Zmiana nr 2 - Komenda Portu Wojennego Gdynia

advertisement
ZMIANA NR 2 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 3/P/ŁĄCZ/2017 którego przedmiotem jest:
DOSTĘP DO SERWISU PRAWNEGO DLA WOJSKOWEGO SĄDU GARNIZONOWEGO W GDYNI I DELEGATURY OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ W GDYNI
Zamawiający: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców Zamawiający w dniu: 06.04.2017r dokonał zmiany treści Zaproszenia:
Lp.
1
2
Treść dotychczasowa
Nr pkt
Załącznik nr 2 do
zaproszenie do
złożenia oferty –
opis przedmiotu
zamówienia
Załącznik nr 3 do
zaproszenie do
złożenia oferty –
istotne
postanowienia
umowy
Część B
2. Wymagania techniczno-eksploatacyjne w zakresie systemu:
System powinien pracować w niżej podanych technologiach:
W wersji on-line
1. Dostęp dla użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej
Internet Explorer od wersji 6.0 i wyżej, w przypadku niezbędnych
innych komponentów do uruchomienia aplikacji, możliwość zdalnej
instalacji ze strony serwera Dostawcy Systemu.
2. Identyfikacja użytkowników na zasadzie przypisanego do
użytkownika loginu i hasła
Nowa treść
Część B
2. Wymagania techniczno-eksploatacyjne w zakresie systemu:
System powinien pracować w niżej podanych technologiach:
W wersji on-line
1. Dostęp dla użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej
Internet Explorer od wersji 6.0 i wyżej, FireFox lub Chrome w
przypadku niezbędnych innych komponentów do uruchomienia
aplikacji, możliwość zdalnej instalacji ze strony serwera Dostawcy
Systemu.
2. Identyfikacja użytkowników na zasadzie przypisanego do
użytkownika loginu i hasła
§1
4. Wykonawca ma dostarczyć dokument licencyjny wystawiony
Dodaje się pkt. 4 w § 1
przez Wykonawcę jako producenta oprogramowania nie później niż
16.08.2017r
Download