Przebieg Procesu Rekrutacyjnego Do Pierwszej Klasy

advertisement
Przebieg procesu rekrutacyjnego
do pierwszej klasy Niepublicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Łomży na rok szkolny 2017/2018.
I.
II.
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.
z późniejszymi zmianami w sprawie nadzoru pedagogicznego.
2. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Łomży.
Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Do szkoły podstawowej zapisywane są dzieci na ośmioletni cykl kształcenia.
2. Szkoła nie podlega rejonizacji. Przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca
zamieszkania i zameldowania.
3. Nabór do klasy pierwszej prowadzony będzie od 20.03.2017r. – 28.04.2017r.
4. Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie wypełnionej i podpisanej przez
rodziców/opiekunów prawnych Karty Zgłoszeniowej złożonej osobiście
w sekretariacie szkół akademickich przy Wyższej Szkole Agrobiznesu
ul. Studencka 19 (I piętro).
5. Rekrutacją do klas pierwszych objęte będą dzieci, które:
● z początkiem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat,
● z początkiem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat,
jeśli w roku poprzedzającym rok szkolny objęte były wychowaniem
przedszkolnym.
6. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli placówka nie jest w stanie
zapewnić dziecku właściwych warunków do rozwoju intelektualnego,
fizycznego, emocjonalnego i społecznego.
7. Szkoła nie tworzy klas integracyjnych, w których mogły by uczyć się dzieci
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
8. O przyjęciu uczniów do szkoły decyduję: diagnoza kompetencji kandydatów
na uczniów, kolejność zgłoszeń, wpłata wpisowego.
III.
Etapy rekrutacji
1. Przyjmowanie kart zgłoszeniowych (wraz z 3 fotografiami kandydata
na ucznia) w sekretariacie WSA w Łomży. Termin: 20.03.2017r. – 7.04.2017r.
(wzór karty zgłoszeniowej dostępny w zakładce).
2. Diagnoza kompetencji językowych dzieci. Termin: 10.04.2017r. – 21.04.2017r.
(konkretna data do ustalenia).
3. Rozmowa z rodzicami/opiekunami prawnymi mająca na celu zapoznanie
ze statutem szkoły, określenie roli rodziców w procesie dydaktycznowychowawczym oraz rozpoznanie indywidualnych potrzeb dziecka. Termin:
10.04.2017r. – 21.04.2017r. (konkretna data do wspólnego ustalenia).
4. Zawarcie umowy edukacyjnej oraz wpłata wpisowego. Termin 24.04.2017r. –
27.04.2017r.
5. Przedstawienie listy dzieci przyjętych do Niepublicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomży w dniu 28.04.2017r.
6. W sytuacji braku wolnych miejsc istnieje możliwość wpisania dziecka na listę
rezerwową. W chwili zwolnienia się miejsca w danej klasie szkoła poinformuje
o tym fakcie rodziców.
IV.
Opłata
1. Wpłata wpisowego w wysokości 250 zł. na rachunek bankowy szkoły
(na poczet czesnego za pierwszy miesiąc nauki). Numer rachunku wkrótce
zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
2. W przypadku rezygnacji z nauki wpłata nie podlega zwrotowi.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards