ZAGROŻENIA GLEB

advertisement
ZAGROŻENIA GLEB
PRZYSZŁOŚĆ NARODÓW ZALEŻY OD POŻYWIENIA
I OD GLEBY , KTÓRA TO POŻYWIENIE PRODUKUJE
ŻYWNOŚĆ POWINNA BYĆ JAK LEKARSTWO ,
A LEKARSTWEM POWINNA BYĆ ŹYWNOŚĆ !
Gleba w środowisku spełnia różne funkcje – podstawową funkcją gleby
jest to , że jest ona środowiskiem produkcji biologicznej , jest żródłem
składników pokarmowych i zródłem życia . Jest rezerwuarem wody
Gleba jest filtrem dla składników migrujących do wód jak i dla
substancji łatwo lotnych . W środowisku glebowym zachodzą procesy ,
w których substancje toksyczne zgromadzone w glebie ( powietrze ,
woda , człowiek ) ulegają rozkładowi na związki mniej toksyczne
lub nietoksyczne ( samooczyszczanie ).
Gleba jest także ważnym elementem krajobrazu i jeśli jest
zdewastowana to odbija się to na estetyce krajobrazu .( Wiślinka)
GLEBA TWRZY SIĘ KILKA TYSIĘCY LAT , RABUNKOWA
GOSPODARKA NISZCZY JĄ BŁYSKAWICZNIE !!!!
OBHSZARY LĄDOWE NA KULI ZIEMSKIEJ STANOWIĄ
25% POWIERZCHNI GLOBU . 70% POWIERZCHNI
KONTYNENTÓW NIE NADAJE SIĘ DO UPRAWY .
8% OGÓLNEJ POWIERZCHNI GLOBU TO GLEBY UPRAWNE !
W Polsce powierzchnia użytków rolnych stanowi ok.60% ogólnej
powierzchni Polski . Przyjmowana obecnie na świecie powierzchnia
niezbędna do wyżywienia jednego człowieka wynosi 0,4 ha .
Z roku na rok tej powierzchni nam ubywa . ( 1965 r. –0,64 ha
W 1993 r.-0,49 ha , obecnie jest to jeszcze mniej ).
NISZCZENIE GLEB
DEWASTACJA
DEGRADACJA
EROZJA
całkowite zniszczenie
pogorszenie się właściwości
mechaniczne
gleby ,
gleb i spadek ich żyzności
niszczenie
któremu towarzyszy
- gleby zdrowe
warstwy
jej silne przekształcenie
- gleby chore
próchniczej
DEWASTACJA GLEB – czynnikami naturalnymi powodującymi
gwałtowne przekształcenia gleb związane ze zmianą krajobrazu
są wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi oraz grożne powodzie
DEWASTACJA GLEB – czynnikami naturalnymi powodującymi
Gwałtowne przekształcenia gleb związane ze zmianą krajobrazu
są wybuchy wulkanów , trzęsienia ziemi i grozne powodzie .
Czynnikami antropogenicznymi wywołującymi zniszczenie gleb
są : - przejmowanie gleb na cele nierolnicze ( autostrady,lotniska,
budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe )
- katastrofy ekologiczne ( Bohopal , Czarnobyl )
- kopalnictwo odkrywkowe ( Turoszów , Bogdanka )
- składowiska odpadów ( komunalne , przemysłowe – Lubin )
Tereny zniekształcone geomechanicznie ( obniżenia,wypiętrzenia)
powodują zmiany spływu wód i przesunięcia granic zlewni , powodują
również powstawanie rozległych niecek bezodpływowych .
Odkształcenia powierzchni terenu mogą być :
- deformacje ciągłe – rozległe
- deformacje nieciągłe – lokalne
- oddziaływanie wstrząsowe o charakterze sejsmicznym
PUSTYNNIENIE GLEB – jest procesem naturalnym w klimacie
suchym i gorącym . Na pozostałych obszarach kuli ziemskiej
głównym czynnikiem pustynnienia jest złe użytkowanie gleby
i nieprawidłowa jej uprawa . ( 6,7% - globalne ocieplenie , niewłaściwe
zabiegi melioracyjne , kopalnictwo odkrywkowe ) .
DEGRADACJA GLEB
SPADEK URODZAJNOŚCI GLEBY WYNIKAJĄCY
Z POGARSZANIA SIĘ WARUNKÓW ŻYCIA I PLONOWANIA
ROŚLIN UPRAWNYCH . WPŁYWA TO NA OBNIŻENIE
JAKOŚCI PŁODÓW .
DEGRADACJA GLEB oznacza zmiany właściwości fizycznych ,
chemicznych i biologicznych . Wpływa to na pogorszenie się
warunków życia ludzi , produkcji środków żywności oraz
walorów estetycznych krajobrazu .
Gleby zdegradowane to gleby ,, chore ,, - gleby mające zmniejszone
właściwości biologiczne gleby .
Przyczyny degradacji gleb :
! wyjałowienie ze składników pokarmowych i naruszenie równowagi
jonowej ( przenawożenie gleb )
! zakwaszenie i alkaizacja środowiska
! zasolenie
! obecność związków toksycznych( Pb,Cd,dioksyny,herbicydy,gnojowi
! przesuszenie , zawodnienie
! erozja
! zanik edafonu glebowego
Większość gleb w Polsce charakteryzuje się niedoborem składników
pokarmowych . Wynika to z tego , że większość gleb to gleby lekkie
Takie gleby podatne są na zanieczyszczenia przemysłowe
i komunikacyjne .Przyczyną degradacji może być również niewłaściwa
uprawa gleb ( przenawożenie i zagrożenie środkami ochrony roślinHolandia )
Intensywne nawożenie gleb nawozami azotowymi stwarza warunki
do powstania silnie toksycznych nitrozoamin . Są to związki silnie
kancerogenne
RH + HNO ------- RNO + H O
Mykotoksyny, metale ciężkie
-
Download