16 W5 - 04_ELASTYCZNOŚCI reakcje popytu i podaży na zmiany

advertisement
16
W5 - 04_ELASTYCZNOŚCI reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów PLAN :
Elastyczność - podstawowe definicje Współczynnik cenowej elastyczności popytu Współczynnik
dochodowej elastyczności popytu Współczynnik cenowej elastyczności podaży Współczynnik
krzyżowej (mieszanej) elastyczności popytu 1. Elastyczność - podstawowe definicje Elastyczność reakcja jednego czynnika (zmiennej) na zmianę innego czynnika. Elastyczność jakiejkolwiek
wielkości nie tylko mówi nam, że zależność tegoż zjawiska od jakiegoś innego istnieje i nie tylko
jaki jest kierunek tej zależności (że zwyżka ceny zmniejsza popyt), ale mówi nam cos więcej,
mianowicie: jak wielka jest zmiana danego zjawiska w zależności od innego.
Dodatkowo odpowiada nam na pytanie o ile spadni e popyt pod wpływem podwyżki ceny lub o ile
podniesie się przy jej obniżce.
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na popyt i podaż są ceny i dochody . Stopień
wrażliwości popytu i podaży ze względu na ceny i dochody określają:
współczynnik cenowej elastyczności popytu współczynnik dochodowej elastyczności popytu
współczynnik cenowej elastyczności podaży współczynnik krzyżowej ( mieszanej) elastyczności
popytu 2. Współczynnik cenowej elastyczności popytu Elastyczność cenowa popytu - stosunek
względnej zmiany wielkości popytu na dane dobro względem zmiany jego ceny. Innymi słowy
„cenowa elastyczność popytu” mierzy siłę reakcji popytu na zmianę ceny.
Edp = procentowa zmiana wielkości popytu / procentowa zmiana ceny gdzie:
X 1 (wartość bazowa - przed zmianą) , X 2 (wartość po zmianie) - wielkość popytu
P 1 , P 2 - wysokość cen
W interpretacji wskaźnika elastyczności bierze się pod uwagę jego wartość bezwzględną (znak (+)
lub (-) informuje jedynie o dodatniej lub ujemnej korelacji między zmiennymi.
Współczynniki elastyczności kształtują się w granicach od zera do nieskończoności .
Elastyczność cenowa popytu jest na ogół ujemna (ujemne nachylenie krzywej popytu)
W zależności od wysokości współczynnika elastyczności cenowej popytu wyodrębnia się:
- popyt doskonale nieelastyczny (sztywny) 0
(…)
… - popyt doskonale nieelastyczny (sztywny)
- popyt nieelastyczny (nisko-, małoelastyczny)
- popyt neutralny
- popyt elastyczny
- popyt doskonale elastyczny
UWAGA:
Porównaj z prawem popytu w TEORII RYNKU:
Dobra normalne (zwykłe) - dobra na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu (uwaga:
paradoks Veblena - przy wzroście ceny rośnie popyt - patrz dobra…
… stopniu.
Edi = procentowa zmiana popytu / procentowa zmiana dochodu
Dla:
Edi = 0 - popyt sztywny - dalszy wzrost dochodu nie wywołuje żadnej reakcji po stronie popytu
Edi < 0 - wzrost dochodów powoduje spadek popytu na analizowane dobro - dobro niższego rzędu
[-]
Edi > 0 - wzrost dochodów powoduje wzrost popytu na analizowane dobro - dobro normalne [+]
Edi = 1 - popyt neutralny - wzrost dochodu wywołuje proporcjonalną reakcji po stronie popytu Edi
> 1 - wzrost procentowy wielkości popytu jest większy od procentowego wzrostu dochodu - dobro
luksusowe
Edi < 1 - wzrost popytu jest wolniejszy w stosunku do wzrostu dochodu - dobro podstawowe
W zależności od wartości dochodowej elastyczności popytu Edi możemy dokonać następującego
rozróżnienia poszczególnych dóbr:
1. Dobra normalne (zwykłe) charakteryzują…
… i ich udział w budżetach nabywców.
4. Dobra pierwszej potrzeby (podstawowe) - mają elastyczność dochodową niższą od jedności. Są to
wszystkie dobra niższego rzędu oraz część dóbr normalnych, z wyjątkiem luksusowych. [D. Begg]
Uwaga: paradoks Veblena - przy wzroście ceny rośnie popyt - patrz dobra luksusowe).
Uwaga wyjątki: dobra Giffena - przy wzroście ceny rośnie popyt - dobra niższego rzędu nie
posiadające…
… popytu ma wartość: Edi > 1.
Zależność między zmianami dochodu w relacji do zmiany popytu na różne grupy dóbr i usług
przedstawia w sposób zintegrowany następująca krzywa Engla:
Na rysunku poszczególne punkty wyznaczają nam różne wskaźniki elastyczności, co definiuje nam
automatycznie różne kategorie dóbr.
W punkcie dla Edi = 0 (popyt sztywny) wzrost dochodu nie wpływa na pojawienie się
efektywnego…
… nie jest też kryterium pozwalającym na oszacowanie rzędu wielkości współczynnika
elastyczności z wyjątkiem sytuacji, gdy krzywe popytu przechodzą przez ten sam punkt.
Dwie krzywe o tym samym nachyleniu mają różną elastyczność w punktach odpowiadających tym
samym wysokościom cen. Im krzywa jest bardziej oddalona od środka układu, tym przy danym
poziomie cen elastyczność popytu jest niższa.
Elastyczność cenowa popytu…
Elastyczność - względna zmiany zmiennej
Mechanizm rynkowy
Popyt, podaż i rynek
Popyt, podaż i rynek
Popyt, podaż i rynek, reakcje popytu na zmiany cen i dochodów
Mechanizm rynkowy 1
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download