zarzadzenie nr 48 z 2017

advertisement
ZARZĄDZENIE nr 48/2017
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 1 marca 2017
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2017r na realizację zadań Gminy oraz
zatwierdzenia regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu wychowania w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. tj. z 2016 poz 446 z późn.zm), art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U 2016 poz 1817) i uchwały
Rady Miasta Zakopane nr XXVII/415/2016 z dnia 24 listopada 2016r w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, zarządzam, co następuje:
§1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań Gminy w zakresie wychowania
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez działania na rzecz profilaktyki i
rehabilitacji uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym tj:
Zadanie nr 1- organizowanie dla dzieci i młodzieży kolonii, obozów terapeutycznych,
wyjazdów mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny, pokazanie innego modelu
życia w społeczeństwie, w tym dla dzieci i młodzieży szczególne narażonych na działanie
czynników ryzyka,
Zadanie nr 2- organizowanie imprez okolicznościowych, w tym z okazji dnia dziecka,
mikołajkowych i świątecznych z wręczaniem paczek dla dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi i o niskim statusie materialnym i społecznym,
Zadanie nr 3- organizowanie lub współfinansowanie imprez i uroczystości promujących
zdrowy tryb życia bez alkoholu i innych używek
Zadanie nr 4- szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku
pracy z problemami alkoholowymi (policjantów, strażników miejskich, pracowników
opieki społecznej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarek i
pracowników służby zdrowia)
Zadanie nr 5- organizowanie szkoleń dla sprzedawców alkoholi,
Zadanie nr 6- prowadzenie kawiarni bezalkoholowej dla młodzieży,
Zadanie nr 7 - prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań
ryzykownych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promocji zdrowego trybu życia:
realizacja kampanii społecznych, cyklicznych działań edukacyjnych, w tym konkursów
propagujących wiedzę na określony temat,
Zadanie nr 8 - działania profilaktyczno-edukacyjne prowadzone w
młodzieżowych, dyskotekach i miejscach gromadzenia się osób z grup ryzyka
klubach
2. Zadanie zlecone wskazane w ust 1 , finansowane ze środków budżetu Miasta Zakopane,
wyłonieni wykonawcy mogą realizować w okresie od 1 kwietnia 2017 do dnia 30
grudnia 2017r.
3. Na realizację zadań wskazanych w ust 1 przeznacza się kwotę 250 000,00 złotych.
Wysokość wsparcia finansowego ze strony Miasta Zakopane nie przekroczy 80 %
całkowitych kosztów.
4. W wyniku rozpoznania ofert Gmina Miasto Zakopane może zlecić realizację zadań
wskazanych w ust 1 jednemu lub kilku wykonawcom w granicach łącznej kwoty wskazanej
w ust 3.
§2.
Oferty należy składać do dnia 24 marca 2017 do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
Zakopane w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
§3.
Zasady konkursu, warunki oferty oraz umowy zawarte zostały w regulaminie Konkursu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Download