wojewódzki inspektorat inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa w

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W WARSZAWIE
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
R-13
KOMUNIKAT z dnia 18.04.2008
O RÓWNOCZESNYM ZWALCZANIU ŁAMLIWOŚCI ŹDŹBŁA
I MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO W UPRAWACH ZBÓŻ OZIMYCH
Choroby należy zwalczać w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka, wykonując zabieg chemiczny.
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa.
Dawka na 1 hektar
ALERT 375 SC
JUWEL TT 483 SE
SIARKOL K 1000 SC
SIARKOL K 85 WP
TOPSIN M 70 WP
1,0 l
1,2 -1,5 l
2,5 l
3 kg
1,0 - 1,4 kg
Wymienione fungicydy stosować wyłącznie jednorazowo w okresie wegetacji.
UWAGA!
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego
organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej
przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].
p.o.KIEROWNIK
Oddziału Michał Sotkiewicz
Download