Dane dotyczące kwalifikacji pracowników

advertisement
Załącznik nr 2
DANE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I DYREKTORA,
PRZEWIDZIANYCH DO ZATRUDNIENIA W SZKOLE LUB PLACÓWCE
Zgodnie z art. 82 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016roku, poz. 1943 ze
zm.)
Lp.
Imię i nazwisko
nauczyciela
1
2
Posiadane kwalifikacje
Inne formy
Nazwa uczelni,
dokształcania
kierunek studiów,
(kursy
specjalność,
kwalifikacyjne,
tytuł naukowy
studia
podyplomowe)
3
4
Kwalifikacje
pedagogiczne
5
Nauczany
przedmiot
6
.......................................................................……………….
(data i podpis osoby prowadzącej szkołę/placówkę)
Druk od: 2.03.2017r.
Strona 1 z 1
WE-03(Zał.2)
Download