Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Warszawie R-26

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLINI NASIENNICTWA
W WARSZAWIE
R-25
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
KOMUNIKAT z dnia 03.06.08
O ZWALCZANIU STONKI ZIEMNIACZANEJ (chrząszcze zimowe)
Pierwsze chrząszcze STONKI ZIEMNIACZANEJ wychodzą już z ziemi. Należy niezwłocznie przystąpić do przeglądania plantacji
wczesnych ziemniaków. W przypadku stwierdzenia na nich chrząszczy (przeciętnie 1 chrząszcz na roślinę) należy przeprowadzić zwalczanie:
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:
Dawka na 1 ha
ACTARA 25 WG
CALYPSO 480 SC
CYPERKILL Super 25 EC 1)
DECIS 2,5 EC 1)
FURY 100 EW 1)
80 g
0,05 – 0,1 l
0,1 – 0,12 l
0,2 – 0,3 l
0,15 – 0,2 l
Dawka na 1 ha
KARATE ZEON 050 CS1)
MARSHAL 250 CS
NURELLE D 550 EC
0,12 – 0,16 l
1l
0,4 – 0,6 l
1) Środki działają najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC.
Środek Nurelle D 550 EC stosować wyłącznie na odmianach średnio wczesnych i późnych (karencja 30 dni), działa w temp. 15-25o C, a
pozostałe preparaty działają niezależnie od temperatury. Przestrzegać prewencji dla pszczół.
UWAGA!
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą
się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy
zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja
roślinna>Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i
przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie
roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].
Kierownik
Oddziału Michał Sotkiewicz
Download