KOMUNIKAT z dnia 12.05.2008 o zwalczaniu I pokolenia połyśnicy

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I
NASIENNICTWA W WARSZAWIE
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
W - 24
K O M U N I K A T z dnia 12.05.2008
o zwalczaniu I pokolenia połyśnicy marchwianki
Rozpoczął się lot połyśnicy marchwianki. W celu zabezpieczenia plantacji
marchwi, pietruszki i selerów przed szkodami powodowanymi przez żerujące w
korzeniach larwy, należy natychmiast przystąpić do opryskiwania jednym z
podanych środków.
Próg zagrożenia: żółte tablice lepowe - odłowiona średnio 1 muchówka przez 3
kolejne dni.
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:
Preparat
Dawka l / ha
Karencja - dni
DIAZOL 500 EW
0,45
10
DURSBAN 480 EC
1,5
14
NURELLE D 550 EC
0,5
14
1)
OWADOFOS 540 EC
0,9
18
RELDAN 400 EC
0,9
14
lub biopreparat:
* BIOCZOS BR
2 kostki w 1l wody
0
UWAGA !
1)
termin wycofania z obrotu i stosowania preparatu Owadofos 540 EC upływa z
dniem 23 lipca 2008 r.
1 . Zabieg należy wykonać w godzinach rannych do godziny 10.00 lub
popołudniowych po godzinie 17.00. Powtórzyć po 7 dniach.
2 . B i o c z o s e m BR podlewać 3 razy w odstępach 7-dniowych, zużywając 0,5l
cieczy na 1mb rzędu.
3 . Opryskiwanie stosować tylko w przypadku nie zaprawiania nasion.
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania
środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i
środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania,
okresów prewencji i karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin,
dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
www.minrol.gov.pl>Informacjebranżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia
ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia
wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr
11, poz. 94 ze zm.)].
p.o.KIEROWNIK
Oddziału Michał Sotkiewicz
Download