przeszkodę
w realizacji ich komercyjnych celów.
Każdego miesiąca powstaje wiele dynamicznie rozwijających się firm i wiele
bankrutuje. Te, które upadają, pozostawiają po sobie ślad w postaci strat, pojawiających
się w kasie ich partnerów gospodarczych. Wiele z nich nie płaci swych zobowiązań,
pogarszając
sytuację
wierzycieli.
Najwięcej
problemów
mają
małe
i
średnie
przedsiębiorstwa. To najczęściej ich przedstawiciele łamią przepisy prawa. Nie wywiązują
się
ze
swoich
zobowiązań
podatkowych,
świadomie
ukrywają
przed
organami
administracji państwowej rozmiary swoich obrotów i zysków, czasem wykazują nawet
pozorne straty po to, by wykorzystać dogodne warunki spłaty podatku. Popularne staje
się celowe hamowanie rozwoju przedsiębiorstw, aby uciec od wyższych progów
podatkowych. Zdarza się, że menedżerowie firm przekraczają przepisy, ponieważ sankcja
za nie jest znikoma w porównaniu z możliwymi do osiągnięcia korzyściami.
Wiele przedsiębiorstw uważa omijanie podatków za swój sukces. Szefowie firm
często nie przyznają się do swoich pozaprawnych działań, a wykorzystywania luk nie
uważają za nieetyczne. Wg CBOS większość respondentów uważa, że obowiązujący w
Polsce system podatkowy sprzyja nadużyciom i oszustwom podatkowym. Już od dawna
wśród części przedsiębiorców funkcjonuje uparty pogląd, że oszukiwanie Skarbu Państwa
nie jest traktowane jako coś nagannego. Jesteśmy miękkim państwem, o miękkim
prawie.
Obecny
system
prawny
stanowi
okazję
do
przekraczania
prawa.
Brak
odpowiednich zabezpieczeń prawnych i niestabilność gospodarcza kuszą możliwościami
uzyskiwania łatwych i szybkich zysków. Stąd też z roku na rok zwiększa się liczba
przestępstw gospodarczych. Niedotrzymywanie terminów i warunków umów, zwlekanie z
płaceniem podatków i wynagrodzeń, ukrywanie dochodów, zaciąganie kredytów, których
firma nie zamierza spłacać, celowe bankructwa, korupcja, fałszowanie faktur, podawanie
nieprawdziwych danych o sytuacji finansowej firmy, zawyżanie cen, zatrudnianie w
warunkach szkodliwych dla zdrowia, to „niecne praktyki” będące na porządku dziennym,
które są nie tylko nieetyczne, ale wręcz bezprawne. Ale coraz powszechniejsze stają się
afery gospodarcze, które są wynikiem niedoskonałości systemu prawa.
Na tle wymienianych tych wszystkich nieetycznych działań, rodzi się pytanie jak
powinni postępować menedżerowie ? Wiele podręczników twierdzi, że aby postępować
etycznie muszą: przestrzegać zasad opartych na uczciwości, zaufaniu, otwartości;
uważać
pracowników
za
największe
dobro,
w
które
należy
inwestować;
mieć
ukształtowane zasady i postępować zgodnie z nimi oraz troszczyć się o swych ludzi i
stawiać im wyzwania. Każda firma, niezależnie od swoich osiągnięć i rozmiarów powinna
prowadzić społecznie odpowiedzialną politykę wobec inwestorów, konsumentów oraz
konkurentów.
Polskim firmom daleko do standardów etycznych firm funkcjonujących
zagranicą.
Brak w Polsce infrastruktury etycznej: programy etyczne są w powijakach, kodeksów
etycznych zwanych też kodeksami postępowania, czy kodeksami dobrej praktyki jest
niewiele. Dominuje fałszywe przekonanie, że „to, czego prawo nie zakazuje, jest
dozwolone”, a przecież w wielu wypadkach z tego, że coś zrobić można nie wynika, że
czynić
to
wypada
i
należy.
Podobnie
z
nie
wiadomo
skąd
zaczerpniętym
przeświadczeniem - jeszcze jeden mit - że „pierwszy milion trzeba zdobyć w sposób nie
zawsze uczciwy” po to, by pozyskać kapitał zakładowy umożliwiający osiąganie dalszych
korzyści. Czyżby znaczyło to, że w Polsce brak jest pozytywnych przykładów doceniania
etycznego wymiaru działalności gospodarczej? Nie jest wprawdzie tych przykładów wiele,
ale są one znaczące, a czy ich liczba zwiększy się, to już tylko czas pokaże Np. Związek
Banków Polskich, do którego należą niemal wszystkie banki funkcjonujące w Polsce,
kieruje się w swej działalności Zasadami dobrej praktyki. Znakomita pod względem
technicznym Elektrownia „Opole” S. A. podjęła trud związany z poddaniem się audytowi
skierowanemu na uzyskanie certyfikatu stwierdzającego spełnianie międzynarodowego
standardu
społecznej
odpowiedzialności
firmy.
Bardzo
ważnym
elementem
jest
przestrzeganie zasad wprowadzonych przez Sekretarza Generalnego ONZ w Global
Compact. Głównie firmy międzynarodowe operujące w Polsce, angażują się w spełnianie
wymagań określonych w tym porozumieniu. Wiele firm w Polsce i za granicą ceni sobie
zasady wprowadzane przez Światowy Kongres Etyki Biznesu i Gospodarki. W lipcu 2000
r. w brazylijskim Sao Paulo odbył się II Światowy Kongres Etyki Biznesu i Gospodarki.
Oto wskazane na kongresie zagadnienia: zatrudnianie dzieci, ochrona środowiska,
ochrona
własności
gospodarczych
i
intelektualnej,
operacji
przejrzystość
dokonywanych
na
procesów
rynkach
podejmowania
finansowych,
decyzji
korupcja
i
łapownictwo, zagadnienie konfliktu interesów, etyczne wymiary międzynarodowego
marketingu, reklamy i badań marketingowych, wreszcie etyczne aspekty komputeryzacji
(etyka komputerowa), a w szczególności ochrona danych osobistych, ochrona baz
danych itp.
Z
kolei
firma
ABB
w
Polsce
oczekuje
od
wszystkich
swoich
pracowników
przestrzegania najwyższych standardów etyki i uczciwości w biznesie. Uważa, że wartości
etyczne i ekonomiczne są współzależne, a środowisko biznesu musi zawsze działać w
ramach przyjętych norm ustanowionych przez władze państwowe i międzynarodowe.
Nakazują stosować zasadę „zerowej tolerancji” w odniesieniu do bezwarunkowego
przestrzegania lokalnych i międzynarodowych przepisów i regulacji prawnych, jak
również ścisłego przestrzegania Standardów Etycznych ABB. Pilnować, aby wszystkie
transakcje zawierane przez spółki ABB były w pełni i uczciwie księgowane, zgodnie z
zasadami
rachunkowości
przestrzeganie
zasad
obowiązującymi
etycznych
i
w
zapewniać
firmie.
Regularnie
funkcjonowanie
monitorować
dostępnego
dla
pracowników ABB oraz innych osób systemu informowania o potencjalnym naruszaniu
tych zasad.
2.4. Przestrzeganie etyki biznesu
W Polsce oraz
w innych krajach, systemy wartości różnych ludzi i różnych firm
różnią się pod pewnymi względami od siebie. Wśród nich są tacy ludzie i takie firmy,
które osiągają sukces dzięki uczciwemu i rzetelnemu postępowaniu. Ich wysiłki oraz
doświadczenie dzielone z partnerami prowadzą nie do zysku jedynie, ale do podnoszenia
wartości właścicielskiej firmy. Niestety są wśród ludzi i firm także krętacze i cwaniackie
organizacje czerpiące korzyść z cudzej niewiedzy i naiwności. Spotyka się również
przedsiębiorców skłonnych wprawdzie - jak mówią - do działań etycznych, ale od czasu
do czasu gotowych pójść na skróty w przekonaniu, że nikt tego nie zauważy, albo
przymknie oko bo „wszyscy przecież tak robią”. Wiele jest, niestety zbyt wiele, artykułów
na pierwszych stronach gazet informujących o nagannym postępowaniu niektórych firm,
czy ich kierownictw. Niestety, powszechność łapownictwa w Polsce od razu stawia nas na
przegranej, pod względem etyki, pozycji. Etyka w Polsce nie jest wartością kluczową w
prowadzeniu biznesu, a obrotność i umiejętność, rzadko uczciwego, ustawienia się, jest
dużo wyżej ceniona.
Szkoda, że tak niewielu przedsiębiorców, którzy osiągnęli autentyczny sukces
postępując przy tym zgodnie z zasadami etyki biznesu gotowych jest publicznie
przedstawiać swe osiągnięcia by służyły za wzorzec postępowania. Prawdopodobnie
obawiają się oni zazdrości innych, przysłowiowego polskiego piekła, w którym bliźni sami
wciągną do gorącej smoły tego, kto odważy się wychylić ponad przeciętność. Powiedział
kiedyś jeden z biznesmenów, że łatwiej jest dostarczać wzorców dobrego postępowania
zbiorowo i bezimiennie, dlatego promowanie etyki w biznesie firmowane jest raczej przez
organizacje takie, jak np. Business Centre Club, Polską Radę Biznesu, Polską
Konfederację Pracodawców Prywatnych, izby gospodarcze, niż przez poszczególnych
przedsiębiorców. A przecież etyka potrzebuje liderów i to nie wirtualnych, lecz z krwi,
kości i ciała!
Znaczącą rolę może tu odegrać założone niedawno Polskie Stowarzyszenie Etyki
Biznesu współdziałające z European Business Ethics Network. Można wyróżnić kilka
przyczyn wzrostu zaangażowania w przestrzeganie norm etyki biznesu: naciski ze strony
konsumentów, uznanie znaczenia zadowolenia pracowników, doskonalenie obsługi
Klienta, uznanie dla pracy zespołowej, wpływ polityki państwa, świadoma polityka
liderów, zmiana wartości uznawanych przez korporacje, globalizacja gospodarki.
2.5. Potrzeba etyki biznesu
Wołanie o etyczny ład w biznesie i jego uprawomocnienie nie jest nowe, bowiem
motywacja pracy i przedsiębiorczości, sposób zarządzania ludzką pracą stanowi i będzie
stanowić odwieczny przedmiot ocen moralnych i sporów ideowych. Uprawianie etyki
biznesu rodzi mnóstwo pytań, dzięki czemu cieszy się ona ogromną popularnością w
wielu krajach. Ktoś by mógł zapytać się jakie są argumenty za tym, że etyka biznesu jest
nam potrzebna ? Według mnie można ich byłoby wymieniać wiele. Ale przede wszystkim
:
etyka,
jej
poznanie
i
stosowanie
ma
służyć
lepszemu
robieniu
interesów.
Odpowiedzialność etyczna ma usprawnić działanie firm i zmniejszać koszty ewentualnych
konfliktów wypływających z nieznajomości przez świat biznesu obowiązujących reguł
moralnych. Etyka biznesu prowadzi etyczną refleksję nad zachowaniami ludzi pełniącymi
określone role w organizacjach. Pokazuje jak najlepiej mają
pełnić swoje funkcje.
Ukazuje zadania, przed którymi staje organizacja - spółka jak i jednostki.
Etyka biznesu to dyscyplina która znalazła bardzo dobre podłoże w Polsce.
Transformacja ustrojowa oraz zmiana systemu gospodarczego w Polsce wymaga zmian
zachować ludzi działających w biznesie. Zakodowane przez poprzednie warunki rutyny
zachowań społecznych nie powinny być dłużej praktykowane w gospodarce mającej
współpracować z krajami rozwiniętymi, a zwłaszcza teraz gdy Polska stara się o przyjęcie
do Unii Europejskiej. W świetle gospodarki etyka biznesu odegra bardzo istotną rolę.
Zapewne w naszym społeczeństwie istnieją osoby, które nie dostrzegają jej znaczenia
ale uważam, że jest to tylko kwestia czasu.
Etyka biznesu jest bowiem związana z wydajnością i organizacją pracy firmy,
jakością produkowanych przez nią wyrobów oraz osiąganym zyskiem. Etyka biznesu jest
pożyteczna nie tylko ze względu na własną sprawność, ale także efektywność w
pozyskiwaniu partnerów skłonnych do uznawania polskich przedsiębiorców za rzetelnych
partnerów na rynku. Ale należy zadać sobie pytanie, czy możliwe jest uprawianie etyki
biznesu w Polsce? Otóż, tak. Gotowość do współpracy z polskimi badaczami deklarowana
przez European Business Ethics Network oraz uczonych zachodnich stwarza polskiemu
środowisku unikatową szansę stosunkowo szybkiego ugruntowania etyki biznesu jako
dyscypliny. Oczywiście, ważnym warunkiem jest zapewnienie polskiej etyce biznesu
materialnych warunków do jej uprawiania przez środowisko akademickie, a także polski
świat biznesu.
3. Podsumowanie
Podstawą etycznego zarządzania biznesem jest prowadzenie firmy w zgodzie z
interesem publicznym bez oglądania się na przymus stojący za daną normą moralną.
Działanie etyczne, a więc zgodne z moralnością oznacza, że czyny motywowane chęcią
własnego zysku a godzące w dobro publiczne nie mogą być w żaden sposób uznane za
efektywne. Działanie etyczne wymaga nie tylko dobrych przepisów o odpowiedzialności
społecznej firmy, ale także reguł gry ekonomicznej powodujących, że etyka się po prostu
opłaca, że działanie nieetyczne może doprowadzić firmę do bankructwa. Etyka wkracza
dzisiaj w te obszary, które nie uregulowało prawo. Jej stosowanie na co dzień przejawia
się we wrażliwości firmy na różne potrzeby i żądania otoczenia. Na dłuższą metę nie
można osiągnąć zysków bez etyki, tak jak nie można stosować etyki bez zarabiania
pieniędzy.
Wielkie przedsiębiorstwa w większości zatruwają nasze środowisko, oszukują
akcjonariuszy, dyskryminują kobiety i mniejszości, bez powodu wysyłają tysiące ludzi na
bezrobocie, produkują niebezpieczne wyroby oraz dbają tylko i wyłącznie o wyniki
finansowe. Jest to litania, która możemy długo recytować. Powiem zwięźle. Tak było 1020-30-40 lat temu. Wydaje mi się, że poprzez doskonalenie technologii i według
zdrowych i przejrzystych zasad ekonomicznych skorzysta na tym nasze środowisko jak i
ludzie. Nie musimy martwić się o moralny aspekt społecznej odpowiedzialności gdyż siły
opinii społecznej zagwarantują nam, że „odpowiedzialne” zachowanie na dłuższą metę
zwycięży.
Etyka istnieje w interesie ludzi i nie istniałaby najprawdopodobniej gdyby człowiek
żył samotnie, bowiem człowiek jest kreatorem etyki i zarazem jej wykonawcą. Etyki
potrzebują wszyscy, którzy pracują z ludźmi, dzięki ludziom i dla ludzi. Tradycje etyki
zawodowej i kodeksów etycznych sięgają jeszcze czasów starożytnych. Pierwsze próby
ujęcia w pisemną całość norm obyczajowych należą do greckiego lekarza Hipokratesa
(etyka lekarska) oraz do rzymskiego filozofa i prawnika Cycerona (etyka adwokacka). I
chociaż zasady etyczne istnieją od wieków, następujące kolejno zmiany kulturowe
udowodniły, że kryteria etyczne nie są ustalone raz na zawsze. Ewoluują, rozwijają się i
modernizują. W chwili obecnej konkurujące ze sobą firmy w coraz większym stopniu są
podobne pod względem jakości świadczonych usług czy produktów. Moim zdaniem
nieetycznie postępujące firmy z czasem stracą rynki. Pieniądze to tylko część władzy.
Najważniejszy jest człowiek „klient”, to jego postępowanie sprawi czy firma utrzyma się
na rynku czy też splajtuje mając pieniądze w towarze.
Według mojej opinii, rynek i ludzie z czasem „zmuszą” wielkie firmy do etycznego
postępowania. Słowo „zmuszą” jest przeciwne etycznym normom, ale zapewne nauczą
czegoś oporne korporacje. Jak bardzo inowacyjność decyduje o sukcesie, pokazują
przykłady Stevea Joba (Apple Computer), Billa Gatesa (Microsoft) oraz Akio Mority
(Sony). To oni zmienili kierunek światowej przedsiębiorczości. Nie bali się ryzyka i
trudnych decyzji. Pasjonowała ich przyszłość, a nie oglądanie się wstecz. Byli elastyczni i
otwarci na niekonwencjonalne pomysły. Ich zasługa leży w tym, że wykorzystali szansę
porzucone przez innych. Dostrzegali rynek tam, gdzie pierwotni wynalazcy nie umieli lub
nie chcieli ich dostrzec. Kierowali się etyką w biznesie choć niektórzy zarzucają im
„przekręty”, ale nie zapominajmy, że tak wypowiada się konkurencja, która została w
tyle i poprzez pomówienia próbuje dojść do czołówki. Te same cechy, które wymieniłam
przy tych trzech dżentelmenach będą decydowały o sukcesie w XXI wieku, ale obejmie
ona globalnie cały świat.
Jedno jest pewne-etyka biznesu jest konieczna. Nacisk na zwiększanie konsumpcji,
zmiany demograficzne, prywatyzacja, rynki globalne, recesja, ruchy na rzecz ochrony
środowiska,
teorie
zarządzania...
wszystko
to
zwraca
uwagę
społeczeństwa
postępowanie i na potrzebę szanowania przez świat biznesu zasad etyki.
na
Podsumowując opowiadam się za tym, że moralność i etyka jest wizytówką
konieczną, bez której wielkie firmy nie znajdą nabywców na swoje produkty. Prawda jest
taka, że należy wprowadzić dobre reguły gry, gdybyśmy szanowali własną gospodarkę,
własne państwo wtedy firmy, przedsiębiorstwa działały by legalnie. To jednostka jaką
jest klient zadecyduje o kierunku drogi firmy, choć może się wydawać, że do tego
potrzebne są tylko pieniądze. To my zadecydujemy kto będzie rozgrywał gry na
szachownicy. Należy wyraźnie podkreślić, że w przyszłości droga do sukcesu rynków
wiedzie przez analizę dotychczasowych osiągnięć. Opierając się na zdobytych już
doświadczeniach,
będziemy
mogli
budować
jeszcze
silniejsze
związki
marek
z
człowiekiem, mniej dostrzegali w nim konsumenta, bardziej istotę ludzką. Będziemy
bardziej starali się wnosić do życia nowe etyczne wartości niż przemawiać do portfela.
Rynek ma przed sobą obiecującą przyszłość i szanse na to, że urośnie w mądrą etyczną
siłę.
Działamy bardzo wiele aby wejść w ciągu najbliższych lat do Wspólnoty Europejskiej.
Musimy więc pamiętać, że w obecnych czasach nie ma w biznesie światowym miejsca dla
postaw niesolidnych, nieetycznych wzorów zachowań. Współczesny rynek podlega
ogromnemu nowemu naciskowi - sile klienta. Rozsądny szef firmy dobrze wie, na klient ten rzeczywisty jak i potencjalny - jest siłą przewodnią i wyznacznikiem naszego
sukcesu. To klient nas zweryfikuje, oceni czy postępujemy etycznie wobec niego, a w
przypadku negatywnych wniosków nie będzie się długo zastanawiał, tylko zmieni
partnera. O tym trzeba stale pamiętać.
Download