1 - BIP - Radzymin Urząd Miasta i Gminy

advertisement
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
1 WPROWADZENIE ............................................................................................................. 4
1.1. CEL I ZAKRES PROGRAMU ............................................................................................. 5
2.
CHARAKTERYSTYKA GMINY RADZYMIN ......................................................... 7
2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ................................................................................. 7
2.1.1. Położenie ................................................................................................................. 7
2.1.2. Rys historyczny........................................................................................................ 7
2.1.3. Ludność ................................................................................................................... 8
2.1.4. Komunikacja ........................................................................................................... 8
2.1.5. Inwestycje ................................................................................................................ 8
2.2
. POŁOŻENIE FIZYCZNO- GEOGRAFICZNE I GEOMORFOLOGIA GMINY .................. 9
2.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ............................................................................................. 10
2.4. WARUNKI KLIMATYCZNE ............................................................................................ 10
2.5. FORMY UŻYTKOWANIA TERENU ................................................................................. 11
2.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY RADZYMIN .................................................. 13
2.6.1. Zaopatrzenie w wodę ............................................................................................ 13
2.6.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków ...................................................................... 15
2.6.3. Zaopatrzenie w ciepło ........................................................................................... 16
2.6.4. Energetyka ............................................................................................................ 17
2.7. STAN I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO ..................................................... 17
3.
ZASOBY I RÓŻNORODNOŚĆ PRZYRODNICZA GMINY ................................. 20
3.1. ZASOBY WODNE ........................................................................................................... 21
3.1.1. Wody powierzchniowe .......................................................................................... 21
3.1.2. Wody podziemne ................................................................................................... 23
3.2. ZASOBY LEŚNE ............................................................................................................ 23
3.3. ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH ......................................................................... 24
3.4. RÓŻNORODNOŚĆ PRZYRODNICZA GMINY RADZYMIN ................................................ 25
3.5. SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH GMINY RADZYMIN ............................................ 26
3.5.1. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Radzymin ..................... 31
3.5.2. Pomniki przyrody ................................................................................................. 31
4. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO............................................. 32
4.1. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ................................................................................ 32
4.2. ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH....................................................... 33
4.3. ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH .................................................................. 34
4.4. ZANIECZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZIEMI .................................................................. 35
4.5. ZAGROŻENIA POWODZIOWE ....................................................................................... 37
4.6. ZAGROŻENIE HAŁASEM ............................................................................................... 39
4.7. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z WYTWARZANIA ORAZ DEPONOWANIA ODPADÓW ...... 41
4.8. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ PROMIENIOWANIA NIEJONIZUJĄCEGO...... 43
4.9. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ SUROWCÓW MINERALNYCH .................. 44
4.10. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z AWARII PRZEMYSŁOWYCH........................................ 45
5. OCENA STANU ŚRODOWISKA-PODSUMOWANIE ............................................... 46
5.1. ANALIZA SWOT .......................................................................................................... 46
6. ZAMIERZENIA GMINY W ZAKRESIE OCHRONY WARTOŚCI I ZASOBÓW
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ............................................................................. 49
6.1. POSTULATY POWIĘKSZENIA OBSZARÓW PRAWNIE CHRONIONYCH ........................... 49
6.1.1. Użytki ekologiczne ................................................................................................ 50
„CleanMed” s.c.
1
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
6.1.2. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe ................................................................... 50
6.1.3. Korytarze ekologiczne ........................................................................................... 50
6.2. OCHRONA WÓD ............................................................................................................ 51
6.3. OCHRONA POWIETRZA ................................................................................................ 52
6.4. OCHRONA GLEBY ......................................................................................................... 53
6.5. MOŻLIWOŚCI WALKI Z HAŁASEM ............................................................................... 54
6.6. INNE ZAMIERZENIA GMINY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
............................................................................................................................................. 54
6.6.1. Ochrona lasów ...................................................................................................... 55
6.6.2. Ochrona kopalin naturalnych ............................................................................... 56
7. UWARUNKOWANIA OPRACOWANIA PROGRAMU ............................................ 57
7.1. ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO ORAZ KIERUNKÓW ZMIAN ............ 57
WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGU DOSTOSOWANIA POLSKIEGO USTAWODAWSTWA DO .......... 57
WYMOGÓW USTAWODAWSTWA UNII EUROPEJSKIEJ. ...................................................... 57
7.2. ZAŁOŻENIA POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA W ODNIESIENIU DO GMINY ........... 59
7.3. ZAŁOŻENIA GMINNE PRZY REALIZACJI PROGRAMU .................................................. 62
7.3.1. Limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych obowiązujące w gminie
......................................................................................................................................... 62
7.4. PROGRAMY REGIONALNE I LOKALNE STANOWIĄCE PODSTAWY OPRACOWANIA ..... 64
8. CELE PROGRAMU I ZADANIA REALIZACYJNE .................................................. 70
8.1. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU ......................... 71
8.2. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ....................... 72
8.3. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY WÓD PODZIEMNYCH, POWIERZCHNI ZIEMI I
GLEB .................................................................................................................................... 73
8.4. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA ................................................ 73
8.5. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ............................................. 74
8.6. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ .......................................... 74
8.7. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ...................................... 75
9. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ ................................................................. 75
9.1. ZADANIA SAMORZĄDÓW GMINNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ............. 76
9.2. FINANSOWANIE ZADAŃ ................................................................................................ 89
9.2.1. Środki krajowe ..................................................................................................... 89
9.2.2. Fundusze strukturalne ........................................................................................... 93
9.2.3. Inne instytucje wspierające ................................................................................... 98
9.3. ZASADY UDZIELANIA POMOCY .................................................................................... 99
9.4. PRZYZNANIE ŚRODKÓW ............................................................................................. 100
10. MONITORING, ZARZĄDZANIE PROGRAMEM ................................................. 102
11. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACYJNE PROGRAMU ..................... 104
11.1. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I INNE AKTY PRAWNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
........................................................................................................................................... 104
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA .............................................................................. 104
11.1.1. Ustawy............................................................................................................... 104
11.1.2. Rozporządzenia ................................................................................................. 105
13.2. OBOWIĄZUJĄCE DYREKTYWY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ................... 110
13.3. INNE AKTY PRAWNE ................................................................................................. 113
12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ................................. 114
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
2
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
13. PIŚMIENNICTWO I MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA
PROGRAMU....................................................................................................................... 119
Tabele
TABELA 1. POWIERZCHNIE GRUNTÓW I UŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE
GMINY RADZYMIN. .......................................................................................................... 12
TABELA 2. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH I
STUDNI NA TERENIE GMINY RADZYMIN. ............................................................... 14
TABELA 3. ZESTAWIENIE ZŁÓŻ KOPALIN O UDOKUMENTOWANYCH
ZASOBACH, EKSPLOATOWANYCH NA TERENIE GMINY RADZYMIN ............ 25
TABELA 4. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ..................................... 32
TABELA 5. DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ W
GLEBIE LUB ZIEMI W MG/KG SUCHEJ MASY. ........................................................ 36
TABELA 6. DANE DOTYCZĄCE TERENÓW ODWADNIANYCH POPRZEZ
POMPOWNIE....................................................................................................................... 38
TABELA 7. CHARAKTERYSTYKA POMPOWNI ........................................................ 38
TABELA8. DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU
POWODOWANEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE GRUPY ŹRÓDEŁ HAŁASU, Z
WYŁĄCZENIEM HAŁASU POWODOWANEGO PRZEZ LINIE
ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ STARTY LĄDOWANIA ORAZ PRZELOTY
STATKÓW POWIETRZNYCH ......................................................................................... 40
TABELA 9. HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROGRAMU ..................................... 76
TABELA 10. ZADANIA WŁASNE GMINY ..................................................................... 79
TABELA 11. ZADANIA KOORDYNOWANE DLA GMINY ........................................ 84
TABELA 12. OGÓLNY PODZIAŁ ŚRODKÓW UE NA POMOC STRUKTURALNĄ
W LATACH 2000 – 2006 ..................................................................................................... 96
TABELA 13. POMOC STRUKTURALNA UE ORAZ WSPIERAJĄCE JĄ
FUNDUSZE STRUKTURALNE ......................................................................................... 98
Wykresy
WYKRES 1. FORMY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW.................................................... 13
WYKRES 2. ROZKŁAD ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE NA
REALIZACJĘ CELÓW POLITYKI STRUKTURALNEJ W POLSCE ....................... 95
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
3
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
1 Wprowadzenie
Konstytucja RP stwierdza, że ochrona środowiska przyrodniczego jest obowiązkiem
władz publicznych, które poprzez swoją politykę powinny zapewniać bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom.
Podstawę prawną niniejszego Programu stanowią przede wszystkim ustawy:
-
o samorządzie gminnym
-
prawo ochrony środowiska
W myśl wymienionych uchwał Samorząd Gminny zobowiązany jest do prowadzenia
samodzielnej polityki gminnej, na którą w głównej mierze składa się racjonalne korzystanie z
zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, a także obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska.
Program ten ma określać cele, priorytety i działania ekologiczne i obejmować swoim
zakresem rzeczowym następujące zagadnienia:

ochronę środowiska przyrodniczego,

gospodarkę wodną,

gospodarkę leśną,

ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,

kształtowania świadomości ekologicznej,

propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2001.62 poz.
627 z późn. zm.) nakłada na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek
opracowania programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej
państwa.
Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez Zarząd
Powiatu i Radę Gminy. Niezwykle istotnym etapem są tutaj konsultacje społeczne,
prowadzone przez Urząd Gminy, który ma obowiązek podania do wiadomości publicznej
wiadomości o udostępnieniu projektu wszystkim zainteresowanym.
Gminny program ochrony środowiska sporządza Burmistrz, natomiast uchwala Rada
Gminy. Z wykonania programu sporządzane są co dwa lata raporty, które przedstawiane są
Radzie Gminy.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
4
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Program, a przede wszystkim proces jego tworzenia, powinien mobilizować podmioty
gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz szereg innych instytucji i organizacji do
wspólnego precyzowania problemów, sposobu ich rozwiązywania oraz wyboru priorytetów
w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Powinien także stać się zaczątkiem
funkcjonowania nowego i trwałego systemu zarządzania środowiskiem w gminie.
Realizacja „Programu ochrony środowiska dla gminy Radzymin” pozwoli na osiągniecie
trwałego, zrównoważonego rozwoju gminy, gdzie ochrona środowiska stanowi nierozłączną
część procesów rozwojowych i jest rozpatrywana razem z nimi.
1.1. Cel i zakres programu
Głównym i nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska jest określenie
polityki ekologicznej dla gminy Radzymin. Istotną funkcją Programu – zgodnie z Ustawą
Prawo ochrony środowiska – jest także realizacja polityki ekologicznej państwa, wyrażoną w
następujących dokumentach:
-
Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 (projekt) – Ministerstwo
Środowiska, Warszawa, marzec 2000 r.,
-
II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, Warszawa czerwiec 2000
r.,
-
Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010 –
Ministerstwo Środowiska, Warszawa marzec 2002 r.,
-
Polityka Ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007-2010 – Rada Ministrów, Warszawa grudzień 2002 r.
-
Program Ochrony Środowiska dla woj. mazowieckiego
-
Oprócz powyżej wymienionych dokumentów określone w Programie cele i priorytety są
zgodne z celami i priorytetami zawartymi w następujących dokumentach:
-
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000
-
Polityka leśna państwa (wraz z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak Krajowy
Program Zwiększenia Lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej i
in.); Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1999
-
Narodowa strategia edukacji ekologicznej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1998
-
Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – Polska 2025; rządowe
Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, 2000
-
Narodowa strategia rozwoju regionalnego; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
5
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku; Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, 2000
-
Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju;
Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2001
-
Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 1999
-
Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa,
2001
„Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Radzymin” zawiera następujące
informacje:
1. Ogólna charakterystyka i diagnoza stanu aktualnego poszczególnych komponentów
środowiska,
2. Określa podstawowe zagrożenia środowiska oraz możliwości przeciwdziałania tym
zagrożeniom,
3. Analiza SWOT – mocnych i słabych stron gminy
4. Uwarunkowania prawne oraz wytyczne programów wyższych szczebli
5. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska w perspektywie lat 2005-2015
6. Harmonogram realizacji programu
7. Źródła i możliwości realizacji wytyczonych zadań
8. Metody kontroli, monitorowania skutków realizacji programu i oceny realizacji
zamierzonych celów.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
6
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
2. Charakterystyka gminy Radzymin
2.1.
Charakterystyka ogólna
2.1.1. Położenie
Miasto i
gmina Radzymin położone są w środkowej części
województwa
mazowieckiego, w północno – zachodniej części powiatu wołomińskiego, 20 km od
Warszawy, na trasie Warszawa – Białystok, która jest częścią międzynarodowej trasy relacji
Helsinki – Warszawa (tzw. Via Baltica), łączącej państwa nadbałtyckie z Europą środkową i
zachodnią.
Północna część obszaru leży w Dolinie Dolnego Bugu, a zachodnia część na terenie
Kotliny Warszawskiej. Przez gminę przepływają rzeki: Rządza, Czarna i starorzecze rzeki
Bug, mające swoje ujście do Zalewu Zegrzyńskiego, z którym gmina bezpośrednio graniczy.
Ponadto obszar znajduje się w strefie oddziaływania rzeki Narew.
Teren gminy jest płaski wznoszący się lekko w kierunku południowo – wschodnim.
Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby terenu są wydmy paraboliczne i
wałowe.
Okolice miasta Radzymin są atrakcyjne pod względem turystycznym z uwagi na m.in.
bliskość Zalewu Zegrzyńskiego, co sprzyja budownictwu rekreacyjnemu oraz sobotnioniedzielnemu wypoczynkowi. W 10 miejscowościach gminy występują liczne działki
rekreacyjne, często użytkowane całorocznie.
2.1.2. Rys historyczny
Najstarsze dzieje ziemi radzymińskiej sięgają I połowy XIII wieku i związane są z
Konradem Mazowieckim. Miasto Radzymin otrzymało prawa miejskie w 1475 r. nadane
przez księcia mazowieckiego Bolesława. Najważniejszym wydarzeniem w dziejach miasta
była bitwa pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Ciężkie walki o miasto, zakończone zwycięstwem Polaków, zapobiegły zdobyciu Warszawy
i utracie niepodległości przez Rzeczpospolitą. Dzień 15 sierpnia - zwycięstwa pod
Radzyminem stał się świętem Żołnierza Polskiego, a wydarzenie zyskało miano "Cudu nad
Wisłą". Wielcy Polacy związani z ziemią radzymińską to: Cyprian Kamil Norwid czy Julian
Ochorowicz. Mieszkał tutaj także Izaak Singer - słynny pisarz amerykański żydowskiego
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
7
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
pochodzenia, laureat literackiej Nagrody Nobla, a także pisarka Marta Tomaszewska i znany
astronom Eugeniusz Rybka.
2.1.3. Ludność
Obszar Gminy zamieszkuje obecnie około 17 968 osób, a gęstość zaludnienia na 1 km 2
wynosi ok. 140,9 osób. Saldo migracji w latach 2002 – 1995 wynosiło 1300. Wskaźnik
wzrostu liczby mieszkańców jest dodatni, ale wiąże się to z migracją, a nie z przyrostem
naturalnym. Czynnikiem powodującym wzrost liczby mieszkańców jest sąsiedztwo
Warszawy i związana z tym możliwość łatwiejszego znalezienia pracy.
2.1.4. Komunikacja
Przez teren gminy przechodzą drogi o dużym natężeniu ruchu, min.: droga Warszawa –
Białystok (droga krajowa) wraz z obwodnicą Radzymina, Wołomin – Radzymin (droga
wojewódzka nr 635). Łączna powierzchnia dróg krajowych wynosi- 36 km, powiatowych 74,6 km, a gminnych – 136 km. Planuje się przebudowę drogi krajowej nr 8 Warszawa –
Białystok na drogę ekspresową. Ponadto gminę przecina kolej o ruchu towarowym łącząca
Legionowo z Tłuszczem.
Radzymin posiada dogodne połączenia autobusowe na 15 liniach, min. z: Warszawą,
Kuligowem, Czarnowem, Sokołówkiem, Łosiem, Załubicami, Ślężanami, Roszczepem,
Tłuszczem, Białobrzegami, Wołominem. Przez Radzymin przebiega połączenie Warszawa –
Wyszków.
2.1.5. Inwestycje
Po II wojnie światowej gmina Radzymin była pomijana pod względem inwestycji przez
władze komunistyczne. W 1952 r. siedzibę powiatu przeniesiono do Wołomina i zaprzestano
inwestować na obszarze miasta.
Dopiero po roku 1989 po przemianach ustrojowych w kraju, gmina Radzymin
rozpoczęła nadrabianie strat. Wybrane władze ze znacznym zaangażowaniem przystąpiły do
odbudowy wizerunku i znaczenia miasta. W nowe tysiąclecie Radzymin wszedł z wieloma
sukcesami gospodarczymi i rozpoczętymi inwestycjami.
Decydujące znaczenie dla dalszych losów Gminy mają dwie równoległe inwestycje:
budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Podjęto decyzje także o wielu nowych
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
8
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
zamierzeniach, które stworzą możliwość realizacji nowych przedsięwzięć finansowanych
przez podmioty komercyjne i osoby fizyczne.
W 1999 roku Radzymin został wyróżniony przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
jako jedno z 38 najatrakcyjniejszych miast dla inwestorów.
Miasto i Gmina Radzymin powoli, ale konsekwentnie odzyskuje dawną świetność i
znaczenie w województwie mazowieckim.
2.2. Położenie fizyczno- geograficzne i geomorfologia gminy
Pod
względem
fizyczno-geograficznym
gmina
Radzymin
znajduje
się
(wg J. Kondrackiego) w obrębie trzech mezoregionów Niziny Środkowomazowieckiej.
Dominująca część gminy leży w północno-zachodniej części tzw. Równiny Wołomińskiej,
część północna położona jest w Dolinie Dolnego Bugu, a część zachodnia w Kotlinie
Warszawskiej. Mezoregiony te różnią się między sobą nie tyle charakterem rzeźby terenu, co
genezą i wiekiem powstania.
Najstarsza jest Równina Wołomińska, którą tworzy silnie zdenudowana wysoczyzna
polodowcowa i taras rzeczno-zastoiskowy. Fragmenty wysoczyzny wznoszą się na wysokość
powyżej 94 m n. p. m. i występują jedynie w rejonie Emilianowa i Rżysk. Powierzchnia ich
jest płaska i lekko wznosi się w kierunku południowym i wschodnim. U stóp wysoczyzny
rozciąga się tzw. taras radzymiński wznoszący się na wysokość 86 – 94 m n.p.m. Zajmuje on
większą część powierzchni gminy.
Wyróżnione w północnej i zachodniej części gminy mezoregiony: Kotlina Warszawska i
Dolina Dolnej Narwi mają wspólną genezę i wiek. Głównym czynnikiem morfotwórczym na
tym obszarze była akumulacja rzeczna. Z chwilą odblokowania przez lądolód przepływu wód
Wisły i Bugu na zachód pradoliną toruńsko- eberswaldzką wzmagają się procesy erozyjne.
Rozcięty zostaje taras radzymiński i obie rzeki budują kolejny niższy taras zwany
nadzalewowym. Powierzchnia jego na terenie gminy wznosi się na wysokość
80,5-83 m n.p.m. W obrębie tarasu nadzalewowego wyróżnia się obniżenia o charakterze
starorzeczy, obniżeń podskarpowych lub niecek deflakacyjnych oraz wzniosłości – kępy.
Różnice wysokości nie przekraczają 2 –3 m. Najmłodszą formą erozyjno – akumulacyjną na
omawianym terenie są holoceńskie tarasy zalewowe Bugu, Rządzy i Czarnej. Powierzchnia
ich wznosi się na 1 –3 m ponad poziom rzek.
W obrębie tarasu zalewowego Bugu można wyróżnić obniżenia – kępy. Na tarasach
zalewowych nie ma wydm.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
9
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
2.3. Budowa geologiczna
Gmina Radzymin znajduje się w obrębie wschodniej części warszawskiego odcinka
(niecka mazowiecka) dużej jednostki tektonicznej leżącej na skraju platformy warsyscyjskiej
(synklinorium brzeżne). Niecka zbudowana jest ze słabo sfałdowanych utworów mezozoiki.
W zachodniej i północnej części gminy wśród osadów czwartorzędowych dominują osady
rzeczne (piaski). W kierunku wschodnim i południowym rośnie udział utworów glacjalnych
(glin zwałowych) z przewarstwieniem piasków wodnolodowcowych i rzecznych.
W strefie przypowierzchniowej występują osady zlodowacenia środkowopolskiego,
północnopolskiego
i
holocenu.
Osady
glacjalne
zlodowacenia
środkowopolskiego
praktycznie nie występują. Znajdują się one jedynie pod piaskami peryglacjalnymi i
eolicznymi na wschodnich i południowo-wschodnich krańcach gminy w obrębie
zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej.
Taras radzymiński tworzą osady zlodowacenia północnopolskiego, głównie iły, mułki i
piaski zastoiskowe oraz rzeczno-zastoiskowe o miąższości od kilku do kilkunastu metrów.
W podmokłych obniżeniach występują torfy holoceńskie.
Taras nadzalewowy zbudowany jest z piasków miejscami ze żwirem serii rzecznej.
Wydmy i pola piasków eolicznych zbudowane są z drobnych piasków.
Na terenie gminy występują także holoceńskie piaski i namuły tarasów zalewowych oraz
torfy (w nieckach deflacyjnych), które są najmłodszymi utworami.
2.4. Warunki klimatyczne
Klimat charakteryzuje się znacznym wpływem cech kontynentalnych. Zróżnicowane
elementy
klimatu
na
obszarze
gminy,
determinowane
miejscowymi
warunkami
geograficznymi, powodują niejednorodność tutejszego klimatu.
Średnie roczne promieniowanie całkowite wynosi około 240 cal/cm2/dzień.
Usłonecznienie rzeczywiste sięga przeciętnie 4,4 godziny w ciągu dnia. Najwięcej godzin ze
słońcem jest w miesiącu czerwcu -7,8 godzin., zimą czas usłonecznienia skraca się do 1,3
godz. w styczniu.
Dni pogodne na obszarze gminy nie występują zbyt często i stanowią ok. 28 dni w ciągu
roku.
Mgły które pojawiające się na terenie gminy można podzielić na występujące w chłodne dni
- są to mgły adwekcyjne (związane z bliskością zbiornika wodnego) i frontalne oraz na mgły
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
10
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
występujące latem i wczesną jesienią
- mgły radiacyjne. Średnia liczba dni w roku z
widzialnością poziomą poniżej 1 km to 34 dni.
Dni mroźne kształtują się na poziomie 47 dni w ciągu roku.
Dni bardzo mroźne występują średnio w ciągu 22 dni w roku.
Przymrozki obserwuje się w około 119 dni w ciągu roku . Okres bezprzymrozkowy trwa ok.
170 dni.
Temperatura powietrza średnio wynosi się na poziomie 7.7C na obszarach równinnych i
wydmowych, i około 7.6 w dolinach i na obrzeżu Zalewu Zegrzyńskiego. Średnie
temperatury w charakterystycznych miesiącach kształtują się odpowiednio: w styczniu –
3,7C, w kwietniu 7,2 C, w lipcu 18,0C, w październiku 8,1 C.
Wilgotność powietrza zależy od pory roku i najsilniejsza jest w okresie letnim. Roczne
zmiany wilgotności są uwarunkowane rocznym przebiegiem temperatur i są odwrotnie
proporcjonalne. Średnia roczna wilgotność sięga 78 .
Roczna ilość opadów kształtuje przeciętnie poniżej 500 mm i jest niższa niż średnia dla
Polski (600 mm). Najwięcej opadów jest w miesiącach letnich ( czerwiec – sierpień) i
wynosi ok. 200 mm, a najmniej w miesiącach zimowych (grudzień – luty) ok. 100 mm. W
miesiącach wiosennych suma opadów średnio 110 mm, a w miesiącach jesiennych 120 mm.
Wiatry notuje się najczęściej w kierunku
zachodnim i południowo-zachodnim, które
charakteryzują się dużymi prędkościami. Średnia roczna częstotliwość wiatrów zachodnich
wynosi 33 %, północnych 19 %, południowych 21 %, a wschodnich 22 %.
2.5. Formy użytkowania terenu
Gmina Radzymin zajmuje teren wielkości ok. 131 km 2. Jest to gmina miejsko – wiejska
o charakterze rolniczym.
W strukturze użytkowania dominują użytki rolne z przewagą gruntów ornych. Pozostałe
funkcje terenów gminy Radzymin stanowią: mieszkalnictwo, usługi, komunikacja, turystyka
i rekreacja, rzemiosło, przemysł oraz eksploatacja surowców.
Gleby w gminie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem przestrzennym ze względu na
warunki gruntowo – wodne i rzeźbę terenu.
Grunty orne można sklasyfikować na obszary występowania gleb o dużych (kompleks
2 i 4), średnich (kompleks 8, 5) i słabych (kompleks 6, 9, 7) wartościach użytkowych.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
11
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Gleby o dużych wartościach użytkowych stanowią kompleks pszenny dobry i żytni bardzo
dobry i są to gleby bielicowe i pseudobielicowe z glin lekkich, średnich, piasków gliniastych
i iłów.
Gleby o średnich wartościach użytkowych stanowią kompleksy: zbożowo – pastewny
mocny (czarne ziemie zdegradowane) i żytni dobry (gleby bielicowo i pseudobielicowe).
Gleby słabe stanowią kompleks żytni słaby (gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne
wyługowane i kwaśne), zbożowo-pastewny słaby (gleby murszowo-mineralne), żytni bardzo
słaby (gleby brunatne wyługowane i kwaśne).
W strukturze zabudowy dominuje zabudowa jednorodzinna – 62,57 %, znaczny jest także
udział zabudowy zagrodowej- 30,41%. Zabudowa wielorodzinna stanowi 5,21 %, a
komunalna 1,83 %.
Zastój w rolnictwie, rozdrobnienie gospodarstw rolnych, częsty brak specjalizacji produkcji,
trudny teren dla
uprawy rolniczej - słabe gleby, brak rynków zbytu, liczne odłogi, brak
motywacji do szkolenia/kształcenia w zawodach rolniczych, niskie kwalifikacje większości
rolników, niski poziom specjalizacji, brak tradycji współpracy rolników, brak rozwiniętego
przetwórstwa rolno – spożywczego, wysoki udział kosztów stałych w produkcji, brak wiedzy
nt. funkcjonowania gospodarstw rolnych w UE.
Wykorzystanie tych terenów o dużym potencjale rekreacyjno- wypoczynkowym jest dalece
niewystarczające i niezadowalające. Dlatego też należy opracować plan zagospodarowania
składający się z realnych możliwości w tym zakresie. Przedmiotem szczególnej troski jest
również jak najszybsza poprawa stanu czystości wód Zalewu Zegrzyńskiego. Jezioro to
stanowi główny rejon wypoczynku podmiejskiego Warszawy i łącznie z sąsiadującymi
odcinkami Bugu i Wisły zaliczane jest do głównych w skali kraju kompleksów
wypoczynkowo - turystycznych .
Tabela 1. Powierzchnie gruntów i użytków rolnych na terenie gminy Radzymin.
Rodzaje użytku
Powierzchnia (ha)
Struktura
Użytków rolnych ogółem
8026
61,3 %
Grunty orne
4496
34,34 %
Sady
87
0,66%
Łąka
1838
14,04 %
Pastwiska
1605
12, 26 %
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
12
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Lasy i grunty leśne ogółem
3299
25,2 %
Grunty pod wodami
460
3,5 %
Tereny komunikacji
459
3,5 %
Tereny osiedlowe
626
4,8 %
Tereny rożne
20
0,2 %
Nieużytki
203
1,5 %
13 093
100,00
Razem
Użytki rolne
3,5% 4,8%
3,5%
0,2%
Lasy i grunty leśne
1,5%
Grunty pod wodami
Tereny komunikacyjne
Tereny osiedlowe
Tereny różne
Nieużtki
61,3%
25,2%
Wykres 1. Formy użytkowania gruntów
2.6. Infrastruktura techniczna gminy Radzymin
2.6.1. Zaopatrzenie w wodę
Właściwa
gospodarka
wodna
powinna
obejmować
działania
zmierzające
do
zwodociągowania jak największej liczby budynków mieszkalnych i gospodarstw wiejskich,
celem poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzenia dogodniejszych warunków
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
13
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
rozwoju działalności gospodarczej. Niezbędna jest także modernizacja istniejących ujęć
wody w studniach kopalnych, systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń
wchodzących w skład systemów zaopatrzenia w wodę (np. sieć rozdzielcza, zbiorniki
wyrównawcze) oraz kontrola ilości dostarczanej wody do sieci w celu ograniczenia strat
wody.
Gmina Radzymin zaopatrywana jest w wodę głównie z ujęć wód podziemnych piętra
czwartorzędowego. W 1995 r. oddano do użytku Stację Uzdatniania Wody położoną w
południowo – zachodniej części gminy, w Aleksandrowie przy ul. Batalionów Chłopskich.
Ujęcie wody dla wodociągu gm. Radzymin składa się z trzech studni (nr 1, 2, 3) ujmujących
wodę z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych w rejonie stacji uzdatniania wody.
Gmina Radzymin nie została jeszcze w pełni zwodociągowana. Ogólna długość sieci
wodociągowej stanowi 64 289 mb.
Ponadto na terenie gminy istnieje jeszcze jedno ujęcie publiczne w miejscowości Ciemne
będące w użytkowaniu przez Miejski Zakład Wodociągów Kanalizacji i Administracji
Budynków Komunalnych (MZWKiABK), a także studnie głębinowe tj.: Coca Cola –
Radzymin, ul. Przemysłowa, Nadma – Nadma, ul. Szkolna, Stare Załubice – Wolice, TAGO
PPC – Ciemne, J.W. Construction, które zostały szczegółowo omówione w tabeli nr 7.
Tabela 2. Charakterystyka głównych ujęć wód podziemnych i studni na terenie gminy
Radzymin.
Nazwa ujęcia
Lokalizacja
Głębokość
otworu
(m p.p.t.)
Użytkownik
ujęcia
Wydajność
ujęcia
(m3/h)
Głębokość
lustra wody
(m p.p.t.)
204
bd
Ujęcie
publiczne
Ciemne
40
MZWKiABK
Coca Cola
dwie studnie
Radzymin
ul.Przemysłowa
60
60
Coca Cola
Beverages
Polska
Sp.z o.o.
łącznie 120
bd
SUW
Aleksandrów
Radzymin
ul. Batalionów
Chłopskich
60
61,5
63,9
MZWKiABK
Radzymin
łącznie 220
bd
Ujęcie
oligoceńskie
Radzymin
ul.Batorego
239
Instytut
Geologiczny
Warszawa
bd
bd
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
Utwory
geologiczne
nad poziomem
wodonośnym
piasek, ił
warwowy glina
zwałowa, piasek
piasek
drobnoziarnisty,
glina pylasta,
piasek
średnioziarnisty
piasek
drobnoziarnisty,
piaski
różnoziarniste
ze żwirem i
otoczakami,
glina
piaszczygłazikami głazikami,
piasek, glina z
otoczakami, iły
pstre, węgiel
brunatny
14
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
30
Szkoła
Podstawowa
20
bd
Stare Załubice Wolica
35
Ośrodek
Wypoczynkowy
21
bd
TAGO PPC
Ciemne 141D
30
TAGO
Ciemne 141D
6
JW.
Construction
Stare Załubice
235
JW.
Construction
12
Nadma
Nadma
ul.Szkolna
piasek, ił
piaszczysty
piaski drobno i
gruboziarniste z
otoczakami i
żwirem, ił
bd
piasek drobny
pylasty, ił
warowy, glina
206
piaski
(6,9 ustabili- średnioziarniste,
zowane)
żwiry, iły szare i
pstre, glina.
2.6.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Gmina Radzymin posiada Miejską Oczyszczalnie Ścieków, która jest eksploatowana od
1994 roku przez Miejski Zakład Wodociągów Kanalizacji i Administracji Budynków
Komunalnych. Ścieki oczyszczane są metodą mechaniczno-biologiczną. Przepustowość
oczyszczalni wynosi - 2 080 m3/d. Oprócz ścieków komunalnych trafiają tutaj ścieki z
przemysłu spożywczego (ok. 20 % całkowitej ilości). W wyniku oczyszczania ścieków
powstają następujące rodzaje odpadów:
-
skratki – 45,5 Mg
-
zawartość piaskowników – 38,8 Mg
-
zawartość tłuszczowników – 1,0 Mg
-
osad wtórny – 1 386 Mg
Skratki i piasek z piaskowników są składowane na składowisku odpadów komunalnych.
Osady ściekowe poddawane są zagęszczaniu, stabilizacji tlenowej i odwadniane w prasach
komorowych, a następnie wykorzystywane są do nawożenia gruntów. Analiza osadów
ściekowych wykonywana jest dwa razy do roku. Oczyszczalnia posiada zezwolenie na
wykorzystanie osadów w celach nawozowych i do rekultywacji. Ścieki są głównie dowożone
wozami asenizacyjnymi. Przeprowadzona w 2004 r. modernizacja oczyszczalni ścieków
objęła montaż prasy do odwodniania osadów.
Oczyszczone ścieki z oczyszczalni miejskiej odprowadzane są do rzeki Beniaminówka, z
której prowadzi się również pobór wody z dla potrzeb technologicznych. Gmina posiada
pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody dla potrzeb oczyszczalni.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
15
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
W północno – zachodniej części miasta Radzymin, na terenie przemysłowym
zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Coca-Cola Beverages Polska Sp. z. o. o.
Do eksploatacji została oddana w 1992 roku. Oczyszczanie ścieków odbywa się metodą
mechaniczno – biologiczną z osadem czynnym. Jest to oczyszczalnia ścieków
przemysłowych, ścieki komunalne stanowią ok. 0,1 % całej ilości ścieków. Przepustowość
oczyszczalni stanowi max 1000 m3/d. Powstaje tutaj 0,7 Mg skratek, które są składowane.
Średnie uwodnione osadów ściekowych wynosi 11- 18 %, a wykorzystywane są do
rekultywacji gruntów. Badania osadu przeprowadzane są dwa razy w roku. Posiada on
kwaśny odczyn, zawiera z punktu widzenia nawozowego zawartości azotu, fosforu, wapnia,
magnezu i substancji organicznej. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Beniaminówka.
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej na terenie miasta i gminy
Radzymin wynosi 5 813,7 mb. Do chwili obecnej na terenie gminy wykonano 8 091,7 mb
kanalizacji (kanał tłoczny + grawitacyjny). Na ukończeniu jest budowa 759,5 mb kanalizacji,
a rozpoczęta została realizacja etapu przewidującego 216,5 mb. W 2004 r. zostały
opracowane projekty kanalizacji obejmującej ulice: Traugutta, Czartoryskiej, Norwida i
Batorego.
W perspektywie lat 2005-2015, na terenie gminy przewiduje się modernizację i
rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Planowana budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na odprowadzenie ścieków
sanitarnych od 90 % mieszkańców.
2.6.3. Zaopatrzenie w ciepło
Teren Gminy zaopatrywany jest w ciepło głównie z indywidualnych kotłowni
węglowych, stanowiących niskie, rozproszone źródła emisji zanieczyszczeń.
W ostatnich latach sukcesywnie zastępuje się w lokalnych systemach grzewczych, paliwa
stałe na ekologiczne paliwa ciekłe, takie jak olej opałowy lekki. W ostatnich latach
zapotrzebowanie na energię cieplną do celów grzewczych uległo znacznemu zmniejszeniu.
Wiąże się to z prowadzeniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
wielorodzinnych (montaż zaworów termostatycznych, automatyzacja urządzeń w węzłach
cieplnych, montaż podzielników cieplnych), modernizacją budynków (wymiana okien na
szczelne, wykonanie termoizolacji ścian). Przyjmuje się natomiast, że zapotrzebowanie na
ciepłą wodę będzie się utrzymywać na tym samym poziomie.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
16
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Około 46 % ludności gminy Radzymin korzysta z gazu ziemnego, ale trudno jest
oszacować jaki procent ludności używa tego surowca jako źródła ciepła. Istniejący gazociąg
średniego ciśnienia obejmuje miejscowości: miasto Radzymin, Arciechów, Borki, Cegielna,
Ciemne, Dybów – Kolonia, Emilianów, Mokre, Nadma, Słupno, Dybów, Stary Janków,
Ruda, Nowy Janków, Wiktorów, Zawady oraz Zwierzyniec. Wszystkie budynki podległe pod
Gminę zaopatrywane są w ciepło gazem ziemnym.
2.6.4. Energetyka
Gmina Radzymin zaopatrywana jest w energię elektryczną przez rejon w Wołominie a
także rejon Legionowo i rejon Wyszków. Stan techniczny istniejących linii jest
zadawalający. W istniejącej sieci przesyłowej występują znaczne rezerwy mocy. Istniejący
układ sieci daje dużą pewność zasilania przy małych spadkach napięć. Wydajność
energetyczna sieci pozwala na realizację nawet znacznego zapotrzebowania na energię.
Bardzo istotna wydaje się być współpraca Zakładów Energetycznych z gminą w zakresie
współtworzenia infrastruktury elektro-energetycznej. W przygotowaniu projektu realizacji
inwestycji elektroenergetycznych niezwykle pomocne są bowiem dwa dokumenty
planistyczne, których opracowanie należy do kompetencji gminy – „Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz „Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego”.
2.7. Stan i kierunki rozwoju gospodarczego
Na terenie gminy Radzymin nie planuje się przedsięwzięć mogących wywoływać
konflikty społeczne.
Gospodarka
Gmina miejsko - wiejska Radzymin ze względu na swoje korzystne położenie
komunikacyjne i bliskość stolicy, posiada duży potencjał gospodarczy.
Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ok. 1300 podmiotów gospodarczych, ale w
większości są to małe i średnie jednostki. Rozwinął się tutaj przemysł budowlany, który
skupia się na produkcji ceramiki budowlanej i bazuje na miejscowych surowcach. Istotną
rolę w rozwoju gospodarczym odgrywają także przedsiębiorstwa owocowo-warzywne,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
17
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
cukiernicze, wód mineralnych, artykułów z tworzyw sztucznych. Nie brakuje także usług
remontowo – budowlanych, stolarskich, transportowych itp.
Do największych przedsiębiorstw występujących na terenie gminy Radzymin zaliczają
się:
„Coca – Cola Beverages Polska” - największy zakład w Europie środkowo –
-
wschodniej,
-
Fabryka kosmetyków „SORAYA”,
-
Zakład poligraficzny „WINKOWSKI”,
-
„Zakład BTB Produkty Betonowe”,
-
Skład celny „RATPOL”,
-
„TAGO”.
Turystyka
Turystyka i agroturystyka ze względu na walory środowiska, ma szansę stać się ważną
gałęzią gospodarki gminy. Warunkiem jej rozwoju są nakłady na ochronę środowiska
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, budowę i modernizację bazy turystycznej oraz
infrastruktury technicznej. Turystka na tym obszarze jest związana z Zalewem Zegrzyńskim
i występowaniem wielu walorów turystyczno-wypoczynkowych. Duże znaczenie dla
rozwoju turystyki ma występowanie szlaków turystycznych i pomników przyrody (350 szt.).
Główne szlaki turystyczne przebiegające przez teren gminy stanowią:
szlak czerwony – fragment tzw. obwodnicy warszawskiej łączącej miejsca bitew
-
warszawskich i miejsc pamięci. Przebiega przez Ząbki, Zielonkę, oraz Marki, gm.
Radzymin,
szlak zielony – przebiega od stacji w Zielonce, wzdłuż rzeki Długiej, do cmentarz
-
poległych w 1920 roku w Ossowie, przez okolice rez. „Grabicz”, rejon Cmentarza i
Kościoła w Kobyłce, okolice Dworu w Czarnej, dalej wzdłuż rz. Czarnej, wokół rez.
„Puszcza Słupecka” do Sierakowa w gm. Radzymin.
Plan przestrzennego zagospodarowania Radzymina wskazuje orientacyjny przebieg
tranzytowych szlaków turystyki pieszej, ścieżek panoramicznych i przechadzkowych,
szlaków turystyki rowerowej i ścieżek rowerowych, szlaków turystyki kajakowej oraz
pasażerskiej żeglugi promowej wzdłuż rzeki Rządzy oraz na Zalewie Zegrzyńskim i na rzece
Bug.
Energia odnawialna
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
18
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Do podstawowych źródeł energii odnawialnej zalicza się:
-
energia słoneczna,
-
energia wiatrowa,
-
energia z biomasy,
-
energia geotermalna,
-
energia wód.
Najpopularniejszą energią jest energia słoneczna, która jest wykorzystywana do
ogrzewania wody (tzw. kolektory), do wytwarzania energii w fotoogniwach, ogrzewania
budynków przez zastosowanie odpowiednich elementów budowlanych.
Energia wiatrowa jest wykorzystywana w młynach do mielenia zboża, do
wykorzystywania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, do pompowania wody w
wodociągach.
Ostatnio największe nadzieje wiąże się z biomasą. Jej udział w bilansie paliwowoenergetycznym w Polsce rośnie. Może ona być wytwarzana na cela energetyczne w
procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych (drewna, słomy), gazowych w postaci
biogazu lub przetwarzania na paliwa ciekłe (olej, alkohol).
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych komponentów
zrównoważonego rozwoju przynoszącego wymierne efekty ekologiczno - energetyczne.
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo - energetycznym powinien
przyczyniać się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów
energetycznych oraz do poprawy stanu środowiska. Ten rodzaj działań może przyczynić się
do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego, stworzenia nowych miejsc pracy.
Zaletą odnawialnych źródeł energii, jest to, że pozyskiwanie energii z tych źródeł nie
wymaga budowy scentralizowanej instalacji oraz kosztownych linii przemysłowych, mają
one wynikający ze swej natury charakter lokalny.
Energia odnawialna jest bardzo ważnym i perspektywicznym źródłem ekologicznie
czystej energii zarówno w krajach UE jak i w Polsce.
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji
roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, który oparty jest na środkach pochodzenia
biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Głównym wyróżnikiem
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
19
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
tego sposobu gospodarowania, w potocznym rozumieniu, jest eliminacja środków
technologii chemicznej z produkcji rolniczej. Rolnictwo ekologiczne stworzy zatem
możliwość uzyskania optymalnych plonów o wysokiej jakości, bez stosowania nawozów
mineralnych i pestycydów.
W 2001 r. uchwalona została ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z dnia 2 maja
2001 r. z późn. zm). Reguluje ona warunki prowadzenia produkcji rolniczej i przetwórstwa
rolno-spożywczego metodami ekologicznymi oraz system kontroli i certyfikacji tej produkcji
i tego przetwórstwa, obrót produktami rolnictwa ekologicznego oraz zasady ich znakowania.
W gminie Radzymin uprawy ekologiczne prowadzone są głównie pod osłonami.
Do negatywnych cech rolnictwa danego regionu należą:
-
zbyt niska efektywność produkcji,
-
zbytnie rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
-
niski dysparytet dochodów rolniczych,
-
brak integracji w środowisku wiejskim,
-
brak świadomości społeczności gminnej na temat korzyści wynikających z
dostosowania prawa polskiego w zakresie gospodarki rolnej do przepisów UE.
Według informacji udzielonych przez Biuro Powiatowe AriMR w Radzyminie – na
terenie gminy Radzymin funkcjonuje jedno gospodarstwo zajmujące się rolnictwem
ekologicznym, powierzchnia upraw ekologicznych tego gospodarstwa wynosi 1,2 ha i są to
uprawy pod osłonami. Według ARiMR zainteresowanie uprawami ekologicznymi na terenie
gminy wzrasta.
3. Zasoby i różnorodność przyrodnicza gminy
Gmina Radzymin ze względu na swoje położenie oraz walory turystyczno-krajoznawcze
może stanowić atrakcyjne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Warszawy. Największy
obszar, który może być wykorzystany w tym celu znajduje się w północno-zachodniej
części gminy. Są to głównie leśne obszary krajobrazu chronionego. Rozległe piaszczyste
równiny urozmaicają ciągi wzniesień wydmowych porośnięte lasem.
Gmina Radzymin znajduje się w strefie oddziaływania dużych rzek i dolin rzecznych
Bugu i Narwi, w pasie nizin środkowopolskich. Lasy pokrywają 23 % obszaru gminy.
Największe kompleksy leśne znajdują się w południowo – zachodniej części gminy.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
20
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Dominują bory świeże i bory suche, a lokalnie występują bory mieszane i tereny bagienne
oraz łęgi i olsy.
Na terenie gminy w planie przestrzennego zagospodarowania terenu, wyodrębniono
obszary chronionego krajobrazu wchodzące w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego
oraz pomniki przyrody.
3.1. Zasoby wodne
3.1.1. Wody powierzchniowe
Gmina Radzymin znajduje się w strefie oddziaływania dużych dolin rzecznych Bugu i
Narwi (Zalew Zegrzyński). Przez teren gminy przepływają rzeki Rządza i Czarna mająca
swoje ujście do Zalewu Zegrzyńskiego, z którym gmina bezpośrednio graniczy.
Część północna i północno-wschodnia gminy odwadniana jest do Zalewu za
pośrednictwem starorzecza Bugu i rzeki Rządzy, których odcinki ujściowe znajdują się
północno- zachodniej części terenu. Nadmiar wód powierzchniowych z centralnej i
południowej części gminy odprowadzany jest poza jej granice ciekami Beniaminówki i
Kanału Sierakowskiego oraz rzeką Rządzą i Czarną, które wpływają w kierunku zachodnim
do kanału Żerańskiego i dalej do Zalewu Zegrzyńskiego. Z kolei lokalnymi odbiornikami
wód powierzchniowych na terenie gminy są nieliczne sztuczne zbiorniki wodne (glinianki)
zgrupowane głównie w południowej części Radzymina.
Rzeka Bug
Bug jest lewobrzeżnym dopływem Narwi o powierzchni całkowitej 39 420,2 km 2.
Charakteryzuje się dużą niejednorodnością pod względem hydrologicznym, co wpływa
negatywnie na bilans wodny wszystkich jej użytkowników, a także na wody gruntowe.
Proces roztopowy w dorzeczu Bugu rozpoczyna się wcześniej na obszarze źródłowym
(Wyżyna Podolska na Ukrainie) niż w odcinku środkowym i ujściowym. Bug charakteryzuje
się śnieżno – deszczowym ustrojem zasilania z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu
roku. Zasilanie śnieżne powoduje wysokie stany w kwietniu, a deszczowe jest związane z
letnim maksimum opadowym i przypada na miesiące czerwiec – lipiec. Okresy niskiego
stanu przypadają na miesiąc wrzesień. Największe wylewy obserwuje się w kwietniu i maju.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
21
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Na terenie gminy występują starorzecza Bugu. Charakterystyczne przepływy roczne
(wartości wyrównane m3/s wg wskazań wodowskazu Wyszków) kształtują się: przepływ
średni –140, przepływ max z prawdopodobieństwem wystąpienia 10 % - 1 140, przepływ
średni niski – 34,6.
Rzeka Rządza
Rzeka jest lewostronnym dopływem Narwi – Jeziora Zegrzyńskiego. Jej dolina jest
szeroka, słabo wcięta, z podmokłymi dolinami i licznymi starorzeczami. Zasilana jest przez
liczne, drobne cieki i kanały melioracyjne.
Rzeka Czarna
Rzeka Czarna ma kierunek przepływu z południowo-wschodniego na północno-zachodni.
Jest prawostronnym dopływem Kanału Żerańskiego. Uchodzą do niej liczne kanały
melioracyjne. Jej dolina jest szeroka, słabo wcięta, z podmokłymi dolinami i licznymi
starorzeczami.
Zalew Zegrzyński
Jezioro Zegrzyńskie obejmuje 40 kilometrowej długości rozlewisko rzek Narwi Bugu o
powierzchni 33 km2. Jest to zbiornik retencyjny pozwalający zminimalizować groźbę
powstania powodzi w dolnym biegu Narwi, oraz Wisły, a także umożliwia nawodnienie
ponad 8 tys. hektarów łąk i pól. Zbiornik ten służy również zaopatrzeniu w wodę znacznej
części Warszawy - wybudowany w latach osiemdziesiątych Wodociąg Północny pobiera
wodę z Zalewu w okolicach Wieliszewa. Zbiornik wodny rozciąga się od wysokiej na 24 m
zapory i usytuowanej na niej elektrowni wodnej dostarczającej 20 MW energii elektryczne w
miejscowości Dębe, aż po historyczne miasto Pułtusk. Połączenie z Warszawą zapewnia
jezioru malowniczy, 19 kilometrowy Kanał Żerański. Zalew Zegrzyński stanowi dzięki temu
ważny odcinek jednej z głównych arterii wodnych łączących Jeziora Mazurskie oraz
dorzecze Narwi i Bugu z rzeką Wisłą.
Dobrze rozwinięta sieć dróg dojazdowych wiąże leżące nad nim miejscowości bezpośrednio
z Warszawą. Zalew Zegrzyński to przede wszystkim miejsce wypoczynku. Sprzyjają temu
jego czyste wody. Dzieje się tak dzięki wybudowaniu w ostatnich latach wielu oczyszczalni
nad Narwią, Bugiem i ich dopływami. Wokół jeziora powstało wiele ośrodków
wypoczynkowych i domków letniskowych. Bioindykatorami czystości wód w zbiorniku są
spotykane tu ryby: szczupaki, okonie.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
22
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
3.1.2. Wody podziemne
Na terenie tarasów zalewowych i nadzalewowych występuje tylko jeden miąższy poziom
wodonośny, który drenowany jest przez Bug i Wisłę. Zwierciadło wody posiada swobodny
charakter, a warstwa wodonośna nie podlega izolacji od powierzchni. Woda gruntowa
występuje wśród piasków rzecznych o korzystnych warunkach filtracji. Zasilanie odbywa się
za pośrednictwem miejscowych opadów atmosferycznych i dopływ podziemny wzdłuż dolin
rzecznych oraz z tarasu radzymińskiego i wysoczyzny. Powierzchnia piezometryczna
zwierciadła wody jest prawie płaska – lekko nachylona w kierunku drenujących cieków
powierzchniowych.
Na obszarze tarasu zastoiskowego (radzymińskiego) i na zdenudowanej wysoczyźnie
polodowcowej występują co najmniej dwa poziomy wodonośne rozdzielone serią
nieprzepuszczalnych iłów, mułów lub glin:
-
Górny poziom wód gruntowych występuje w stropie serii nieprzepuszczalnej jako
swobodne zwierciadło wśród piasków leżących na iłach i mułach, lub jako sączenie z
serii zastoiskowej. Wody podziemne zasilane są wyłącznie dzięki infiltracji opadów
atmosferycznych, a od okresowego bilansu tych opadów i parowania zależy aktualny
stan wód. Okresowe wahania poziomu wód są duże ze względu na utrudnioną infiltrację
wgłębną i dopływ powierzchniowy.
-
Dolny poziom wodonośny tarasu radzymińskiego i zdenundowanej wysoczyzny
występuje poniżej ilastej serii zastoiskowej. Zwierciadło wody podziemnej jest napięte i
stabilizuje się na poziomie zbliżonym od zwierciadła górnego poziomu, co świadczy, że
wody obu poziomów pozostają w kontakcie hydraulicznym. Dolny poziom wodonośny
jest głównym źródłem wody dla celów komunalnych i przemysłowych.
W rejonie Radzymina górny poziom wodonośny charakteryzuje się pogorszoną jakością ze
względu na zrzut zanieczyszczeń do gruntu.
3.2. Zasoby leśne
Lesistość Gminy Radzymin stanowi 25,6  ogólnej powierzchni. Wskaźnik ten jest
mniejszy w stosunku do średniej lesistości powiatu (27,39 ) i kraju ( 28,4 ).
Największe kompleksy leśne znajdują się na jej obszarze w południowo-zachodniej i
zachodniej części gminy. Dominują bory świeże i bory suche, a lokalnie występują bory
mieszane i bagienne oraz łęgi i olsy.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
23
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Powierzchnia lasów została przekształcona i ograniczona
w wyniku działalności
człowieka. Budując wały przeciwpowodziowe, meliorując łąki, zakładając sztuczne plantacje
często w formie monokultury, a przede wszystkim karczując naturalne zbiorowiska leśne i
wprowadzając na te obszary rolnictwo, przemysł, osadnictwo, turystykę – przekształcił i
zdegradował, naturalne środowisko przyrodnicze.
Lasy łęgowe porastające w przeszłości obszary tarasu zalewowego zostały prawie
całkowicie wycięte i występują dziś tylko lokalnie w postaci drobnych fragmentów.
Mniej od łęgów przekształcone, a co za tym idzie bardziej naturalne są występujące lokalnie
w obrębie tarasu zalewowego zbiorowiska roślin tzw. łozy. Z kolei w stanie bliskim do
naturalnego zachowały się olsy i bory bagienne. Zespołom tym towarzyszy naturalna
roślinność szuwarowo – bagienna. Siedliska boru mieszanego świeżego oraz grądu są w
zdecydowanej większości odlesione i wykorzystywane do celów rolniczych. Pozostałe
fragmenty lasów mają przekształcony skład florystyczny i strukturę drzewostanów w
stosunku do naturalnych. Często są to sztuczne plantacje sosny.
3.3. Zasoby surowców mineralnych
Na obszarze gminy Radzymin występują przede wszystkim złoża surowców mineralnych
wykorzystywane do produkcji ceramiki budowlanej. Są to głównie iły i muły zastoiskowe
(warwowe) tzw. zastoiska warszawskiego. Zostały one dość szczegółowo rozpoznane i są
przedmiotem wieloletniej intensywnej eksploatacji.
Surowce ilaste ceramiki budowlanej praktycznie występują w całej południowej i
środkowej części gminy oraz wąskim pasem ciągnącym się na północ od Radzymina po wieś
Łosie. Iły warowe zalegają pod niewielkim nakładem bezpośrednio pod glebą, a najczęściej
pod piaskami rzecznymi i eolicznymi o miąższości 0,7 –2,0 m.
W serii złożowej zaznaczają się 2 poziomy ilaste: dolny i górny. Poziom górny stanowią iły
mułkowate, charakteryzujące się większa zawartością frakcji pyłowej i piaszczystej.
Występują tu dość znaczne ziarna marglu, szkodliwego dla ceramiki budowlanej. Średnia
miąższość górnego poziomu wynosi ponad 2m. Poziom dolny natomiast – o średniej
miąższości ponad 5 m – zbudowany jest z iłów warowych z wyraźnym rozwarstwieniem. Ze
względu na swoje właściwości chemiczno – fizyczne iły te znalazły szerokie zastosowanie
do produkcji różnorodnych wyrobów ceramiki czerwonej – głównie cegły pełnej, cegły
dziurawki i kratkówki. Trzeba jednocześnie podkreślić, że z uwagi na ich powszechne
występowanie, nie wyznaczono obszarów prognostycznych, a na terenie gminy znajduje się
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
24
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
kilkanaście złóż o udokumentowanych zasobach. Na bazie tego surowca działają liczne
cegielnie prywatne.
W północnej części gminy eksploatowane jest kruszywo naturalne drobne.
Tabela 3. Zestawienie złóż kopalin o udokumentowanych zasobach, eksploatowanych na
terenie Gminy Radzymin
Nazwa złoża
Lp.
Miejscowość Powierzchnia Kopalina główna
(ha)
Słupno
1,3
Surowce ilaste
ceramiki
budowlanej -ił
Zawady
3,2
j.w.
1.
Nowe Słupno V
2.
Zawady
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zawady I
Mokre III
Mokre – Truszkowski, Kryski
Ciemne VI
Radzymin –dz.nr.4
Łosie I
Łosie
Mokre
Słupno -Wawrzynów
Zawady
Mokre
Mokre
Ciemne
Radzymin
Losie
Losie
Mokre
Słupno
2,7
0,6
2,7
6,1
1,7
3,0
3,5
6,14
2,37
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
12.
13.
14.
15.
16
Słupno
Nowe Słupno V
Ciemne I
Mokre II
Arciechów
Słupno
Słupno
Ciemne
Mokre
Arciechów
5,12
1,3
0,5
2,3
0,6
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
Kruszywo nat.
Zasoby
(tys. m3)
54,6
144,5
56,8 piaski
schudz.
94,8
51,0
147,3
221,9
113,9
142,4
168
188
276
55 piaski
schudz.
24,5
54,6
29,6
81
8,8
3.4. Różnorodność przyrodnicza gminy Radzymin
Gmina Radzymin charakteryzuje się bogatą różnorodnością przyrodniczą. We florze
obserwuje się tutaj wyraźny zanik kserotermicznych gatunków pantyjskich, stopniowy zanik
roślin
atlantyckich,
oraz
ilościowy
przybytek
roślin
północno
–
wschodnich.
Charakterystyczne dla tej krainy jest panowanie borów sosnowych o różnej przynależności
fitosocjologicznej oraz borów mieszanych i lipy drobnolistnej, a także rozprzestrzenienie
roślinności torfowiskowej i piaskowej.
Bezpośredni wpływ na powstawanie określonych naturalnych zbiorowisk roślinnych
mają czynniki środowiska przyrodniczego jak: budowa geologiczna, klimat, gleby, stosunki
wodne. Na terenie gminy Radzymin wyraźnie widać tę zależność.
Potencjalną roślinność terenów równin tarasów zalewowych stanowią lasy łęgowe oraz
zarośla łozowe. Obszary równin tarasów nadzalewowych i zastoiskowego oraz wysoczyzny
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
25
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
polodowcowej to miejsce występowania borów mieszanych świeżych oraz grądów. Wydmy
paraboliczne i wały piaskowe porasta bór suchy, a równiny torfowe bór bagienny.
3.5. System obszarów chronionych gminy Radzymin
Na terenie gminy Radzymin wyróżnia się następujące formy ochrony przyrody:
obszary
chronionego
krajobrazu
wchodzącego
w
skład
Warszawskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
pomniki przyrody,
W 2001 r. Gmina Radzymin otrzymała nagrodę WFOŚ (Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska) za działalność w zakresie ochrony przyrody.
Na terenie gminy Radzymin nie występują obszary Natura 2000.
Istotnym dla przyszłych inwestycji, zwłaszcza dla procesu opiniowania i sporządzania ocen
oddziaływania na środowisko jest fakt przechodzenia obszarów Natura 2000 w sąsiedztwie
gminy Radzymin.
W okolicach gminy Radzymin występują następujące obszary chronione:
Ostoja Nadbużańska (PLH 140011)
Charakterystyka obszaru: Ostoja ta obejmuje naturalną dolinę nizinnej rzeki z licznymi
starorzeczami, meandrami, piaszczystymi wyspami i łachami. Ogromna różnorodność
siedlisk przyrodniczych pociąga za sobą bogactwo gatunkowe roślin oraz zwierząt. Jest to
obszar szczególnie cenny dla ptaków. Występuje tu także żółw błotny. Ostoja Nadbużańska
stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk Gatunkami priorytetowymi na obszarze ostoi są
wilk (Canis lupus), oraz ryba strzebla przekopowa (Phoxinus percnurus).
Położenie: Ostoja Nadbużańska obejmuje dolinę rzeki Bug od ujścia Krzny, aż po Jezioro
Zegrzyńskie, o długości 260 km.
Historia i ukształtowanie: Obszar obejmuje dolinę rzeki Bug. Głównym elementem jest tu
koryto nizinnej, wolno płynącej rzeki z licznymi starorzeczami, piaszczystymi wyspami i
łachami. W dolinie Bugu występują dobrze wykształcone terasy: zalewowy i nazdalewowy.
W obrębie terasu nadzalewowego liczne są wydmy śródlądowe, pagórki i pola piasków
przewianych. W wielu miejscach, na krawędzi doliny występują tarasy kemowe.
Przeważający na tym obszarze krajobraz morenowy urozmaicają doliny mniejszych rzek
stanowiących dopływy Bugu.
Ekosystem: Różnorodność siedlisk przyrodniczych jest na tym obszarze ogromna. Występuje
tu 16 typów siedlisk wymienionych w załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej. Na dnie
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
26
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
doliny, oprócz głównego koryta rzeki
występują liczne starorzecza w różnym stopniu
porośnięte przez roślinność wodną i bagienną. Możemy w nich wyróżnić: zbiorowiska
szuwarowe ze skrzypem bagiennym i oczeretem jeziornym, szuwary manny jadalnej, pałki
wąskolistnej i szerokolistnej, a także jeżogłówki gałęzistej. Niezwykle cenne są nadrzeczne
łęgi wierzbowo-topolowe oraz łęgi wiązowo-jesionowe.
Obszary bagienne znajdują się głównie przy ujściach rzek będących dopływami Bugu, a
także wokół starych koryt rzeki. Znaczne obszary porastają suche, ekstensywnie użytkowane
pastwiska oraz łąki (stanowią 40 % powierzchni ostoi). Pola uprawne zajmują około 30 %
powierzchni ostoi, a lasy – mniej niż 20 %. Duże zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych
sprawia, że licznie reprezentowane są tu rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt.
Do najciekawszych roślin można zaliczyć między innymi: leńca bezpodkwiatkowego,
staroduba łąkowego, widłaka spłaszczonego, lepnicę litewską, zawilca wielkokwiatowego,
goryczkę gorzką, zimozioła północnego i tajężę jednostronną. Fauna obszaru także jest
bardzo bogata, szczególnie w gatunki związane z siedliskami wodno-błotnymi. Występuje tu
bóbr, wydra, wilk; liczne są ptaki z takie jak: bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, żuraw,
derkacz, bąk i puchacz.
Awifauna jest na tyle interesująca i zróżnicowana, że obszar ten jest ostoją ptasią o randze
europejskiej. Osobliwością herpetofauny jest bez wątpienia spotykany w starorzeczach żółw
błotny, kumak nizinny oraz traszka grzebieniasta – wszystkie trzy uznane za gatunki
priorytetowe dla ochrony przyrody.
Ichtiofauna również obfituje w gatunki rzadkie i
chronione – w wodach żyją m.in. koza złotawa, babka łysa oraz kiełb białopłetwy.
Zagrożenia: Największym zagrożeniem dla walorów przyrodniczych tego obszaru są wały
przeciwpowodziowe, szczególnie te usypane blisko koryta rzeki, prowadzące do odcinania
starorzeczy od głównego koryta, co w konsekwencji powoduje ich szybkie wypłycanie i
zarastanie. Szczególnie niekorzystne jest wycinanie lasów łęgowych oraz regulacja małych
cieków wodnych. Negatywny wpływ na przyrodę ma także zabudowa doliny oraz rozwój
infrastruktury rekreacyjnej.
Ochrona przyrody: Obszar ten został włączony do europejskiej sieci obszarów chronionych
Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Na terenie ostoi nakładają się różne
formy ochrony przyrody: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, Nadbużański Park
Krajobrazowy, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz rezerwaty przyrody:
Szwajcaria Podlaska – o charakterze krajobrazowym obejmujący wilgotne lasy liściaste,
nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe oraz starorzecza Bugu;
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
27
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Łęg Dębowy – leśny obejmujący zwarty kompleks starodrzewu dębowego z rzadko już
spotykanym łęgiem dębowym;
Zabuże – leśno-krajobrazowy chroniący drzewostan dębowy i dębowo-sosnowy z licznymi
drzewami pomnikowymi;
Przekop – leśny chroniący naturalne lasy liściaste;
Wydma Mołożewska – faunistyczny chroniący obszerny fragment pastwisk przechodzących
w piaszczyste plaże. Utworzony głównie z uwagi na gniazdujące tu i przelotne ptaki;
Skarpa Mołożewska – florystyczny;
Dębniak – chroni naturalny las dębowy;
Kaliniak – leśny;
Kózki – ornitologiczny obejmujący starorzecza wraz z przyległymi zbiorowiskami
murawowymi, łąkami i fragmentami zadrzewień.
(Tekst:Renata Krzyściak-Kosińska)
Dolina Dolnego Bugu (PLB 140001)
Charakterystyka obszaru: Dolina Dolnego Bugu odznacza się znaczną różnorodnością
przyrodniczą, zwłaszcza siedlisk roślinnych. Ponadto jest jedną z najcenniejszych ptasich
ostoi w Polsce. W celu zachowania tych unikatowych terenów objęto je ochronnym
programem NATURA 2000.
Położenie: Bug płynie przez terytorium Polski, Ukrainy i Białorusi. Wypływa na Wyżynie
Podolskiej na Ukrainie, uchodzi w Polsce do Zalewu Zegrzyńskiego stanowiąc lewy dopływ
Narwi. Jego łączna długość wynosi 772 km, z czego 587km przypada na obszarze Polski.
Dolina Dolnego Bugu położona jest na pograniczu Mazowsza, Kurpi i Podlasia.
Ekosystem: Dolina Bugu stanowi ostoję ptaków o randze światowej, występują tu największe
w kraju populacje derkacza, sieweczki obrożnej, brodźca krwawodziobego, rybitwy czarnej i
jaskółki brzegówki.
Bug jest typową nieuregulowaną rzeką nizinną, silnie meandruje tworzy liczne zakola i
starorzecza. Miejscami powstają łachy i piaszczyste skarpy. Brzegi porośnięte są zaroślami,
łąkami zalewowymi i lasami łegowymi. Dolinę cechują dobre warunki przyrodnicze do
rozwoju wielu cennych ptaków, stanowi ona również ostoję dla niektórych gatunków
migrujących. Zamieszkują ją również rzadkie ssaki wodnych wydry i bobry.
Flora: Występuje tu wiele różnorodnych zbiorowisk roślinnych, obok podmokłych torfowisk
pojawiają się piaszczyste wydmy, natomiast wilgotne lasy łęgowe przenikają się z suchymi
borami. Znaczne obszary zajmują bory sosnowe, a także lasy łęgowe wierzbowo – topolowe
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
28
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
i wiązowo – jesionowe. Stwierdzono występowanie około 1028 gatunków roślin, z czego 47
to gatunki chronione a 170 zalicza się do szczególnie rzadkich w skali kraju.
Spośród roślin leśnych najcenniejsze są wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, lilia
złotogłów, naparstnica zwyczajna, zimoziół północny, parzydło leśne, mącznica lekarska,
gruszyczka okrągłolistna, widłaki goździsty, spłaszczony, jałowcowaty i wroniec, listera
jajowata, kruszczyk okrągłolistny.
Torfowiska i łąki porośnięte są takimi roślinami jak bagno zwyczajne, rosiczki, kosaciec
syberyjski, wielosił błękitny, pełnik europejski, czarcikęsik Kluka, storczyki szerokolisty i
plamisty.
Wśród roślin wodnych i nawodnych dominują grzybień biały, grążel żółty, okrężnica
bagienna i osoka aloesowata. Na obszarach muraw piaskowych występują kocanki piaskowe,
jastrzębiec polski i gruczołowaty, lepiężnik kutnerowaty, kozłek całolistny, jaskier
kaszubski, skalnica trójpalczasta, przetacznik pagórkowy.
Fauna: Fauna doliny Bugu najliczniej reprezentowana jest przez ptaki, zamieszkuje ją około
200 gatunków w tym 150 zakłada tu gniazda. Dla rybitwy białoczelnej i czarnej, sieweczki
rzecznej i obrożnej dolina Bugu jest największą ostoją w Polsce. Ponadto występuje tu wiele
unikatowych gatunków związanych z terenami podmokłymi kszyk, samotnik, krwawodziób,
zielonka, wodnik, błotniak stawowy. Na nadbrzeżnych skarpach wykształcił się warunki
odpowiednie do zakładania gniazd przez zimorodki i kolonijnie jaskółki brzegówki. Lasy
zamieszkiwane są przez bociana czarnego, słonkę, orlika krzykliwego, trzmielojada, kobuza,
krogulca i pustułkę.
Spośród ssaków warto wymienić zamieszkujące lasy łosie, jelenie, dziki, sarny, borsuki i lisy
oraz oczywiście bobry i wydry. Nadburzańskie podmokłe tereny są również środowiskiem
życia rzadkiego na terenie Polski żółwia błotnego. Wody Bugu są bardzo zasobne w ryby,
występują tu takie unikatowe gatunki jak głowacz białopłetwy, brzany, świnki, certy i
węgorze.
Ochrona: W dolinie Bugu na obszarze 74136,5ha utworzono Nadbużański Park
Krajobrazowy jest to jeden z największych parków w Polsce. Na terenie parku wyznaczono
13 rezerwatów głównie leśnych, zajmujących powierzchnię 683,89ha. Unikatowe formy
przyrody objęto ochroną w formie pomników przyrody, są to przede wszystkim
imponujących rozmiarów drzewa, dęby, lipy, sosny, jesiony. Natomiast cenne, naturalne
ekosystemy oznaczono jako użytki ekologiczne.
(Tekst Małgorzata Misztal)
Krogulec (PLH 140008)
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
29
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Charakterystyka obszaru:
Krogulec stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 110.7 ha, leżący na
terenie województwa mazowieckiego.
Ostoja Krogulec została wpisana na listę obszarów w sieci NATURA 2000 ze względu na
występujące na tym obszarze siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
• bory i lasy bagienne.
Łęgi Czarnej Strugi (PLH 140009 )
Charakterystyka obszaru:
Ostoja Łęgi Czarnej Strugi stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 39.5 ha,
usytuowany w Kotlinie Warszawskiej, na zachodnim skraju lasów Drewnickich
(województwo mazowieckie).
Obszar ostoi objęto ochroną ze względu na zajmujące znaczącą jej część lasy łęgowe i
nadrzeczne zarośla wierzbowe, które stanowią priorytetowe siedlisko przyrodnicze w
ochronie bioróżnorodności Europy.
Drzewostany składają się głównie z olchy czarnej oraz wiązu szypułkowego i jesionu.
Na terenie spotkać można także trzy rzadkie gatunki zwierząt: bobra europejskiego, kumaka
nizinnego i traszkę grzebieniastą.
Ostoja leży na terenie istniejącego rezerwatu przyrody "Łęgi Czarnej Strugi".
Rezerwat Przyrody Puszcza Słupecka został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 roku, dzięki
staraniom prof. Witolda Rosy Zajmuje wydzielony z dużego kompleksu leśnego obszar lasu
o powierzchni 160,56 ha. Należy do Leśnictwa Czarna Struga w Nadleśnictwie Drewnica.
Położony jest w południowo-wschodniej części mazowieckiej gminy Nieporęt, po obu
stronach rzeki Czarnej. Graniczy z miejscowościami Izabelin, Stanisławów i Strugą.
Obwód rezerwatu wynosi około 7 km. Ten największy z trzech nieporęckich rezerwatów od
1997r. dołączono do strefy szczególnej ochrony ekologicznej Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. W gminie Nieporęt strefa ta obejmuje rozległe obszary łąkowe na
wschód od Małołęki, Aleksandrowa, Izabelina i Stanisławowa, leżące na podmokłej części
tarasu zalewowego pradoliny Wisły i Narwi, nazywanej doliną nieporęcką. Rzeźba tych
terenów została ukształtowana w schyłkowym okresie zlodowacenia.
Celem ochrony Puszczy Słupeckiej jest zachowanie ze względów naukowych i
dydaktycznych zróżnicowanych zbiorowisk leśnych, łęgów, grądów i borów, z bogatymi
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
30
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
stanowiskami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Jest to Rezerwat
Krajobrazów ekologicznych i biokompleksów naturalnych i ponaturalnych, natomiast
według głównego typu środowiska - Rezerwat Lasów: borów - lasów nizinnych.
3.5.1. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Radzymin
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony został Rozporządzeniem
Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru
chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj.
Warszawskiego Nr 43 z 1997 r. poz. 149) i zmieniony Rozporządzeniem Nr 117 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2000 r. opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 93 z
2000 r. poz. 911.
Zagospodarowanie i użytkowanie gruntów w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu
nie może wywoływać negatywnych zjawisk w środowisku przyrodniczym. Nie powinny tam
mieć miejsca inwestycje uciążliwe, wielkotowarowa produkcja rolna, nadmierny rozwój
turystyki, osadnictwa, komunikacji i zagęszczanie ciągów infrastruktury technicznej. W
granicach
Warszawskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
wyodrębniono
strefę
szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą wybrane tereny miast i wsi oraz obszary o
wzmożonym naporze urbanistycznym, posiadające szczególne wartości przyrodnicze.
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Radzymin obejmuje
swym zasięgiem północne, zachodnie i południowe tereny. Pod względem powierzchni
zajmuje 65  gminy. Podstawowymi funkcjami jakie pełnią te tereny są: rolnictwo, rekreacja
indywidualna i zbiorowa, turystyka oraz ochrona terenów leśnych, wód otwartych i
ekosystemów, a funkcję uzupełniającą stanowi mieszkalnictwo w formach ekosystemowych
wraz z usługami o zasięgu lokalnym.
3.5.2. Pomniki przyrody
Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej
lub ich
skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej i
krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami.
Na terenie miasta i gminy Radzymin znajduje się 350 pomników przyrody i drzew o
wymiarach pomnikowych. Największe egzemplarze dębu szypułkowego zewidencjonowano
we wsi Popielarze. Są to dwa drzewa rosnące w sąsiedztwie o obwodach 590 cm oraz
500 cm. W latach 1992 – 2001 na prawie wszystkich drzewach zostały wykonane zabiegi
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
31
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
pielęgnacyjne. Dominującym gatunkiem jest dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz
szypułkowy, klon srebrzysty i jesion wyniosły. Ponadto występują pojedyncze egzemplarze
wiązu górskiego, brzozy brodawkowej, sosny pospolitej, klonu zwyczajnego i klonu jawora.
4. Zagrożenia środowiska przyrodniczego
4.1. Zanieczyszczenie powietrza
Do niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza
przed zanieczyszczeniem można zaliczyć:
-
emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł punktowych (przemysł, usługi, lokalne
kotłownie),
-
emisję niezorganizowaną tj. emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez
pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy
lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni
ziemi jak wypalanie traw, itp.,
-
emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi).
Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza szerzej obrazuje tabela 3.
Tabela 4. Źródła zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenie
Źródło emisji
Pył ogółem
Spalanie paliw, unoszenie pyłu przez wiatr, pojazdy
SO2 – dwutlenek siarki
Spalanie paliw zawierających siarkę, procesy technologiczne
NO - tlenek azotu
Spalanie paliw i procesy technologiczne przy wysokiej temperaturze
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
32
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
NO2 – dwutlenek azotu
Spalanie paliw i procesy technologiczne
NOx - suma tlenków azotu
Sumaryczna emisja tlenków azotu (NO, NO2)
CO - tlenek węgla
Powstaje podczas niepełnego spalania
O3 – ozon
Powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń (utleniaczy)
Pomiary stanu powietrza dla obszaru gminy prowadzone są przez Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Wołominie i Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie.
Roczna ocena wykazała przekroczenie poziomu dopuszczalnego stężenia dla pyłu - PM10.
Na terenie gminy Radzymin na zanieczyszczenie środowiska mają wpływ źródła
zanieczyszczeń o lokalnym zasięgu oddziaływania oraz emisje ze źródeł pozostałej części
województwa, głównie z energetyki i przemysłu miasta Warszawa. Występujące w gminie
zakłady przemysłu mineralnego i spożywczego, nie wpływają znacząco na zanieczyszczenie
powietrza. Zakłady skoncentrowane są główne blisko tras komunikacyjnych, a w północno –
wschodniej części miasta, tworzą dzielnicę przemysłową.
Coraz większy problem dla gminy Radzymin stanowią
natomiast zanieczyszczenia
powietrza z komunikacji samochodowej, co wiąże się z występowaniem dróg o dużym
natężeniu ruchu, jak m.in.: Warszawa – Białystok.
Istniejące stacje paliw stwarzają
zagrożenie emisji węglowodorów do powietrza. Powstające stacje są już właściwie
wyposażone w urządzenia do hermetyzacji dystrybucji etyliny.
Znaczny wpływ na
zanieczyszczenie powietrza Gminy ma
również
emisja
zanieczyszczeń ze źródeł bytowo – komunalnych oraz systemów grzewczych - węglowych.
4.2. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
W 2002 roku przeprowadzono badania wód powierzchniowych przepływających przez
teren gminy Radzymin w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Klasyfikacja wód powierzchniowych uwzględniająca cechy fizyczno – chemiczne –
bakteriologiczne wykazała, że na terenie Gminy nie ma ani jednego odcinka rzeki, który
odpowiadałby I lub II klasie czystości wód powierzchniowych. Wynika to w dużej mierze
z faktu, że do badań typowane są te cieki, które są szczególnie narażone na antropopresję, a
więc niosące największe ilości zanieczyszczeń. W dużej ilości przypadków o negatywnej
klasyfikacji decyduje pojedynczy wskaźnik, taki jak: miano coli typu kałowego, azot
azotynowy, fosfor ogólny, fosforany, BZT5 [biologiczne zapotrzebowanie tlenu].
Rzeka Bug prowadzi wody pozaklasowe ze względu na zanieczyszczenia fizykochemiczne,
saprobowość i zanieczyszczenia bakteriologiczne powstałe głównie poza granicami gminy.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
33
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Rzeka Rządza w ocenie ogólnej ma wody III klasy czystości ze względu na zanieczyszczenia
bakteriologiczne, a pod względem fizyko – chemicznym odpowiada II klasie czystości.
Rzeka Czarna w ocenie ogólnej posiada III klasę czystości ze względu na
zanieczyszczenia bakteriologiczne (Miano Coli) i fizyko-chemiczne.
Ciek Beniaminówka został sklasyfikowany do wód pozaklasowych głównie ze względu na
zanieczyszczenia fizyko – chemiczne, pomimo iż pod względem bakteriologicznym
odpowiada III klasie czystości.
Zanieczyszczenie rzek przepływających przez obszar gminy Radzymin rzutuje
niekorzystnie na czystość Zalewu Zegrzyńskiego, stanowiącego źródło zaopatrzenia w wodę
Wodociągu Północnego miasta Warszawa.
Do najczęstszych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy
należą:
-
spływy obszarowe z terenów rolnych,
-
nieuregulowane
spływy
wód
deszczowych
z
terenów
zurbanizowanych
i
uprzemysłowionych,
-
źle składowane i zabezpieczone pryzmy obornika oraz zbiorniki na gnojowicę położone
w pobliżu cieków wodnych,
-
niesprawnie działające systemy urządzeń melioracyjnych,
-
ścieki komunalne i przemysłowe powodują wzrost stężenia azotu azotynowego,
fosforanów i fosforu ogólnego.
4.3. Zanieczyszczenia wód podziemnych
Na terenie gminy występują dwa użytkowe piętra wodonośne:
-
czwartorzędowe – z trzema poziomami wodonośnymi,
-
trzeciorzędowe – z dwoma poziomami wodonośnymi: poziom mioceński i poziom
oligoceński.
Wody gruntowe w przeważającej mierze zaliczane są do II (średniej) klasy jakości wód
i wymagają prostego uzdatniania, ze względu na powszechną zawartość żelaza i manganu
powyżej dopuszczalnej wartości dla wód pitnych. Miejscami występują wody zaliczane do
klasy III ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu i jonu amonowego.
Wody
gruntowe
w
strefie
przypowierzchniowej
są
bezpośrednio
narażane
na
zanieczyszczenia antropogeniczne pogarszające ich jakość.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
34
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Jakość wody gruntowej w większości studni lokalnych, z których korzystają mieszkańcy
miasta i gminy nie spełniają norm przewidzianych dla wody pitnej ze względu na
zanieczyszczenia fizykochemiczne. W północnej części gminy duże znaczenie na
zanieczyszczenie wód ma bliskość Zlewu Zegrzyńskiego. Duży wpływ na poprawę jakości
wody pitnej ma stopień zwodociągowania gminy. Całkowita długość sieci wodociągowej w
mieście i gminie Radzymin wynosi 60 km. W najbliższej perspektywie czasu planuje się
dalszą rozbudowę sieci, co przyczyni się do sukcesywnej poprawy czystości wód.
Do najczęstszych źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych na terenie gminy należą :
-
nieuporządkowana gospodarka ściekowa i odpadowa,
-
pozaklasowe wody rzek i Zalewu Zegrzyńskiego,
-
wykonywanie wierceń i odkrywek,
-
stacje paliw.
4.4. Zanieczyszczenie powierzchni ziemi
Gleba należy do nieodnawialnych zasobów środowiska i spełnia szereg funkcji, przede
wszystkim stanowi siedlisko wzrostu i rozwoju roślin i zwierząt, a także transformacji
składników mineralnych i organicznych.
Różne czynniki pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego wpływają na spadek
urodzajności gleb, powodując ich degradację. Skutkiem ich działania jest obniżenie jakości i
ilości próchnicy w glebach, zmiana kwasowości i struktury gleb, a w konsekwencji spadek
zasobności i żyzności gleby.
Zanieczyszczenie gleb jest oceniane na podstawie zawartości metali ciężkich w
powierzchniowej, dwudziestocentymetrowej warstwie gruntu. Pośrednio, zanieczyszczenie
gleby mierzy się również zawartością metali ciężkich, azotanów i pestycydów w jadalnych
częściach roślin (świeże owoce, korzenie). Monitoringowe badania skażenia gleb metalami
ciężkimi (ołowiem, cynkiem, kadmem, miedzią, niklem) oraz siarką, są prowadzone w
Polsce od 1992 roku. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w glebach obrazuje tabela 4.
Źródłami zagrożeń dla jakości gleb na obszarze gminy Radzymin są wprowadzane do nich
nie oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe, chemizacja rolnictwa (środki ochrony
roślin, nawozy), działalność wydobywcza surowców mineralnych, jak również tzw. „dzikie”
wysypiska oraz wzmożony ruch komunikacyjny. Zagrożenia dla gleby emitowane ze źródeł
komunikacyjnych są wynikiem osiadania na powierzchni ziemi cząstek zawierających
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
35
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
toksyny, które trafiły do powietrza z rur wydechowych pojazdów samochodowych
poruszających się po drodze.
Poważne zagrożenie dla gleby niosą również stacje paliw. Środowisko wodno – gruntowe
na obszarach lokalizacji stacji paliw może być zanieczyszczone następującymi rodzajami
produktów naftowych:
-
benzynami etylizowanymi; są to lekkie ropy naftowej,
-
olejem napędowym,
-
olejami silnikowymi, są to ciężkie destylaty ropy naftowej,
-
olejami przekładniowymi; są to ciężkie destylaty ropy naftowej.
Gleba na terenie miasta Radzymin posiada odczyn obojętny (6,7-7,4) lub zasadowy
(>7,4),
na pozostałych terenach gleby wykazują odczyn kwaśny (<6,7) typowy dla
większości gleb warstwy powierzchniowej z obszaru Polski. Wysokie pH gleb poziomu
powierzchniowego w miastach jest wynikiem opadu pyłów ze spalania paliw oraz
działalności zakładów przemysłowych.
Tabela 5. Dopuszczalna wartość stężeń zanieczyszczeń w glebie lub ziemi w mg/kg suchej
masy.
L.p.
Zanieczyszczenia
Obszary
prawnie
chronione
Grunty rolne, leśne i
budowlane,
Głębokość Głębokość
0,0 – 0,3 m 0,3-15,0 m
p.p.t.
p.p.t.
Tereny komunikacyjne,
przemysłowe i użytkowe
Głębokość Głębokość
0,0-2,0m 2,0-15,0 m
p.p.t.
p.p.t.
1
Cynk
100
300
350 / 300*
1000
300/3000*
2
Kadm
1
4
5 / 6*
15
6/20*
3
Miedź
30
150
100
600
200/1000*
4
Ołów
50
100
100 / 200*
600
200/1000*
5
Benzyna ogólnie
1
1
5 / 375*
500
50/750*
6
Olej mineralny
30
50
200 /1000*
3000
1000/3000*
7
WA*
0,1
0,1
1 / 7*
200
10/250*
8
WWA**
1
1
20 / 40*
250
20/200*
Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi (Dz. U.02.165.1359).
* - WA – suma węglowodorów aromatycznych; wodoprzepuszczalność graniczna: 1x10 –7
m/s
** - WWA – wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
* - grunt przepuszczalny/ grunt nieprzepuszczalny.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
36
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
4.5. Zagrożenia powodziowe
Powódź jest wezbraniem wód rzecznych, które powoduje szkody gospodarcze, społeczne
i przyrodnicze. Wielkość powodzi określa się w 3 – stopniowej skali:
-
mała – o zasięgu lokalnym
-
średnia – o zasięgu regionalnym
-
duża – o zasięgu krajowym, mające charakter klęski żywiołowej.
Miasto Radzymin z geologicznego punktu widzenia położone jest w niekorzystnych
warunkach, ponieważ pod wierzchnią warstwą złożoną przeważnie z piasków zalegają
bezpośrednio gliny lub iły znacznej miąższości. Wysoki poziom wód gruntowych na terenie
miasta oraz okolicznych wsi sprawia, że podczas dni deszczowych zalewane są zarówno
ulice jak i budynki mieszkalne. Z tego powodu wymagane jest odprowadzanie nadmiaru
wody gruntowej wszelkiego rodzaju drenażami lub rowami oraz kanalizacją deszczową. Na
terenie miasta i gminy Radzymin istnieją szczątkowe fragmenty kanalizacji deszczowej
spełniającej obecnie rolę kanalizacji ogólnospławnej, w bardzo złym stanie technicznym co
przyczynia się do występowania lokalnych podtopień.
Największe zagrożenie powodziowe dla mieszkańców gminy Radzymin stanowi od
dawna rzeka Bug wpływająca do Zalewu Zegrzyńskiego, która w przypadku powodzi może
zatopić powierzchnię 28 km2 . Nagłe przerwanie wału bocznego na odcinku Kuligów – Stare
Załubice może zagrozić zatopieniem miejscowości:
-
Arciechów – 144 mieszkańców,
-
Stare Załubice (ok. 50 %) – 412 mieszkańców,
-
Nowe Załubice (ok. 40 %) -137 mieszkańców.
Rzeka Rządza nie stanowi znacznego zagrożenia powodziowego, pod warunkiem
prawidłowego utrzymywania ujścia rzeki. Ogólna długość obwałowań gminy wynosi 58,332
m, w tym zapór bocznych 49,352 m, a wałów wstecznych 8.980 m.
Zapory boczne na rzece Rządzy stanowią :
-
lewe obwałowanie rz. Rządzy (3,58 km)
-
prawe obwałowanie rz. Rządzy (2,70 km)
-
zapora Rządza.( 2,42 km)
Zapory boczne na odcinku Arciechów – Kuligów:
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
37
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
odcinek Arciechów (5,10 km)
-
odcinek Popielarze (3,985 km)
Zapora boczna rzeki Rządzy nie wymaga podwyższenia. Obwałowanie rzeki Rządzy
zarówno lewe jak i prawe wymagają podwyższenia, w górę części cofki max o ok. 0,25 m.
Zapora boczna Arciechów – Kuligów wymaga podwyższenia na odcinku: od 4. 400 km do 8.
200 km max o ok. 0,40 cm.
Duże ryzyko zagrożenia powodziowego wynika z topografii gminy. Znaczna część
obszaru gminy znajduje się w znacznym obniżeniu w stosunku do poziomu wód Zalewu
Zegrzyńskiego. W przypadku podwyższenia się poziomu lustra wody zbiornika może
nastąpić zalanie znacznego obszaru gminy. W
celu
uniknięcia
takiej
sytuacji,
w
miejscowościach znajdujących się w okolicach Zalewu i położonych w znacznej depresji w
stosunku do jego poziomu wybudowano pompownie, mające na celu odwadnianie terenów
szczególnego ryzyka.
Tabele 5. i 6. zawierają charakterystykę pompowni i terenów przez nie
odwadnianych.
Tabela 6. Dane dotyczące terenów odwadnianych poprzez pompownie
Powierzchnia zlewni
[ha]
Pow. terenu w depresji
do zbiornika w [ha].
Wydatek instalacji
Ilość pompowni [szt.].
Długość rowów
Rządza
990
Arciechów
1 060
Popielarze
880
237
605
475
1 740
3
9
2320
4
11
638
2
2
Tabela 7. Charakterystyka pompowni
Nazwa
pompowni
Rządza
Arciechów
Popielarze
Wydatek
instalowany
(łącznie
l/s)
1740
2320
638
Rzędne wody w czerpni [m.n.p.] NN
Min.
Normal
Max.
75,50
74,50
76,15
75,70
74,90
76,35
75,90
75,10
76,60
Przy stanach alarmowych i wysokich stanach maksymalnych w perspektywie ostatnich
lat, można się spodziewać wylania rzeki i konieczności ewakuacji ludności i zwierząt. Jednak
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
38
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
względy ochrony środowiska i zachowania walorów krajobrazu zalecają utrzymanie
naturalnych rozlewisk. W związku z powyższym, w przypadku zagrożeń powodziowych
musi być podjęta ciągła i dobra współpraca z Komitetem Przeciwpowodziowym w
Wyszkowie, co wiąże się m.in. z uzyskiwaniem informacji o stanach wody rzeki Bug z
wodowskazu w Wyszkowie.
Zasadę postępowania
w przypadku powodzi oraz plany ochrony przeciwpowodziowej
określa „Prawo wodne.”
Ochrona przeciwpowodziowa głównie powinna skupiać się na:
-
budowie i konserwacji przeciwpowodziowych wałów ochronnych,
-
budowie zbiorników retencyjnych i innych urządzeń wodnych,
-
pozostawianiu rezerw pojemności powodziowej,
-
budowie i konserwacji urządzeń melioracyjnych.
W razie zagrożenia powodzią istnieje konieczność ewakuacji ludności i inwentarza w
kierunku płd. - wsch. do m. Ruda – Borki i wyżej położonych rejonów Starych Załubic i
Nowych Załubic. Ewakuowaną ludność planuje się przewieść transportem prywatnym.
Specjalne zagrożenie w pierwszych chwilach po przerwaniu wału ochronnego występuje w
rejonie Kuligowa odcinając drogę ewakuacji mieszkańcom Nowych Załubic – Popielarzy
wzdłuż starorzecza Bugu. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest posiadanie łodzi lub
podręcznych środków pływających pozwalających utrzymać się na powierzchni wody do
czasu
przybycia
wyspecjalizowanych
sił
ratowniczych.
System
powiadamiania
i
alarmowania ludności o grożącym niebezpieczeństwie powodzi odbywać się będzie w
oparciu o istniejącą sieć telefoniczną straży pożarnej i sołtysów. W wypadku nagłego
przerwania wału powiadamianie i alarmowanie ludności odbywać się będzie przy pomocy
syreny zainstalowanej w. m. Stare Załubice, której słyszalność wynosi ok. 5 km.
4.6. Zagrożenie hałasem
Poważnym zagrożeniem dla środowiska życia człowieka jest emisja hałasu. Hałas
według definicji „Prawa ochrony środowiska” (art. 3, pkt 5) rozumie się jako dźwięki o
częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz. W rozumieniu potocznym hałasem są wszelkie
niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka
sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz
elementy organizmu człowieka. W zależności od częstotliwości drgań wyróżnia się:
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
39
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
a) hałas infradźwiękowy, niesłyszalny, lecz odczuwalny, o częstotliwości drgań niższej od
20Hz
b)
c)
hałas
hałas
słyszalny
o
częstotliwości
ultradźwiękowy,
w
niesłyszalny,
przedziale
ponad
20-20000
Hz
20000
Hz.
Określenie "wibracje" stosuje się do drgań oddziaływujących nie za pośrednictwem
powietrza lecz ciał stałych.
Tabela 8 przedstawia dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wg Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.
Tabela8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne
oraz starty lądowania oraz przeloty statków powietrznych
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem
dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe
Instalacje i pozostałe obiekty i
grupy źródeł hałasu
Pora
dnia
– Pora nocy – Pora
dnia
– Pora nocy –
przedział
czasu przedział czasu przedział
czasu przedział czasu
równy
16 odniesienia
równy 8 najmniej równy
1
godzinom
równy
8 korzystnym
najmniej
godzinom
godzinom
dnia korzystnej
kolejno po sobie godzinie nocy
następującym
ochrony
50
45
45
40
L.p. Przeznaczenie terenu
1
2
3
a)Obszary A
uzdrowiskowej
b)Tereny szpitali poza
miastem
a)Tereny
zabudowy
jednorodzinnej
b)Tereny
zabudowy
związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży
c)Tereny domów opieki
Tereny szpitali w miastach
a)Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i
zamieszkania zbiorowego
b)Tereny
zabudowy
jednorodzinnej z usługami
rzemieślniczymi
c)Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe
poza
miastem
d)Tereny
zabudowy
zagrodowej
55
50
50
40
60
50
55
45
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
40
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
4
Tereny
w
strefie
śródmiejskiej
miast
powyżej
100
tys.
Mieszkańców ze zwartą
zabudową mieszkaniową i
koncentracją
obiektów
administracyjnych,
handlowych i usługowych
65
55
55
45
Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku (poz. 1841)
Zgodnie z „Rozporządzeniem w/s ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami”,
tylko tereny upraw rolnych i lasy nie wymagają ochrony przed hałasem.
Głównym źródłem hałasu na terenie gminy Radzymin są trasy komunikacyjne. Radzymin
leży na szlaku komunikacyjnym tranzytowym w kierunku wschodnim. Z uwagi na
przebudowę drogi krajowej Nr 8 Warszawa - Białystok, wzrastającą liczbę pojazdów i
zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się
będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Przyczyną
wzrostu uciążliwości jest również zła jakość nawierzchni dróg.
Działalność oczyszczalni ścieków w Radzyminie może przyczynić się do występowania
niewielkich przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy środowiska
w
rozumieniu ustawy „Prawo ochrony środowiska” (44,8 - 53,8 dB dla pory dziennej).
Hałas pochodzący z zakładów przemysłowych jest uciążliwy głównie dla budynków
zlokalizowanych w pobliżu takich obiektów. Z kolei hałas mieszkaniowy jest odczuwalny
głównie w wyniku stosowania „oszczędnych” materiałów, konstrukcji budowlanych i
wadliwych instalacji.
4.7. Zagrożenia wynikające z wytwarzania oraz deponowania odpadów
Odpady powstające na terenach wiejskich i miejskich są bardzo zróżnicowane pod
względem pochodzenia oraz szkodliwości dla środowiska.
Ogólnie odpady można sklasyfikować na:
-
odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe,
-
komunalne osady ściekowe,
-
odpady powstające w sektorze gospodarczym,
-
odpady niebezpieczne.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
41
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Składowiska odpadów stanowią zagrożenie dla środowiska wód podziemnych,
powierzchniowych, gruntów i atmosfery, dlatego polityka odpadowa skupia się na
ograniczaniu powstawania odpadów, ich unieszkodliwianiu i przetwarzaniu w wyniku
selektywnej zbiórki.
Na terenie gminy obowiązuje Uchwała Nr 339 / XLXIVII / 98 z dnia 20 marca 1998r. z
załącznikiem w sprawie zasady utrzymania czystości i porządku w gminie oraz Regulamin
ochrony środowiska przed odpadami oraz porządku i czystości. Największy problem istnieje
tutaj w zakresie odpadów komunalnych. Są to odpady: organiczne, zielone, papier, karton,
tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło,
wielkogabarytowe,
budowlane,
metale, drobne frakcje popiołowe, odpady
niebezpieczne
wchodzące
w
strumień
odpadów
komunalnych.
Największym zagrożeniem związanym z pozbywaniem się odpadów jest powstawanie
niekontrolowanych „dzikich” wysypisk. Ich skład jest różnorodny, często zawierający
szkodliwe związki chemiczne pochodzące np. ze stosowania środków ochrony roślin. Są to w
gminie Radzymin składowiska: Stary Janków, droga w kierunku Borek, Stare ZałubiceWolica, przy ul. Witosa – las, przy ul. Wróblewskiego, w lesie – droga do Silikatów,
Cegielnia – górka, Cegielnia ul. Lipowa, Nowy Janków – staw, Nowy Janków – droga do
sklepu.
Duży problem stanowią także działki rekreacyjne (5 tys. działek), na terenie których nie
została rozwiązana polityka odpadowa ze względu brak odpowiednich możliwości prawnych.
Na terenie gminy znajduje się jedno nieczynne składowisko odpadów przy ul.
Wróblewskiego w Radzyminie o objętości ok. 40 tys. m3 i pojemności ok. 10 160 ton.
Eksploatacja wysypiska została zakończona w 1992 r. w związku z brakiem ewidencji
deponowanych odpadów oraz z faktem, iż wysypisko zlokalizowane było w niecce o
nieustalonym kształcie i objętości bez odpowiedniego zabezpieczenia podłoża. Na terenie
wysypiska prowadzi się stały monitoring wód gruntowych.
Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Radzymin wynosi
5 887 Mg/rok. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach 110 i 240 l. Odbiorem
zajmują się prywatne firmy. Częściowo odpady są składowane na składowisku w Lipinach
Starych w gminie Wołomin.
Wysypisko odpadów komunalnych w Lipinach Starych istnieje od 1973 r., a pozwolenie
na użytkowanie zostało wydane 7 listopada 2003 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Wołominie. Planowany termin zamknięcia wyznaczono na 2004 r., jednak
przewiduje się przedłużenie okresu eksploatacji do roku 2008 w związku z przebudową
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
42
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
skarpy wschodniej. Powierzchnia wysypiska wynosi 5,5 ha. Wokół wysypiska wykonano
rów opaskowy zakończony dwoma zbiornikami bezodpływowymi o pojemności 25 000 m 3.
Odcieki rozdeszczowywane są na powierzchni deponowanych odpadów. Nagromadzenie
odpadów od dnia rozpoczęcia eksploatacji do 30.06.2003 r wynosi 729 390,02 Mg (3 646
950,1 m 3).
4.8. Zagrożenia związane z obecnością promieniowania niejonizującego
Do promieniowania niejonizującego zaliczane jest pole elektromagnetyczne wytwarzane
przez urządzenia elektroenergetyczne. Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego
w środowisku są:
-
stacje radiowe i telewizyjne,
-
elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, stacje transformatorowe,
-
stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,
-
zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki
mikrofalowe),
-
urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów wyróżnia się pole elektroenergetyczne o
częstotliwości 50 Hz (wytwarzane przez urządzenia energetyczne i linie przemysłowe) i pola
elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,1 MHz do 300 GHz (wytwarzane przez urządzenia
radiokomunikacyjne, radiolokacyjne i radionawigacyjne).
Według Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627) elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące stanowi uciążliwość dla
środowiska. Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pola elektromagnetycznego,
występuje głównie podczas eksploatacji źródeł (urządzeń) wytwarzających energię
elektromagnetyczną. Takie promieniowanie może występować wszędzie, w domu, w pracy, a
nawet w miejscu wypoczynku.
Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych, oprócz prawa ochrony środowiska, są również regulowane
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
43
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania
przestrzennego i przepisami sanitarnymi. Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym
polega na ograniczeniu występowania sztucznych pól elektromagnetycznych i ograniczeniu
czasu przebywania ludzi w zasięgu ich działania.
Na terenie gminy Radzymin nie prowadzono badań poziomu pól elektromagnetycznych
oraz dotyczących oddziaływania promieniowania na środowisko, a w szczególności na
zdrowie mieszkańców. Jednak, można przypuszczać, że aktualnie w miejscach dostępnych
dla ludności nie występują pola elektromagnetyczne o natężeniach wyższych od
dopuszczalnych.
Z typowych urządzeń energetycznych, które mogą mieć negatywne oddziaływanie dla
organizmów żywych
występują
tutaj
napowietrzne linie wysokiego napięcia i stacje
transformatorowe, dla których, ze względów bezpieczeństwa, wymagane jest zachowanie
odległości ochronnych. Linie wysokiego napięcia stwarzają przede wszystkim zagrożenie
życia dla przelatujących ptaków.
Gmina posiada również na swoim terenie stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
min.:

w Radzyminie na ul. Komunalnej, ul. Wołomińskiej, ul. Weteranów, ul. Batalionów
Chłopskich, Stary Rynek, oraz na ul. Polnej

w Starych Załubicach.
4.9. Zagrożenia związane z eksploatacją surowców mineralnych
W wyniku prowadzenia robót górniczych przekształceniu uległ znaczny areał gruntów.
Odkrywkowa wieloletnia eksploatacja (od lat trzydziestych) surowców ceramicznych
spowodowała bowiem zniszczenie zdolności użytkowej gruntów, zmianę morfologii terenu,
niekorzystne zmiany krajobrazowe. Ustawowy obowiązek sukcesywnej rekultywacji polega
na przywróceniu terenu do stanu użyteczności i pełnienia gospodarczo atrakcyjnych funkcji –
zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
W przypadku eksploatacji wgłębnej, poniżej poziomu lustra wody gruntowej, może dojść
do obniżenia poziomu wody gruntowej na terenach przyległych, „ściągania” czyli drenażu
wody do powstałego zbiornika i przesuszania przyległych do wyrobiska gruntów. Natomiast
w wyniku powierzchniowej eksploatacji form wypukłych (np. wzgórz morenowych)
następuje zniekształcenie krajobrazu i może to powodować eliminację niektórych rzadkich
gatunków roślin i zwierząt, szczególnie piasko- i ciepłolubnych.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
44
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Najpoważniejszym
jednak
zagrożeniem
dla
środowiska
jest
pozostawianie
wyeksploatowanych wyrobisk bez uporządkowania i rekultywacji. Często takie miejsca
stanowią nielegalne składowiska odpadów, co jest o tyle niebezpieczne, iż nie są one
uszczelnione od podłoża i mogą stanowić zagrożenie dla wód gruntowych.
4.10. Zagrożenia wynikające z awarii przemysłowych
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez
sformułowanie „awarie przemysłowe” rozumie się zdarzenia, w szczególności emisję, pożar
lub eksplozję powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu z
udziałem substancji niebezpiecznych. W wyniku takich zdarzeń może powstać zagrożenie
życia i zdrowia ludzi, lub środowiska.
Na terenie Gminy mogą występować zagrożenia mające bezpośredni wpływ na
środowisko naturalne, takie jak:
-
awaria wodociągu północnego w Wieliszewie ( zagrożenie wycieku chloru),
-
katastrowane zatopienia na obszarze sołectw: Arciechów, Stare Załubice, Nowe
Załubice,
-
pożary przestrzenne lasów w północno – wschodniej, północno – zachodniej części
gminy,
-
zagrożenie pożarowe i ekologiczne związane z istnieniem rurociągu podziemnego z
ropą naftową przebiegającego przez południową część gminy w rejonie wsi Dybów
Kolonia, Cegielnia – w stronę Wólki Radzymińskiej,
-
zagrożenia ze strony bazy paliw w Emilianowie,
-
zagrożenia wynikające ze strony transportu kołowego i kolejowego – w skutek wycieku
benzyny lub innych substancji,
-
akty terrorystyczne,
-
zatrucie rzek.
Zakład „Wodociąg Północny w Wieliszewie, ul. 600 – lecia 20 powiat Legionowo”
zgodnie z ustawą o ochronie środowiska został zakwalifikowany
jako zakład mogący
spowodować poważną awarię przemysłową. Zgodnie z scenariuszami dotyczącymi ilości
chloru uwolnionego do atmosfery podczas ewentualnej awarii, maksymalny zasięg chloru o
stężeniu NDSCH = 9 mg/m3 może dotrzeć na teren gminy Radzymin obejmując swoim
zasięgiem miejscowości leżące na terenie gminy wzdłuż rzeki Narew tj. Arciechów,
Myszyniec, Wolica. Jednak ze względu na znikome zagrożenie dla zdrowia człowieka
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
45
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
(stężenie ok. 9 mg/m3 – prawie 10 – krotnie niższe od stężenia niebezpiecznego
wynoszącego 80 mg/m3) nie przewiduje się ewakuacji ludności z w/w miejscowości.
5. Ocena stanu środowiska-podsumowanie
Stan środowiska gminy Radzymin można określić jako dobry.
Zachowaniu walorów przyrodniczych gminy służą:
-
położenie gminy w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
-
wysoka różnorodność przyrodnicza,
-
występowanie wielu ekosystemów naturalnych oraz kompleksów leśnych,
Niestety
istnieje
także
szereg
problemów
środowiskowych
związanych
z
zanieczyszczeniem powietrza i eutrofizacją wód powierzchniowych, czy nielegalnym
składowaniem odpadów na terenach leśnych.
Dokładniejsze omówienie walorów i zagrożeń środowiska zawiera analiza SWOT.
5.1. Analiza SWOT
Analizę SWOT utworzono w oparciu o „Strategię zrównoważonego rozwoju gminy
Radzymin 2004-2015”. Zawiera ona czynniki, zjawiska i procesy wpływające na obecne i
przyszłe uwarunkowania (możliwości) rozwoju gmin, które można podzielić ze względu na
sposób oddziaływania - na silne i słabe.
Mocne strony
-
przynależność 65 % gminy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
46
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
znaczna ilość terenów zielonych,
-
wysoka różnorodność biologiczna; występowanie wielu gatunków flory i fauny
-
korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i integrowanego,
-
dbałość o stan środowiska,
-
atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna gminy (płożenie w sąsiedztwie Zalewu
Zegrzyńskiego),
-
dogodne położenie w układzie geograficzno - komunikacyjnym Polski - wyjątkowa
dostępność komunikacyjna, bliskie sąsiedztwo Warszawy, obwodnica miasta;
-
rezerwy atrakcyjnych
i stosunkowo tanich
terenów pod budownictwo
mieszkaniowe, rekreacyjne, handel i różnego typu usługi oraz przemysł,
-
duża powierzchnia - największa pod względem obszaru gmina w powiecie
wołomińskim,
-
silne tradycje gospodarcze (stosunkowo duża ilość małych i średnich przedsiębiorstw
MSP), sprzyjające przedsiębiorczości;
-
intensywnie rozbudowywana podstawowa infrastruktura techniczna - wolne moce w
mediach komunalnych;
-
dobrze rozwinięte funkcje administracyjno - usługowe;
-
dobra klasa części gleb, możliwość rozwoju wyspecjalizowanej produkcji rolniczej,
występowanie bogactw naturalnych;
-
dobry dostęp do oświaty - atrakcyjne oferty edukacyjne szkół wszystkich szczebli;
-
istnienie potencjału hydrogeotermalnego w rejonie gminy - możliwość wykorzystania
wód geotermalnych do celów balneologicznych, rekreacyjnych i grzewczych.
Słabe strony
-
niska lesistość gminy,
-
słabo rozwinięta infrastruktura techniczna ochrony środowiska na terenie gminy,
-
zanieczyszczone wody powierzchniowe,
-
zanieczyszczenie powietrza wynikające z położenia przy szlaku tranzytowym i w
pobliżu Warszawy,
-
występowanie „dzikich” wysypisk,
-
niedostatecznie wykształcona infrastruktura techniczna ochrony środowiska,
-
niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
47
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
ograniczony dostęp do środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej
ochronie
środowiska
(brak
środków
na
wkład
własny,
zapotrzebowanie
przekraczające możliwości dofinansowania zadań),
-
dysproporcje przestrzenne w zakresie wyposażenia poszczególnych terenów w sieć
wodociągową i kanalizacyjną,
-
znaczne niedobory w zakresie wyposażenia miasta w sieć kanalizacji deszczowej.
Szanse
-
wdrażanie nowych przepisów ochrony przyrody i środowiska,
-
możliwość uzyskiwania dotacji i pożyczek z funduszy krajowych i zagranicznych na
inwestycje zmniejszające uciążliwość gospodarki dla środowiska oraz na rozwój
infrastruktury,
-
wdrożenie instrumentów prawno-ekonomicznych mobilizujących do realizacji
inwestycji prośrodowiskowych wynikających ze strategii krajowych oraz przyjętych
zobowiązań międzynarodowych,
-
planowanie powiększenia obszarów prawnie chronionych, o takie formy ochrony
przyrody jak: użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,
-
dynamiczny
rozwój
turystyki
–
rekreacyjno
wypoczynkowej
związany
z
wykorzystaniem walorów położenia gminy względem Warszawy i Zalewu
Zegrzyńskiego;
-
rozbudowa infrastruktury towarzyszącej inwestycjom drogowym rangi krajowej i
międzynarodowej
-
sąsiedztwo Warszawy dające możliwości inwestycyjne oraz otwarcie nowego rynku
pracy,
-
wzrost „świadomości ekologicznej” poprzez rozwój edukacji ekologicznej.
Zagrożenia
-
słaba koniunktura gospodarcza w kraju i regionie,
-
brak
skutecznych
przepisów
z
zakresu
budownictwa
i
zagospodarowania
przestrzennego zabezpieczających krajobraz przed degradacją,
-
występujące opóźnienia w przygotowaniach nowych aktów prawnych i przepisów
wykonawczych dotyczących ochrony środowiska,
-
trudności w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
48
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
nieopłacalność produkcji rolnej,
-
rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
-
wolno postępujący wzrost świadomości społecznej dotyczącej konieczności
gospodarowania w sposób przyjazny dla środowiska,
-
zagrożenia powodziowe,
-
słaba kondycja zakładów pracy w regionie - wzrost bezrobocia,
-
konkurencja ze strony sąsiednich gmin.
6. Zamierzenia gminy w zakresie ochrony wartości i zasobów
środowiska przyrodniczego
Ochrona zasobów przyrodniczych przed zabudową i degradacją oraz poprawa stanu
środowiska przyrodniczego jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia
mieszkańców miasta i gminy Radzymin. Obecny stan wyposażenia miasta i gminy w
urządzenia służące ochronie środowiska jest wysoce niezadowalający – pomimo licznych
inwestycji w tym zakresie. Sprawia to, że nadal istnieje duże zanieczyszczenie wód
podziemnych związkami azotu, w tym azotanami oraz amoniakiem, których głównym
źródłem są ścieki bytowe. Znacząca poprawa stanu środowiska przyrodniczego nastąpi
dopiero wówczas, gdy: zlikwiduje się niedobory w zakresie sieci sanitarnej, coraz szerzej
będą stosowane proekologiczne nośniki pozyskiwania energii (gaz, źródła odnawialne),
pełne wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz ich bezpieczne składowanie i utylizacja.
6.1. Postulaty powiększenia obszarów prawnie chronionych
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
49
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Radzymin przewiduje
utworzenie na terenie gminy nowych form ochrony przyrody, które mają stanowić użytki
ekologiczne i zespoły przyrodniczo- krajobrazowe.
6.1.1. Użytki ekologiczne
Na podstawie art. 42 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z
dnia 30 czerwca 2004 r.) za użytki ekologiczne uznaje się pozostałości ekosystemów,
mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk,
jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów,
bagna, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, siedliska przyrodnicze oraz
stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz
miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Obszary do objęcia ochroną jako użytki ekologiczne na terenie gminy Radzymin
stanowią:
-
obszar wysp na Bugu w rejonie starorzecza,
-
obszar starorzecza Bugu,
-
teren leśny i bagienny w Słupsku i Nadmie (bagno Pólko),
-
Bagno Zolskie w lasach Nadleśnictwa Drewnica w rejonie wsi Sieraków i Słupno.
6.1.2. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
Za zespoły przyrodniczo – krajobrazowe uznaje się tereny o wyjątkowo cennych
fragmentach krajobrazu naturalnego i kulturowego, które wyznacza się dla zachowania jego
wartości estetycznych.
Obszary do objęcia ochroną jako zespoły przyrodniczo – krajobrazowe na terenie gminy
Radzymin stanowią:
-
ujściowy odcinek rzeki Rządzy,
-
Jezioro Czarne we wsi Arciechów,
-
Lasy Państwowe Nadleśnictwa Drewnica.
6.1.3. Korytarze ekologiczne
Korytarze ekologiczne są to obszary węzłowe o wysokich wartościach przyrodniczych i
walorach estetycznych krajobrazu, których zadaniem jest pozostawienie swobodnej dyspersji
organizmów żywych, co w konsekwencji ułatwia swobodną wymianę genów między
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
50
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
różnymi populacjami, wpływając na utrzymanie zróżnicowania pul genetycznych, a zatem na
przetrwanie populacji w długiej perspektywie.
Na terenie gminy Radzymin takim korytarzem jest dolina Bugu. Stanowi ona
międzynarodowej rangi ostoję ptaków. W okresie wiosny i jesieni w dolinie Bugu
przebywają tysiące wędrownych gęsi, kaczek, czajek, batalionów, brodźców i biegusów.
Zachowały się tu też liczne fragmenty roślinności o charakterze naturalnym i półnaturalnym.
Węzłowe obszary o wysokich wartościach przyrodniczych stanowią tutaj również aktywne
biologicznie ekosystemy bagienno-wodne, łąkowe i leśne.
6.2. Ochrona wód
Analizując stan bieżący wód, należy podjąć działania w celu poprawy ich jakości oraz
zapobieganiu dalszej degradacji.
Stan czystości wód na terenie gminy Radzymin jest niedostateczny. Objęte badaniami w
ramach monitoringu wody płynące nie odpowiadały normom. Jakość wody w większości
studni lokalnych, z których korzystają mieszkańcy miasta i gminy również nie spełnia norm
przewidzianych dla wody pitnej ze względu na zanieczyszczenia bakteriologiczne.
Ochrona wód na szczeblu lokalnym powinna dokonywać się przede wszystkim na etapie
lokalizacji inwestycji. Wszelkie inwestycje, co do których istnieje podejrzenie o
zanieczyszczenie wody, powinny być lokowane dopiero po uprzednim wykonaniu oceny
oddziaływania na środowisko. Oceny takie wykonuje się w oparciu o przepisy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania
raportu
oddziaływania na środowisko, a także wytycznych Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska. Utrzymanie dobrego stanu czystości wód powierzchniowych
oraz
poprawa jakości wód podziemnych jest ściśle związana z odpowiednią gospodarką wodnościekową, a także gospodarką odpadami.
Na mocy decyzji, wydanej w roku 1987 przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, została ustanowiona
strefa ochrony sanitarnej pośredniej dla ujęcia wody Wodociągu Północnego m. st.
Warszawy ze Zbiornika Zegrzyńskiego. Obejmuje ona ujęcia wody Wodociągu Północnego
m. st. Warszawy ze Zbiornika Zegrzyńskiego obejmującą Zbiornik od Zapory w Dębem do
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
51
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
granicy województwa na rzece Bug wraz z bezpośrednio połączonymi z nimi starorzeczami i
ciekami, dolnym odcinkiem rzeki Rządza do górnej granicy wsi Stare Załubice i częścią
Kanału Żerańskiego do ujścia rzeki Czarnej oraz gruntami przyległymi. Decyzja ta
wprowadza nakłada szereg ograniczeń w obszarze strefy oraz nakłada na użytkowników
obowiązki określonego postępowania. Zasadnicze znaczenie dla ochrony wody ujęcia ma
budowa kanalizacji w obrębie tej strefy i podłączenie do niej wszystkich obiektów
znajdujących się w jej obrębie.
Na terenie strefy ochrony sanitarnej pośredniej zabrania się:
-
wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, ziemi oraz szamb i ich rolniczego
wykorzystania z chwilą powstania możliwości przełączania ścieków do realizowanej
obecnie kanalizacji,
-
organizowania wysypisk śmieci oraz wylewisk nieczystości płynnych, składowisk
odpadów miejskich i przemysłowych, zakładania mogilników środków ochrony
roślin z wyłączeniem kompostowania odpadków z indywidualnych gospodarstw na
ich terenach,
-
zakładania cmentarzy i poszerzania istniejących,
-
wykonywania i odkrywek oraz wydobywania piasku i żwiru bez odpowiednich
władz,
-
lokalizacji baz i warsztatów pływającego sprzętu wodnego z napędem spalinowym
bez zezwolenia właściwych organów, z wyłączeniem sprzętu zawiązanego z
technologiczną obsługą zbiornika,
-
urządzania obozowisk oraz korzystania z kąpieli w miejscach do tego nie
przeznaczonych,
-
mycia pojazdów mechanicznych w płynących wodach otwartych,
-
wykonywania innych czynności, które mogą być powodem zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i gruntowych.
6.3. Ochrona powietrza
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie „Prawo Ochrony Środowiska” art. 85 ochrona
powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, poprzez:
-
utrzymanie poziomu substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów
lub co najmniej na tych poziomach,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
52
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane.
Szczególne znaczenie konieczności ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami wynika
z faktu, że oddziałują one na bezpośrednio na zdrowie człowieka, organizmy żywe,
roślinność, wody, gleby, a także zabytki i budowle. Ponadto są to zanieczyszczenia, które
łatwo przenoszą się nawet na duże odległości, oddziałują na zmiany klimatu wywołując
niekorzystne procesy w ochronnej warstwie ozonowej.
Stan czystości powietrza na terenie gminy jest niezadowalający. Istnieje wiele
czynników, które przyczyniają się do pogorszenia czystości powietrza.
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Radzymin jest ruch
komunikacyjny oraz emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych znajdujących się na
terenie gminy oraz terenach sąsiadujących, zwłaszcza z Warszawy.
W celu ograniczenia źródeł zanieczyszczeń powietrza należy określić program działań,
który będzie obejmował:
-
ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie atmosfery w przypadku prowadzenia
nowych inwestycji,
-
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych,
-
zakaz lokalizacji obiektów przemysłowych powodujących zanieczyszczenie powietrza
ponad dopuszczalne normatywy,
-
zastąpienie węgla kamiennego przez inne nośniki energii, takie jak gaz ziemny, olej
napędowy,
-
lokalizowanie zabudowy mieszkalnej w pewnej odległości od tras komunikacyjnych o
dużym nasileniu ruchu,
-
prowadzenie prac remontowych dróg sprzyjające poprawie płynności ruchu,
-
rozszerzenie
monitoringu
powietrza
poprzez
zwiększenie
liczby
stanowisk
pomiarowych SO2, NOx, ozonu, pyłu zawieszonego.
6.4. Ochrona gleby
Ochrona gleb polega przede wszystkim na wyeliminowaniu czynników, które
powodują zanieczyszczenie i degradację oraz na racjonalnym gospodarowaniu gruntami.
Do działań zmierzających do utrzymania dobrego stanu gleb należą:
-
ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne –ochrona ilościowa.
-
wzrost świadomości społecznej,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
53
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
propagowanie rolnictwa ekologicznego,
-
rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych,
-
prowadzenie edukacji ekologicznej,
-
wyeliminowanie czynników wpływających na degradację gleby, jak np.: „dzikie”
wysypiska, oraz emisja przemysłowa i komunalna.
6.5. Możliwości walki z hałasem
Szczegółowe działania zmierzające do ograniczania przenikania hałasu do środowiska
prowadzi się poprzez ograniczenie emisji akustycznej podstawowych źródeł hałasu, a w
szczególności komunikacji samochodowej.
Walkę z hałasem drogowym można prowadzić dwutorowo:
-
poprzez ograniczenie emisji akustycznej podstawowych źródeł hałasu tj. w tym
przypadku komunikacji samochodowej,
-
poprzez działania zmierzające do ograniczenia przenikania hałasu do środowiska.
Pierwsza metoda polega na:
-
wprowadzeniu ograniczeń prędkości ruchu pojazdów,
-
poprawie jakości i ewentualnej wymianie nawierzchni jezdni w ramach prowadzonych
prac remontowych, zmianie organizacji ruchu.
Druga metoda określa działania:
-
stosowanie ekranów akustycznych tj. naturalnych lub sztucznych przeszkód
zakłócających propagację fali akustycznej na drodze pomiędzy źródłem a punktem
obserwacji,
-
specyficzne kształtowanie linii zabudowy i bryły powstających budynków, w celu
zminimalizowania wpływu hałasu drogowego,
-
zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach, a w
szczególności w stolarce okiennej.
Ochrona przed hałasem emitowanym przez zakłady przemysłowe i inne obiekty polega
głównie na stosowaniu zabezpieczeń w urządzeniach, maszynach i liniach technologicznych
w postaci tłumików oraz wymiana urządzeń na mniej uciążliwe akustycznie.
6.6.
Inne zamierzenia
przyrodniczego
gminy
w
zakresie
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
ochrony
środowiska
54
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
6.6.1. Ochrona lasów
Lasy korzystnie wpływają na klimat, wodę, glebę, powietrze, równowagę przyrodniczą, a
także na warunki życia i zdrowie człowieka.
Utrzymanie stosunkowo dobrego stanu lasów gminy Radzymin wymaga prowadzenia
działań ochronnych. Dotyczy to zarówno dużych, zwartych kompleksów, jak również
małych, izolowanych lasów rozproszonych wśród terenów rolnych.
Konieczność ochrony terenów leśnych wynika ze stosunkowo małego udziału, jaki na
terenie
gminy mają te powierzchnie oraz znacznego ich odkształcenia pod względem
florystycznym i strukturalnym.
Ochrona istniejących lasów powinna obejmować zarówno działania bierne, jak i czynne.
Do działań biernych należy zaliczyć rygorystyczne przestrzeganie zakazu przeznaczania
jakichkolwiek terenów leśnych na inne cele. Jest to szczególnie istotne w przypadku małych
zespołów o funkcjach szczególnych (np. w dolinach rzek).
Nadzór nad gospodarką leśną sprawują:
1) minister właściwy do spraw środowiska - w lasach stanowiących własność
Skarbu Państwa,
2) starosta oraz w zakresie określonym w ustawie wojewoda - w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa.
Działania czynne powinny polegać na egzekwowaniu obowiązków ciążących na
właścicielach lasów. Obowiązki te określa Ustawa o lasach z dn. 28 września 1991 r. (Dz. U.
91.101.444 z późn. zm.), a dotyczą one m.in. kształtowania równowagi w ekosystemach
leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności:.
1) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających
powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i
rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
3) ochrony gleby i wód leśnych.
Ponadto, do istotnych działań zmierzających do ochrony lasów należy zaliczyć:
-
wprowadzenie zakazu zmniejszania powierzchni lasów,
-
ochronę przed zaśmiecaniem, wyrzucaniem odpadów i nieczystości,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
55
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
usuwanie zanieczyszczeń i rekultywacja terenów po niezorganizowanych wysypiskach
odpadów,
-
ochronę przed grabieniem ściółki i kradzieżą drzewa,
-
wyeliminowanie przypadków wypalania traw, które są przyczyną większości pożarów
w lasach,
-
zwiększenie lesistości gminy,
-
złagodzenie deficytu wody w ekosystemach leśnych poprzez odtwarzanie lub budowę
śródleśnych zbiorników wodnych,
-
właściwe kształtowanie granic polno-leśnych uwzględniając je w przestrzennym
zagospodarowaniu gminy.
6.6.2. Ochrona kopalin naturalnych
Na
obszarze
gminy
Radzymin
prawdziwym
bogactwem
są
surowce
ilaste
wykorzystywane do ceramiki budowlanej, czwartorzędowe iły warstwowe tzw. zastoiska
warszawskiego. Wstępują tutaj także złoża piasków.
Ochrona zasobów kopalin winna obejmować:
-
prowadzenie eksploatacji złóż w sposób gospodarczo uzasadniony oraz przy
zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku,
-
zagospodarowanie i rekultywację terenów wyrobisk poeksploatacyjnych,
-
przestrzeganie na terenach poeksploatacyjnych obowiązku zagospodarowania zgodnie z
projektem zagospodarowania złoża,
-
zwiększenie efektywności wykorzystania udokumentowanych i eksploatowanych złóż,
-
rozpoznawanie i dokumentowanie nowych złóż kopalin.
Do obszarów przewidzianych do powierzchniowej eksploatacji wymagane jest
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za kształtowanie
polityki ochrony złóż i kopalin oraz gospodarowanie tymi zasobami odpowiedzialni są
Minister Środowiska oraz wojewodowie i starostowie. Zasady korzystania z kopalin
uregulowane są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze
(z późniejszymi zmianami). Ustawa ujmuje zagadnienia związane z własnością kopalin,
użytkowaniem oraz koncesjonowanie. Ponadto ujęta jest również ochrona środowiska, w tym
złóż kopalin i wód podziemnych, w związku z wykonywaniem prac geologicznych i
wydobywaniem kopalin.
Obowiązek rekultywacji spoczywa na użytkowniku złoża. Obowiązek ten musi zostać
wypełniony w ciągu 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej. Rolą organów
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
56
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
administracji publicznej jest określenie warunków prowadzenia takiej działalności, jej
zakończenia i rozliczenia.
7. Uwarunkowania opracowania programu
7.1. Analiza obowiązującego stanu prawnego oraz kierunków zmian
wynikających z wymogu dostosowania polskiego ustawodawstwa do
wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej.
Konstytucja
Rzeczypospolitej
Polskiej,
przyjęta
w
roku
1997
stwierdza,
że
Rzeczpospolita Polska – kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju – zapewnia ochronę
środowiska naturalnego; nakłada ona także na władze publiczne obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
W 2000 roku został sporządzony dokument programowy „II polityka ekologiczna
państwa”, który w 2001 roku został zaakceptowany przez Parlament. Ustala on cele
ekologiczne do 2010 i 2025 roku. „II Polityka ekologiczna państwa” zakłada, że
niepodważalnym kryterium obowiązującym na każdym – także lokalnym i regionalnym –
szczeblu jej realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz komfort środowiska, w którym żyje i
pracuje. Człowiek jest ściśle związany w swojej działalności z systemem przyrodniczym
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
57
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
(gleba, woda, powietrze, zasoby i różnorodność biologiczna, ekosystemy). Zachowanie
równowagi w tym związku wymaga spójnego zarządzania:
-
dostępem do zasobów środowiska,
-
racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych,
-
zapobieganiem powstawaniu negatywnych skutków działalności gospodarczej,
-
likwidacją negatywnych skutków działalności gospodarczej.
Prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska i jego dostosowanie do wymogów Unii
Europejskiej
W związku z koniecznością dokonania harmonizacji polskiego prawa ochrony
środowiska z prawem Unii Europejskiej, przepisy zawarte w unijnych aktach prawnych w
tym zakresie są systematycznie transponowane do prawa krajowego.
Przy opracowywaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzymin na lata 2004
– 2011” posługiwano się aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie
ochrony środowiska:
 Konwencje i porozumienia międzynarodowe
Polska jest obecnie sygnatariuszem 33 konwencji, porozumień międzynarodowych oraz
protokołów w dziedzinie ochrony środowiska, z których 21 ratyfikowała. Postanowienia
większości konwencji mają odzwierciedlenie w przepisach Unii Europejskiej. Natomiast
postanowienia konwencji ratyfikowanych przez Polskę, do których nie przystąpiły kraje UE,
zgodnie z zasadą klauzul zabezpieczających, mają odzwierciedlenie w postanowieniach
polskich przepisów prawnych.
 Programy sektorowe i regionalne
Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu brano pod uwagę zapisy różnych programów
rządowych oraz regionalnych, zwłaszcza:
-
II polityki ekologicznej państwa,
-
programu wykonawczego do II polityki ekologicznej państwa,
-
polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na
lata 2007-2010,
-
narodowej strategii ochrony środowiska dotyczącej:
o spójnej polityki strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
o polityki leśnej państwa,
o strategii rozwoju turystyki,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
58
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
o programu rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa
mazowieckiego do 2010 roku.
7.2. Założenia polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gminy
Dokumentami, które w istotny sposób ustosunkowują się do działań na rzecz ochrony
środowiska w regionie są: „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”, „Program
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2003 – 2006”, „Program ochrony
środowiska województwa mazowieckiego”, „Program gospodarki odpadami województwa
mazowieckiego”. Ponadto na politykę z zakresu ochrony środowiska gminy mają wpływ:
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”, „Strategia
rozwoju powiatu wołomińskiego”, ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy”, „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Radzymin” „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Radzymin 2004-2015”.
Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na okres 4 lat, z tym, że przewidziane w niej
działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. Urząd gminy, w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska, w którym
uwzględnia:
-
cele ekologiczne,
-
priorytety ekologiczne,
-
rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
-
środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i
środki finansowe.
Głównym celem „II polityki ekologicznej państwa” jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju, przy założeniu, że skuteczna regulacja korzystania ze środowiska nie
dopuści do powstania zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. Przy jej
realizacji obowiązywać winny zasady:
-
zrównoważonego rozwoju – jako zasada podstawowa,
-
przezorności – przewidująca, że rozwiązywanie pojawiających się problemów powinno
następować po bezpiecznej stronie oraz związana z nią zasada wysokiego poziomu
ochrony środowiska, integracji polityk ekologicznej i sektorowych, równego dostępu do
środowiska przyrodniczego w kategoriach równoważenia szans człowieka i przyrody
oraz sprawiedliwości międzypokoleniowej, międzyregionalnej i międzygrupowej,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
59
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
regionalizacji w ramach ekosystemów europejskich oraz regionalizacji w stosunku do
obszarów o zróżnicowanym stopniu przekształcenia i degradacji z równoczesnym
rozszerzeniem uprawnień samorządu terytorialnego i wojewodów,
-
uspołecznienia,
-
"zanieczyszczający płaci",
-
prewencji – przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska podejmowane być
powinno na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć,
-
stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),
-
klauzul zabezpieczających, umożliwiających państwom członkowskim stosowanie
ostrzejszych kryteriów w porównaniu z wymogami prawa wspólnotowego,
skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej.
-
„II Polityka ekologiczna państwa” zakłada 3 etapy osiągania swoich celów, w tym 2
etapy związane z procesem integracji z Unią Europejską:
1. W trakcie ubiegania się o członkostwo w UE – etap realizacji celów krótkookresowych
/lata 2000 - 2002/,
2. W pierwszym okresie członkostwa, zakładającym okresy przejściowe i realizację
programów dostosowawczych - etap realizacji celów średniookresowych /lata 2003 - 2010/,
3. Etap realizacji celów długookresowych w ramach realizacji "Strategii zrównoważonego
rozwoju Polski do 2025 r."
Zadaniami pierwszego etapu były:
-
pełna realizacja Układu Europejskiego, ustalającego 10-letni okres dla harmonizacji
polskiego prawa ekologicznego z wymogami Unii Europejskiej /lata 1994-2004/,
-
pełna realizacja Narodowego programu przygotowania do członkostwa w Unii
Europejskiej, ustalającego zadania szczegółowe dla okresu przedakcesyjnego i
zakładającego gotowość integracji w roku 2002.
Wymienione zadania były realizowane poprzez:
-
harmonizację przepisów prawnych z regulacjami obowiązującymi w Unii
Europejskiej,
-
reformę mechanizmów zarządzania ochroną środowiska, dostosowującą ją do
wymogów związanych z integracją,
-
stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych do realizacji międzynarodowych
konwencji ekologicznych,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
60
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
pełne wdrożenie reformy zarządzania państwem we wszystkich ogniwach
związanych z ochroną środowiska,
-
sukcesywne wdrażanie rozwiązań prawnych w sferze ekologicznej przyjmowanych w
latach 2000 – 2002 przez Unię Europejską,
-
zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka tzw.
"gorących punktów" oraz zmniejszenie ich liczby,
-
usprawnienie systemu przeciwdziałania powstawaniu nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska (poważnych awarii) oraz rozbudowę systemu ratownictwa ekologicznego
i likwidacji skutków takich zagrożeń,
-
podjęcie działań zmierzających do zintegrowania celów polityki sektorowej z
polityką
-
ekologiczną,
rozpoczęcie wdrażania do realizacji polityki ekologicznej nowoczesnych i
skutecznych mechanizmów, metod i procedur, których pełne wdrożenie powinno
nastąpić w okresie dostosowawczym.
Cele średniookresowe (lata 2003 – 2010) przewidują istotną poprawę stanu środowiska,
praktyczne wdrożenie unijnych przepisów i standardów ekologicznych oraz postanowień
konwencji międzynarodowych i umów dwustronnych, a także wzmocnienie instytucjonalne
podejmowanych działań.
Cele długookresowe (do roku 2025) wiążą się z perspektywą zrównoważenia społeczno –
gospodarczych procesów rozwojowych i pełną (możliwą) rewitalizacją zniszczonych
ekosystemów; zakładają one:
-
ugruntowanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju,
-
utrwalenie zasady skutecznej kontroli państwa nad strategicznymi zasobami
przyrodniczymi,
-
pełną integrację polityk - przestrzennej, ekologicznej i sektorowych,
-
dokonanie przebudowy modelu produkcji i konsumpcji w kierunku poprawy
efektywności surowcowo – energetycznej
oraz minimalizacji negatywnego
oddziaływania na środowisko wszelkich form działalności człowieka i rozwoju
cywilizacyjnego,
-
zachowanie obszarów o wysokich walorach turystyczno - rekreacyjnych,
-
utrzymanie
i
ochrona
istniejących
ekosystemów
o
cennych
wartościach
przyrodniczych i kulturowych,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
61
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
odbudowa zniszczeń powstałych w środowisku przyrodniczym i renaturalizacja
cennych przyrodniczo obszarów,
-
efektywny wzrost wartości produkcji w rolnictwie i leśnictwie poprzez lepsze
wykorzystanie potencjału biologicznego oraz podnoszenie jakości zdrowotnej
produktów przy przeciwdziałaniu nadmiernej intensywności procesów produkcyjnych
oraz metod upraw i chowu zwierząt,
-
rezygnacja z niektórych osiągnięć nauki i techniki, które mogłyby negatywnie
oddziaływać na środowisko,
-
wypracowanie mechanizmów reagowania na nowe wyzwania pojawiające się wraz z
postępującym rozwojem cywilizacji.
W roku 2002 opracowany został „Program wykonawczy do II polityki ekologicznej
państwa, na lata 2002 - 2010”, który jest dokumentem o charakterze operacyjnym
tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań,
przewidzianych do realizacji, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich
finansowania.
Zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska porządkują
dotychczasową, istniejącą od 1990 roku, praktykę okresowego sporządzania dokumentów
programowych o nazwie „Polityka ekologiczna państwa” dla różnych horyzontów
czasowych, lub nawet bez jednoznacznego określania okresu ich obowiązywania.
Artykuły 13 – 16 Ustawy nakładają obowiązek przygotowywania i aktualizowania
polityki ekologicznej państwa co 4 lata. Przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 8 maja 2003 r. „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007 - 2010” jest aktualizacją i uszczegółowieniem długookresowej „II
polityki ekologicznej państwa”.
7.3. Założenia gminne przy realizacji programu
7.3.1. Limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych obowiązujące w gminie
Według założeń przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2001 II Polityki
Ekologicznej Państwa, w odniesieniu do regionalnych oraz lokalnych dokumentów tj.
Program Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego oraz Programu Ochrony
Środowiska dla miasta i gminy Radzymin, przyjęto w okresie długoterminowym realizację
limitów:
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
62
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. (w
-
przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),
ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. w taki
-
sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu
na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),
ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i o 25% w stosunku do
-
2000 r.(w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),
odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów
-
komunalnych,
pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z terenu miasta i zakładów
-
przemysłowych,
zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych,
-
w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na
terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego - również o
30%,
ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%,
-
niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku
do stanu z 1990 r.
Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego, jak też
Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Radzymin, w gminnym planie przyjęto bardziej
szczegółowe wytyczne odnośnie stawianych limitów w gospodarce odpadami:

skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:


odpady opakowaniowe:
-
opakowania z papieru i tektury - 50%
-
opakowania ze szkła – 45%
-
opakowania z tworzyw sztucznych – 30%
-
opakowania metalowe – 45%
-
opakowania wielomateriałowe –30%
pozostałe grupy odpadów:
-
odpady budowlane – 40%
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
63
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
odpady wielkogabarytowe – 50%
-
odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) – 50%.
7.4. Programy regionalne i lokalne stanowiące podstawy opracowania
„Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”
Punktem wyjściowym „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego” była analiza
istniejących i przewidywanych uwarunkowań rzutujących na możliwości rozwoju
województwa mazowieckiego. W analizie tej, akcent kładzie się na identyfikację silnych i
słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju Mazowsza.
Naczelną ideą przyświecającą „Strategii” jest dążenie do uzyskania odczuwalnej
społecznie poprawy jakości życia mieszkańców całego regionu. Strategia przewiduje trzy
scenariusze
rozwoju
województwa:
zachowawczo-ostrzegawczy,
umiarkowany
i
optymistyczny. Kierując powyższą przesłanką, przyjęto scenariusz optymistyczny, dający
podstawę opracowania wizji rozwoju Mazowsza, którą streszcza hasło „Warszawa ku
Europie, Mazowsze z Warszawą”.
„Strategia rozwoju województwa mazowieckiego” wytyczyła cele i zadania do
realizacji
dla
programów tj.:
„Program
Ochrony Środowiska
dla województwa
mazowieckiego”, „Program Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego”, „Programu
Ochrony Środowiska dla gminy Radzymin”.
„Program Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego”
Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego jest
zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania
istniejącego potencjału Powiatu, Realizacja wytyczonych celów w programie powinna
spowodować
zrównoważony
rozwój
gospodarczy,
polepszenie
warunków
życia
mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie powiatu.
Priorytetowym celem wytyczonym w „Programie...” jest:
Osiągnięcie trwałego rozwoju powiatu wołomińskiego i zwiększenie jego atrakcyjności
poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury technicznej.
W „Programie Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego” ujęto najistotniejsze dla
obszaru powiatu cele i zadania:
Priorytet 4 - Kreowanie wysokiej jakości życia
Cel 4.2.
Poprawa ekologicznych warunków życia
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
64
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Cel 4.3.
Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel 4.4.
Poprawa efektywności ochrony przyrody i krajobrazu
Priorytet 3 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu
konkurencyjności i spójności regionu”
Cel 3.2.
Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów peryferyjnych
Cel 3.3.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej
Cel 3.6.
Modernizacja i rozwój energetyki
Priorytet 2 - Restrukturyzacja i unowocześnienie gospodarki
Cel 2.1.
Stworzenie regionalnego systemu innowacji
Cel 2.3. Unowocześnienie tradycyjnych sektorów gospodarki
Cel 2.4.
Rozwój usług, transportu i turystyki
Cel 2.6.
Wsparcie i stopniowe przekształcanie słabych strukturalnie obszarów
wiejskich
Do najważniejszych zadań priorytetowych powiatu należą:
Priorytet 1
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych
Priorytet 2
Osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza
Priorytet 3
Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego
Priorytet 4
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska
Priorytet 5
Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie obszarów objętych ochroną
prawną ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych i kompleksów leśnych
Priorytet 6
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu
Priorytet 7
Kompleksowa
gospodarka
odpadami
wraz
z
programem
rekultywacji
terenów
zdegradowanych
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Radzymin 2004-2015”
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
65
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Radzymin 2004-2015” została opracowana
jako jedno z narzędzi służących wspieraniu i koordynacji działań
oraz aktywności
samorządu lokalnego w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zostały w niej wskazane
optymalne rozwiązania i kierunki strategiczne dla rozwoju miasta i gminy, które mają
zdynamizować jego rozwój oraz spowodować, aby Radzymin był coraz bardziej przyjazny
dla swoich mieszkańców, gości oraz inwestorów oferujących nowe miejsca pracy.
Strategia wytycza kierunki rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami różnych środowisk lokalnych.
Strategia rozwoju gminy:
1. Formułuje cele i kierunki rozwoju społeczno – ekonomicznego,
2. Koordynuje i porządkuje działania burmistrza, rady i urzędu gminy,
3.Optymalnie pozwala wykorzystać zasoby ludzkie, infrastrukturę
techniczną i społeczną gminy,
4. Pozwala na lepsze i skuteczniejsze zarządzanie budżetem gminy,
5. Zwiększa możliwość zdobywania finansowych środków zewnętrznych,
6.Integruje społeczność lokalną,
7.Dostarcza skutecznego instrumentu do długofalowego zarządzania gminą.
WIZJA
Wypracowana wizja rozwoju miasta i gminy Radzymin przybrała następującą treść:
Radzymin – przedsiębiorczy, nowoczesny i zamożny oraz bezpieczny ekologicznie, a także w
pełni wykorzystujący walory swego położenia względem Warszawy Radzymin to gmina dla
Ciebie, dbająca o rozwój gospodarczy i dobrobyt mieszkańców, która działaniami
promocyjnymi umacnia lokalny biznes oraz przyciąga gospodarczych partnerów z zewnątrz.
Radzymin to gmina, która poprzez różnorodne formy kształcenia dba o wysokie kwalifikacje
swoich mieszkańców przygotowując ich do konkurencyjnego rynku pracy i podejmowania
własnej działalności gospodarczej.
MISJA
Biorąc pod uwagę powyższe sformułowano misję , czyli generalny cel kierunkowy dla
rozwoju , który został ujęty w następujący sposób:
Wysoka jakość życia w Mieście i Gminie Radzymin
KIERUNKI ROZWOJU MIASTA I GMINY RADZYMIN
Prawidłowo zaplanowany i realizowany rozwój miasta i gminy RADZYMIN, powinien
spełniać następujące cele:
- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – firm działających i powstających,
- przyciąganie nowych inwestorów,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
66
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
- stwarzanie warunków do stałych kontaktów pomiędzy sektorem publicznym, społecznym i
prywatnym,
- rewitalizacja środowiska naturalnego, społecznego, kulturowego i gospodarczego
- podnoszenie kwalifikacji miejscowych zasobów zatrudnienia,
- korzystanie z pozytywów integracji z Unią Europejską.
Wyznaczone, w dalszej części niniejszego opracowania, kierunki i cele rozwoju
umacniają jego dotychczasową różnorodność i wielofunkcyjność, stanowiących podstawę
trwałego i
zrównoważonego rozwoju Ziemi Radzymińskiej. Cele strategiczne są
konkretyzacją misji rozwoju (generalnego celu kierunkowego). Razem z misją stanowią
swoistą syntetyczną deklarację intencji władz samorządowych gminy, co do kierunków jej
przyszłego rozwoju i stanowią podstawę do formułowania celów operacyjnych Należy
podkreślić, iż celów strategicznych nie należy traktować w kategoriach wizji d o c e l o w e
g o stanu Miasta i Gminy Radzymin, lecz w aspekcie ustawicznego procesu rozwojowego,
przyczyniającego się w rezultacie do podnoszenia poziomu życia lokalnej społeczności i
wzrostu rangi Radzymina w regionie.
Poniżej podano, określone w „Strategii..” najważniejsze cele, wytyczające kierunki realizacji
zadań służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego oraz życia mieszkańców.
Cel strategiczny nr 1: Tworzenie dogodnych warunków dla lokalnej przedsiębiorczości i
inwestorów zewnętrznych.
Cel operacyjny nr 1.1
Tworzenie instytucjonalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości – organizacyjne i
finansowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności wśród
miejscowej ludności.
Cel operacyjny nr 1.2
Tworzenie korzystnego klimatu współpracy samorządu i przedsiębiorców – podjęcie działań
promocyjnych zmierzających do pozyskania partnerów gospodarczych i wspierania
lokalnego biznesu.
Cel operacyjny nr 1.3
Opracowanie programu wspierania lokalnego biznesu.
Cel operacyjny nr 1.4
Opracowanie kompleksowego programu promocji miasta i gminy i doskonalenie systemu
komunikacji społecznej.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
67
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Cel operacyjny nr 1.5
Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych (zewnętrznych) środków
finansowych.
Cel strategiczny nr 2: Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznogospodarczego miasta i gminy Radzymin
Cel operacyjny nr 2.1
Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów.
Cel operacyjny nr 2.2.
Rozwój infrastruktury drogowej (budowa, modernizacja, renowacja, odwodnienie i
oświetlenie) oraz podniesienie stopnia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.
Cel operacyjny nr 2.3
Budowa sieci wodociągowych.
Cel operacyjny nr 2.4
Budowa kanalizacji sanitarnej.
Cel operacyjny nr 2.5
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej z dostosowaniem do potrzeb
mieszkańców.
Cel strategiczny nr 3 Zaspokojenie potrzeb rodzin oczekujących na mieszkanie z zasobu
gminy oraz rozwój budownictwa w oparciu o kapitał prywatny dla ludności osiadłej i
napływowej
Cel operacyjny nr 3.1
Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego
Cel
strategiczny
nr
4
Podniesienie
standardu
technicznego
gminnych
zasobów
mieszkaniowych łącznie z rewitalizacją obszarów zabudowy historycznej miasta
Cel operacyjny nr 4.1
Remonty i modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych
Cel operacyjny nr 4.2
Poprawa wizerunku i estetyki miasta.
Cel strategiczny nr 5Podnoszenie poziomu usług społecznych
Cel operacyjny nr 5.1.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
68
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Stała poprawa warunków funkcjonowania przedszkoli i szkół gminnych
Cel operacyjny nr 5.2
Podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych i rozwój profilaktyki zdrowotnej .
Cel operacyjny nr 5.3
Poprawa świadczenia usług i funkcjonowania placówek opieki społecznej
Cel operacyjny nr 5.4
Tworzenie warunków do upowszechnienia oraz rozwoju sportu i kultury fizycznej
Cel operacyjny nr 5.5
Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Cel strategiczny nr 6 Rozwój turystyki i rekreacji, uwzględniający potrzebę ochrony
środowiska naturalnego
Cel operacyjny nr 6.1.
Zagospodarowanie rekreacyjno - turystyczne Zalewu Zegrzyńskiego.
Cel operacyjny nr 6.2
Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki (tzw. weekendowej i kwalifikowanej).
Cel strategiczny nr 7Poprawa życia i efektywności działalności rolniczej
Cel operacyjny nr 7.1
Poprawa efektywności działalności rolniczej poprzez intensyfikację produkcji, tworzenie
warunków do rozwoju przetwórstwa oraz działania dostosowawcze.
Cel operacyjny nr 7.2
Dodatkowe źródła dochodów dla gospodarstw rolnych
Cel operacyjny nr 7.3
Wsparcie działań związanych z produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne
Cel strategiczny nr 8:Rozwój i ochrona walorów środowiska naturalnego i rodzimej kultury
Cel operacyjny nr 8.1
Ochrona środowiska naturalnego poprzez powszechne wdrożenie
programu gospodarki
odpadami stałymi i ciekłymi ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów „u
źródła”.
Cel operacyjny nr 8.2
Zabezpieczanie zasobów przyrodniczych przed degradacją - podnoszenie świadomości
ekologicznej wśród lokalnej społeczności
Cel operacyjny nr 8.3
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
69
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Kreowanie ekoenergetyki - popieranie wszelkiego typu przedsięwzięć związanych z
zastosowaniem nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii
Cel operacyjny nr 8.4
Kultywowanie tradycji i ochrona zasobów dóbr kultury (świadectw kultury materialnej i
duchowej)
Cel operacyjny nr 8.5
Promowanie rodzimej kultury
Cel strategiczny nr 9:Przygotowanie mieszkańców do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz
rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Cel operacyjny nr 9.1
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przygotowania do aktywnego udziału w życiu
społecznym i gospodarczym gminy.
Cel operacyjny nr 9.2
Edukacja dorosłych w zakresie dostosowania do wymagań aktualnego i przyszłego rynku
pracy.
Cel operacyjny nr 9.3
Wykorzystanie i promowanie ludzi z wyższym wykształceniem oraz posiadających
inicjatywę (tzw. liderów społecznych)
Przyjęcie niniejszej strategii przez Radę Miejską zakończy etap planowania rozwoju
gospodarczego stawiając struktury samorządowe przed wyzwaniem skutecznego i
efektywnego wdrażania jej postanowień.
8. Cele programu i zadania realizacyjne
Prawodawstwo polskie, dostosowane do wymogów unijnych, nakłada obowiązek
ochrony środowiska naturalnego zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju.
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego w celach rozwojowych – w
warunkach powszechnego dostępu do dóbr przyrody – wymaga powszechnego stosowania
proekologicznych metod gospodarowania oraz podejmowania działań sprzyjających
zachowaniu potencjału przyrodniczego regionu.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
70
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzymin na lata 2004 – 2015”,
zmierza do zachowania walorów środowiska naturalnego oraz poprawy jego stanu i jest
uzależniona od upowszechnienia informacji o planowanych kierunkach rozwoju oraz
uzyskania akceptacji społecznej dla podejmowanych działań.
Cele programu przewidują:
-
zachowanie oraz odtwarzanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów
krajobrazowych,
-
ochronę zasobów i poprawę jakości wód podziemnych i powierzchni ziemi,
-
ochronę zasobów wód powierzchniowych, poprawę ich jakości i zapobieganie
zanieczyszczeniu,
-
poprawę stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi,
-
poprawę jakości powietrza atmosferycznego,
-
wzrost wiedzy społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach
oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,
-
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej
w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych gminy.
Wymienione cele realizowane będą poprzez działania o charakterze inwestycyjnym i
organizacyjno-prawnym,
zmierzające
do
eliminacji
lub
zmniejszania
natężenia
oddziaływania czynników zagrażających zasobom i jakości środowiska naturalnego. Należą
do nich:
-
racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych; zmniejszanie materiałochłonności,
wodochłonności i energochłonności produkcji oraz zmniejszanie poboru wody
na cele komunalne,
-
zmniejszanie ilości wytwarzanych ścieków, odpadów stałych oraz pyłów i gazów,
-
aktywna ochrona przyrody i krajobrazu,
-
mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych.
Nadrzędnym, długoterminowym celem programu jest dążenie do zrównoważonego rozwoju
oraz stała poprawa jakości życia obywateli poprzez zaspokojenie obecnych potrzeb, bez
szkody dla możliwości ich zaspokajania przez przyszłe pokolenia.
8.1. Cele i zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
Cel: Zachowanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
71
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Realizowany on będzie poprzez działania priorytetowe polegające na ograniczaniu lub
usuwaniu aktualnych oraz potencjalnych zagrożeń dla zachowania różnorodności
biologicznej, jak również wspieranie działalności proekologicznych i wzmocnienie służb
ochrony przyrody.
Zadania:
-
ochrona i renaturalizacja siedlisk fauny i flory,
-
ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej obszaru oraz zwiększenie
powierzchni obszarów chronionych,
-
wyznaczanie
„korytarzy
ekologicznych”-
terenów
węzłowych
o
wysokich
wartościach przyrodniczych, które stanowią drogi migracji na terenach presji różnych
niekorzystnych czynników antropogenicznych,
-
utworzenie na terenie gminy nowych form ochrony przyrody w formie użytków
ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych.
-
zalesianie gruntów o znaczeniu marginalnym dla produkcji rolniczej,
-
promowanie rolnictwa ekologicznego,
-
wprowadzanie zakazów zmian stosunków wodnych na terenach podmokłych,
-
egzekwowanie prawnego zakazu wyrzucania opakowań, w szczególności po
nawozach sztucznych oraz pestycydach do lokalnych zagłębień, rowów i cieków,
które ze względu na swoja szkodliwość zakłócają prawidłowy przebieg cykli
reprodukcyjnych organizmów zamieszkujących te tereny.
8.2. Cele i zadania w zakresie ochrony wód powierzchniowych
Cel strategiczny: Ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich jakości oraz
zapobieganie zanieczyszczeniu.
Priorytetowym działaniem będzie ograniczanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych
oraz przywracanie jakości wód do stanu wynikającego z ich funkcji ekologicznych i sposobu
użytkowania.
Zadania:
-
rozbudowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
-
rozbudowa kanalizacji deszczowej,
-
modernizacja istniejących oczyszczalni i stacji uzdatniania wody,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
72
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
wyposażenie gospodarstw wiejskich o zabudowie rozproszonej w indywidualne
systemy asenizacyjne-przydomowe oczyszczalnie ścieków,
-
realizacja inwestycji ograniczających zanieczyszczenia azotowe pochodzące z
rolnictwa (np. budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę),
-
rekultywacja
silnie
zanieczyszczonych
zbiorników
wodnych
(z
wodami
pozaklasowymi),
-
realizacja budowy kanalizacji opaskowej wokół Zalewu Zegrzyńskiego na terenie
Gminy Radzymin.
8.3. Cele i zadania w zakresie ochrony wód podziemnych, powierzchni
ziemi i gleb
Cel strategiczny: Ochrona zasobów i poprawa jakości wód podziemnych, powierzchni ziemi
oraz gleb.
Realizowany on będzie poprzez eliminację czynników stwarzających zagrożenie dla
jakości wód podziemnych, restrukturyzację poboru wód dla celów użytkowych, zmniejszanie
wodochłonności gospodarki, a także racjonalne użytkowanie gleb.
Zadania:
-
przestrzeganie nadzoru nad ustaleniami zawartymi w decyzjach dotyczących stref
ochronnych wokół ujęć wody,
-
propagowanie wśród mieszkańców działań mających na celu zmniejszenie zużycia
wody,
-
modernizacja technologii uzdatniania wody do picia,
-
likwidacja „dzikich” składowisk odpadów,
-
odpowiednia rekultywacja terenów po składowiskach odpadów,
-
umieszczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granic
obszarów i potencjalnych złóż kopalin,
-
promowanie rolnictwa ekologicznego,
-
kontrola zawartości metali ciężkich na gruntach w pobliżu tras komunikacyjnych.
8.4. Cele i zadania w zakresie ochrony powietrza
Cel strategiczny: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
73
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Realizowany on będzie poprzez utrzymanie trendu zmniejszenia zużycia energii na
potrzeby bytowe i produkcyjne oraz ograniczenie emisji „u źródła” w energetyce.
Zadania:
-
ograniczenie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków, montaż
liczników ciepła i zaworów termostatycznych,
-
modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na
nowoczesne kotły opalane paliwem gazowym, płynnym lub biomasą, wyposażone w
automatyczną regulację procesów spalania podnoszącą wydajność cieplną źródła,
-
realizacja inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
8.5. Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami
Cel strategiczny: Poprawa stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczenia
powierzchni ziemi.
Realizowany poprzez zmniejszanie ilości produkowanych odpadów, odzysk surowców
wtórnych oraz odpadów organicznych w celu ich dalszego wykorzystania, a także właściwe
składowanie i unieszkodliwianie odpadów.
Zadania:
-
zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji,
-
zwiększanie stopnia odzysku substancji, materiałów i energii z odpadów,
-
kontrola jakości i ilości odpadów wprowadzonych do środowiska,
-
wydzielanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,
-
wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
-
stworzenie
systemu
zbiórki
odpadów
niebezpiecznych
wytwarzanych
w
gospodarstwach domowych,
-
intensyfikacja działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów.
8.6. Cele i zadania w zakresie edukacji ekologicznej
Cel strategiczny: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony i
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych gminy.
Zadania:
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
74
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
wspieranie działań uzupełniających system edukacji, podnoszących ekologiczną
świadomość społeczności i władz lokalnych,
-
propagowanie umiarkowanego użytkowania zasobów naturalnych zgodnie z
zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie proekologicznych
wzorców konsumpcji w gospodarstwach domowych,
-
propagowanie zagospodarowania turystycznego obszarów leśnych z elementami
edukacji ekologicznej tj. ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, tablice informacyjne
itp.,
-
wspieranie szkolnych kół zainteresowań, konkursów ekologicznych,
-
upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na
rzecz aktywnej ochrony środowiska w danym regionie.
-
współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Wołominie
8.7. Cele i zadania w zakresie monitoringu środowiska
Cel: Wzrost wiedzy o stanie środowiska i jego zagrożeniach
Zadania:
-
inwentaryzacja odpadów zawierających azbest oraz odpadów z PCB,
-
kontrola jakości i ilości odpadów wprowadzanych do środowiska,
-
monitoring „u źródła” powstawania odpadów,
-
kontrola ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
-
inwentaryzacja terenów zielonych.
Zadania te będą realizowane poprzez doskonalenie monitoringu stanu środowiska,
analizę zmian w nim zachodzących oraz ocenę zagrożeń.
9. Harmonogram realizacji zadań
Niniejszy Program zawiera (wymienione w poprzednim rozdziale) zadania o charakterze
inwestycyjnym jak również organizacyjno-prawnym. Zadania sformułowano po analizie
istniejącego stanu środowiska w gminie.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
75
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Niniejszy rozdział zawiera uszczegółowienie zadań. Zadania dla organów samorządu
terytorialnego zostaną rozdzielone według kompetencji oraz uzupełnione o szacowane
nakłady na realizację Programu. Zostaną także określone szacunkowe koszty realizacji zadań
koordynowanych o charakterze inwestycyjnym.
Oszacowanie kosztów wdrażania programu podaje się zwykle w ujęciu cztero- lub
pięcioletnim, czyli odpowiadającym okresowi krótkoterminowemu programu działań na
rzecz ochrony środowiska. Szacunek kosztów w perspektywie do 2015 roku może być
obarczony błędem, ze względu na możliwość zaistnienia okoliczności nie przewidzianych.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację niżej wymienionych zadań jest Urząd Miasta
i Gminy Radzymin. Niektóre z tych zadań realizowane winny być przez udziale instytucji lub
podmiotów gospodarczych albo osób fizycznych. Do realizacji zadań powinno się przystąpić
w terminie możliwie szybkim, w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych i
finansowych.
Program ochrony środowiska gminy Radzymin będzie realizowany w dwóch
horyzontach czasowych tj. w latach 2004 – 2008 i w dalszej perspektywie w latach 2009 –
2015.
Tabela 9. Harmonogram wdrażania Programu
Lp.
Określenie działania
Termin/okres realizacji
1.
Uchwalenie Programu
II kwartał 2005 r.
2.
Powołanie komitetu sterującego
II kwartał 2005 r.
3.
Przekazanie ustaleń Programu wykonawcom
III kwartał 2005 r.
4.
5.
Upowszechnienie treści Programu wśród społeczeństwa gminy
 Organizacja cyklu spotkań (szkoły)
 Wydanie broszury zawierającej skrót Programu
 Publikacja na stronie internetowej Gminy
Monitoring realizacji Programu
 Ocena w oparciu o mierniki efektywności
 Ocena realizacji listy priorytetów
 Raporty z realizacji Programu
6.
Monitoring stanu środowiska
7.
Aktualizacja Programu
II półrocze 2005 r.
 2008 (2015)
 co 2 lata
 co 2 lata
stały nadzór wg harmonogramów
instytucji kontrolnych
co 4 lata, wg potrzeb
9.1. Zadania samorządów gminnych w zakresie ochrony środowiska
Zadania samorządów gminnych
Zadania samorządów gminnych obejmują przedsięwzięcia finansowane w całości lub
częściowo ze środków pozostających w dyspozycji gmin i szczegółowo ustalone zostaną w
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
76
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
gminnych programach ochrony środowiska. Wykaz zadań samorządów gminnych
przedstawiono w tabelach 9 i 10.
Zadania koordynowane
Wymienione zadania realizowane będą przez organy administracji państwowej i
samorządowej oraz przez podmioty gospodarcze. Ponieważ finansowanie tych zadań
najczęściej nie leży w kompetencjach organów administracji, określona jednostka
odpowiedzialna oznacza spełnianie funkcji koordynatora lub inicjatora działań zmierzających
do realizacji zadań.
Wśród zadań koordynowanych można wyróżnić zadania o charakterze inwestycyjnym i
organizacyjno-prawnym.
Zadania o charakterze organizacyjno-prawnym
Realizacja Programu ochrony środowiska odbywać się będzie zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, w oparciu o kompetencje podmiotów zarządzających
środowiskiem. Zarządzanie środowiskiem realizowane jest na kilku szczeblach. Na poziomie
wojewódzkim zarządzanie środowiskiem prowadzi administracja rządowa, samorządowa
województwa oraz instytucje im podporządkowane. Działania podejmowane są także
na szczeblu powiatu i gminy.
Zadania inwestycyjne
Zadania inwestycyjne dotyczą wspierania finansowego przedsięwzięć podejmowanych
dla poprawy jakości środowiska. Wsparcia finansowego udzielają fundacje, banki,
organizacje rządowe. Szczegółowe omówienie finansowania programu zawarto w rozdziale
9.2.
Zadania samorządów gminnych dotyczą między innymi:
-
opracowania programu ochrony środowiska,
-
ograniczanie i eliminacja zanieczyszczeń wód,
-
ochrona gleb i powierzchni ziemi przed degradacją,
-
zapobieganie
niekorzystnym
zmianom
naturalnych
przepływów
wody
albo naturalnych poziomów zwierciadła wody,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
77
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
promowania ekologicznych kierunków i form zagospodarowania, a w szczególności
na obszarach o dużych wartościach środowiska przyrodniczego (obszary chronionego
krajobrazu, rezerwaty przyrody).
Wykaz skrótów
UMiG - Urząd Miasta i Gminy
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
UE – Unia Europejska
ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego
OEE – ośrodki edukacji ekologicznej
ON – ośrodki naukowe
SłPl – służby planistyczne – (wykonawcy dokumentów, konsultanci)
WFOŚ - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
FOŚ - Fundusz Ochrony Środowiska
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚ – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WZMiUW- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
WKP – Wojewódzki Konserwator Przyrody
EAGGF – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
78
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Tabela 10. Zadania własne gminy
L.p.
Nazwa zadania
Termin
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna
Planowane efekty
ekologiczne
Planowane
koszty
realizacji
(tys. PLN)
Źródła finansowania
Zadania ogólne
1.
Opracowanie gminnego
programu ochrony środowiska
2.
Osiągnięcie trwałego i
zrównoważonego
rozwoju gminy,
poprawa stanu
środowiska
Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego
13
środki własne gminy,
fundusze celowe.
Ograniczenie zużycia
konwencjonalnych
źródeł energii
30
środki własne gminy, FOŚ
UMiG Radzymin
Ograniczenie emisji
SO2,CO2
150
środki własne, NFOŚiGW
2005-2015
UMiG Radzymin
-
2006-2010
UMiG Radzymin
ograniczenie emisji
spalin oraz hałasu
Ograniczenie zużycia
źródeł energii
700
środki własne, fundusze
strukturalne
środki własne, NFOŚiGW
2004-2006
UMiG Radzymin
620
środki własne, NFOŚiGW
30
Środki własne, Fundusze
UE, WFOŚ, NFOŚ
200
Środki własne, Fundusze
UE, WFOŚ, NFOŚ, SŁPl
2005
UMiG Radzymin
Wdrażanie działań związanych z
pozyskiwaniem odnawialnych
źródeł energii
2004-2015
UMiG Radzymin
3.
Modernizacja kotłowni szkoły w
Starych Załubicach
2005
4.
Modernizacja dróg na terenie
miasta i gminy Radzymin,
Termomodernizacja szkół na
terenie gm. Radzymin
Termomodernizacja szpitala w
Radzyminie
Organizowanie programów
edukacyjnych dla społeczeństwa
dotyczących przestrzegania
zasad ochrony powietrza
2004-2015
UMiG Radzymin
Ochrona cennych – pod
względem przyrodniczym
obszarów przed zabudową i
2004-2015
UMiG Radzymin
5.
6.
7.
8.
Wzrost świadomości
mieszkańców odnośnie
konieczności ochrony
powietrza
Zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
Zachowanie
różnorodności
przyrodniczej gminy.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
79
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
9.
10.
11.
degradacją (za pomocą ustaleń
planistycznych i decyzji
lokalizacyjnych).
Inwentaryzacja zieleni na terenie
miasta Radzymina.
Urządzenie, utrzymanie i
ochrona zieleni miejskiej
Promowanie gminnych działań i
inicjatyw proekologicznych
propagujących cenne
przyrodniczo walory środowiska
(szkolenia, warsztaty dla
rolników: programy rolnośrodowiskowe, agroturystyka).
2005-2009
UMiG Radzymin
2006-2011
UMiG Radzymin
2004-2015
UMiG Radzymin
Poprawa wizerunku
miasta
Wzrost świadomości
ekologicznej w
społeczeństwie
25
środki własne, FOŚiGW
640
Środki własne
200
Środki własne, WFOŚ
40
Środki własne, WFOŚ
-
środki własne, ARiMR
Zadania w zakresie ochrony gleb
12.
13.
Wdrożenie systemu
informowania mieszkańców o
wynikach monitoringu gleb;
okresowa kontrola zawartości
metali ciężkich w glebach
użytkowanych rolniczo.
Organizacja lekcji wychowania
ekologicznego dla dzieci i
młodzieży oraz szkoleń dla
rolników z zakresu Kodeksu
Dobrej Praktyki Rolniczej.
2004-2008
UMiG Radzymin
Informacja o stanie
czystości gleb i
możliwości produkcji
czystej ekologicznie
żywności
2004-2008
UMiG Radzymin
Zwiększenie
świadomości
ekologicznej
Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
14.
Inwentaryzacja i kontrola
szczelności szamb w strefie
ochrony pośredniej ujęcia wody
ze Zbiornika Zegrzyńskiego dla
miasta Warszawa jak i terenu
całej gminy.
Zadanie
ciągłe
UMiG Radzymin
Poprawa jakości wód
podziemnych
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
10
środki własne gminy
80
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ewidencja starych studni
gospodarskich oraz nałożenie na
ich właścicieli obowiązku ich
likwidacji lub renowacji.
Zapewnienie ochrony
naturalnych i sztucznych
zbiorników retencyjnych, takich
jak tereny podmokłe, cieki
wodne, zbiorniki wód
powierzchniowych.
Porządkowanie i konserwacja
systemu odwodnień i melioracji.
Przeciwdziałanie zagrożeniom
powodziowym.
Monitoring wód gruntowych
wokół nieczynnego wysypiska
odpadów w Radzyminie.
Wykonanie drugiej nitki
przewodu zasilającego sieć
wodociągową SUWul. Maczka
Wykonanie odwiertu studni
głębinowej o gł. 60 m oraz
zakup głębinowego agregatu
pompowego
Modernizacja stacji uzdatniania
wody w Aleksandrowie
Budowa wodociągu- miasto
Radzymin
Budowa wodociągu – gmina
Radzymin
2004-2008
UMiG Radzymin
Poprawa jakości wody
pitnej
20
środki własne
2004-2008
UMiG Radzymin
Ochrona naturalnych
zbiorników
retencyjnych
150
środki własne, NFOŚiGW
2004-2008
UMiG Radzymin
-
Środki własne, NFOŚiGW
2004-2008
UMiG Radzymin
2004-2010
UMiG Radzymin
2004
UMiG Radzymin
Poprawa jakości wód
podziemnych
Ochrona przed
powodzią
Ochrona wód
podziemnych przed
zanieczyszczeniem
Poprawa czystości
wody pitnej
2005
UMiG Radzymin
2004-2006
UMiG Radzymin
2004-2006
UMiG Radzymin
2004-2009
UMiG Radzymin
Modernizacja miejskiej
2004-2008
UMiG Radzymin
50
środki własne
20
środki własne
70
środki własne, fundusze
strukturalne
1 200
Poprawa jakości wody
pitnej
350
860
Zwiększenie liczby
mieszkańców
zaopatrywanych w
dobrej jakości wodę
pitną
Zmniejszenie ładunku
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
10 000
5 760
środki własne, WFOŚiGW
środki własne, fundusze
strukturalne
środki własne, fundusze
strukturalne, kredyty
środki własne, fundusze
strukturalne, kredyty
środki własne, fundusze
81
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
oczyszczalni ścieków
26.
Budowa drugiego ciągu
miejskiej oczyszczalni ścieków
2009-2011
UMiG Radzymin
27.
Budowa kanalizacji- miasto
Radzymin
2004-2010
UMiG Radzymin
28.
Budowa kanalizacji-gmina
Radzymin
2008-2011
UMiG Radzymin
29.
Opracowanie koncepcji opaski
kanalizacyjnej
2004-2010
UMiG Radzymin
30.
Renowacja zbiornika
retencyjnego przy ul.
Żeligowskiego
Inwentaryzacja istniejącej
kanalizacji deszczowej
Opracowanie koncepcji
gospodarki ściekami
deszczowymi na terenie
Radzymina
Opracowanie koncepcji
gospodarki ściekami
2004-2006
UMiG Radzymin
2005-2006
UMiG Radzymin
2005-2006
UMiG Radzymin
2005-2006
UMiG Radzymin
34.
Renowacja istniejącej
kanalizacji deszczowej i
urządzeń odwadniających
2004-2011
UMiG Radzymin
35.
Budowa nowej sieci kanalizacji
2006-2011
UMiG Radzymin
31.
32.
33.
zanieczyszczeń w
oczyszczonych
ściekach
Ochrona czystości gleb
i wód podziemnych
strukturalne, WFOŚiGW,
kredyty
75
środki własne, fundusze
strukturalne, NFOŚiGW,
kredyty
środki własne, fundusze
strukturalne, NFOŚiGW,
kredyty
środki własne, fundusze
strukturalne, NFOŚiGW,
kredyty
środki własne,
20
środki własne, NFOŚiGW,
40
środki własne,
Ochrona środowiska
przed
zanieczyszczeniem
100
środki własne,
Ochrona środowiska
przed
zanieczyszczeniem
odpadami
100
środki własne,
1.320
środki własne,
Poprawa czystości gleb
i wód podziemnych.
20 000
25 000
30 000
Poprawa czystości gleb
i wód podziemnych
poprawa jakości wód
zbiornika
Zegrzyńskiego
Zwiększenie zapasów
wody
Ochrona środowiska
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
-
środki własne, NFOŚiGW
82
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
36.
37.
deszczowej na terenie
Radzymina
Regulacja rzeki Beniaminówka
Edukacja oraz propagowanie
postaw i zachowań
motywujących
ludność do oszczędzania wody
przed
zanieczyszczeniem
2004-2006
UMiG Radzymin
2004-2015
UMiG Radzymin
100
Zmniejszenie zużycia
wody
10
środki własne, kredyt,
dotacja z SAPARD
środki własne, NFOŚ,
WFOŚ, Fundusze UE
Zadania w zakresie gospodarki odpadami
38.
Minimalizacja ilości
wytwarzanych odpadów
Objęcie wszystkich
mieszkańców gminy systemem
zorganizowanego wywozu
odpadów
Opracowanie harmonogramu
usuwania azbestu
Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe
UMiG Radzymin
2005
UMiG Radzymin
Inwentaryzacja odpadów
zawierających azbest na terenie
gminy Radzymin
Unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest – usuwanie
eternitu z budynków na terenie
gminy Radzymin
Zagospodarowanie osadów
ściekowych
2004-2006
UMiG Radzymin
2004-2011
UMiG Radzymin
Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
dla środowiska
2005
UMiG Radzymin
44.
Intensyfikacja selektywnej
zbiórki odpadów
2004-2008
UMiG Radzymin
45.
Likwidacja „dzikich wysypisk”.
2004-2010
UMiG Radzymin
46.
Organizacja i budowa gminnych
2004-2006
UMiG Radzymin
Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
dla środowiska
Wzrost stopnia
odzysku surowców
wtórnych
Poprawa czystości
środowiska
Zmniejszenie
39.
40.
41.
42.
43.
UMiG Radzymin
środki własne
Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
Zmniejszenie ilości
dzikich wysypisk
10
-
środki własne gminy,
WFOŚ
Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
dla środowiska
2
środki własne
10
środki własne
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
-
środki własne, fundusze
strukturalne
środki własne,
NFOŚiGW
150
100
środki własne,
NFOŚiGW
środki własne,
NFOŚiGW
środki własne,
83
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
47.
48.
punktów zbiórki odpadów
niebezpiecznych.
Organizacja zbiórki odpadów
niebezpiecznych
wyodrębnionych z odpadów
komunalnych, odpadów
wielkogabarytowych surowców
wtórnych na terenie na terenie
gminy Radzymin
Prowadzenie edukacji
ekologicznej mieszkańców w
zakresie prowadzenia właściwej
gospodarki odpadami
2004-2005
UMiG Radzymin
2004-2008
UMiG Radzymin
uciążliwości odpadów
dla środowiska
Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
dla środowiska
Poprawa gospodarki
odpadami na terenie
gminy
NFOŚiGW
200
środki własne,
NFOŚiGW
40
Środki własne, WFOŚ
20
Środki własne gminy,
Fundusze UE
Usprawnienie zarządzania środowiskiem
49.
Dostosowanie uchwał Rady
Gminy do w sprawie utrzymania
czystości i porządku w gminie,
zaopatrzenia w wodę,
odprowadzenie ścieków do
wymogów UE i prawa
ekologicznego
2004-2008
UMiG Radzymin
Lepszy stan
środowiska
Jednostka
odpowiedzialna
Partnerzy
Tabela 11. Zadania koordynowane dla gminy
Lp
Nazwa zadania
Termin realizacji
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
Planowane efekty
ekologiczne
Planowane
koszty
Źródła finansowania
84
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
realizacji
(PLN) tyś.
Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego
1.
Kontrola podmiotów
gospodarczych emitujących
zanieczyszczenia powietrza
2004-2008
WIOŚ
Ograniczenie
zanieczyszczenia
powietrza pyłem, SO2,
NO2, CO2
-
FOŚ
Zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
2.
Ochrona istniejących lasów,
zadrzewień oraz zalesianie gruntów
o znaczeniu marginalnym dla
produkcji rolniczej
Praca ciągła
ARiMR, MŚ
Wzrost różnorodności
biologicznej na
obszarach ekstensywnej
gospodarki rolnej
500
budżet państwa,
WFOŚ, WFOŚ,
Fundusze UE
3.
Promocja walorów przyrodniczych
gminy z uwzględnieniem korzyści
dla społeczności lokalnych
płynących z zamieszkiwania na
terenach cennych przyrodniczo;
promowanie agroturystyki
2004-2015
U MiG
Radzymin,
Wyższa świadomość
mieszkańców dot.
Piękna otaczającej ich
przyrody, lepsze
warunki do zdrowego
wypoczynku
30
budżet gminy,
WFOŚiGW,
sponsorzy
4.
Wdrożenie i realizacja programów
rolno-środowiskowych dla rolników
2004-2015
ARiMR, ODR
Lepsze warunki życia
mieszkańców
-
Fundusze UE
5.
Wzmożenie kontroli inspekcji
ochrony środowiska w zakresie
przestrzegania prawa ekologicznego
na terenach cennych przyrodniczo
2004-2015
WIOŚ
Dobry stan środowiska
przyrodniczego
-
budżet państwa
6.
Tworzenie terenów rekreacyjnych,
ścieżek rowerowych, szlaków
pieszych, boisk sportowych
2006-2015
WKP
Promocja turystyczna
gminy
25
ARiMR,
Regionalna
Dyrekcja Lasów
Państwowych,
ODR, Zarząd
Gminy
MRiRW
UMiG
Radzymin
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
środki gminy, kredyty,
NFOŚiGW
85
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
7.
8.
9.
Nasadzenie drzew na terenach
będących własnością Gminy.
Ochrona i racjonalne wykorzystanie
zasobów leśnych oraz zwiększanie
ich powierzchni
2005-2010
Nadleśnictwo
2004-2015
Nadleśnictwo
Promowanie, rolnictwa
ekologicznego.
2004-2015
UMiG
Radzymin, ODR
2004-2015
Wojewoda
10. Utworzenie nowych form ochrony
przyrody w postaci użytków
ekologicznych i zespołów
przyrodniczo- krajobrazowych.
25
Środki własne
400
środki własne,
Fundusze UE, WFOŚ,
NFOŚ
Zachowanie
bioróżnorodności i
specyfiki gminy
30
Środki własne,
Tworzenie
Ekologicznego Systemu
Obszarów Chronionych
150
Środki własne,
Fundusze UE, WFOŚ,
NFOŚ
Lepsza jakość życia
mieszkańców
40
budżet ODR,
Uzyskanie produktów
wysokiej jakości
300
środki własne, WFOŚ,
Fundusze UE
Urząd Miasta i Ochrona
Gminy
bioróżnorodności lasów
50
budżet gminy, budżet
ARiMR
Urząd Miasta i Zwiększenie
Gminy
atrakcyjności terenu
400
środki własne
właścicieli,
WFOŚ
UMiG
Radzymin,
UMiG
Radzymin
Rada Miasta
Radzymin
Wzrost różnorodności
przyrodniczej gminy
Zwiększenie lesistości
gminy
Zadania w zakresie ochrony gleby i zasobów kopalin
11. Opracowanie i wdrożenie programu
tworzenia gospodarstw
produkujących żywność metodami
ekologicznymi
2004-2011
ODR
12. Standaryzacja i podnoszenie jakości
produktów rolnych
2004-2008
13. Szkolenie rolników z zakresu
zalesień gruntów rolnych,
prowadzenia upraw leśnych i
pielęgnacji lasu
2004-2011
Właściciele
gospodarstw i
drobni
przetwórcy
ARiMR, WOŚ
14. Racjonalne użytkowanie i ochrona
nie eksploatowanych zasobów
kopalin
Praca ciągła
Władający
powierzchnią
ziemi
Prywatni
inwestorzy
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
86
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
15. Pozarolnicze zagospodarowanie
gruntów niskich klas bonitacyjnych
z przeznaczeniem na cele
inwestycyjne i zalesianie
2004-2015
rolnicy
ODR
Zadania ciągłe
Właściciele
posesji
Urząd M iG
Radzymin
17. Realizacja inwestycji
ograniczających zanieczyszczenia
zawierające azot pochodzących z
rolnictwa (budowa płyt gnojowych i
zbiorników na gnojowicę)
2004-2011
Właściciele
gospodarstw
18. Rozszerzenie monitoringu wód
powierzchniowych poprzez
zwiększenie zakresu i
częstotliwości badań
2004-2008
WIOŚ
19. Opracowanie i wdrożenie systemu
informowania ludności o stanie
jakości wody do picia i w
kąpieliskach
2004-2008
Inspektor
sanitarny
Urząd MiG
Radzymin
20. Przebudowa rzeki Beniaminówki i
Kanału Sierakowskiego
2004-2009
UMiG
Radzymin
WZMiUW
Zmniejszenie
powierzchni terenów
objętych erozją
100
Środki własne,
EAGGF
Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
16. Budowa oczyszczalni
przydomowych na terenach o
zabudowie rozproszonej ( z
zachowaniem wszystkich
odpowiednich wymogów)
Wyeliminowanie skażeń
wód powierzchniowych
i podziemnych ściekami
1 500
środki własne, WFOŚ,
NFOŚ, Fundusze UE
ARiMR, ODR, Ograniczenie
zanieczyszczeń wód
powierzchniowych i
gruntowych związkami
azotowymi
30
Środki własne
właścicieli, WFOŚ,
Fundusze UE
Informowanie ludności
o stanie czystości wód,
troska o zdrowie
społeczeństwa
40
Fundusze UE, WFOŚ
10
środki własne gminy
-
środki własne gminy,
budżet państwa
Ochrona
przeciwpowodziowa
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
87
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
21. Doskonalenie służb ochrony
środowiska w gminie, radnych
gminy, sołtysów w zakresie prawa
ekologicznego
2004- 2008
UMiG
Radzymin
OEE, ON
Efektywniejsze
wdrażanie przepisów
prawa ekologicznego
30
środki własne gminy,
Fundusze UE
22. Propagowanie konkursów
ekologicznych
2004-2008
UMiG
Radzymin
OEE, ON
Społeczeństwo
angażowane w
przedsięwzięciach
proekologicznych
25
środki własne
23. Organizacja lekcji wychowania
ekologicznego dla dzieci i
młodzieży oraz szkoleń dla
rolników z zakresu Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej.
2004-2008
UMiG
Radzymin
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
Zwiększenie
świadomości
ekologicznej
-
środki własne,
ARiMR
88
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
9.2. Finansowanie zadań
9.2.1. Środki krajowe
Finansowanie inwestycji ekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarką
odpadami można podzielić na dwie grupy: są to środki krajowe pochodzące z różnych źródeł
finansowania oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
Największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie
inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej w obszarach ważnych z punktu
widzenia procesów dostosowawczych do standardów i norm Unii Europejskiej jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Główne
kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku
aktualizowane są cele szczegółowe, w tym zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista
przedsięwzięć priorytetowych.
Zasadniczym
celem
NFOŚiGW
jest
wspieranie
finansowe
przedsięwzięć
podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce.
W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami
NFOŚiGW udziela pożyczek, dotacji i dopłat, dofinansowuje zadania inwestycyjne zgodnie z
priorytetami, którymi są m.in.: likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów,
unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym oraz
zbiórka i wykorzystanie olejów, przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów
niebezpiecznych, realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania
odpadów komunalnych.
O dofinansowane z NFOŚiGW mogą ubiegać się:
-
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
-
stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje
-
przedsiębiorcy, realizujący przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Analogicznie do NFOŚiGW w każdym województwie Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przygotowuje listę zadań priorytetowych,
które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą
obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji. Rolą wojewódzkiego funduszu jest
wspieranie finansowe
przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym,
a
podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
89
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, środki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska przeznaczane są na dofinansowywanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
Środki wojewódzkich funduszy przeznacza się na:
-
działania na rzecz ochrony przyrody oraz zadania związane ze zwiększaniem
lesistości kraju,
-
działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,
-
badania, upowszechnianie ich wyników, a także na postęp techniczny w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
-
opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii, w szczególności
dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania
paliw,
-
zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy
nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,
-
system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze
środowiska, a w szczególności na tworzenie baz danych podmiotów korzystających
ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat,
-
opracowywania planów służących
gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz
utworzenia katastru wodnego,
jak również na wspomaganie działalności, finansowanych także z gminnych funduszy
ochrony środowiska, do których należą:
-
edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju,
-
wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
-
wspomaganie
innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu
środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
-
realizacje zadań modernizacyjnych
i inwestycyjnych, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
90
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, oraz parków,
-
realizację zadań związanych z gospodarką odpadami,
-
wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
-
profilaktyka zdrowotną dzieci na obszarach na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska,
-
wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla
wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
-
wspieranie ekologicznych form transportu,
-
działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby,
powietrza i wód, w szczególności
na prowadzenie gospodarstw rolnych
produkujących metodami ekologicznymi i położonych na obszarach szczególnie
chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
-
realizacja zadań związanych z ochroną ziemi.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej są określone w dokumencie
"Zasady udzielania pomocy finansowej" uchwalonym przez Radę Nadzorczą Funduszu.
Istotne znaczenie ma również fundacja EkoFundusz, która udziela finansowego wsparcia w
formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek. Jest to fundacja niezależna
działająca według prawa polskiego, a w szczególności ustawy o fundacjach oraz ich statutu.
Obecnie fundatorem jest Minister Skarbu Państwa.
Do priorytetów EkoFunduszu należą m.in.: ochrona różnorodności biologicznej,
gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, unieszkodliwianie odpadów
komunalnych i niebezpiecznych, ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu
Ziemi (ochrona klimatu), ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i
tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza).
Dotacje mogą uzyskać jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z
ochroną środowiska, (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również
projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, opracowań
oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji.
Źródłem finansowania inwestycji ekologicznych związanych z ochroną środowiska i
gospodarką odpadami mogą być również kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank
Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
91
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
kredyty konsorcjalne, jak również kredyty międzynarodowych instytucji finansowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju- EBOiR i Banku Światowego.
Fundacja Komunalna
Fundacja Komunalna jest zaangażowana w realizację programu, którego celem i
zasadniczym rezultatem będzie zapewnienie długoterminowego finansowania inwestycji
gminnych. Programem mogą być objęte inwestycje, które zostały już podjęte przez jednostki
samorządu terytorialnego. Uczestnikami przedsięwzięcia będą gminne jednostki samorządu
terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST (wykonawcy) ze
względu na zrealizowane projekty lub będące w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie zakłada
restrukturyzację zobowiązań finansowych JST wobec wykonawców projektów i będzie
wiązać się z następującymi korzyściami ekonomicznymi dla jego uczestników:

Finansowanie projektów gminnych nastąpi przez zewnętrzny podmiot, który w
miejsce gminy sfinansuje zobowiązania wobec jej wierzycieli (wykonawców
projektów),

Zadłużenie
gminy z
tytułu
realizacji
projektów
zostanie
zamienione
na
długoterminowe zobowiązanie, które zostanie rozłożone na raty na okres 5 lat przy
niskich kosztach obsługi zobowiązania (korzystne oprocentowanie),

Zmiana sposobu spłaty zadłużenia gminy zmniejszy bieżące obciążenie jej budżetu,

Wykonanie i finansowanie inwestycji gminnych odbywać się będzie przy utrzymaniu
stabilnych wskaźników długu i obsługi zadłużenia gminy,

Gmina zdobędzie doświadczenia w zakresie funkcjonowania rynków kapitałowych,
które będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości przy realizacji innych
projektów,

Finansowanie projektów gminnych w ramach programu umożliwi rozszerzenie
działalności inwestycyjnej gminy,

Wykonawcy projektów otrzymają wynagrodzenie od zewnętrznego podmiotu przed
terminami zapłaty uzgodnionymi z gminą, z dyskontem. Zapewnia to płynność
finansowania inwestycji i zapobiega zatorom płatniczym.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
92
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
W ramach programu JST mogą starać się o restrukturyzację swoich zobowiązań
finansowych na kwotę do 24.000.000 złotych. Czas trwania programu wyniesie 5 lat
(z możliwością przedłużenia).
9.2.2. Fundusze strukturalne
Od czasu wejścia Polski do UE z dniem 1 maja 2004 r. możemy korzystać z Funduszy
Strukturalnych na finansowanie inwestycji w ochronie środowiska. Dotyczyło to będzie
możliwości finansowania inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - inwestycje w skali
regionalnej i lokalnej) oraz z Funduszu Spójności.
Fundusz Spójności jest komplementarny do Funduszy Strukturalnych, jednak jest
przeznaczony dla krajów w których PKB na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej Unii
Europejskiej. Przedsięwzięcia wspomagane przez Fundusz Spójności w słabiej rozwiniętych
krajach mają przyczynić się do rozwoju infrastruktury transportu i środowiska.
Zgodnie ze „Strategią wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006”, główne
priorytety Funduszu w zakresie ochrony środowiska to:
-
poprawa jakości wód powierzchniowych,
-
polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, które należy
podejmować poprzez działania: budowę
i modernizację kanalizacji sanitarnej i
burzowej oraz oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację urządzeń
uzdatniających wodę i sieci wodociągowej,
-
zapewnienie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę zbiorników
retencyjnych, zbiorników "suchych" obwałowań i innych zabezpieczeń, zalesianie,
renaturalizację cieków wodnych,
-
racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi poprzez budowę,
rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych oraz tworzenie
systemów recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (sortownie,
kompostownie),
-
tworzenie systemów zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym spalarnie, tworzenie
systemów zagospodarowania osadów ściekowych (w tym spalarnie), rekultywacja
terenów zdegradowanych przez przemysł,
-
poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i rozbudowę miejskich systemów
ciepłowniczych połączona z likwidacją "niskiej emisji" w strefach o znacznych
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
93
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
przekroczeniach dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, systemową konwersję
palenisk domowych na rozwiązania przyjazne zdrowiu i środowisku.
Podstawowe informacje o funduszach strukturalnych UE
Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej UE. Ich zadaniem jest
wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich. W ten sposób
wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej.
Fundusze są kierowane do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy
finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego UE.
Europejski Fundusz Społeczny (ESF) został utworzony od 1957 r. jako instrument
wspólnotowej polityki społecznej. Jego celem jest walka z bezrobociem. Środki finansowe
kierowane są do regionów, w których istnieje zagrożenie bezrobociem długoterminowym,
albo bez pracy zostają ludzie młodzi - do 25 roku życia. Fundusz finansuje m.in.: szkolenia i
praktyki zawodowe, kształcenie ekspertów i kadr dydaktycznych, wspieranie pośrednictwa
pracy, walkę z dyskryminacją zawodową kobiet, promowanie nowych technologii.
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) powstał w 1964 r. na mocy
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Wspiera przekształcenia
strukturalne w rolnictwie oraz rozwój obszarów wiejskich. Fundusz składa się z dwóch
części:
-
Sekcji gwarancji (finansuje m.in. zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje
dla rolników);
-
Sekcji orientacji (wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych krajach UE
tj.: modernizacja terenów wiejskich, wspieranie konkurencyjności produktów
rolnych, pomoc w osiedlaniu się rolników, rozwój rzemiosła, agroturystyki i
eksploatacji terenów leśnych).
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) powstał w 1975 r. jako reakcja na
coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i
przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest
niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.
Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w takich dziedzinach, jak:
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
94
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc
pracy,
-
inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla
regionów objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,
-
inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych Celem nr 1 polityki
strukturalnej UE,
-
rozwój potencjału lokalnego - małych i średnich przedsiębiorstw,
-
działalność badawczo-rozwojowa,
-
inwestycje związane z ochroną środowiska.
Finansowy Instrument Wspierania
Rybołówstwa (FIFG) powstał w 1993 r. Fundusz
wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich UE i finansuje rozwój hodowli
ryb oraz infrastruktury portów i floty rybackiej.
ERDF
FIFG
22%
EAGG
ESF
13%
63%
2%
Wykres 2. Rozkład środków z funduszy strukturalnych UE na realizację celów polityki strukturalnej w Polsce
Pomoc strukturalna Unii Europejskiej realizowana jest w formie trzech celów:
 Cel 1 - obejmuje on regiony o niskim rozwoju gospodarczym. Podstawowym
kryterium jest dochód PKB na mieszkańca poniżej 75 %; dodatkowo tym celem
zostały objęte tereny słabo zaludnione (poniżej 8 mieszkańców na km2) oraz obszary
peryferyjne (najbardziej oddalone). Niemal 70 % wszystkich środków funduszy
strukturalnych jest przeznaczane na działania w ramach tego celu. Regiony objęte
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
95
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
celem 1 nie mogą być objęte żadnym innym celem. Po wejściu Polski do Unii
Europejskiej cały obszar kraju został objęty działaniami w ramach Celu 1.
 Cel 2 - w jego ramach prowadzone są działania prowadzące do odbudowy terenów
silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki. Na realizację tego celu
przeznaczonych jest 11 % wszystkich środków funduszy strukturalnych.
 Cel 3 - udzielana pomoc w ramach w jego ramach ma służyć modernizacji rynku
pracy poprzez szkolenia zawodowe, lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia oraz
poprawę dostępu do miejsc pracy.
Tabela 12. Ogólny podział środków UE na pomoc strukturalną w latach 2000 – 2006
Pomoc Strukturalna
Suma
Pomoc Strukturalna
w mld euro
Suma
w mld euro
Fundusze strukturalne
195,00
Inicjatywy Wspólnoty
10,44
Cel 1
135,90
Rybołówstwo
1,11
Cel 2
22,50
Działania innowacyjne
1,00
Cel 3
24,05
Fundusz
(Kohezji)
Spójności 18,00
Ze środków funduszy strukturalnych finansuje się, oprócz trzech wspomnianych celów
również tzw. Inicjatywy Wspólnoty, czyli cztery programy inicjowane przez Komisję
Europejską i dotyczące całej Unii Europejskiej.
Obecnie wyróżnia się następujące inicjatywy:
Program Interreg III - promuje nadgraniczną, międzynarodową i międzyregionalną
współpracę, pomyślaną jako partnerstwo ponad granicami, mając na celu zrównoważony i
harmonijny rozwój obszarów położonych przy granicach państw lub regionów. Środki na
realizację programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).
Program Urban II - koncentruje się na wspieraniu nowych strategii na rzecz ekonomicznej i
społecznej odnowy obszarów miejskich zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami bezrobocia
strukturalnego i przejawami patologii społecznej. Jest finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
96
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Program Leader+ - ma na celu zbliżenie aktywnych środowisk z terenów wiejskich w celu
wypracowania nowych, lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju. Potrzebne środki
pochodzą z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji
(EAGGF).
Program Equal - promuje i wspomaga międzynarodową współpracę, prowadzącą do
eliminacji dyskryminacji oraz wszelkich barier utrudniających dostęp do rynku pracy. Jest
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego (ESF).
Działania innowacyjne
W ramach budżetu funduszy strukturalnych zarezerwowano ponadto 1 mld. euro na
finansowanie działań innowacyjnych i pomocy technicznej przy realizacji polityki
strukturalnej. Są to analizy, projekty pilotażowe, wymiana doświadczeń, tworzenie systemów
komputerowych w celu monitoringu i oceny pomocy oraz inne projekty, mające na celu
poprawę jakości i skuteczności świadczonej pomocy. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego finansowane są projekty promujące rozwój lokalnej gospodarki w oparciu o
wiedzę i innowacje technologiczne, kultywowanie specyfiki regionalnej oraz trwały wzrost.
Działania innowacyjne w dziedzinie zatrudnienia i szkoleń są finansowane przez Europejski
Fundusz Socjalny, a w sektorze rybołówstwa - z Instrumentu Finansowego Orientacji
Rybołówstwa.
Fundusz Spójności
Nie należy do funduszy strukturalnych. Utworzony w 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht,
by pomóc w zrównoważeniu wzrostu gospodarczego i postępu socjalnego krajów UE. Pomoc
kierowana jest nie do poszczególnych regionów, ale do poszczególnych krajów. Z funduszu
współfinansowane są wydatki o charakterze infrastrukturalnym w dziedzinie transportu oraz
na rzecz ochrony środowiska naturalnego. FS wspiera państwa najsłabiej rozwinięte, w
których PKB (produkt krajowy brutto) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 proc.
średniej unijnej. Kryteria te spełniają obecnie: Grecja, Portugalia, Irlandia i Hiszpania.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
97
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
ERDF
ERDF
ESF
ESF
ESF
ERDF
ERDF
INNOWACYJNE
DZIAŁANIA
ERDF
ESF
EAGGF
RYBOŁÓWSTWO
EQUAL
LEADER+
URBAN II
INTERREG III
CEL 3
Cel 2
Cel 1
Tabela 13. Pomoc strukturalna UE oraz wspierające ją fundusze strukturalne
ESF
EAGGF
FIFG
FIFG FIFG
9.2.3. Inne instytucje wspierające
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -jest to bardzo ważny podmiot
wspierający różnego rodzaju inwestycje ekologiczne na terenach wiejskich. Agencja jest
właściwa dla gospodarowania funduszami Unii Europejskiej i innymi funduszami
pochodzącymi z pomocy zagranicznej przekazywanej na podstawie umów Rządu RP. Pomoc
udzielana przez Agencję jest dotacją nawet do 50 % wartości.
Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR), Ośrodki Edukacji Ekologicznej (OEE) –
skupiają się na edukacja i informacja ekologicznej. Prowadzenie różnorodnych form edukacji
ekologicznej, jak organizowanie szkoleń i rozwój ośrodków edukacji środowiskowej
(edukacja rolników, kierowców, działkowiczów, prowadzenie olimpiad i konkursów
ekologicznych, organizacja kampanii społecznych
w szkołach i zakładach pracy na rzecz
ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, rozwijanie różnych form turystyki, itp.),
przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i stworzy
szansę na włączenie się społeczeństwa w działania proekologiczne. Mieszkańcy powinni
uczestniczyć w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Oczekuje się od nich oszczędnego
korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz udziału w segregacji odpadów.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
98
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
9.3. Zasady udzielania pomocy
W ramach pomocy strukturalnej UE fundusze przyznawane są w oparciu o zasady:

koncentracji - polegającej na kierunkowaniu środków do regionów w najtrudniejszej
sytuacji ekonomicznej (objętych pomocą w ramach poszczególnych Celów);

programowania - zakłada ona formułowanie wieloletnich planów rozwoju
regionalnego;

współfinansowania - oznacza, że środki funduszy strukturalnych uzupełniają środki
na realizację projektu, asygnowane bezpośrednio przez kraj go realizujący.
Generalnie, wielkość pomocy w ramach Celu 1 w odniesieniu do konkretnego
projektu nie powinna przekraczać 75% jego całkowitego kosztu i ma stanowić
zarazem, co najmniej 50% wydatków publicznych poniesionych na ten cel. W
odniesieniu do projektów realizowanych w ramach Celów 2 i 3, ze środków z
funduszy strukturalnych można pokryć maksymalnie 50% kosztów całkowitych, a
zarazem powinno to być, co najmniej 25% wydatków publicznych. Nieco inne zasady
obowiązują w przypadku inwestycji przynoszących dochód - pułap udziału pomocy z
funduszy strukturalnych lub z Funduszu Spójności w całkowitym koszcie inwestycji
jest określany na podstawie oczekiwanej stopy zysku brutto i mieści się zwykle w
przedziale 10-40%;

dodatkowości - zakłada ona, że środki funduszy strukturalnych nie zastępują,
asygnowanych przez państwa członkowskie środków publicznych, ale umożliwiają
ich powiększenie. W związku z tym korzystające z pomocy w ramach Celu 1 regiony,
muszą uzgodnić z Komisją Europejską poziom publicznych wydatków strukturalnych
na tych terenach. W odniesieniu do Celów 2 i 3 Komisja Europejska ustala z
państwami członkowskimi poziom wydatków publicznych przeznaczonych na
aktywną politykę w okresie objętym programowaniem;

partnerstwa - oznacza ona, że przygotowanie programów, finansowanie,
monitorowanie i ewaluacja pomocy są dokonywane wspólnie, w partnerstwie między
Komisją Europejską a krajami członkowskimi. Zasada ta wymaga od wszystkich
uczestników zaangażowanych w realizacji pomocy strukturalnej przyjęcia pełnej
odpowiedzialności za swoje działania;

subsydiarności - w myśl, której stosowanie pomocy powinno być w gestii państw
członkowskich. W zależności od charakteru potrzeb na szczeblu jego władz:
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
99
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych oraz ich partnerów gospodarczych i
społecznych, przy współpracy z odpowiednimi organami UE (zachowując wspólne
cele i reguły działania);

kompatybilności - oznacza, iż pomoc udzielana z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności, a także otrzymywana z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
musi być zgodna z postanowieniami traktatów oraz całościową polityką Unii
Europejskiej.
9.4. Przyznanie środków
Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest dokumentem określającym strategię społecznogospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Określa cele,
priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa,
a także kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Narodowy
Plan Rozwoju jest bazą do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty
(ang. Community Support Framework - CSF) dla Polski. CSF określi wielkość pomocy z
funduszy strukturalnych przyznanych Polsce.
Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 będą wdrażane za pomocą:
-
Pięciu sektorowych programów operacyjnych (SPO),
-
Wzrost konkurencyjności gospodarki (ERDF),
-
Rozwój zasobów ludzkich (ESF),
-
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów
wiejskich (EAGGF),
-
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (FIFG),
-
Infrastruktura transportowa (ERDF),
-
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
(ZPORR)-
beneficjantami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw,
powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe,
instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania
przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i
średnie (ERDF, ESF, EAGGF),
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
100
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
-
Programu operacyjnego pomocy technicznej, służącego pomocy we wdrażaniu funduszy
strukturalnych
na
poziomie
Podstaw
Wsparcia
Wspólnoty
oraz
programów
operacyjnych (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG),
-
Strategii wykorzystania Funduszu Spójności, który nie należy do funduszy
strukturalnych, ale realizuje założenia polityki strukturalnej UE.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
101
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
10. Monitoring, zarządzanie programem
Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na organy Gminy obowiązek sporządzenia co
2 lata raportu z wykonania programu ochrony środowiska i przedłożenia go Radzie Gminy.
Mierniki oceny realizacji Programu
Do szczególnie ważnych wskaźników stopnia realizacji „Programu Ochrony Środowiska
Gminy Radzymin” należy zaliczyć:

ocenę dotrzymania norm jakości poszczególnych komponentów środowiska,
określonych wymogami prawnymi,

stopień zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń,

stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny
programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska).
Poza wymienionymi głównymi wskaźnikami przy ocenie skuteczności realizacji
„Programu Ochrony Środowiska Gminy Radzymin na lata 2004 – 2015” będą stosowane
wskaźniki szczegółowe stanu środowiska:
-
zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych,
poprawy jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, poprawy jakości wody
do picia oraz spełnienia przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych
obowiązujących w Unii Europejskiej,
-
poprawy jakości powietrza – zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza
metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających,
pyłów i lotnych związków organicznych),
-
zmniejszenia uciążliwości hałasu ulicznego wzdłuż tras komunikacyjnych,
-
zmniejszenia ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenia zakresu ich
gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenia zagrożeń dla środowiska ze strony
odpadów niebezpiecznych,
-
wzrostu lesistości gminy,
-
zahamowania zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a
także pomyślnych reintrodukcji gatunków,
-
zmniejszenia negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowania estetycznego
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
102
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Wskaźnikami pośrednimi stopnia realizacji programu będą wskaźniki społeczno –
ekonomiczne:
-
zmniejszenia tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego
użytkowania,
-
corocznego przyrostu miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony
środowiska,
-
spójności i efektywności działań w zakresie monitoringu i kontroli,
-
zakresu i efektów działań edukacyjnych oraz stopnia udziału społeczeństwa
w procesach decyzyjnych.
Ocena stopnia realizacji programu
Bezpośrednim
wskaźnikiem
zaawansowania
realizacji
zadań
będzie
wysokość
ponoszonych nakładów finansowych oraz uzyskiwane efekty rzeczowe.
Uzyskiwane efekty rzeczowe, zweryfikowane przez ocenę stanu jakości i dotrzymywania
norm komponentów środowiska, dokonaną w ramach systemu monitoringu, ilustrować będą
zaawansowanie realizacji Programu w skali rocznej i umożliwiać dokonywanie niezbędnych
korekt na bieżąco.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska co dwa lata wykonywany będzie raport
dotyczący stopnia realizacji Programu. Raport będzie stanowił przegląd wykonania zadań,
w oparciu o uzyskane efekty rzeczowe oraz efekty w postaci obniżenia stopnia
zanieczyszczenia środowiska i zmian zachodzących w środowisku.
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
103
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
11. Narzędzia i instrumenty realizacyjne Programu
11.1. Prawo ochrony środowiska i inne akty prawne niezbędne do realizacji
Programu Ochrony Środowiska
11.1.1. Ustawy
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.,
627),
 Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229),
 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z
dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747; zm.: Nr 115, poz. 1229),
 Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 ,poz. 628),
 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.
U. Nr 132, poz. 622),
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414),
 Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 991),
 Polskie prawo w dalszym ciągu jest w trakcie dostosowywania do wymogów Unii
Europejskiej, w związku z tym należy oczekiwać wejścia w życie kolejnych nowych
rozporządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową,
 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 roku (Dz.
U. Nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami),
 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001
roku (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami),
 Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 czerwca 1997
roku (Dz. U. Nr 101 poz. 628 z późniejszymi zmianami) - w zakresie odpadów
zawierających azbest,
 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia
2002 roku (Dz. U. Nr 7,poz. 78 z 2003r.),
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16
poz.78 z pózn. zm.),
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
104
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
 Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 58, poz.
349 z pózn. zm.),
 Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz.U.Nr.38, poz.
452),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr114, poz.492 z
pózn. zm.),
 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.
U. Nr 77, poz. 335 z pózn. zm.),
 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
(Dz. U. Nr 73 poz. 764),
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96 z pózn. zm.),
 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717),
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 56, poz. 679, z pózn. zm.).
11.1.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 140, poz. 1585),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i
sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 100, poz. 920),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji
mogących
powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych
kryteriów
związanych
z
kwalifikowaniem
przedsięwzięć do
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii
przez zarządzającego droga/ linia kolejowa, linia tramwajowa/ lotniskiem, portem
(Dz. U. Nr 35, poz. 308),
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
105
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia
wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o
zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 113, poz.
1075),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu
granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do
właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki
wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz.
1953),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk
referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych
zawartych w produktach, których stosowanie może mięć wpływ na jakość wód (Dz.
U. Nr 196 poz. 1658),
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz.
1530),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia
ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Środowiska wodnego (Dz. U.
Nr 212, poz. 1799),
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
106
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach
przemysłowych (Dz. U. Nr 35, poz. 309),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych
wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz. U. Nr 16,
poz. 149),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.
U. Nr 220, poz. 1858),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia,
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61,
poz. 549),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie
warunków wprowadzania nieczystości do stacji zlewnych. (Dz. U. Nr 188, poz.
1576),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu udostępniania informacji o
środowisku, z dnia 1 października 2002 roku (Dz. U. Nr 176 poz. 1453),
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
107
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzaju odpadów inne niż
niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich
termiczne przekształcanie z dnia 29 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 18 poz. 176),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia
procesu termicznego przekształcania odpadów, z dnia 21 marca 2002 roku (Dz. U. Nr
37 poz. 339),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym tub jednostkom
organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne
potrzeby, z dnia 28 maja 2002 roku (Dz. U. Nr 74 poz. 686),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z
dnia 1 sierpnia 2002 roku (Dz. U. 134 poz. 1140 z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odpadów pochodzących z procesów
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą
być unieszkodliwiane przez ich składowanie, z dnia 21 października 2002 roku (Dz.
U. Nr 180 poz. 1513),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, których
zbieranie i
transport nie wymagają zezwolenia
na
prowadzenie
działalności,
oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów, z dnia 28
października 2002 roku (Dz. U. Nr 188 poz. 1575),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być
składowane w sposób nieselektywny, z dnia 30 października 2002 roku (Dz. U. Nr
191 poz. 1595),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki
odpadami z dnia 9 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 66, poz. 620).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska a dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy działań mających na
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44, z dnia
15.01.2003),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 w sprawie rejestru
obszarów górniczych (Dz. U. Nr 148 poz. 1660).
 Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków,
jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
108
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197,
poz. 1667);
 Rozporządzenie z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490);
 Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584),
 Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057),
 Rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku
zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. Nr 104, poz.
971),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.03.1.12 z dnia 8 stycznia
2003 r.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 796 z dnia
27.06.2002r.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie oceny poziomów
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87 poz. 798 z dnia 27.06.2002r.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie wartości
progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska
przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją. dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
109
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr
18, poz. 164),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacja instalacji lub
urządzenia, przekazywanym właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i
sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie szczególnych dla zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa
domowego w zakresie poziomu hałasu emitowanego przez ten sprzęt (Dz. U. Nr 132,
poz. 1228),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca
2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316).
13.2. Obowiązujące dyrektywy w zakresie ochrony środowiska
 Dyrektywa Rady 2000/60/EC - Ramowa Dyrektywa Wodna,
 Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez
niektóre niebezpieczne substancje wprowadzane do środowiska wodnego wspólnoty,
 Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami
spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych,
 Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
 Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotycza.ca formularzy dla prezentowania narodowych
programów przewidzianych w art. 17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych substancji
do wody, oraz dyrektywy ,,córki" nr 82/176, 83/515, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347,
90/415,
 Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych
przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach członkowskich,
 Dyrektywa Rady 80/778/EWG w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia,
 Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, uzupełniająca i zastępująca dyrektywę 80/778/EWG,
 Dyrektywa Rady 76/160 dotycząca jakości wody w kąpieliskach,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
110
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
 Dyrektywa Rady 77/795 ustanawiająca wspólną procedurę wymiany informacji na
temat jakości wód powierzchniowych w Unii,
 Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotycza.ca metod badań i częstotliwości analiz wód
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach członkowskich,
 Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,
 Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakości wód wymagających ochrony dla
podtrzymania życia ryb,
 Dyrektywa Rady 79/923/EWG w sprawie jakości wód wymaganych dla hodowli
skorupiaków i mięczaków,
 Dyrektywa Rady 86/278/EWG/ z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony
 Dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością. powietrza Nr 96/62/WE
wraz z innymi dyrektywami dotyczących powietrza,
 Dyrektywa Rady 88/609/EWG w sprawie ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw,
 Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie swobodnego
dostępu do informacji o środowisku,
 Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,
 Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych substancji
do wody, oraz dyrektywy ,,córki" 82/176, 83/515, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347,
90/415,
 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991r. dotycząca ochrony wód
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł
rolniczych,
 Dyrektywa ramowa 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza
 Dyrektywa 70/220/EWG i 94/12/WE - ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne
wartości dla CO i nie spalonych emisji węglowodorów z silników pojazdów
samochodowych,
 Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG - ustanawia normy dla maksymalnej ilości
spalin z silników Diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych w
rolnictwie i leśnictwie,
 Dyrektywa 82/884/EWG - ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w
powietrzu atmosferycznym,
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
111
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
 Dyrektywa 85/203/EWG - ustanawia obowiązujące dopuszczalne wartości tlenku
azotu,
 Dyrektywa 88/77/EWG - ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne CO,
węglowodorów, NO dla samochodów ciężarowych,
 Dyrektywa 85/210/EWG - w sprawie zawartości ołowiu w benzynie,
 Dyrektywa 92/72/EWG - ustanawia wartości progowe ozonu,
 Dyrektywa 93/12/EWG - w sprawie zawartości siarki w paliwach płynnych,
 Dyrektywa 94/63/WE - ma na celu ograniczenie emisji lotnych związków
organicznych (VOC) pochodzących z magazynowania i dystrybucji benzyny,
 Dyrektywa 99/30/WE w sprawie wartości granicznych stężenia S02, NO2, NOx, pyłu
i ołowiu w powietrzu,
 Dyrektywa 84/360/EWG w sprawie ograniczania zanieczyszczeń powietrza
powodowanych przez zakłady przemysłowe,
 Dyrektywa 89/369/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez
nowe zakłady spalania odpadów komunalnych,
 Dyrektywa Nr 2003/17/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 3 marca 2003
wprowadzająca poprawki do Dyrektywy 98/70/EC dot. jakości benzyny i oleju
napędowego,
 Dyrektywa Komisji Nr 2002/80/EC z 3 października 2002 dostosowania do postępu
technicznego Dyrektywy Rady Europy Nr 70/220/EEC o sposobach jakie powzięte
maja, zostać przeciw zanieczyszczeniu powietrza przez emisji z silników
samochodowych,
 Decyzja Rady Europejskiej Nr 2003/507/EC z 13 Czerwca 2003 o przystąpieniu
Wspólnot Europejskich do protokołu z 1979 Konwencji o dalekosiężnych skutkach
trans granicznego zanieczyszczenia powietrza,
 Decyzja Rady Europy Nr 2003/37/E z 16 stycznia 2003 dotycząca metod pomiaru
PM2.5 wg Dyrektywy 1999/30/EC,
 Dyrektywa Rady z dnia 01.12.1986r. w sprawie hałasu emitowanego przez
zmechanizowany
sprzęt
gospodarstwa
domowego
(numer
aktu
prawnego
86/594/EWG; miejsce opublikowania OJ 334, 06.12.1986),
 Wspólne stanowisko Rady z dnia 07.06.2001r. w sprawie przyjęcia dyrektywy
2001/..../WE Parlamentu Europejskiego i Rady (...) dotyczącej oceny i zarządzania
hałasem w środowisku (numer aktu prawnego CP (EC) No 25/2001),
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
112
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
 Dyrektywa Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zmienionej dyrektywy 97/62/WE),
 Dyrektywa Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich
ptaków (zmienionej dyrektywami 81/854/EWG, 91/244/EWG i in.).
Wyżej wymienione dyrektywy wiążą się z koniecznością opracowania propozycji
europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” – także w oparciu o istniejący system
obszarów chronionych oraz inne istniejące projekty i opracowania.
13.3. Inne akty prawne
 Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce przyjęta przez Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej dnia 23 sierpnia 2000 roku,
 Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010
 ,,Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE (1998 r.),
 ,,Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2007-2010" przyjęta przez Rade Ministrów w grudniu 2002 r,
 Polityka Leśna Państwa (w tym: ,,Krajowy program zwiększania lesistości" i
,,Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej"),
 Narodowa strategia edukacji ekologicznej,
 Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006,
 ,,Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski: 2004-2006",
 Założenia ,,Programu rolno-środowiskowego" i ,,Zalesiania gruntów rolnych".
„CleanMed” s.c.
tel. (025) 633-61-90, 633-61-91, fax. 633-61-92
113
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Radzymin leży we środkowej części
województwa mazowieckiego, w północno-zachodniej części powiatu wołomińskiego, w
strefie oddziaływania dużych rzek i dolin rzecznych Bugu i Narwi (Zalew Zegrzyński). Przez
Radzymin przepływają rzeki: Rządza, Czarna oraz starorzecze Bugu.
Powierzchnia gminy wynosi 13 100 ha, a liczbę mieszkańców szacuje się na ok. 17 968
osób. Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby terenu wzbogacającymi nizinny
krajobraz są wydmy paraboliczne i wałowe. W strukturze użytkowania terenu dominują
użytki rolne, wśród których wyraźnie przeważają grunty orne. Lasy i grunty zadrzewione
zajmują ok.25,2 % . Największe kompleksy leśne znajdują się w południowo – zachodniej i
zachodniej części gminy. Dominują bory świeże i bory suche, a lokalnie występują bory
mieszane i bagienne oraz łęgi i olsy. Prawdziwym bogactwem gminy są surowce ilaste dla
ceramiki budowlanej, czwartorzędowe iły warstwowe tzw. zastoiska warszawskiego. Osady
zastoiskowe tworzą ciągłą warstwę występującą na powierzchni lub pod nakładem. Poza
surowcami ceramicznymi na terenie gminy wstępują złoża piasków, które są wykorzystywane
przy wyrobie ceramiki budowlanej (piaski eoliczne).
Klimat charakteryzuje się znacznym wpływem cech kontynentalnych. Zróżnicowane
elementy
klimatu
na
obszarze
gminy,
determinowane
miejscowymi
warunkami
geograficznymi, powodują niejednorodność tutejszego klimatu. Średnia roczna temperatura
powietrza wynosi 7.7C na obszarach równinnych i wydmowych, i około 7.6ºC w dolinach i
na obrzeżu Zalewu.
Znaczna część powierzchni gminy znajduje się w zasięgu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Planuje się utworzenie, na obszarach wskazanych w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo –
krajobrazowych. Ponadto znajduje się tutaj aż 350 pomników przyrody i drzew o wymiarach
pomnikowych. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje swym zasięgiem północne,
zachodnie i południowe tereny gminy, co stanowi ok. 65 % jej powierzchni.
Stan czystości powietrza atmosferycznego gminy Radzymin nie jest zadawalający. Na
zanieczyszczenie środowiska mają wpływ źródła zanieczyszczeń o lokalnym zasięgu
oddziaływania oraz emisje ze źródeł pozostałej części województwa, głównie z energetyki i
przemysłu miasta Warszawa. Również zanieczyszczenia powietrza z komunikacji
samochodowej stanowią coraz większy problem dla Radzymina. Przez teren gminy
114
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
przechodzą drogi o dużym natężeniu ruchu, min.: droga Warszawa – Białystok z obwodnicą
Radzymina (droga krajowa), Wołomin – Radzymin (droga wojewódzka nr 635). Planuje się
także przebudowę drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok na drogę krajową. Istniejące
stacje paliw mogą być źródłem emisji węglowodorów do powietrza, choć nowe stacje są już
wyposażone w urządzenia do hermetyzacji dystrybucji etyliny. Znaczny wpływ na
zanieczyszczenie powietrza ma również emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł
bytowo – komunalnych oraz systemu grzewczego.
Jakość wód powierzchniowych również nie jest dostateczna. Klasyfikacja wód
powierzchniowych uwzględniająca cechy fizyczno – chemiczne – bakteriologiczne wykazała,
że na terenie gminy nie ma ani jednego odcinka rzeki, który odpowiadałby I lub II klasie
czystości wód powierzchniowych. Jakość wody gruntowej w większości studni lokalnych, z
których korzystają mieszkańcy miasta i gminy nie spełnia norm przewidzianych dla wody
pitnej ze względu na zanieczyszczenia bakteriologiczne. Na terenie gminy występują dwa
użytkowe piętra wodonośne: czwartorzędowe – z trzema poziomami wodonośnymi i
trzeciorzędowe – z dwoma poziomami wodonośnymi: poziom mioceński i poziom
oligoceński. Wody te należą przeważnie do II klasy jakości średniej, wymagające prostego
uzdatniania, ze względu na powszechną zawartość żelaza i manganu powyżej wartości
dopuszczalnej dla wód pitnych. Miejscami występują wody zaliczane do klasy III ze względu
na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu i jonu amonowego.
Źródłami zagrożeń dla jakości gleb na terenie gminy są wprowadzane do nich
nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe, chemizacja rolnictwa (środki ochrony
roślin, nawozy), działalność wydobywcza surowców mineralnych, jak również tzw. „dzikie”
wysypiska oraz wzmożony ruch komunikacyjny.
Zagrożenia związane z nadmierną emisją hałasu wiąże się z położeniem Radzymina przy
tranzytowym szlaku komunikacyjnym i złą nawierzchnią dróg.
Na terenie gminy Radzymin nie występują urządzenia emitujące promieniowanie, które
powodowałyby negatywne oddziaływania na ludzi i środowisko. Z typowych urządzeń
energetycznych występują napowietrzne linie wysokiego napięcia i stacje transformatorowe,
dla których ze względów bezpieczeństwa, wymagane jest zachowanie odległości ochronnych.
Zagrożenia walorów przyrodniczych są związane z różnymi formami antropogenicznej
działalności człowieka przyczyniającej się do zubożenia flory i fauny zasilającej tereny
gminy. Do najważniejszych zagrożeń należy m.in.: zamiana na grunty orne niewielkich
płatów trwałych użytków zielonych położonych w kompleksach gruntów ornych. Jest to
szczególnie niebezpieczne w sąsiedztwie rzek, ze względu na spływ zanieczyszczeń
115
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
pochodzenia rolniczego. Ponadto obserwuje się również takie zagrożenia jak: wycinanie
lasów łęgowych, usuwanie nadrzecznych i śródpolnych zadrzewień, nadmierne pogłębianie
istniejących rowów melioracyjnych i kopanie nowych, wypalanie traw, czy też brak
właściwej gospodarki odpadami i niedostateczny stan infrastruktury sanitarnej w gminie.
Gmina Radzymin zaopatrywana jest w wodę głównie z ujęć wód podziemnych piętra
czwartorzędowego. Ujęcie wody dla wodociągu gm. Radzymin składa się z trzech studni (nr
1, 2,3) zlokalizowanych w rejonie stacji uzdatniania wody. Ponadto na terenie gminy istnieją
ujęcia: publiczne – Ciemne; Coca Cola – Radzymin, ul. Przemysłowa; Nadma – Nadma,
ul. Szkolna; Stare Załubice – Wolice; TAGO PPC – Ciemne; JW. Construction. Długość sieci
wodociągowej stanowi 64 289 mb.
Gmina Radzymin posiada Miejską Oczyszczalnie Ścieków, która jest eksploatowana od
1994 roku przez Miejski Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Administracji. Ścieki
oczyszczane są metodą mechaniczno-biologiczną. Przepustowość oczyszczalni wynosi 2 080
m3/d. Oprócz ścieków komunalnych trafiają tutaj ścieki z przemysłu spożywczego (ok. 20%
całkowitej ilości). W północno – zachodniej części miasta Radzymin, na terenie
przemysłowym zlokalizowana jest jeszcze jedna przyzakładowa oczyszczalnia ścieków
Coca-Cola Beverages Polska Sp. z. o. o.
Do chwili obecnej na terenie gminy wykonano 8 091,7 mb kanalizacji (kanał tłoczny +
grawitacyjny). Na ukończeniu jest 759,5 mb kanalizacji, a rozpoczęta została realizacja etapu
przewidującego 216,5 mb. W 2004 r. zostały opracowane projekty kanalizacji obejmującej
ulice: Traugutta, Czartoryskiej, Norwida i Batorego.
Mieszkańcy Gminy zaopatrywani są jeszcze w ciepło z indywidualnych kotłowni
węglowych, stanowiących niskie, rozproszone źródła emisji zanieczyszczeń. Około 46 %
ludności gminy Radzymin korzysta z gazu ziemnego, ale trudno jest oszacować jaki procent
ludności używa tego surowca jako źródła ciepła. Istniejący gazociąg średniego ciśnienia
obejmuje miejscowości: Arciechów, Borki, Cegielna, Ciemne, Dybów – Kolonia, Emilianów,
Mokre, Nadma, Słupno, Dybów, Stary Janków, Ruda, Nowy Janków, Wiktorów, Zawady
oraz Zwierzyniec. Wszystkie budynki podległe pod Gminę zaopatrywane są w ciepło gazem
ziemnym.
W energię elektryczną mieszkańcy gminy zaopatrywani są przez rejon energetyczny w
Wołominie, rejon w Legionowie oraz rejon Wyszków. Bardzo istotna wydaje się być
współpraca Zakładów Energetycznych z gminą w zakresie współtworzenia infrastruktury
elektro-energetycznej.
116
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Odpady komunalne z terenu Gminy częściowo składowane są na wysypisku w Lipinach
Starych w gminie Wołomin. W roku 2002r. w Radzyminie ilość odpadów komunalnych
wynosiła 7 500 Mg. Gromadzi się je w pojemnikach 110 i 240 l ,a odbieraniem zajmują się
firmy prywatne.
Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzymin na lata 2004 – 2015”,
zmierza do zachowania walorów środowiska naturalnego oraz poprawy jego stanu i jest
uzależniona od upowszechnienia informacji o planowanych kierunkach rozwoju oraz
uzyskania akceptacji społecznej dla podejmowanych działań.
Cele Programu przewidują:
-
zachowanie oraz odtwarzanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów
krajobrazowych,
-
ochronę zasobów i poprawę jakości wód podziemnych i powierzchni ziemi,
-
ochronę zasobów wód powierzchniowych, poprawę ich jakości i zapobieganie
zanieczyszczeniu,
-
poprawę stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi,
-
poprawę jakości powietrza atmosferycznego,
-
zwiększenie lesistości na terenie gminy,
-
wzrost wiedzy społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach
oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,
-
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej w
zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Wymienione cele realizowane będą poprzez działania o charakterze inwestycyjnym i
organizacyjno – prawnym, zmierzające do eliminacji lub zmniejszania natężenia
oddziaływania czynników zagrażających zasobom i jakości środowiska naturalnego. Należą
do nich:
-
racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych; zmniejszanie materiałochłonności,
wodochłonności i energochłonności produkcji oraz zmniejszanie poboru wody
na cele komunalne,
-
zmniejszanie ilości wytwarzanych ścieków, odpadów stałych oraz pyłów i gazów,
-
rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody
-
rozbudowa
systemu
kanalizacyjnego
z
oczyszczalnią
ścieków
oraz
budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków szczególnie na terenach o rozproszonej budowie
-
aktywna ochrona przyrody i krajobrazu,
-
mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych.
117
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
Realizacja Programu ochrony środowiska odbywać się będzie zgodnie z zasadą
zrównoważonego
rozwoju,
w
oparciu
o
kompetencje
podmiotów
zarządzających
środowiskiem. Zarządzanie środowiskiem realizowane jest na kilku szczeblach. Na poziomie
wojewódzkim zarządzanie środowiskiem prowadzi administracja rządowa, samorządowa
województwa oraz instytucje im podporządkowane. Działania podejmowane są także
na szczeblu powiatu i gminy.
W zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Gmina zamierza współpracować z
Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Wołominie
Realizacja „Programu ochrony środowiska dla gminy Radzymin” pozwoli na osiągniecie
trwałego, zrównoważonego rozwoju gminy, gdzie ochrona środowiska stanowi nierozłączną
część procesów rozwojowych i jest rozpatrywana razem z nimi.
118
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RADZYMIN NA LATA 2004 - 2015
13. Piśmiennictwo i materiały wykorzystane do opracowania
programu
[1] „Powiat wołomiński. Informacja o stanie środowiska”, wrzesień 2003, Wojewódzka
Inspekcja Ochrony środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim,
[2] „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Radzymin”,
[3] „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Radzymin”,
[4] „Program Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2004-2011”,
[5] „Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010”,
[6] „Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan, zagrożenia, ochrona”, 2002 r., Fundacja IUCNPoland, Warszawa,
[7] „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”, 2003 r.,
Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie,
[8] „Program ochrony środowiska woj. mazowieckiego”, 2003 r., Mazowieckie Biuro
Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie,
[9] „Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego”, 2002 r., Urząd statystyczny w
Warszawie, Warszawa, grudzień 2002 r,
[10] „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego”, 2002 r., Sejmik Województwa
Mazowieckiego, Warszawa,
[11] „Raport o oddziaływaniu na środowisko przebudowy drogi krajowej nr. 8 WarszawaBiałystok.”, grudzień 2003 r., Warszawa.
[12] „Ocena oddziaływania wybudowanej Obwodnica Radzymin na przyległy teren w
zakresie stosunków gruntowo-wodnych”, Warszawa, listopad 1999 r.
119
Download