Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr

advertisement
Regulamin rekrutacji do
Liceum Ogólnokształcącego
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu na
rok szkolny 2017/2018
I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Zasady przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek
UR w Poznaniu na rok szkolny 2017/18 przygotowano na Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 586), Statutu Liceum
Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu oraz Zarządzenia nr
110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017r.
2. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej jest szkołą prywatną o
uprawnieniach szkoły publicznej i nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej. Każdy
kandydat musi sam zadbać o to, by złożyć dokumenty zgodnie z obowiązującymi w
Poznaniu zasadami.
3. Szkoła przyjmie do klas pierwszych 24 uczniów, którzy zdobędą największą liczbę
punktów.
4. Dziewczęta mieszkające poza Poznaniem mają możliwość starania się o miejsce w
internacie szkoły. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o kolejności przyjmowania
internistek decyduje odległość miejsca zamieszkania, a następnie liczba uzyskanych
punktów w procesie rekrutacji.
5. Drzwi otwarte odbędą się w dniach: 28.03.2017r. (wt.) godz. 9.00 – 13.30
27.04.2017r. (czw.) godz. 9.00 – 13.30
19.05.2017r. (pt.) godz. 12.00 - 17.00
II. KRYTERIA NABORU
1. Średnia ocen na świadectwie z półrocza III klasy gimnazjum - minimum 4,0
KATEGORIA
ZASADA PRZELICZANIA
LICZBA PUNKTÓW
oceny
z 7 przedmiotów z półrocza
klasy III gimnazjum
(j. polski, matematyka, historia,
geografia, biologia, chemia,
religia)
ocena celująca – 6pkt.,
bardzo dobra – 5pkt., dobra
– 4pkt.,
maksymalnie 42 pkt.
dostateczna – 3pkt.,
dopuszczająca – 2pkt.
2. Wynik egzaminu gimnazjalnego - w każdej części przynajmniej 50%
3. Uczeń otrzymuje punkty:
zachowanie z półrocza klasy
III gimnazjum
zachowanie wzorowe – 6 pkt.
bardzo dobre – 5 pkt. dobre
– 4 pkt.
maksymalnie 6 pkt.
konkursy
wiedzy, artystyczne i zawody
sportowe z gimnazjum
etap ogólnopolski 4 pkt.
etap wojewódzki 3 pkt. etap
powiatowy 2 pkt.
konkursy szkolne, międzyszkolne i
parafialne - 1 pkt. za każde
udokumentowane osiągnięcie do 10
miejsca włącznie
maksymalnie 4 pkt.
aktywność
(wolontariat, harcerstwo, chór,
działalność artystyczna, służba
liturgiczna, sport, samorząd,
itp.) z ostatnich trzech lat
2 pkt. za każde udokumentowane
zaświadczeniem działanie trwające
przynajmniej rok
maksymalnie 6 pkt.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty oraz
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są
niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
5. O kolejności przyjmowania do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów
rekrutacyjnych.
6. W przypadku takiej samej liczby pkt. o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje
punktacja zachowania, następnie punktacja aktywności.
7. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników szkoły, dzieci pochodzące z rodzin
wielodzietnych (troje i więcej) oraz rodzeństwo uczniów ZSU z zastrzeżeniem, że nie
oznacza to automatycznego przyjęcia do szkoły, a kandydaci wykazali się zachowaniem
przynajmniej dobrym.
8. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo dysponowania 10% miejsc w danym roku
szkolnym.
III. TERMINARZ REKRUTACJI
DATA
WYDARZENIE
od 22 V 2017 r.
do 20 VI 2017 r. rekrutacja, składanie dokumentów
UWAGI
- podanie i życiorys pobierz kwestionariusz
osobowy pobierz
- deklaracja wyboru
przedmiotów rozszerzonych
pobierz
- 2 podpisane zdjęcia
legitymacyjne
- wykaz ocen z
przedmiotów i zachowania z
półrocza III klasy gimnazjum
- opinia wychowawcy klasy opinia katechety uczącego w
kl. III gimnazjum
VI 2017r.
rozmowy komisji rekrutacyjnej
z kandydatem i jego rodzicami
rozmowa umówiona
telefonicznie 618528948 lub
osobiście podczas składania
dokumentów w sekretariacie
(pn.- pt. 12.00 – 15.30)
do 28 VI 2017r.
złożenie poświadczonej przez
dyrektora gimnazjum kopii
zaświadczenia o wynikach egzaminów
i świadectwa ukończenia gimnazjum
do g. 15.00
3 VII 2017r. g.
12.00
ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych do szkoły
lista będzie wywieszona w
szkole
do 13 VII 2017 r.
do g. 15.30
złożenie oryginałów świadectwa
- podpisanie umowy
ukończenia szkoły i wyników egzaminu
- wpłacenie wpisowego (350zł)
oraz opinii PPP i karty zdrowia ucznia
jako potwierdzenie woli uczęszczania do
szkoły
14 VII 2017 r. g. ogłoszenie listy przyjętych na podstawie
13.00
oryginałów dokumentów
14 VII 2017r. g.
15:00
obowiązkowe spotkanie rodziców
i kandydatów z dyrektorem szkoły
(aula)
lista będzie wywieszona w
szkole
- spotkanie z krawcową dla
uczennic
- zamówienie bluz szkolnych dla
chłopców
od 16 – 29
VIII 2017
w przypadku wolnych miejsc rekrutacja
uzupełniająca
Zatwierdził dyrektor szkoły dnia 24 kwietnia 2017 r.
kandydaci z rodzicami składają
dokumenty i umawiają się na
rozmowy
Download