ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

advertisement
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 126/KPW/SŁ.ZDR/2015, którego przedmiotem jest:
Grupa A: Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych
w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Gdyni,
Grupa B: Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych
w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Gdańsku,
Grupa C – Konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w ramach medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych
w jednostkach i instytucjach zlokalizowanych w Helu.
Zamawiający:
KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia tel.: 058 626 21 98 faks : 626 23 14
w dniu: 21.12.2015 r. dokonał zmiany treści SIWZ
1.
Treść dotychczasowa
Nr punktu SIWZ
Nowa treść
2.
5.
3.
Załącznik nr 5 do SIWZ
§4
pkt. 5
pkt. 6
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi
(realizował przedmiot zamówienia):
- Grupa A - na terenie miasta Gdyni,
Grupa B - na terenie miasta Hel z zastrzeżeniem, o
którym mowa w § 4 ust. 6 c,
- Grupa C - na terenie miasta Gdańsk,
6. Wszystkie zlecone badania będą wykonywane w jednym
budynku lub w kilku budynkach zlokalizowanych w jednym
kompleksie, rozmieszczonych w odległości nie większej niż
500 m od siebie, z zastrzeżeniem, iż:
a) w przypadku Grupy A – jeżeli Wykonawca realizuje
świadczenia, których dotyczy umowa w kilku miejscach na
terenie Gdyni kierowany żołnierz/pracownik będzie miał
prawo wyboru miejsca wykonania świadczenia, przy czym
pozostanie to bez wpływu na koszt i termin wykonania.
b) w przypadku Grupy A i C - Zamawiający dopuszcza
możliwość wykonywania świadczeń takich jak: próba
wysiłkowa, echo serca, konsultacja kardiologiczna w miejscu
oddalonym o więcej niż 500 m od głównego miejsca
wykonywania badań (z zastrzeżeniem, że nadal będzie ono
zlokalizowane na terenie Gdyni – gr. A, na terenie Gdańska
– gr. C).
c) w przypadku Grupy B - konsultacje specjalistyczne (z
wyłączeniem konsultacji okulistycznych) w miejscu
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi
(realizował przedmiot zamówienia):
- Grupa A - na terenie miasta Gdyni,
Grupa C - na terenie miasta Hel z zastrzeżeniem, o
którym mowa w § 4 ust. 6 c,
- Grupa B - na terenie miasta Gdańsk,
6. Wszystkie zlecone badania będą wykonywane w jednym
budynku lub w kilku budynkach zlokalizowanych w jednym
kompleksie, rozmieszczonych w odległości nie większej niż
500 m od siebie, z zastrzeżeniem, iż:
a) w przypadku Grupy A – jeżeli Wykonawca realizuje
świadczenia, których dotyczy umowa w kilku miejscach na
terenie Gdyni kierowany żołnierz/pracownik będzie miał prawo
wyboru miejsca wykonania świadczenia, przy czym pozostanie
to bez wpływu na koszt i termin wykonania.
b) w przypadku Grupy A i B - Zamawiający dopuszcza
możliwość wykonywania świadczeń takich jak: EEG, próba
wysiłkowa, echo serca, konsultacja kardiologiczna w miejscu
oddalonym o więcej niż 500 m od głównego miejsca
wykonywania badań (z zastrzeżeniem, że nadal będzie ono
zlokalizowane na terenie Gdyni – gr. A, na terenie Gdańska –
gr. B).
c) w przypadku Grupy C - konsultacje specjalistyczne (z
wyłączeniem konsultacji okulistycznych) w miejscu oddalonym
5.
4.
SIWZ
rozdział XI
oddalonym o więcej niż 500 m od głównego miejsca
wykonywania badań (z zastrzeżeniem, że nadal będzie ono
zlokalizowane
na
terenie
Helu
lub
Pucka
lub
Władysławowa).
o więcej niż 500 m od głównego miejsca wykonywania badań
(z zastrzeżeniem, że nadal będzie ono zlokalizowane na
terenie Helu lub Pucka lub Władysławowa).
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert:
- miejsce: Komenda Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo
Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Kancelaria Jawna - parter po prawej stronie przy wejściu
głównym, czynna w godz. 07:30–09:00, 14:00–15:00
- termin: do dnia 28.12.2015 r. do godz. 13:30
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w
miejscu innym niż wskazane wyżej.
Otwarcie ofert:
- miejsce: Komenda Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy
pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Sala Konferencyjna ( I piętro)
- termin:28.12.2015 r. godz. 13:35
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert:
- miejsce: Komenda Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy
pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Kancelaria Jawna - parter po prawej stronie przy wejściu
głównym, czynna w godz. 07:45–10:00, 13:00–15:00
- termin: do dnia 05.01.2016 r. do godz. 13:30
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone
w miejscu innym niż wskazane wyżej.
Otwarcie ofert:
- miejsce: Komenda Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy
pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Sala Konferencyjna ( I piętro)
- termin:05.01.2016 r. godz. 13:35
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards