Oświadczenie pracownika o miesięcznym zaangażowaniu

advertisement
Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym w miesiącu styczniu 2017r.
Imię i nazwisko,
Adres
(tytuł umowy)
Oświadczam, że w okresie od 01.01.2017r. do 31.01.2017r. moje łączne zaangażowanie zawodowe1
z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach projektu „(tytuł projektu)” wyniosło ………………….
godzin.
W okresie od 01.01.2017r. do 31.01.2017r. moje zaangażowanie w realizację zadań w ramach
projektu „(tytuł projektu)” wyniosło………… godzin.
Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności za podanie w niniejszym oświadczeniu danych
niezgodnych ze stanem faktycznym. Jeżeli po dokonaniu wypłaty na moją rzecz wynagrodzenia za
realizację zadań w ramach projektu „(tytuł projektu)” Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub inny podmiot uprawniony do prowadzenia kontroli projektu
„(tytuł projektu)” stwierdzi niezgodność niniejszego oświadczenia ze stanem faktycznym i/lub
przekroczenie limitu 276 godzin łącznego miesięcznego zaangażowania zawodowego
a w konsekwencji uzna za niekwalifikowalne w całości lub części moje wynagrodzenie należne z
tytułu realizacji zadań w projekcie „(tytuł projektu)” zobowiązuję się do zwrotu całej kwoty
wypłaconego mi wynagrodzenia uznanej za niekwalifikowalną, i to na pierwsze wezwanie
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
31.01.2017r. ...................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
*
1
Niepotrzebne skreślić
Łączne miesięczne zaangażowanie zawodowe oznacza udział w realizacji wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych lub innych podmiotów.
Za zaangażowanie zawodowe uznaje się wszelkie formy pracy, w szczególności: stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny (umowy o
dzieło i zlecenia), samozatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej (zarówno w formie własnej działalności gospodarczej jak
i w ramach spółek osobowych), pomoc w prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca, wolontariat
Download