Gleba

advertisement
Gleba
1.Badania ekologiczno – gleboznawcze, Bednarek R. i in., ekologia, („Podstawowe pojęcia
gleboznawcze” s. 21, „Gleba a problemy środowiska” s. 30, „Analiza podstawowych właściwości gleb”
cz. II s. 53)
2.Geologiczne problemy Karkonoszy Karkonoskie prace 41/1 2004, ekologia, („Właściwości gleb
organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego” s. 38, „Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi
w sąsiedztwie szosy jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego” s. 60
3.Grochowicz E., Korytkowski J., Ochrona gleb, ekologia, („Gleba jako środowisko ekologiczne” s. 5,
„Badanie jakości gleb” s. 37, „Stan i źródła zagrożenia gleb” s. 74, „Ochrona gleb” s. 110)
4.Kozak D., i in., Ochrona środowiska. Podręcznik do ćwiczeń terenowych – chemiczne aspekty
ochrony środowiska, ekologia, („Zanieczyszczenia gleb i przekształcenia powierzchni Ziemi” s. 241)
5.Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, ekologia, ( „Zanieczyszczenie gleb” s. 30)
6.Kramer M. i in., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, tom 1: Interdyscyplinarne założenia
proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, ekologia, („Gleba” s. 15)
7.Kramer M. i in., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, tom 3: Operacyjne zarządzanie
środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, ekologia, („Wykorzystanie gleby
i terenów” s. 285)
8.Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, ekologia, („Degradacja gleb” s. 105)
9.Mazur E., Środowisko przyrodnicze. Zagrożenie, ochrona i kształtowanie, ekologia, („Degradacja
gleb” s. 85, „Rekultywacja terenów poprzemysłowych i gleb” s. 192)
10.Podgórski W., Podstawy ekologii, ekologia, („Zanieczyszczenia i degradacja gleby” s. 94)
11.Program ochrony środowiska dla Europy. Wdrażanie programu w Polsce, ekologia, („Ochrona gleb”
s. 23)
12.Pyłka – Gutkowska E., Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, ekologia, („Przyczyny
degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja” s. 132)
13.Stępczak K., Ochrona i kształtowanie środowiska, ekologia, („Przyczyny niszczenia i ubytku gleb” s.
103, „Degradacja gleb” s. 109, „Ochrona gleb” s. 115)
14.Szczęsny T., Ochrona przyrody i krajobrazu, ekologia, („Ochrona gleby” s. 18)
15.Trybała M., Gospodarka wodna w rolnictwie, ekologia, („Wpływ technologii uprawy, nawożenia
i nawadniania na właściwości gleb i na rośliny” s. 58, „Podstawowe właściwości fizyczne i wodne gleb
a zasoby wody użytecznej dla roślin” s. 72, „Wilgotność gleb, metody pomiaru i aparatura” s. 88)
16.Uziak S. i in., Elementy geografii gleb i gleboznawstwa, ekologia, („Wstęp – rola gleby, rozwój
gleboznawstwa i geografii gleb” s. 13, „Powstawanie i ewolucja gleb” s. 18, „Podstawy geografii gleb
i klasyfikacje glebowe” s. 41, „Pokrywa glebowa” s. 53, „Skład i podstawowe właściwości gleb” s. 68,
„Gleby Polski” s. 138, „Gleby świata” s. 178, „Użytkowanie i zasoby gleb” s. 224, „Degradacja
i ochrona gleb” s. 232)
17.Wybrane zagadnienia ochrony środowiska, J. Cebula i in., ekologia, („Budowa gleby” s. 216,
„Standardy jakości gleby” s. 220, „Odnowa i izolacja skażonej gleby” s. 224)
18.Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo – rolniczego, pod red. S. Bieszczada,
J. Soboty, ekologia, („Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdewastowanych” s. 307)
19. Manahan S.E., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne, ekologia, („Gleba” s.
61, „Geochemia i chemia gleby” s. 64)
20.Poskrobko B. i in., Ochrona biosfery, ekologia, („Zagrożenia i ochrona gleb” s. 146)
21.Bański J., Geografia rolnictwa Polski, geografia, („Klasyfikacja gleb i ich rozmieszczenie” s. 33,
„Charakterystyka przydatności rolniczej gleb” s. 37)
22.Rogacki H., Geografia społeczno – gospodarcza Polski, turystyka, („Gleby” s. 55)
23.Gleboznawstwo, red. S. Zawadzki, ekologia
Download