1 Recenzja pracy doktorskiej lek. med. Julii Buczek Czynniki ryzyka

advertisement
Recenzja pracy doktorskiej lek. med. Julii Buczek
Czynniki ryzyka, częstość występowania oraz obraz kliniczny zespołu hiperperfuzyjnego
po angioplastyce i po endarterektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej
Rewaskularyzacja naczyń jest jedną z podstawowych metod terapii chorych z
zaburzeniami krążenia mózgowego. Zabiegi rewaskularyzacji wiążą się z ryzykiem
występowania powikłań w postaci niedokrwienia lub ukrwotocznienia obszaru mózgu
zaopatrywanego przez udrażniana tętnice. Występowanie powikłań krwotocznych jest
zjawiskiem obserwowanym wprawdzie niezbyt często, ale ze względu na możliwość
istotnego pogorszenia stanu ogólnego i neurologicznego chorych ma ono istotne znaczenie
kliniczne. Przyczyna powikłań krwotocznych są zaburzenia mózgowego przepływu krwi
określane mianem zespołu hiperperfuzyjnego, aczkolwiek ich patomechanizm nie jest w pełni
poznany. Dlatego podjęcie przez lek. med. Julii Buczek badań, których celem była ocena
czynników ryzyka występowania zespołu hiperperfuzyjnego uważam za bardzo ważne.
Istotne znaczenie ma fakt, że lek. med. Julia Buczek prowadziła badania prospektywne
oceniając mózgowy przepływ krwi oraz reaktywność naczyń w okresie przed i po
przeprowadzonym zabiegu udrażniania tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Przedstawiona do recenzji praca ma typowy układ: wstęp, cel, metody badania,
wyniki, omówienie, wnioski, streszczenie po polski i angielsku, spis tabel i rycin,
piśmiennictwo. Praca obejmuje 84 strony uwzględnia 111 pozycji piśmiennictwa w całości
anglojęzycznego. We wstępie w sposób wyczerpujący autorka przedstawia problemy
związane z brakiem jednoznacznej definicji zespołu hiperperfuzyjnego oraz zróżnicowanym
obrazem klinicznym, którego występowanie może być uwarunkowane wpływem różnych
czynników. Przedstawia metody diagnostyczne, z uwzględnieniem parametrów, które
uściślają ocenę mózgowego przepływu krwi, co może ułatwić wczesne postawienie
prawidłowego rozpoznania.
Cele pracy jak również zastosowane metody badawcze zostały jasno określone. Grupa
chorych, w której prowadzono badania została dobrze scharakteryzowana. Zgodnie z
protokołem badania oceniano podstawowe dane demograficzne, obciążenie czynnikami
ryzyka, stopień zwężenia tętnicy poddanej zabiegowi, wyniki badania TK przed i po zabiegu,
odpowiednie parametry prędkości przepływu w tętnicy środkowej mózgu, indeks pulsacji,
reaktywność naczyń.
Dzięki przeprowadzonym badaniom autorka określiła częstość występowania zespołu
hiperperfuzyjnego u chorych z zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej po przebytym zabiegu
1
udrażniania tętnicy. Określiła objawy kliniczne, udokumentowała, że w zdecydowanej
większości przypadków były one nieznaczne i nie stanowiły zagrożenia dla życia. W oparciu
o przeprowadzone badania wykazała istotną wartość predykcyjną MV, kilkakrotnie wyższa
niż PSV.
Wyniki badań zostały dobrze opracowane. Zastosowane metody statystyczne są
prawidłowe. Wnioski są adekwatne do przeprowadzonych badań. Praca jest interesująca,
napisana przejrzyście.
W omówieniu autorka w oparciu o własne wyniki badań oraz dane z literatury omawia
stan hemodynamiczny krążenia mózgowego u chorych po zabiegach CAS i CEA, zwraca
uwagę, że największa poprawę perfuzji obserwuje się u chorych z dużym zwężeniem tętnicy
szyjnej wewnętrznej. Chorzy ci odnoszą największą korzyść z przeprowadzonych zabiegów
są oni jednak obciążeni największym ryzykiem wystąpienia zespołu hiperperfuzyjnego.
Szczególnie interesujące są spostrzeżenia autorki dotyczące:
1.
znaczenie określonych parametrów charakteryzujących mózgowy przepływ
krwi, z podkreśleniem znaczenia oceny MV,
2.
wcześniejszego wzrostu prędkości przepływu krwi w tożstronnej tętnicy
środkowej mózgu po zabiegu stentowania w porównaniu z stanem
hemodynamicznym u chorych po zabiegu CEA,
3.
częstszego występowania objawów zespołu hiperperfuzyjnego u chorych, u
których w wywiadzie występowały objawy amaurosis fugax.
W świetle powyższych spostrzeżeń szkoda, że autorka nie poszerzyła analizy o ocenę
stanu ogólnego chorych. W charakterystyce badanej grupy chorych brakuje danych
określających stan kliniczny chorych w momencie kwalifikacji do zabiegów, zwłaszcza ocenę
parametrów wydolności krążenia ogólnego oraz wartości ciśnienia systemowego, które mają
istotny wpływ na stan hemodynamiczny krążenia mózgowego.
Powyższe uwagi nie mają wpływu na całokształt pracy. Lek. med. Julia Buczek
przeprowadziła szczegółową ocenę przepływu mózgowego krwi u chorych po zabiegach
udrażniające tętnice szyjna wewnętrzna. W Polsce jest to jedna z pierwszych prac
ukierunkowane na badanie zespołu hiperperfuzyjnego oraz pierwsza praca , w której
porównano częstość występowania zespołu hiperperfuzyjnego u chorych z endarterektomią
oraz u chorych po angioplastyce z wszczepieniem stentu do tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Przeprowadzone badania mózgowego przepływu krwi wykazały, ze zespół ten występuje
częściej niż wynikałoby to z samej obserwacji stanu klinicznego chorych oraz, że nie zawsze
jest on związany z objawami hiperperfuzji. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią
2
3
Download