P L A N Ć W I C Z E Ń z Fizjologii człowieka dla I roku studiów

advertisement
PLAN ĆWICZEŃ
z Fizjologii człowieka dla I roku studiów niestacjonarnych kierunek Dietetyka
I. Ćwiczenie- 19.03.2017r.
 Zapoznanie studentów z: celem przedmiotu i efektami kształcenia, warunkami zaliczenia przedmiotu, piśmiennictwem
podstawowym i uzupełniającym
 Skład i funkcja krwi ludzkiej.
 Skład i funkcja osocza.
 Fizjologiczne znaczenie składników morfotycznych krwi.
 Budowa i funkcja hemoglobiny,
II. Ćwiczenie – 26.03.2017r.
 Liczba hematokrytowa
 Hemoliza – czynniki hemolityczne.
 Oznaczanie podstawowych grup krwi i czynnika Rh
 Krążenie duże i małe – przebieg i funkcja, budowa i funkcja naczyń krwionośnych
 Budowa i czynność serca, ekstrasystole i przerwa wyrównawcza, prawa serca
 Układ bodźco-przewodzący serca
III. Ćwiczenie – 1.04 2017r.
 Badanie i zapisywanie tętna u człowieka.
 Badanie ciśnienia tętniczego krwi. Czynniki warunkujące wysokość ciśnienia.
 Oznaczanie objętości wyrzutowej i minutowej serca met. Ficka i Starra.
 Czynniki warunkujące wielkość objętości wyrzutowej serca.
 Tony serca.
IV. Ćwiczenie – 2.04.2017r.
 Etapy oddychania
 Mechanika oddychania.
 Wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych i na poziomie komórek.
 Transport gazów oddechowych.
 Oddychanie wewnątrzkomórkowe.
 Pojemność życiowa płuc i jej składowe. Należna pojemność życiowa płuc.
 Wentylacja minutowa płuc – oznaczanie
V. Ćwiczenie – 2.04.2017r.
 Oznaczanie zużycia tlenu w warunkach spoczynkowych w układzie otwartym.
 Pojęcie anabolizmu i katabolizmu
 Podstawowa i spoczynkowa przemiana materii – czynniki warunkujące
 Współczynnik oddechowy.
 Wartość kaloryczna tlenu (równoważnik cieplny tlenu).
VI. Ćwiczenie – 22.04.2017r.
 Powtórzenie wiadomości z kwi, układu krążenia i układu oddychania
 Metody pośrednie oceny przemiany materii
 Oznaczanie kosztu energetycznego wykonywanej pracy
VII. Ćwiczenie – 23.04.2017
 Trawienie i wchłanianie pokarmu w kolejnych odcinkach przewodu pokarmowego
VIII. Ćwiczenie – 7.05.2017r.
 Budowa i funkcja nefronu
 Mechanizm powstawania moczu
 Regulacja pracy nerek oraz ilości wydalanego moczu
IX. Ćwiczenie – 21.05.2017r.
Gospodarka wodno- elektrolitowa organizmu.
 bilans wodny organizmu
 obszary wodne organizmu
 mechanizmy regulujące gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu
 zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (odwodnienia i przewodnienia)
mechanizm powstawania obrzęków
X. Ćwiczenie – 10.06.2017r.
 Powtórzenie wiadomości z ćwiczenia V, VI, VII, VIII, IX
 Zaliczenie końcowe przedmiotu
Download