Projekt 2 STASZÓW

advertisement
KONFERENCJA PROJEKTU
CCI2005/PL/16/C/PE/014
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Sprawozdanie z realizacji Projektu
Staszów 24 listopad 2010 r.
Organizator: Jednostka Realizująca Projekt
Projekt
„Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji
sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany”
Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19 grudnia 2005 r.
Całkowity koszt projektu - 21 275 000 EUR
Całkowity koszt kwalifikowany - 20 663 000 EUR
Stopa pomocy 79,5%
Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności - 16 427 085 EUR
Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r
Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej
Staszowskiej …”.
Projekty w grupie projektów
Projekt 1 – Połaniec
Beneficjent - PGK w
Połańcu Sp. z o.o.
Projekt grupowy
CCI2005/PL/16/C/PE/014
Udział FS- 79,50 %
Projekt 3 - Rytwiany
Beneficjent – Gmina Rytwiany
Udział FS- 85 %
Udział FS- 85 %
Projekt 2 - Staszów
Beneficjent - PGKiM w
Staszowie Sp. Gminy z o.o.
Udział FS- 75,12 %
Kontrakty w projekcie.
W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których
udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone.
Kontrakty na roboty i dostawy 10
kontraktów - rozliczane w EUR
Projekt 1-Połaniec
P1 - roboty –czerwony
FIDIC
P1a - roboty –czerwony
FIDIC
P2 - dostawy: pompowni
sieciowych, przepompowni
przydomowych, urządzeń
płuczących.
Koszt z VAT –
7 689 766,51 EURO
Projekt 2- Staszów
Projekt 3-Rytwiany
S1- roboty –czerwony FIDIC
S1a -roboty –czerwony
FIDIC
S2 - roboty –żółty
FIDIC
S2a - dostawy: pompowni
sieciowych, przepompowni
przydomowych
S3- Modernizacja
oczyszczalni ścieków
R1- roboty – czerwony
FIDIC
Koszt z VAT –
Koszt z VAT –
14 428 056,63 EURO
R1a- roboty czerwony
FIDIC
3 212 249,12 EURO
Kontrakty dla
których
zamawiającym byli
poszczególni
Beneficjenci.
Kontrakty w projekcie.
Kontrakty usługowe rozliczane w EUR
Pomoc techniczna w pierwszej fazie
Pomoc techniczna podczas realizacji
Inżynier Kontraktu
Działania promocyjne
Łączny koszt kontraktów -669 785,49 EURO
Są to
kontrakty
wspólne dla
całego
projektu
grupowego –
zamawiającym
była JRP.
Koszty poszczególnych projektów w grupie.
Koszt uwzględnia kontrakty na roboty i dostawy oraz
przypadający na poszczególne projekty koszt kontraktów
wspólnych + grunty - z VAT.
Koszt projektów w Grupie (EURO).
Koszt projektów w Grupie (EURO).
14 428 056,63
13 569 279,21
14000000
12000000
10000000
16000000
7 641 551,08
14000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
12000000
3 226 405,03
7 689 766,51
10000000
8000000
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
3 212 249,12
6000000
4000000
2000000
0
Projekt 1-Połaniec
Projekt 2-Staszów
Projekt 3-Rytwiany
Struktura kosztów w Grupie (EURO).
Poziom kosztów kwalifikowanych i dotacji z FS -Grupa
Projektów
20 823 937,09
Koszt projektów w Grupie (EURO).
25 000 000,00
13 569 279,21
18 575 326,20
14 796 036,99
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
207000
000,00
641 551,08
15 000 000,00
3 226 405,03
4000000
2000000
10 000 000,00
0
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
5 000 000,00
-
Koszt z VAT
kw al.-Rytw iany
Koszty
kw alifikow ane
Udział dotacji z FS
Struktura kosztów w poszczególnych Projektach (EURO).
Struktura kosztów - Połaniec w EURO.
7 000 000,00
6 397 270,05 5 665 006,46
Koszt projektów w Grupie (EURO).
4 815 255,49
6 000 000,00
13 569 279,21
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
5 000 000,00
7 641 551,08
4 000 000,00
3 226 405,03
1 582 014,56
3 000 000,00
2 000 000,00
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
1 000 000,00
Koszt bez VAT
Koszty
Udział dotacji z
kw alifikow ane
FS
Własne
Struktura kosztów w poszczególnych Projektach (EURO).
Struktura kosztów - Staszów w EURO.
11 224 617,90
12 000 000,00
10 050 508,92
Koszt projektów w Grupie (EURO).
7 549 942,30
10 000 000,00
13 569 279,21
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
8 000
000,00
7 641 551,08
6 000 000,00
3 674 675,60
3 226 405,03
4000000
2000000
4 000 000,00
0
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
2 000 000,00
-
Koszt bez VAT
Koszty
kw alifikow ane
Udział dotacji z
FS
Własne
Struktura kosztów w poszczególnych Projektach (EURO).
Struktura kosztów - Rytwiany w EURO.
3 202 049,14
2 859 810,82
3 500 000,00
2 430 839,20
Koszt projektów w Grupie (EURO).
3 000 000,00
13 569 279,21
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2 500 000,00
7 641 551,08
2 000 000,00
1 500 000,00
771 209,94
3 226 405,03
1 000 000,00
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
500 000,00
-
Koszt z VAT kw al.
Koszty
kw alifikow ane
Udział dotacji z FS
Własne
Struktura finansowania.
Grupa projektów - struktura finansowania.
Struktura finansowania Grupy Projektów w %
Koszt projektów w Grupie (EURO).
13 569 279,21
14000000
12000000
10000000
7 641 551,08
8000000
8,70
6000000
6,633 226 405,03
4000000
2000000
8,42
FS
0
Pożyczka WFOŚ
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
Pożyczka NFOŚ
Beneficjenci
76,25
Oszczędności w kosztach kwalifikowanych.
Po postępowaniach przetargowych na kontrakty obejmujące zakres
rzeczowy zgodnie z decyzją KE z 2005 r. powstały oszczędności – 3 233
462,95 EURO.
Złożony został w wrześniu 2009 r. wniosek o modyfikację Decyzji KE o dofinansowanie
Projektu w celu wykorzystania oszczędności .
Przeznaczenie oszczędności
Projekt 1-Połaniec
P1a - Budowa kanalizacji
sanitarnej z dostawą
pompowni przydomowych
w gminie PołaniecNr 2005/PL/16/C/PE/014-P1a
Koszt –
603 052,10 EURO
Projekt 2- Staszów
S1a- Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Staszów: Osiedle Na Stoku,
Wiśniowa-rozszerzenie sieci Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S1a
S2a - dostawy: pompowni sieciowych,
przepompowni przydomowych
Projekt 3-Rytwiany
R1a-Budowa
kanalizacji sanitarnej
w Gminie Rytwiany –
rozszerzenie sieci nr
2005/PL/16/C/PE/014R1 a
-Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S2a
S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków
- Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S3
Koszt– 1 322 894,68 EURO
Koszt– 55 205,00
EURO
Oszczędności w kosztach kwalifikowanych.
Po postępowaniach przetargowych na kontrakty obejmujące zakres
rzeczowy zgodnie z decyzją KE z 2005 r. powstały oszczędności – 3 233
462,95 EURO.
Złożony został w wrześniu 2009 r. wniosek o modyfikację Decyzji KE o dofinansowanie
Projektu w celu wykorzystania oszczędności .
Przeznaczenie oszczędności
Projekt 1-Połaniec
P1a - Budowa kanalizacji
sanitarnej z dostawą
pompowni przydomowych
w gminie PołaniecNr 2005/PL/16/C/PE/014-P1a
Koszt –
603 052,10 EURO
Projekt 2- Staszów
S1a- Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Staszów: Osiedle Na Stoku,
Wiśniowa-rozszerzenie sieci Nr 005/PL/16/C/PE/014-S1a
S2a - dostawy: pompowni sieciowych,
przepompowni przydomowych
Projekt 3-Rytwiany
R1a-Budowa
kanalizacji sanitarnej
w Gminie Rytwiany –
rozszerzenie sieci nr
2005/PL/16/C/PE/014R1 a
-Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S2a
S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków
- Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S3
Koszt– 1 322 894,68 EURO
Koszt– 55 205 EURO
Stan zaawansowania realizacji Projektu.
Zaawansowanie zgodnie ze świadectwami płatności.
Zaawansowanie realizacji Grupy Projektów
na 24 listopad 2010 r.
Koszt projektów w Grupie (EURO).
13 569 279,21
14000000
12000000
10000000
8000000
7 641 551,08
95
6000000
4000000
2000000
0
94,38
3 226 405,03
94
90,92
93
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
92
91
90
89
rzeczowe w %
finansowe w %
Stan zaawansowania realizacji Projektu.
Projekt 1 Połaniec.
Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE z 2005 r. o dofinansowaniu 100% -roboty i dostawy: koszt – 5 853 442,08 EURO:
1.Sieć kanalizacyjna.
Koszt projektów w Grupie (EURO).
13 569 279,21
14000000
Gmina
12000000
10000000
Miejscowość
7 641 551,08
grawit
acyjna
Długość kanalizacji w [km]
tłoczna ciśnieniowa przyłącza
Ilość pompowni
sieciowe
przydomowe
8000000
Rudniki, Wymysłów,
3 226 405,03
Zrębin, Kamieniec,
4000000
Zdzieci Nowe, Połaniec,
2000000
Kraśnik, Zdzieci Stare,
0
Projekt Ruszcza,
1-Połaniec Projekt
2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
Rybitwy,
Maśnik, Ruszcza Kępa,
37,264
Połaniec Winnica, Okrągła,
0
Luszyca, Brzozowa,
Tursko Małe, Tursko Małe
Kolonia, Łęg, Połaniec:
(Połaniec - Daszyn,
Połaniec-Podskale, ul.
Zrębińska).
6000000
56,99
103,254
9
18
906
Stan zaawansowania realizacji Projektu.
Projekt 1 Połaniec.
2. Oczyszczalnie
wód deszczowych.
Koszt projektów w Grupie (EURO).
Wybudowano cztery oczyszczalnie wód deszczowych w Połańcu:
13 569 279,21
 kanały deszczowe
Ø 300, 400,700 800,1 200 o łącznej długości 153,6 m,
14000000
12000000
 2 piaskowniki
żelbetowe zamknięte o wymiarach 3,5x20 m, o przepływie poziomym
7 641 551,08
10000000
i seperatprami z sekcjami lamelowymi,
8000000

separator ropopochodnych wraz z3 osadnikiem
o objętości czynnej 5m3.
226 405,03
6000000
4000000
2000000
3.
System monitoringu pompowni sieciowych ścieków sanitarnych:
0
W ramach
zadania wybudowano sterujący system monitoringu informatyczno – telemetryczny.
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
W skład systemu wchodzą:
lokalne stacje telemetryczne RTU (remonte terminal unit)-20 szt.,
 sieć komunikacyjna tworzona modemami telefonii komórkowej GSM/GPRS,
centralne stanowisko dyspozytorskie łącznie z instalowanym systemem dyspozytorskim
tworzonym środkami technicznymi (HW hardware).
Stan zaawansowania realizacji Projektu.
Projekt 1 Połaniec.
4. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęgu.
Koszt projektów w Grupie (EURO).
Realizacja
zadania obejmowała dostawę, montaż i prace towarzyszące dla maszyn i urządzeń
technologicznych:
13 569 279,21
14000000
 sito śrubowe o wydajność q=200 m3/ h, zamontowane w istniejącym betonowym kanale
12000000
ścieków, 7 641 551,08
10000000
8000000

dmuchawy szt. 2 (jedna przystosowana
do współpracy falownikiem) o parametrach: Q = 1499,3
3 226 405,03
6000000
m3/h, H = 1 bar,
4000000

ruszt napowietrzający – maty w ilości 100 sztuk.
2000000
 pompy
wirowe odśrodkowe 0.1 t (9 kompletów),
0
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
 pompy wirowe odśrodkowe o masie 0.05 t (21 kompletów),
 pompa płucząca 2,2 kW, o masie 0.05 t (1 komplet), pompy osadu 3,0 KW, o masie 0.05 t
(1 komplet),
 sprężarki o masie 0.1 t, 1,1 kW (1 komplet),
 mieszadła zanurzalne wolnoobrotowe śmigłowe o masie do 0.8 t. (6 kompletów).
Stan zaawansowania realizacji Projektu.
Projekt 2 Staszów.
Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE o dofinansowaniu: -79,50%koszt - 8 559 215,78 EURO
1.Sieć kanalizacyjna.
Koszt projektów w Grupie (EURO).
Gmina
14000000
12000000
13 569 279,21
Miejscowość
7 641 551,08
Długość kanalizacji w [km]
grawit tłoczna ciśnieniowa przyłącza
acyjna
Oględów, Zagrody,
8000000
Kurozwęki, Niemścice,
3 226 405,03
6000000
Ponik, Grzybów,
4000000
Koniemłoty, Gaj
2000000
Koniemłocki, Krzywołęcz,
0
Staszów
Stefanówek,
71,56
Projekt Sielec,
1-Połaniec
Projekt 2-Staszów Projekt
3-Rytwiany18,91
Ziemblice, Podmaleniec,
Dobra, Podmaleniec,
Mostki, Sztombergi,
Wiśniowa, Wiśniowa
Poduchowna
10000000

0
110,23
w tym 3,5 km sieci modernizowanej mieście Staszów
19,76
Ilość pompowni
sieciowe
przydomowe
23
7
Stan zaawansowania realizacji Projektu.
Projekt 2 Staszów.
2. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Staszowie.
Realizacja zadania obejmowała:
Koszt projektów w Grupie (EURO).
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów , elewacji i posadzek oraz
13 569 279,21
14000000wymianie stolarki okiennej obiektów oczyszczalni ścieków,
12000000
 wymianę
istniejących urządzeń technologicznych na nowe:
7 641obecnie
551,08

10000000
8000000
3 226 405,03
a)
budynek odwadniania i przeróbki
osadu : pomp osadu, dmuchawy , istniejących pomp
6000000
4000000śrubowych, wymianę prasy do odwadniania osadu;
2000000
a)
0
budynek
haliProjekt
krat2-Staszów
i piaskowników:
Projekt 1-Połaniec
Projekt 3-Rytwianykraty łukowej z obudową, istniejącego przenośnika z
praską skratek, istniejących pomp do hydrocyklonu wraz z armaturą;
c) reaktor biologiczny : mieszadeł z żurawikiem, rusztu napowietrzającego,
d) wymianę okablowania automatyki i zasilania w poszczególnych obiektach, wymianę
rozdzielnic, instalacji elektrycznej i AKP do urządzeń technologicznych oraz wymianę układów
pomiarowych.
Stan zaawansowania realizacji Projektu.
Projekt 3 Rytwiany.
Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE o dofinansowaniu: -95,5%koszt
– 2Koszt
707
717,56
EURO
projektów
w Grupie
(EURO).
13 569 279,21
Sieć kanalizacyjna.
14000000
12000000
10000000
7 641 551,08
8000000
6000000
Gmina
Miejscowość
4000000
2000000
Rytwiany, Kłoda,
RytwianyProjekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów
Szczeka, Niedziałki
Długość kanalizacji w [km]
grawit tłoczna ciśnieniowa przyłącza
acyjna
3 226 405,03
Ilość pompowni
sieciowe przydomowe
0
23,07
8,0
Projekt 3-Rytwiany
10,0
4,8
6
101
Wydarzenia szczególne w Projekcie mające wpływ na jego
realizację.
Tereny realizacji projektu w 2010r. nawiedziła powódź powodując w
kontraktach Projektów Staszów i Rytwiany kilkumiesięczne przestoje w
realizacji robót. W zrealizowanym zakresie rzeczowym Projektu Połaniec
powódź wyrządziła szkody szacowane na ponad 2 000 000 zł.
Powyższe ma wpływ na realizację
Grupy Projektów w terminie do 31
grudnia 2010 r. określonym
w Decyzji KE z 2005 r
Beneficjenci złożyli do KE tzw. „Mały wniosek” o
przedłużenie kwalifikalności w Projekcie do 30 września
2011 r.
Globalne efekty Grupy Projektów
Stan obecny zaawansowania Grupy projektów ( 94,38,90,92%) gwarantuje
we wnioskowanym do KE terminie uzyskanie wszystkich elementów
wyznaczonych dla Projektu w Decyzji KE.
W zakresie rzeczowym:
Koszt projektów w Grupie (EURO).
Modernizacja Oczyszczalnie
Długość kanalizacji w [km]
oczyszczalni wód
grawitacyjna tłoczna ciśnieniowa przyłącza
13 569 279,21
14000000
ścieków
deszczowych
12000000
7 641 551,08 4
121,3
68,6
81,6
20,0
10000000 2
8000000
6000000
2
4
291,564
3 226 405,03
20,0
Ilość pompowni
sieciowe
przydomowe
60
1 333
60
1 333
4000000
2000000
0
Realizacja
wskaźników rzeczowych umożliwi:
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
1. Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej
(Aglomeracja Połaniec i Aglomeracja Staszów) do regulacji prawnych obowiązujących w UE –
zgodności z dyrektywą Rady z 21 maja 1991 r. 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych,
2. Wniesienie wkładu do realizacji zobowiązań Polski podjętych w czasie negocjacji akcesyjnych
z UE,
Globalne efekty Grupy Projektów
3. Przyczynienie się do realizacji Narodowego Planu Rozwoju w obszarach:
a) środowiskowych poprzez:
- zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
- poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
- poprawę jakości gleby,
-odprowadzenie wytworzonych ścieków do obiektów do tego celu przystosowanych,
odpowiadających normom polskim i europejskim,
b) ekonomicznych
poprzez:
Koszt projektów w Grupie (EURO).
- zmniejszenie strat w środowisku gmin uczestniczących w projekcie,
13 569 279,21
- zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej gmin,
14000000
- stworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego,
12000000
7 641 551,08
10000000
- poprawę efektywności zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminach uczestniczących w
8000000
projekcie,
3 226 405,03
6000000
- pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem w regionie,
4000000
2000000
c)
społecznych poprzez:
0
- zmniejszenie
dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
jakości środowiska oraz technicznej i instytucjonalnej infrastruktury w tej dziedzinie,
- zmniejszenie różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi województwa
- świętokrzyskiego,
- podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców.
Koszt zarządzania Grupą Projektów
Zarządzanie Projektem prowadzi Jednostka Realizująca Projekt która
funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Podmiotu Odpowiedzialnego
za koordynację i kontrolę Grupy Projektów.
Model zarządzania Projektem
PGKiM w
Staszowie Spółka
Gminy z o.o.
Podmiot
odpowiedzialny za
koordynację i
kontrolę ProjektuPOK Koszt projektów w Grupie
JRP
Komisja
Przetargowa
MAO*
Komitet
Koordynacyjny
Kierownik JRP
(EURO).
Struktura
13 569 279,21
organizacyjna
Księgowość
K
KGP
Sprawozdawczość
SPP
Technika projektu
TECH P
Zamówienia publ.
14000000
12000000
10000000
BK-POZR
7 641 551,08
1
BK-POZR 2
BK-POZR 3
8000000
S
S
3 226 405,03
Z-ca MAO 1
T
T
R
R
4000000
KGP1
U
U
2000000
K
K
T
T
0
SPP1
U
U
Projekt
1-Połaniec
Projekt
2-Staszów
Projekt
3-Rytwiany
R
R
A
A
O
O
TECH
P1
R
R
G.
G.
6000000
Pomoc Techniczna
Podmiot zewnętrzny
MRR - IZ
Z-ca MAO 2*
KGP2
SPP2
TECH P2
Komisje
Przetargowe u BKPOZR(1..3)
MŚ -IPII
NFOŚiGW -IPIII
S
T
R
U
K
T
U
R
A
O
R
G.
Z-ca MAO3
KGP3
SPP3
TECH P3
Inżynier Kontraktu
Podmiot zewnętrzny
MF- INSTYTUCJA PŁANICZA
Koszt zarządzania Grupą Projektów
Zarządzanie Projektem prowadzi Jednostka Realizująca Projekt która
funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Podmiotu Odpowiedzialnego
za koordynację i kontrolę Grupy Projektów.
Model zarządzania Projektem
Jednostka Realizująca Projekt
Koszt projektów w Grupie (EURO).
13 569 279,21
14000000
12000000
10000000
Pełnomocnik ds.
realizacji Projektu - MAO
Kierownik JRP
7 641 551,08
8000000
6000000
3 226 405,03
Głowna księgowa
Projektu
4000000
2000000
0
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
Spec. ds. ekonomicznych
i sprawozdawczości
Spec. techniczny ds.
Projektu
Referent ds.
kancelaryjnych JRP
Koszt zarządzania Grupą Projektów
Koszty zarządzania w układzie porównawczym.
Struktura kosztów zarządzania Grupą Projektów w
układzie porównawczym
Koszt zarządzania Grupą Projektów w układzie
porównawczym w EURO.
1,56%
Koszt projektów w Grupie (EURO).
395 495,00
13 569 279,21
10000000
Koszt zarządzania Projektem
z VAT
100%
14000000
12000000
Koszt Grupy Projektów z VAT
7 641 551,08
8000000
6000000
3 226 405,03
Koszt Grupy Projektów z VAT
4000000
2000000
0
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
25 330 072,26
Koszt zarządzania Projektem
z VAT
Koszt zarządzania Grupą Projektów
Koszty zarządzania w układzie porównawczym.
Struktura kosztów zarządzania Grupą Projektów w
układzie porównawczym
Struktura kosztów zarządzania Grupą Projektów w
układzie porównawczym
1,56%
Koszt Grupy Projektów z VAT
Koszt projektów w Grupie (EURO).
Koszt zarządzania Projektem
z VAT
13 569 279,21
100%
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
7 641 551,08
1,56%
3 226 405,03
Koszt Grupy Projektów z VAT
4000000
2000000
0
Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany
100%
Koszt zarządzania Projektem
z VAT
Download