zaproszenie do projektu

advertisement
fot. B.Dybowski
„Przyrodniczy kalejdoskop RPN”
Roztoczañski Park Narodowy
ul.Pla¿owa 2
22-470 Zwierzyniec
www.roztoczanskipn.pl
tel. 84 68 72 066; 84 68 72 286
e-mail:[email protected]
Organizacja konkursu
dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie
- ogólnopolski projekt
aktywnej kampanii edukacyjnej
Ide¹ w/w projektu jest m.in.: wychowanie m³odego pokolenia poprzez
pog³êbienie jego wra¿liwoœci na sprawy ochrony rodzimej przyrody,
aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony przyrody, podniesienie
œwiadomoœci ekologicznej uczestników w/w projektu, kszta³towanie postaw
i zachowañ proekologicznych, rozszerzenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy
przyrodniczej, aktywnoœæ na zajêciach kameralno - terenowych z wykorzystaniem
zmys³u dotyku, s³uchu, wzroku i smaku, zadania ruchowe, obserwacje, gry i zabawy.
Roztoczañski Park Narodowy
zaprasza do udzia³u
fot. A.Dybowska
w ogólnopolskim projekcie aktywnej kampanii edukacyjnej
W wyniku dzia³añ konkursowych wygrywa najlepsza reprezentacja
z przedszkola i ze szko³y podstawowej. Poza nagrodami rzeczowymi
nagrod¹ g³ówn¹ jest wyjazd szkoleniowy do Farmy Iluzji w Trojanowie.
HARMONOGRAM PROJEKTU
z punktami przedszkolnymi i ze szko³ami podstawowymi
pn. „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”
realizacja projektu:
20.04 - 02.06.2017r.
Formularz rejestracyjny prosimy przesy³aæ do 20.04.2017r.
1.Termin nadsy³ania formularzy rejestracyjnych.………..…….........20.04.2017r.
na adres: Roztoczañski Park Narodowy, ul.Pla¿owa 2, 22-470 Zwierzyniec
2. Realizacja zajêæ kameralno-terenowych.…………….…....24.04-02.06.2017r.
lub e-mail: [email protected]
3.Termin nadsy³ania prac konkursowych (nagranie/makieta) …......05.06.2017r.
z dopiskiem
4. Obrady jury konkursu…………….…………………….…….…......12.06.2017r.
Ogólnopolski projekt aktywnej kampanii edukacyjnej
5. Og³oszenie wyników konkursu……………………………………..14.06.2017r.
pn. „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”
6. Wyjazd szkoleniowy do „Farmy Iluzji” w Trojanowie ……….…....29.09.2017r.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards